1386269008 402

Description
1. Iдеальний газ.Температура i її вимірювання.Пояснення температури і тиску газу на основі…

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Iдеальний газ.Температура i її вимірювання.Пояснення температури і тиску газу на основі молекулярних уявлень Виконав студент групи РПР-21 Аненков Дмитро 2015
 • 2. Зміст • Ідеальний газ • Основне рівняння МКТ газів • Температура та її вимірювання • Абсолютна температурна шкала. Абсолютний нуль. • Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна. • Задача з фiзики.
 • 3. • Учнi більш дітальніше дізнаються,шо таке температура та теплова рівновага. • Познайомляться з ідеальним газом з його властивостями. • Побачать вимірювання температури та досліди Штерна. • Навчаться розв’язувати фізичні формули та використовувати при розв’язані задачі з фізики.
 • 4. Ідеальний газ Властивості: 1.Поняття iдеального газа та його склад. 2.Об’ємом молекули V0 можна знехтувати в порівнянні з об’ємом посудини V. 3.Між молекулами газу немає сил взаємодії. Вони вникають лише при ударі молекул. 4.Молекули при взаємодії поводять себе як пружні кульки.
 • 5. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ - теоретич. модель газу ,у которій нехтують розмірами і взаємодіями частинок газу і враховують лише їх пружні зіткнення. Це первонач. подання було розширено, в більш широкому розумінні ідеальний газ складається з частинок, що представляють собою пружні сфери радіуса r або переходять еліпсоїдів, у них проявляється атомна структура. Розшир. модель ідеального газу дозволяє враховувати не тільки поступальну, але і обертальний і коливальний руху його частинок, вводити в розгляд поряд з центральним і нецентральне зіткнення, досліджувати переходи енергії з одного ступеня свободи в іншу і т. д. Внутр. енергія ідельного газу визначається лише кинетич. енергією його частинок (в протилежність моделі решіткового газу, зокрема моделі Ізінга, де кинетич. енергією нехтують і враховують лише потенц енергію взаємодії частинок).
 • 6. Модель I. г. запропонована в 1847 Дж. Герапатом (J. Herapath). На основі цієї моделі були теоретично виведені раніше встановлені газові закони (закони Бойля - Маріотта, Гей- Люссака, Шарля, Авогадро). Ця модель I. г. лягла в основу молекулярно-кинетич. уявлень. Пізніше експериментально були виявлені відхилення від законів I. г. [А. В. Реньо (Н. V. Regnault), Дж. Томсон (J. Thompson), Т. Ендрюс (Th. Andrews)], а в 1873 ці відхилення були теоретично обґрунтовані Й. Д. Ван-дер-Ваальсом (J. D. van der Waals). Модель I. г. справедлива для реальних класiв і квантових газів при досить високих температурах і разрежениях. В суч. фізики поняття І. г. застосовують при описі ансамблю будь-яких слабо взаiмозв’язуючих частинок і квазічастинок, бозонів і фермионов. Осн. закони Ідеального газу - рівняння стану і закон Авогадро, вперше зв'язав макрохарактеристики газу (тиск, температуру, масу) з масою його молекули. Мн. кинетич. і термодинамич. властивості реальних газів в рамках цієї моделі можуть бути виражені у вигляді степеневих розкладань за допомогою функцій розподілу частинок Ідеального газу. Модель Ідельного газу дозволяє оцінити мн. характеристики газу, напр. пор. відстань L між частинками: L~n-1/3, де п - густина газу (число частинок в од. обсягу), а з урахуванням пуассонівського характеру просторового розподілу частинок L=0,55396 п-1/3 Критерій ідеальності к. - л. газу , де e=nr3 - безрозмірний параметр щільності. При квантовомеханич. описі атомів і молекул Ідеального газу., крім класи. параметрів (тиску, температури, щільності, маси частинок і т. д.), вводиться додатково довжина хвилі де Бройля lT=h/mv для частинки, що рухається як ціле, і l0=h/mv0 для внутрішньомолекулярних рухів (т і m - маса і приведена маса молекули, v0 і v швидкості внутрішньомолекулярних переміщень і руху молекули як цілого відповідно).
 • 7. Параметри стану газу Мікропараметри Макропараметри Швидкість, маса, розміри, енергія 1 молекули Тиск, об’єм, температура газу
 • 8. Основне рівняння МКТ газів Середня арифметична швидкість Середня квадратична швидкість <v> <vкв>
 • 9. Вивід формули Вздовж осі ОХ 1/3 молекул. В одному напрямку 1/6 молекул. За час ∆t об стінку вдариться
 • 10. Температура • Теплова рівновагаТеплова рівновага – стан системи при якому макроскопічні параметри як завгодно довго залишаються незмінними. • ТемператураТемпература характеризує стан теплової рівноваги системи так як має строго визначене значення.
 • 11. Пояснення • Якщо при контакті двох тіл їх фізичні параметри (тиск і об’єм) не змінюються, отже температуратемпература в них однакова тобто між ними теплова рівновагатеплова рівновага
 • 12. Температура
 • 13. Вимірювання температури. Абсолютна шкала
 • 14. Дослід Штерна
 • 15. Дослід Штерна
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks