ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง - PDF

Description
ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet Explore ค นหาข อม ลบนอ นเตอร เน ต สม คร E- Mail เข ยนจดหมายและการส งจดหมาย การใช โปรแกรม Microsoft Excel ปร บแต งหน าตาของ สม ดงาน จ ดร ปแบบและล กษณะต วอ กษรต วเลข จ ดต าแหน งข อม ลในเซลล ใส กรอบให เซลล ระบายส พ นและใส ลวดลาย จ ดการก บเซลล จ ดการก บคอล มน จ ดการก บแถว การใช ส ตรค านวณ อย างง าย พ มพ ส ตรค านวณด วยตนเอง ฟ งก ช นอย างง าย สร างแผนภ ม เร ยกใช แถบเคร องม อ แผนภ ม เปล ยนชน ดแผนภ ม สร างตารางบ นท ก ท าบ ญช รายร บรายจ าย สร างตารางการ ค านวณ ท าตารางสอน สร างแผนภ ม จากตารางการท างาน สร างเกมคณ ตศาสตร จากโปรแกรม Microsoft Excel และสร างงานอย างม จ ตส าน กและม ความร บผ ดชอบ โดยใช Google ในการ ค นหา สภาพทางภ ม ศาสตร ของประเทศอาเซ ยนและค ดลอกข อม ลจากอ นเตอร เน ต โดยใช กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการส บค นข อม ล กระบวนการกล ม และการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม เจตคต ท ด ต อการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการ ท างาน ม ท กษะในการส บค นข อม ล การส อสาร การท างานร วมก น การแก ป ญหา และล กษณะ น ส ยท ด ในการท างาน ตลอดจนร จ กน าเทคโนโลย ในช ว ตประจ าว นไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ด และใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อในการเร ยน และสร างสรรค ช นงานท สวยงาม ได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลการเร ยนร 1. สามารถใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร างงานได 2. น กเร ยนสามารถใช งานโปรแกรมท องเว บได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. น กเร ยนสามารถส บค นข อม ลสภาพภ ม ศาสตร ของประเทศอาเซ ยนจากเว บไซต ได. น กเร ยนบอกความหมายของจดหมายอ เล กทรอน กส ได 5. น กเร ยนสามารถขอท อย อ เล กทรอน กส จาก Hotmail ได 6. น กเร ยนสามารถส งจดหมายถ งเพ อนในห องได 7. อธ บายเก ยวก บตารางการท างานได 8. เข าใจหล กการใช Microsoft Excel 2007 ได 9. ปร บแต งหน าตาของสม ดงานได 10. ใส ส ตรค านวณอย างง ายได 11. สร างแผนภ ม ได 12. สร างงานอย างม จ ตส าน กและม ความร บผ ดชอบ 13. สามารถสร างเกมคณ ตศาสตร ได รวมท งหมด 13 ผลการเร ยนร โครงสร างหน วยการเร ยนร รห สว ชา ง1201 รายว ชาเพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง 1 การใช โปรแกรม Windows Movie Maker ป /1 (K)(P)(A)สามารถใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร างงานได 2 อ นเตอร เน ต ป /2 (K)(P)(A) น กเร ยนสามารถใช งานโปรแกรมท องเว บได อย างม ประส ทธ ภาพ ป /3 (K)(P)(A) น กเร ยนสามารถ ส บค นข อม ลสภาพภ ม ศาสตร ของ ประเทศอาเซ ยนจากเว บไซต ได ป / (K)(P)(A) น กเร ยนบอก ความหมายของจดหมาย อ เล กทรอน กส ได ป /5 (K)(P)(A) น กเร ยนสามารถขอ ท อย อ เล กทรอน กส จาก Hotmail ได ป /6 (K)(P)(A) น กเร ยนสามารถส ง จดหมายถ งเพ อนในห องได 1.1 การใช โปรแกรม Windows Movie Maker 1.2 การสร าง Music video ส วนต ว 1.3 การต ดต อเพลง และ ว ด โอ 2.1 การใช โปรแกรม Internet Explorer 2.2 การส บค นข อม ลสภาพ ภ ม ศาสตร ของประเทศ อาเซ ยนบนอ นเตอร เน ต 2.3 ความหมายของจดหมาย อ เล กทรอน กส 2. ไปรษณ ย ท ให บร การ จดหมายอ เล กทรอน กส 2.5 การเร มต นใช งานเพ อขอ ท อย จาก Hotmail 2.6 การเข ยนจดหมายและ การส งจดหมาย สอบปลายภาคเร ยนท รห สว ชา ง1201 รายว ชาเพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง 3 การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ป /7 (K)(P)(A) อธ บายเก ยวก บ ตารางการท างานได ป /8 (K)(P)(A) เข าใจหล กการใช Microsoft Excel 2007 ได 3.1 ความหมายและล กษณะ ของตารางการท างาน 3.2 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel ส วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel องค ประกอบของ Worksheet - Workbook 3.5 สม ดงาน 3.6 การคล กเมาส 3.7 การป อนและการแก ไข ข อม ลในเซลล 3.8 จ ดการก บ Worksheet 3.9 สร างแฟ มข อม ลใหม 3.10 การบ นท กเอกสาร 3.11 การเป ดเอกสารและ แก ไข (6) 6 () รห สว ชา ง1201 รายว ชาเพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง การปร บแต งหน าตาของสม ดงาน ป /9 (K)(P)(A) ปร บแต งหน าตาของ สม ดงานได 5 การใช ส ตรค านวณอย างง าย ป /10 (K)(P)(A) ใส ส ตรค านวณ อย างง ายได.1 จ ดร ปแบบและล กษณะ ต วอ กษรต วเลข.2 จ ดต าแหน งข อม ลในเซลล.3 ใส กรอบให เซลล. ระบายส พ นและใส ลวดลาย.5 จ ดการก บเซลล.6 จ ดการก บคอล มน.7 จ ดการก บแถว 5.1 ร จ กก บส ตรค านวณ 5.2 ใส ส ตรค านวณแบบง าย 5.3 พ มพ ส ตรค านวณด วย ตนเอง 5. ฟ งก ช นอย างง าย () (8) 8 (2) 2 (10) 10 6 การสร างแผนภ ม ป /11 (K)(P)(A) สร างแผนภ ม ได 6.1 สร างแผนภ ม อย างง าย 6.2 การเร ยกใช แถบ เคร องม อแผนภ ม 6.3 การเปล ยนชน ดแผนภ ม () () รห สว ชา ง 1201 รายว ชาเพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 0 ช วโมง 7 การสร างงาน ป /12 (K)(P)(A) สร างงานอย างม จ ตส าน กและม ความร บผ ดชอบ 7.1 การออกแบบตาราง ต าง ๆ การสร างตาราง บ นท ก การท าบ ญช รายร บ รายจ าย การสร างตารางการ ค านวณ 7.1. การท าตารางสอน การสร างแผนภ ม จากตารางการท างาน (8) 8 (5) 5 8 การสร างเกมคณ ตศาสตร จาก โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ป /13 (K)(P)(A) สามารถสร างเกม คณ ตศาสตร ได 8.1 หล กการสร างเกม 8.2 ส วนประกอบของเกม 8.3 ข นตอนการสร างเกมด วย Microsoft Excel ใช Word Art สร างช อเกม ปร บขนาด Cell สร าง Macro เพ อ ส มต วเลข (8) 8 (10) 10 รห สว ชา ง 1201 รายว ชาเพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 0 ช วโมง 8.3. สร างผลล พธ เพ อ เป นแนวทางให ค ดหาค าตอบ การใช แถบ เคร องม อฟอร ม ตกแต งเกม ตกแต งเกมด วย เมน Excel สอบปลายภาคเร ยนท รวมท งส น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks