ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า - PDF

Description
ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 15 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา ใบสม ครประกอบด วยเอกสาร 3 ส วน ด งน ส วนท 1. ใบสม ครเข าร บการศ กษา ส วนท 2. ใบร บรองผ สม คร จานวน 2 ฉบ บ ส วนท 3. หน งส อย นยอมของห วหน าหน วยงาน หล กฐานท ต องแนบพร อมใบสม คร 1. ร ปถ ายขนาด 2 น ว จานวน 2 ใบ ถ ายไว ไม เก น 3 เด อน (ต ดใบสม ครจานวน 1 ใบ 2. สาเนาทะเบ ยนบ าน พร อมร บรองสาเนาถ กต อง 3. ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน หร อส าเนาบ ตรข าราชการ/เจ าหน าท ของร ฐ/ผ บร หาร ร ฐว สาหก จ พร อมร บรองสาเนาถ กต อง 4. ส าเนาปร ญญาบ ตร หร อส าเนาเอกสารท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (ทบวงมหาว ทยาล ย หร อ ก.พ. ร บรองว าส าเร จการศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร หร อ เท ยบเท า พร อมร บรองสาเนาถ กต อง 5. ส าเนาหน า Passport (เล มราชการ (ส น าเง น หร อเล มบ คคลท วไป (ส เล อดหม พร อม สาเนาบ ตรสะสมไมล การบ นไทย (ถ าม ร บรองสาเนาถ กต อง 6. ใบร บรองผ สม คร จานวน 2 ฉบ บ (กรอกข อม ลครบถ วน 7. ผ สม ครท ม ได ด ารงต าแหน งส งส ดขององค กร กร ณาแนบหน งส อย นยอมของห วหน า หน วยงาน 8. ส าหร บผ สม ครในค ณสมบ ต ข อ 11. ผ ประกอบก จการ หร อผ บร หารระด บส งของก จการ ภาคเอกชน กร ณาแนบเอกสารข อม ลการประกอบธ รก จท ด าเน นการในป จจ บ น (ได แก หน งส อจดทะเบ ยนบร ษ ท, โปรไฟล บร ษ ท (Company Profile 9. ผ สม ครในค ณสมบ ต ข อ 7 และ 11 กร ณาแนบผ งโครงสร างองค กรระบ ตาแหน งงานผ สม คร การร บสม คร 1. เป ดร บสม ครระหว าง ว นท 22 ม ถ นายน 17 กรกฎาคม 2558 ในว นและเวลาราชการ 2. ในการสม คร ผ สม ครหร อต วแทนของผ สม ครต องนาส งใบสม ครท กรอกข อม ลครบถ วน และ หล กฐานการสม ครให ครบ ถ าผ สม ครหร อต วแทนผ สม ครน าส งหล กฐานการสม คร ไม ครบ สถาบ นพระปกเกล าจะไม ร บสม ครจนกว าผ สม ครหร อต วแทนผ สม คร ส งหล กฐานครบตามท กาหนด 3. ไม ม การร บสม ครโดยส งเอกสารการสม ครทางโทรสาร ส าหร บว นส ดท ายของการร บสม คร ค อ 17 กรกฎาคม 2558 ภายในเวลา น. สาหร บการส งไปรษณ ย ถ อตราประท บ (ว นส ง) จากท ทาการไปรษณ ย เป นสาค ญ สอบถามข อม ลเพ มเต มท - หล กส ตรการบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บน กบร หารระด บส ง - ผ ประสานงาน นางสาวส น ศา ช ดทอง และนางสาวภ ทรพร เอ ยมสอาด - หมายเลขต ดต อ โทรศ พท โทรสาร - - รห สประจาต วน กศ กษา เลขท สม คร รายละเอ ยดผ สม คร คำนำหน ำนำม... ช อ... นำมสก ล... อำย...ป ว น/เด อน/ป เก ด... ตำแหน งป จจ บ น... องค กร/หน วยงำน/กระทรวงต นส งก ด... สถำนภำพ โสด สมรส ระบ ช อ-สก ลค สมรส.. สม ครเข าศ กษาตามค ณสมบ ต ประเภทท... ตาแหน ง... (โปรดด จากค ณสมบ ต ผ สม ครในหน าท 4 และ5 ) ต วอย างเช น สม ครเข าศ กษาตามค ณสมบ ต ประเภทท 11 ตาแหน ง ผ ประกอบก จการ หร อผ บร หารระด บส งของ ก จการภาคเอกชน. หมายเหต : ตาแหน งป จจ บ นท ระบ ในใบสม ครต องส มพ นธ ก บค ณสมบ ต และประเภทท สม คร ว ฒ การศ กษา (ต งแต ระด บปร ญญาตร ข นไป เร ยงจากปร ญญาตร โท และเอก ตามล าด บ) 1. ว ฒ การศ กษา... สาขา/ว ชาเอก... มหาว ทยาล ย... ประเทศ ว ฒ การศ กษา... สาขา/ว ชาเอก... มหาว ทยาล ย... ประเทศ ว ฒ การศ กษา... สาขา/ว ชาเอก... มหาว ทยาล ย... ประเทศ... รายช อผ ร บรองผ สม คร ต ดร ปถ าย 2 (ถ ายไว ไม เก น 3 เด อน 1. คานาหน านาม...ช อ...นามสก ล... ตาแหน ง... เก ยวข องก บผ สม ครในฐานะ คานาหน านาม...ช อ...นามสก ล... ตาแหน ง... เก ยวข องก บผ สม ครในฐานะ... QFED 001/04 3 ค ณสมบ ต ผ สม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะส าหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 14 การสม ครเข าร บการค ดเล อก ผ สม ครต องศ กษารายละเอ ยดค ณสมบ ต ประเภทต างๆ ในประกาศสถาบ นพระปกเกล า เร องค ณสมบ ต และการค ดเล อกผ เข าร บการศ กษาหล กส ตร การบร หารเศรษฐก จสาธารณะส าหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 14 ซ งก าหนดว าบ คคลท สามารถสม ครเข าร บการศ กษาอบรมในหล กส ตรได จะต องม ค ณสมบ ต อย างใดอย างหน งต อไปน 1. สมาช กสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต 2. สมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต 3. ข าราชการการเม องต าแหน งเลขาธ การนายกร ฐมนตร รองเลขาธ การนายกร ฐมนตร เลขาน การร ฐมนตร ผ ช วยเลขาน การร ฐมนตร ท ปร กษานายกร ฐมนตร ท ปร กษา ร ฐมนตร (ซ งร บการแต งต งตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบข าราชการการเม อง และ ข าราชการร ฐสภาฝ ายการเม อง (ซ งได ร บแต งต งตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบ ข าราชการฝ ายร ฐสภา ท ดารงตาแหน งเท ยบเท า 4. ข าราชการศาลย ต ธรรม ต งแต ต าแหน งรองอธ บด ผ พ พากษาศาลช นต น (ช น 4 ข นไป หร อเท ยบเท า ข าราชการต ลาการศาลปกครองต งแต ต าแหน งรองอธ บด ศาลปกครอง กลางหร อภ ม ภาคข นไป หร อเท ยบเท า ข าราชการอ ยการซ งด ารงต าแหน งต งแต ระด บ รองอธ บด อ ยการฝ าย (ช น 6 ข นไป หร อเท ยบเท า 5. ข าราชการพลเร อน ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งด ารงต าแหน ง ประเภทบร หารระด บต น ผ ด ารงต าแหน งประเภทอ านวยการระด บส ง หร อผ ด ารง ต าแหน งประเภทว ชาการระด บเช ยวชาญข นไป ข าราชการร ฐสภาสาม ญ หร อ ข าราชการประเภทอ นๆ ซ งด ารงต าแหน งเท ยบเท าข าราชการพลเร อนด งกล าวข างต น ข าราชการพลเร อน หร อพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งด ารงต าแหน งอธ การบด รองอธ การบด คณบด หร อดารงตาแหน งไม ต ากว ารองศาสตราจารย 6. ข าราชการพลเร อนผ ด ารงต าแหน งประเภทอ านวยการระด บต น ไม น อยกว า 3 ป หร อ ผ ด ารงต าแหน งอ นท ปฏ บ ต ราชการเช นเด ยวก บประเภทอ านวยการมาแล วไม น อยกว า 3 ป (ข าราชการระด บ 8 หร อเท ยบเท าตาแหน งผ อานวยการกอง เด ม 7. เจ าหน าท หร อพน กงานของหน วยงานของร ฐหร อองค กรมหาชน หร อข าราชการ เจ าหน าท หร อพน กงานของหน วยงานอ สระตามร ฐธรรมน ญ ซ งด ารงต าแหน งระด บ 9 ข นไปหร อเท ยบเท า หร อพน กงานร ฐว สาหก จท ด ารงต าแหน งระด บ 11 ข นไปหร อ เท ยบเท า 8. นายทหารหร อนายต ารวจท ม ช นยศอ ตราเง นเด อน พ นเอก (พ เศษ นาวาเอก (พ เศษ นาวาอากาศเอก (พ เศษ หร อพ นตารวจเอก (พ เศษ ข นไป QFED 001/04 4 9. ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น 9.1 ข าราชการ / พน กงานองค กรปกครองส วนท องถ น (ด ารงต าแหน งระด บ 8 อาว โสไม น อยกว า 3 ป หร อระด บ 9 ข นไป 9.2 ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น 9.3 สมาช กสภาท องถ น 10. ผ บร หารระด บส งขององค กรพ ฒนาเอกชน 11. ผ ประกอบก จการ หร อผ บร หารระด บส งของก จการภาคเอกชน 12. ส อมวลชน : ประสบการณ ไม น อยกว า 10 ป 13. ศ ลป น 14. บ คคลซ งสภาสถาบ นพระปกเกล าให เข ามาศ กษา เพราะม ผลงานเป นท ประจ กษ ในการพ ฒนาประชาธ ปไตย หร อเป นผ ซ งจะเป นก าล งส าค ญในการพ ฒนา ประชาธ ปไตย หร อสน บสน นงานของสถาบ นต อไป หมายเหต 1. ผ สม ครต องส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป หร อเท ยบเท าตามท สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หร อ ก.พ.ร บรอง ม อาย ไม ต ากว า 35 ป ข นไป 2. ผ สม ครจะต องไม เป นน กศ กษาในหล กส ตรท ม ระยะเวลาศ กษาในขณะเด ยวก น ก บการศ กษาหล กส ตร การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บน กบร หารระด บส ง QFED 001/04 5 เฉพาะเจ าหน าท หล กฐานประกอบการสม คร 1. แบบฟอร มใบสม ครท ผ สม ครกรอกข อม ลครบถ วนช ดเจน 2. ร ปถ ายขนาด 2 น ว จ านวน 2 ใบ 3. สาเนาทะเบ ยนบ าน พร อมร บรองส าเนาถ กต อง 4. สาเนาบ ตรประชาชน หร อสาเนาบ ตรข าราชการ /เจ าหน าท ของร ฐ /ผ บร หารร ฐว สาหก จ ฯลฯ พร อมร บรองส าเนาถ กต อง 5. สาเนาใบปร ญญาบ ตร หร อเอกสารท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หร อ ก.พ. ร บรองว าส าเร จการศ กษาไม ต ากว าปร ญญาตร หร อเท ยบเท า พร อมร บรองสาเนาถ กต อง 6. สาเนาหน า Passport (เล มราชการ (ส น าเง น) หร อเล มบ คคลท วไป (ส เล อดหม ) พร อมสาเนาบ ตรสะสมไมล การบ นไทย (ถ าม ) ร บรองส าเนาถ กต อง 7. ใบร บรองผ สม ครจานวน 2 ฉบ บ 8. หน งส อย นยอมของห วหน าหน วยงาน (ผ สม ครท ม ได ดารงตาแหน งส งส ดขององค กร ต องม หน งส อย นยอม) 9. เอกสารข อม ลการประกอบธ รก จท ดาเน นการในป จจ บ น (ผ สม ครในข อ11) หน งส อจดทะเบ ยนบร ษ ท โปรไฟล บร ษ ท อ น ๆ ผ งโครงสร างองค กรระบ ตาแหน งงานผ สม คร หมายเหต ลงช อ...(เจ าหน าท ) ว นท.../.../... ส วนท 1 ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส งการบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บน กบร หารระด บส งร นท 14 (โปรดกรอกข อม ลให ครบถ วนด วยต วบรรจง) 1. รายละเอ ยดส วนต ว ช อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) นามสก ล.. ช อและนามสก ล ภาษาอ งกฤษ (ต วพ มพ ใหญ NAME (Mr. / Mrs. / Miss....SURNAME... ท อย ป จจ บ น เลขท.. หม ท ซอย...ถนน แขวง/ตาบล... เขต/อาเภอ. จ งหว ด..รห สไปรษณ ย.... โทรศ พท......โทรศ พท ม อถ อ... โทรสาร...จดหมายอ เล กทรอน กส ( ... ว นเด อนป เก ด...อาย ภ ม ลาเนา...ส ญชาต...ศาสนา... บ ตรประชาชนเลขท ว นออกบ ตร... ว นหมดอาย.....สถานท ออกบ ตร... บ ตรประจาต วเจ าหน าท ของร ฐ/ร ฐว สาหก จเลขท... ว นหมดอาย.....สถานท ออกบ ตร... ช อบ คคลท ต ดต อได ในกรณ ฉ กเฉ น... ความส มพ นธ...หมายเลขโทรศ พท ต ดต อ ประว ต การศ กษา ระด บการศ กษา ว ฒ ท ได ร บ สถาบ นการศ กษา ป พ.ศ. ม ธยมศ กษา อ ดมศ กษา : ปร ญญาตร ตร : ปร ญญาโท : ปร ญญาเอก อ นๆ (โปรดระบ... QFED 001/04 7 3. ประว ต การทางาน 3.1 การทางานในป จจ บ น ตาแหน ง ส งก ด: ฝ าย/กอง/สาน ก หน วยงาน/องค กร/กระทรวง... ตาแหน ง (ภาษาอ งกฤษ... ส งก ด: ฝ าย/กอง/สาน ก (ภาษาอ งกฤษ... หน วยงาน/องค กร/กระทรวง (ภาษาอ งกฤษ... ล กษณะ/ประเภท... ท อย ท ทางาน เลขท.. หม ท ซอย..ถนน แขวง/ตาบล... เขต/อาเภอ จ งหว ด.... รห สไปรษณ ย..... โทรศ พท..โทรสาร.. ล กษณะงานและความร บผ ดชอบของผ สม คร ประว ต การทางาน ช อหน วยงาน ประเภทหน วยงาน ระยะเวลา ตาแหน ง ล กษณะงาน QFED 001/04 8 3.3 ตาแหน งอ นๆ ในป จจ บ น 1. ตาแหน ง..... ช อหน วยงาน/องค กร... ล กษณะ/ประเภท ตาแหน ง..... ช อหน วยงาน/องค กร... ล กษณะ/ประเภท ตาแหน ง..... ช อหน วยงาน/องค กร... ล กษณะ/ประเภท... (ท านสามารถแนบเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks