สร ปรายงานการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 14 เร อง ภาคร ฐไทยเล องช อไกลส สากล : รางว ล - PDF

Description
สร ปรายงานการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 14 เร อง ภาคร ฐไทยเล องช อไกลส สากล: รางว ล United Nations Public Service Awards ว นพ ธท 11 ส งหาคม 2553 ณ โรงแรมปร นซ พาเลซ กร งเทพมหานคร... สาน กงาน

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปรายงานการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 14 เร อง ภาคร ฐไทยเล องช อไกลส สากล: รางว ล United Nations Public Service Awards ว นพ ธท 11 ส งหาคม 2553 ณ โรงแรมปร นซ พาเลซ กร งเทพมหานคร... สาน กงาน ก.พ.ร. โดยสาน กบร หารการเปล ยนแปลงและนว ตกรรมกาหนดจ ด การประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 14 เร อง ภาคร ฐไทยเล องช อไกลส สากล : รางว ล United Nations Public Service Awards ในว นพ ธท 11 ส งหาคม2553 เวลา น. ณ ห องประช มราชา 1 ช น 11 โรงแรมปร นซ พาเลซ กร งเทพมหานคร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บส วนราชการท เป นกล มเป าหมาย ท งส วนกลาง ส วนภ ม ภาค ส วนท องถ น และมหาว ทยาล ยท ได ร บรางว ล ค ณภาพการให บร การประชาชน รางว ลมาตรฐานศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การประชาชน และรางว ลความเป นเล ศด านการบร หารราชการแบบ ม ส วนร วม ในระด บด เด น รวมท งส วนราชการท ม ผลการพ ฒนาการจ ดการความร ท โดดเด น ในการจ ดทาข อเสนอ เพ อขอร บการประเม นเพ อร บรางว ล United Nations Public Service Awards ประจาป ค.ศ ซ งก าหนด เป ดร บสม ครต งแต เด อนก นยาย นถ งส นเด อนธ นวาคม 2553 โดยได ร บเก ยรต จาก ผศ.ดร.ว พ ธ อ องสก ล อาจารย ประจาคณะบร หารธ รก จ ผ ทรงค ณว ฒ จากสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร และ รศ.นพ.ว ฒนา นาวาเจร ญ รองคณบด คณะแพทยศาสตร และผ อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร เช ยงใหม ซ งเป นผ แทนของหน วยงาน ท ได ร บรางว ล United Nations Public Service Awards ระด บด เย ยม (Winner) มาเป นว ทยากรแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บรางว ลด งกล าว พร อมท งถ ายทอดเทคน ค ร ปแบบและว ธ การในการจ ดทาข อเสนอขอร บการประเม น เพ อร บรางว ล United Nations Public Service Awards ขององค การสหประชาชาต ท งน ได ร บเก ยรต จาก นายช ยย ทธ กมลศ ร สก ล ผ เช ยวชาญเฉพาะด านการพ ฒนาระบบราชการ สาน กงาน ก.พ.ร. มาเป น ผ ดาเน นการอภ ปราย นางวรรณพร เทพห สด น ณ อย ธยา ส ทธปร ดา ผ อ านวยการส าน กบร หารการเปล ยนแปลง และนว ตกรรม สาน กงาน ก.พ.ร. ได กล าวต อนร บและเป ดการประช มส มมนา โดยช แจงว ตถ ประสงค ของการจ ด ประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท มาอย างต อเน อง เพ อส งเสร ม และผล กด นให ส วนราชการต าง ๆ ใช เคร องม อ ด านการบร หารความร เข าก บเคร องม อการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม และเพ อให สอดคล องตามพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด.ศ. พ2546 หมวด 3 ว าด วยการบร หารราชการเพ อให เก ดส มฤทธ ผล ต อภารก จของร ฐ ซ งต องการพ ฒนาความร ในส วนราชการให ม ล กษณ ะเป นองค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ สาหร บการประช มส มมนาในห วข อภาคร ฐไทยเล องช อไกลส สากล : รางว ล United Nations Public Service Awards ในคร งน เป นการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร ปแบบ ว ธ การในการจ ดทาข อเสนอเพ อขอร บการประเม นเพ อ ร บรางว ล United Nations Public Service Awards ประจาป ค.ศ ซ งเป ดร บสม ครประมาณเด อนก นยายนจนถ ง เด อนธ นวาคม 2553 น โดยได ร บเก ยรต จากผ ทรงค ณว ฒ จากสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร และผ แทน ของ หน วยงานท ได ร บรางว ล United Nations Public Service Awards ระด บด เย ยม (Winner) ประจาป ค.ศ มาแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บรางว ลด งกล าว จากการนาเสนอคร งน สาน กงาน ก.พ.ร. ย งม งหว งท จะให เวท ป ญญา ส มมนาวาท ในคร งน เป นเวท ท ได ใช เป นแนวทางท จะ ทาให เก ดแรงกระต นท สามารถผล กด นให ม หน วยงานภาคร ฐ ไทยได ร บรางว ลจากองค การสหประชาชาต ในป ค.ศ เช นป ท ผ านมา 2 อภ ปรายแลกเปล ยนเร ยนร นาเสนอเทคน ค ว ธ การ และร ปแบบในการจ ดทาข อเสนอขอร บการประเม น เพ อร บรางว ล United Nations Public Service Awards ขององค การสหประชาชาต นายช ยย ทธ กมลศ ร สก ล ผ เช ยวชาญด านการพ ฒนาระบบราชการ สาน กงาน.พ.ร. ก ได กล าวถ งว ตถ ประสงค เก ยวก บรางว ล United Nations Public Service Awards ว า จากการปฏ ร ป ระบบราชการเม อว นท 3 ต ลาคม 2545 และมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 19 พฤษภาคม 2546 โดยม มต ให ท กส วนราชการ ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการลง 30-50% และตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด.ศ พ กาหนดให ส วนราชการดาเน นการลดข นตอนพร อมก บจ ดให ม การอานวยความสะดวกแก ประชาชน ท งน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ดาเน นการลดระยะเวลาในการปฏ บ ต ราชการด งก ล าวออกเป นสองมาตรการ ด งน 1. ภาคบ งค บ สาน กงาน ก.พ.ร. จ ดให ม ต วช ว ดให ท กส วนราชการดาเน นการลดข นตอนและ ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ โดยเร มป.ศ พ และม กระบวนงานท งหมด 43,912 กระบวนงาน และป.ศ. พ 2547 ม ผลเฉล ยการลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไ ด 50.21% จากน นได ม การปร บต วช ว ดด งกล าวเป นการร กษามาตรฐาน ระยะเวลาการให บร การของส วนราชการ ซ งดาเน น การต อเน องต งแต ป พ.ศ จนถ งป ป จจ บ น 2. ภาคสม ครใจ ในป พ.ศ สาน กงาน ก.พ.ร. ได ดาเน นการต ดตามประเม นผล พร อมจ ดให ม การมอบรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน และรางว ลศ นย บร การร วม /เคาน เตอร บร การประชาชน จากผลการ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ จากการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการด งกล าว เก ยวเน องก บ รายงานผลการศ กษาการจ ดอ นด บ ความยากง ายในการประกอบธ รก จ (Doing Business) ของธนาคารโลก ท งการดาเน นการลดข นตอน กฎหมาย กฎ ระเบ ยบท ปรากฏต อการปฏ บ ต งานรวมถ งผ ประกอบการ โดยเร มจ ดอ นด บต งแต ป ค.ศ หร อ พ.ศ ด งตาราง ป อ นด บ จานวนประเทศ นอกจากน ย งได นาเสนอผลการจ ดอ นด บของประเทศเพ อนบ านเพ มเต ม เพ อแสดงให เห นถ ง การบร การของหน วยงานภาคร ฐท ด เช นก น โดยยกต วอย างประเทศญ ป น อ นด บท 15 ประเทศมาเลเซ ย อ นด บท 23 ประเทศจ น อ นด บท 92 ประเทศเว ยดนาม อ นด บท 99 และประเทศอ นโดน เซ ย อ นด บท 125 สาหร บรางว ล United Nations Public Service Awards เร มจ ดให ม การมอบรางว ลน ต งแต ป ค.ศ ซ งเป นป เด ยวก บท สาน กงาน ก.พ.ร. จ ดให ม การมอบรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชนโดย สาน กงาน ก.พ.ร. ได เสนอช อส วนราชการไทยท เคยได ร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน และรางว ล มาตรฐานศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การประชาชน ระด บด เด น ในป.ศ. ค 2007 ผลปรากฏว า ป ค.ศ. 2008 3 โรงพยาบาลยโสธรได ร บรางว ลรองชนะเล ศ (Finalist) และป ค.ศ โรงพยาบาลมหาราชนครเช ยงใหม ได ร บ รางว ลชนะเล ศ (Winner) โดยเป น 1 ใน 8 ของหน วยงานท วโลก ผศ.ดร.ว พ ธ อ องสก ล อาจารย ประจาคณะบร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ได นาเสนอเก ยวก บรางว ล United Nations Public Service Awards โดยรางว ลน เร มข นในป ค.ศ หร อ พ.ศ ซ งเป นป เด ยวก บท สาน กงาน ก.พ.ร. ได ม การจ ดให ม การมอบรางว ลค ณภาพการ ให บร การประชาชน เม อสาน กงาน.พ.ร. ก ได ดาเน นการมาเก อบสองป จ งได ทราบว าองค การสหประชาชาต ได จ ด ให ม การมอบรางว ลท ใกล เค ยงก บสาน กงาน.พ.ร. ก เป นรางว ลประเภทท 2 ค อ Improving Delivery of Service หร อการพ ฒนาการบร การประชาชน ซ งรางว ลประเภทน เป นจ ดเร มต นของการจ ดทาข อเสนอเพ อขอร บการประเม น เพ อร บรางว ลจากองค การสหประชาชาต ท งน รางว ล United Nations Public Service Awards ม หลายประเภท จาแนกได ด งน ประเภทท 1 การพ ฒนาด านความโปร งใส ความร บผ ดชอบร วม และความสามารถสนองตอบ ต อป ญหาและความต องการของประชาชน ในงานบร การสาธารณะ (Improving transparency, accountability, and responsiveness in the Public Service) ประเภทท 2 การพ ฒนาการให บร การประชาชน (Improving the delivery of services) ประเภทท 3 การส งเสร ม สน บสน น การม ส วนร วม ในการต ดส นใจเก ยวก บนโยบายผ าน กลไกด านนว ตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms) ประเภทท 4 การเสร มสร างการจ ดการความร (Knowledge Management : KM ) ในภาคร ฐ (Advancing knowledge management in government) โดยได เพ มประเภทรางว ลประเภทน ในป ค.ศ นอกจากน สาน กเลขาธ การสหประชาชาต ย งจ ดใ ห ม การมอบรางว ลพ เศษ (Special Award) อ ก 1 รางว ล ค อ รางว ลสมาช ก UNPAN ยอดเย ยมด านการแบ งป นความร (United Nations Public Administration Network (UNPAN) Member Excellence Award in Knowledge Sharing) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อการแบ งป นความร ประสบการณ หล กปฏ บ ต ท ด การเพ มข ดความสามารถ และความร วมม อในด านธรรมาภ บาลและการบร หารร ฐก จ ระหว างประเทศสมาช กองค การสหประชาชาต ให แก องค กรท เป นสมาช ก UNPAN online network ท เผยแพร ผลงานซ งเป นประโยชน ต อสมาช กผ านเคร อข ายด งกล าวได ร บการพ จารณาค ดเล อก เพ อร บรางว ล ป จจ บ น สาน กงาน ก.พ.ร. ได ม การปร บปร งการมอบรางว ลค ณภาพการ ให บร การประชาชนโดยสอดคล องก บการมอบรางว ล United Nations Public Service Awards ซ งประเด นการพ จารณาการตอบคาถามในรอบแรกขององค การสหประชาชาต ม 6 คาถาม ด งน 1. What was the situation before the initiative? (The problem) ป ญหา : สถานการณ ก อนท จะม การร เร มท าก จกรรม/โครงการ ค ออะไร 2. What were the key benefits resulting from the initiative? (The solution) ประโยชน สาค ญท ได จากก จกรรมร เร มน ค ออะไร (แนวทางในการแก ป ญหา ) หาก หน วยงานไม ม การปร บปร งจะเก ดผลกระทบอย างไรต อหน วยงานภาคร ฐ และประชาชน นอกจากเสนอในเช ง ค ณภาพแล ว ควรเสนอในส วนของเช งปร มาณประกอบ เช น การว ดผลด านต นท น หร อความค มค า 4 stakeholders? 3. Who proposed the solution, who implemented it and who were the ใครเป นผ เสนอหนทางการแก ป ญหา ใครเป นผ นาไปทาให สาเร จ และใครเป นผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยล กษณะข อคาถามน เน นการม ส วนร วม เป นความร วมม อระหว างภาคประชาชน เอกชน หร อ NGO ท ทาให เก ดการพ ฒนาค ณภาพการพ ฒนาภาคร ฐ และสามารถดาเน นการอย างม ประส ทธ ภาพ questions 4. Describe how and when the initiative was implemented by answering these โปรดอธ บายว าการนาก จกรรมร เร มด งกล าวมาปฏ บ ต น น ทาเช นใดให ประสบ ความสาเร จ และนามาใช เม อใด โดยการตอบคาถามต อไปน a. What were the strategies used to implement the initiative? ย ทธศาสตร ท ไปส การปฏ บ ต ให ส มฤทธ ผล ค ออะไร b. What were the key development and implementation steps and the chronology? ก ญแจสาค ญในการพ ฒนา ลาด บข นตอน และลาด บเหต การณ ในการปฏ บ ต ค ออะไร c. What were the main obstacles encountered? How were they overcome? อ ปสรรคสาค ญท เผช ญค ออะไร แล วหน วยงานม ว ธ การจ ดการก บอ ปสรรคด งกล าวอย างไร d. What resources were used for the initiative? Specify what were the financial, technical and human resources costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized. ทร พยากรท ใช ในก จกรรมด งกล าวม อะไรบ าง เช น ด านการเง น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks