ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย - PDF

Description
ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย 1 การเล าน ทานประกอบท าทาง ห องโฮมเธ ยเตอร น. 2 การป นด นน าม น ห อง 211 (อบ.2/8) น. 3 การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ห อง 212 (อบ.2/9) น. 4 การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน ห อง 213 (อบ.2/10) น. ระด บประถมศ กษา ภาษาไทย 1 การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 ห อง 711 และ น. 2 การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.4-ป.6 ห อง 713 และ น. 3 การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป.3 ห อง 721 (ป.6/5) น. 4 การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 ห อง 722 (ป.6/6) น. 5 การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 ห อง 723 (ป.6/7) น. 6 การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 ห อง 724 (ป.6/8) น. 7 การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กาพย ยาน ๑๑ ป.4-ป.6 ห อง 732 (ป.6/9) น. คณ ตศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป.3 ห อง 515 (ป.4/9) น. 2 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 ห อง 819 (ป.6/10) น. 3 การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 1 ป.4-ป และ น. 4 การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 2 ป.4-ป และ น. 5 การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4-6 คอมฯ 3 อาคาร น. 6 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.1-ป.3 ห อง 817 (ป.4/10) น. 7 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.4-ป.6 ห อง 818 (ป.5/10) น. ว ทยาศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4-ป.6 ห อง 311 (ป.3/9) น. 2 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ใต ถ นปท มทอง น. 3 ประกวดโครงงานทางว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป.6 ใต ถ นปท มทอง น. 4 การแข งข นการแสดงทางว ทยาศาสตร (Science Show) ป.4-ป.6 เวท โดมอาคาร น. 5 การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป.6 ห อง 314 (ป.1/9) น. 1 ว ทยาศาสตร (ต อ) 6 การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ป.1-ป.3 ห อง 216 (อบ.2/7) น. 7 การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป.6 ห อง 111 (อบ.1/9) น. 8 การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป.6 ห อง 118 (อบ.1/10) น. ส งคมศ กษา 1 การประกวดเพลงค ณธรรม ป.1-ป.3 ห อง 321 และ น. 2 การประกวดเพลงค ณธรรม ป.4-ป.6 ห อง 323 และ น. 3 การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.1-ป.3 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 4 การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.4-ป.6 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 5 การประกวดภาพยนตร ส น ป.1-ป.6 ห องเร ยนส เข ยว (815) น. 6 การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 เวท สนามเด กเล น น. 7 การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.4-ป.6 อาคารอเนกประสงค น. 8 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห อง 921 อาคาร น. 9 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห อง 925 อาคาร น. ภาษาอ งกฤษ 1 การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ห อง 931 (P.1/12 EP) น. 2 การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ห อง 932 (P.1/13 EP) น. 3 การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ห อง 933 (P.2/11 EP) น. 4 การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ห อง 934 (P.2/12 EP) น. 5 การแข งข นการเล าน ทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ห อง 935 (P.3/11 EP) น. 6 การแข งข น Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ห อง 936 (P.3/12 EP) น. 7 การแข งข นการพ ดภาษาจ น ป.4-ป.6 ห อง 941 (P.4/11 EP) น. 8 การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 ห อง 942 (P.4/12 EP) น. คอมพ วเตอร 1 การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ป.1-ป.3 คอมฯ 3 อาคาร 9 EP น. 2 การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ป.4-ป.6 คอมฯ 2 อาคาร 9 EP น. 3 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ป.4-ป.6 คอมฯ 2 อาคาร 9 EP น. 4 การใช โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. 5 การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. ห นยนต 1 การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ป.1-ป.6 ห อง 623 (ศ ลปะ) น. 2 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ป.1-ป.6 ห อง 613 (ป.4/2) น. 2 ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด ว นท 15 ต ลาคม 2557 น กเร ยนปกต คอมพ วเตอร 1 การประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร ม.1-ม.3 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 2 การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 3 การออกแบบส งของเคร องใช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 4 การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 5 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. 6 การสร าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. ห นยนต 1 การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ม.1-ม.3 ห อง 623 (ศ ลปะ) น. 2 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ม.1-ม.3 ห อง 613 (ป.4/2) น. น กเร ยนเร ยนร วม ภาษาไทย 1 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 211 (อบ.2/8) น. เห น ม.1-ม.3 2 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 221 (อบ.2/6) น. เร ยนร ม.1-ม.3 3 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 222 (อบ.2/5) น. ทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 4 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 223 (อบ.2/4) น. ทางร างกายฯ ม.1-ม.3 5 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 224 (อบ.2/3) น. ทางร างกายฯ ป.1-ป.6 6 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 212 (อบ.2/9) น. เห น ป.1-ป.6 7 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 225 (อบ.2/2) น. เร ยนร ป.1-ป.6 8 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 ห อง 226 (อบ.2/1) น. 3 ภาษาไทย(ต อ) 9 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง ห อง 213 (อบ.2/10) น. สต ป ญญา ป.1-ป.6 10 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 216 (อบ.2/7) น. ทางการเร ยนร ป.1-ป.6 11 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 111 (อบ.1/9) น. ทางการเห น ป.1-ป.6 12 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง ห อง 118 (อบ.1/10) น. ร างกายฯ ป.1-ป.6 13 แข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1-ป.6 ห อง 121 (อบ.1/8) น. 14 การแข งข นจ ดท าหน งส อเล มเล ก ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 122 (อบ.1/7) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 15 การแข งข นจ ดท าหน งส อเล มเล ก ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.4-ป.6 ห อง 123 (อบ.1/6) น. คณ ตศาสตร 1 การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 711 (ป.6/4) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1- ม.3 2 การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1- ป.6 ห อง 712 (ป.6/3) น. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 1 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 921 อาคาร น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 (Science Lab) 2 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 925 อาคาร น. ความบกพร องทางการได ย น ป.1-ป.6 (ป.1/11 EP) 3 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 ห อง 931 อาคาร 9 (ป.1/12 EP) น. ศ ลปะ 1 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 411 (ป.1/3) น. ความบกพร องทางร างกายฯ ป.1-ป.6 2 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 412 (ป.1/4) น. ความบกพร องทางการได ย น ป.1-ป.6 3 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 ห อง 413 (ป.1/5) น. 4 ศ ลปะ (ต อ) 4 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 414 (ป.1/6) น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 5 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1-ป.6 ห อง 415 (ป.1/7) น. 6 การแข งข นการเต นหางเคร องประกอบเพลง ประเภทน กเร ยน ห อง 416 (ป.1/8) น. ท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 7 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 511 (ป.4/5) น. ความบกพร องทางการได ย น ม.1-ม.3 8 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 512 (ป.4/6) น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 9 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 513 (ป.4/7) น. ความบกพร องทางร างกายฯ ม.1-ม.3 10 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 514 (ป.4/8) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 11 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ห อง 515 (ป.4/9) น. ม.1-ม.3 12 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม เวท สนามเด กเล น น. ความบกพร องทางการมองเห น ป.1-ป.6 13 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ห องโฮมเธ ยเตอร น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 (ห องสม ด) 14 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 815 อาคาร น. ความบกพร องทางร างกาย ป.1-ป.6 (ห องเร ยนส เข ยว 15 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม เวท อาคารอเนกประสงค น. ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 16 การประกวดการร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนออท สต ก ห องประช มปท มทอง น. ป.1-ป.6 17 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ เวท สนามเด กเล น น. บกพร องทางการมองเห น ม.1-ม.3 18 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห องโฮมเธ ยเตอร น. บกพร องทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 (ห องสม ด) 19 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห อง 815 อาคาร น. บกพร องทางร างกายฯ ม.1-ม.3 (ห องเร ยนส เข ยว 20 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ เวท อาคารอเนกประสงค น. บกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 21 การประกวดการร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนออท สต ก ม.1-ม.3 ห องประช มปท มทอง น. 5 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 การแข งข นการท าอาหาร ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 331 (ป.3/1) น. ทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 2 การแข งข นการท าอาหาร ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 332 (ป.3/2) น. เร ยนร ป.1-ป.6 3 การแข งข นประด ษฐ งานใบตอง ประเภทบายศร ปากชาม ห อง 333 (ป.3/3) น. ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 4 การแข งข นประด ษฐ งานใบตอง ประเภทบายศร ปากชาม ห อง 334 (ป.3/4) น. ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 5 การแข งข นการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช ประเภท ห อง 321 (ป.3/5) น. น กเร ยนท ม ความบกพร อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks