فعل القراءة ...مقالة بجريدة الأهرام 15 أبريل 2018

Description
فعل القراءة ...مقالة بجريدة الأهرام 15 أبريل 2018

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Operations Management

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    ة ارا   ل   ر   ةور . د   لة ارائ      لنيررا   إ   موي   ل   ك   ويد سأ   ظ   ت   ةديد   ياد   رظ   و   ن   طااو   لاؤ   إ   مويا   كر   للا   او   مظ   ل ارا   أوداراو روطوي   دوي اراد   لكأ   كري   نأ   ر   لنإقزر   . راواوريا   او   ا   ني   ي   ل   هو   و   رغ   إ            أ   نظأ   وؤدايإياردإوإ   ةروطمرا   اجئ   را   ان      وا   ي   ر   نب      ل   سرغ   ـ   غأ   ـ   لإ اراا      ا   س   ئار      راوو   وورأو .      ي   غأسرلاييا   ط   ني   ل   ود   دؤيرطيو   ليو   وأ   رظ   و   وأ      درأاو   ض      ف      سا   ج   ب   لا   نييان   جا   ا   ة ارا      نييا   رئاود      لودا   ي تا   ن   لاو ارا   ل   نأةدإو   لاو   رداو   لاؤا      ىر   ل   ز   رظا    لطا   فد      مأرار ارا   ن   ديزا   داو   ف   ت  . ميد   ن   ترو   ترغ   ط   ا   ا   تاوا   ل   لؤا   كي   ري   ا   ا   رد   كي   ل   ة ارا   ل   ط   نزا   ل   اد   تا مد      رد      ا   ير      ؤا   ةرئاد   قغإةديد   ئا   ةد   رإ   ل   لام   ي   تو   د   لاؤا   ةرئاد   قغ   أ   نويا   ميا   طا   كا   مر      رظي   ى   ؤيو   لير   نو      ل   و   ـ   ي   با   ش   نأ   يا   يوي   ا   أ   ديد   لاؤ   ةرإرا   ن   ي   رئاود      لد   او   او   لاؤاواوي   و   أ      رظاول   و .      غر      لوا   ري   ن   ا ت   ن   ئ   وظي   ن   رطي   ا   يا   ت   ي   ىو   ةديد   ئا   حرط   م   أ   طا   رآ      ط   اوو   مأ   ري   برأ   آ         ةديد   ئري   و . راو   و   لاؤا   ك      كرود   ل   راد   كدي مدو      ييا   ة ارا   كاد   ديد   م      ا   ةديدا   كي      ويدد   ن   ة ارا   ل   روط      نازي   ل   كي   ل   كدي   روطا   ك   د   نو   ن   ثا   إ   نوخري   كو   ترا   تداز      د   ة ارا   ل   موكردو بي   ل         كي   يو   كاد   سريو   أري      ن   مظا      ةأر   نإ   رأ   نأ      توا      ة ار .   راو   لاو   رد   نورو   نوا   ةدإ   ير   ردا   ن   ا   فا   لو   ي   م   نو   أر      را   راوا   ن   ا   و   م ة ار   ل   تير   دد . اريوطو         ةدا      وأ   حدا   ليي   فري      ة ارا   لاو   مواري      ل   م   ة ارا   ةد   يرورو      ارؤظاوارآ      ت      ديد   ن   . را   لي      ة ارا   لي    يو   رغ      ر   ساو   لي   ن   لز   ز   نم   ل   نو   وسا   نأ   ظ   و يدرط   ي      أ   و أ   فا      نوا            و   يوا      ري   لأ         تأر   ل      ي   ريغ         ر   لاؤا   حرطد   ل .   ووئ   نة ارا   ل   ص   ن   نا   ن   ياد    ئار   لو      ل   ا   ا او ئا   ل   ا   ا   ل   مد   ارورو اؤ   ن   يوديأ   ي      زيرا   وأ   ليرإ   وأ . ي   لي         ي   يو   في   ة ارا   لل   و   ة   هر   ؤ   و   ة   سري      ي   ىرياد   نز   ا   مياو   رو   ض ي      ي   مغر داوهر   نوزي   ناو   نزيز   وأا   ن      طن   ياور   يأوي   نأ   ي   ضر   سرا   يط   ن   و   زأيإ   و   ي   ئير   مغر   ني   ريغيداج         ارآييا   ل   ه   ليوط   راد      لأ   ليط   ري   ئاد   قو      وورةرا   ييدادي      هدوو   يوي   هر   ا   . ةيا  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks