เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ - PDF

Description
คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 79 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต น จ ดทาข นเพ อให น กเร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 และสามารถนาไปใช ประโยชน ได อย าง เหมาะสม เอกสารประกอบการเร ยนฯ เล มน ม ว ตถ ประสงค เพ อประกอบ การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยม งพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยนอ กท งน กเร ยนสามารถศ กษาค นคว าได ด วยตนเอง เป นส อท ม ประส ทธ ภาพ สามารถอานวยประโยชน ต อการเร ยนการสอน ให บรรล ตามว ตถ ประสงค ของหล กส ตรได ขอขอบค ณ นายศ ร ว ตร บ ญประสพ ผ อานวยการโรงเร ยน อน บาลส ร นทร คณะคร ท กท านและน กเร ยนท กคนท ให ความร วมม อ จนทาให เอกสารประกอบการเร ยนฯ เล มน สาเร จได ด วยด ผ จ ดทา หว งว าเอกสารประกอบการเร ยนฯ เล มน จะเป นประโยชน ต อการเร ยน การสอนของน กเร ยนและคร ผ สอนเป นอย างย ง วร ศรา บ ญศร ข สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา... สารบ ญ.... คาแนะนาในการใช เอกสารประกอบการเร ยน.... สาระส าค ญ. จ ดประสงค การเร ยนร.... สาระการเร ยนร... ส อ / แหล งเร ยนร เอกสำรประกอบกำรเร ยนฯ หน วยกำรเร ยนร ท 2 เร อง เร มต น ใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 กำรใช งำน Microsoft Word 2013 เบ องต น แบบทดสอบก อนเร ยน... ใบความร เร อง การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต น... ใบงานท 1 เร อง เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word ใบงานท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 ก ข ค สำรบ ญ (ต อ) เร อง หน ำ แบบทดสอบหล งเร ยน. บรรณาน กรม... ภาคผนวก 1 คำแนะนำในกำรใช เอกสำรประกอบกำรเร ยน เอกสารประกอบการเร ยนฯ เล มน เป นเอกสารท ใช ประกอบ การเร ยนร และเป นเอกสารท น กเร ยนสามารถศ กษาได ด วยตนเอง ให น กเร ยนอ านคาแนะนา ทาตามคาช แจงแต ละข นตอนต งแต ต นจน จบน กเร ยนจะได ร บความร อย างครบถ วน โดยปฏ บ ต ตามข นตอน ด งต อไปน 1. ศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าเม อจบ บทเร ยนแต ละบทแล วน กเร ยนสามารถเร ยนร อะไรได บ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน แล วตรวจคาตอบท เฉลยไว ใน ภาคผนวกของแต ละเร อง เพ อให ร ว าน กเร ยนม ความร พ นฐาน เก ยวก บเร องท จะศ กษามากน อยเพ ยงใด 3. ศ กษาเอกสารและทาใบงานตามท กาหนดไว เพ อเป นการ ทบทวนให ม ความร ความเข าใจในเน อหาย งข น 4. ทาแบบทดสอบหล งเร ยนเพ อว ดความเข าใจอ กคร งหน ง 5. น กเร ยนแต ละคนต องม ความซ อส ตย ต อตนเองไม เป ด เอกสารเฉลยก อนเร ยน - หล งเร ยน และเฉลยใบงานท กใบงาน 6. ถ าน กเร ยนและผ สนใจต องการเน อหาเพ มเต มจากเอกสาร ประกอบการเร ยน สามารถค นคว าได จากบรรณาน กรมท ให ไว ท าย เล ม 2 สำระท 3 เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร มำตรฐำน ว 3.1 เข าใจ เห นค ณค าและใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยน การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลและม ค ณธรรม ผลกำรเร ยนร ใช งานด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด สำระสำค ญ Microsoft Word ค อ โปรแกรมประมวลผลคา ซ งออกแบบ มาเพ อช วยให การสร างเอกสารม ประส ทธ ภาพย งข น เป นโปรแกรม ท คนส วนใหญ ม ความจาเป นต องใช งานก น เพราะเป นโปรแกรม พ นฐานในการพ มพ เอกสาร แล วนาไปใช งานในช ว ตประจ าว น เช น การเข ยนจดหมาย ทารายงาน เอกสารต าง ๆ เป นต น 3 จ ดประสงค กำรเร ยนร บอกความหมายและว ธ การใช โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได สำระกำรเร ยนร 1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word ว ธ การใช โปรแกรม Microsoft Word 2013 ส อ / แหล งเร ยนร 1. เอกสารประกอบการเร ยนฯ เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต น 2. ห องสม ด/ห องอ นเทอร เน ต เวลำเร ยน เวลา 1 ช วโมง 4 แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง กำรใช งำน Microsoft Word 2013 เบ องต น คำช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว แล วทาเคร องหมายกากบาท ( ) ลงในกระดาษคาตอบ ข อสอบจานวน 10 ข อ ใช เวลา 10 นาท (10 คะแนน) 1. ข อใดกล าวถ งโปรแกรม Microsoft Word 2013 ได ถ กต องท ส ด ก. โปรแกรมตกแต งภาพ ข. โปรแกรมประมวลผลคา ค. โปรแกรมสาหร บทารายงาน 2. การเป ดใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 ทาได อย างไร ก. Start Menu - Microsoft Office Word 2013 ข. Start Menu - Microsoft Office All Programs- Word 2013 ค. Start Menu - All Programs - Microsoft Office Word 2013 3. การบ นท กเอกสารน ยมใช คาส งใดจ งจะสะดวกรวดเร ว ก. คล กท คาส ง File Save ข. คล กท ป มร ปแผ นด สก ค. ใช ป ม Ctrl+B 4. Save เป นคาส งใช ทาอะไร ก. บ นท กแฟ มข อม ล ข. แก ไขแฟ มข อม ล ค. เป ดแฟ มข อม ล 5. ชน ดของแฟ มข อม ลท จ ดเก บใน Microsoft Word จะม นามสก ล เป นอะไร ก. Word.txt ข. Word.bmp ค. Word.docx 6. เม อต องการบ นท กเอกสารขณะทางานในคร งต อไปจะต องใช คาส งใดในแถบเคร องม อด วน ก. บ นท ก ข. บ นท กเป น ค. บ นท กเป น HTML 5 7. เม อต องการพ มพ เอกสาร สามารถทาได อย างไรบ าง ก. Printer - File - Print - Copies - Settings - Print ข. File - Print - Copies - Printer - Settings - Print ค. Settings - File - Print - Copies - Printer - Print 8. ถ าต องการเป ดเอกสารในขณะท ใช งาน Word อย สามารถทาได อย างไรบ าง ก. Browse - File - Open - Computer - Open ข. Computer - File - Open - Browse - Open ค. File - Open - Computer - Browse - Open 9. เม อต องการเก บบ นท กเอกสารเป นคร งแรก ทาได อย างไรบ าง ก. File - Save as - Browse - Computer - Save ข. Computer - File - Save as - Browse - Save ค. Browse - Computer - File - Save as - Save 10. ท กคร งท เร ม Word จะเห นรายการเอกสารท ใช งานล าส ดใน คอล มน ด านใด ก. ด านข าง ข. ด านขวา ค. ด านซ าย 6 7 คะแนนเต ม คะแนนท ได กระดำษคำตอบแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง กำรใช งำน Microsoft Word 2013 เบ องต น ช อ...เลขท...ช น... แบบทดสอบก อนเร ยน ข อ คำตอบ คะแนน ก ข ค 10 คะแนน ผ าน หมายถ ง ได คะแนน 8 คะแนน ข นไป ไม ผ าน หมายถ ง ได คะแนนต ากว า 8 คะแนน 8 ใบควำมร เร อง กำรใช งำน Microsoft Word 2013 เบ องต น กำรเร มต นใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2013 Microsoft Word ค อ โปรแกรมประมวลผลคา ซ งออกแบบ มาเพ อช วยให การสร างเอกสารม ประส ทธ ภาพย งข น เป นโปรแกรม ท คนส วนใหญ ม ความจาเป นต องใช งานก น เพราะเป นโปรแกรม พ นฐานในการพ มพ เอกสาร แล วนาไปใช งานในช ว ตประจ าว น เช น การเข ยนจดหมาย ทารายงาน เอกสารต าง ๆ เป นต น ว ธ ท 1 คล กป ม Start Menu - All Programs - Microsoft Office Word 2013 9 ภาพท 1 การเป ดใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2013 ท มา : วร ศรา บ ญศร, ว ธ ท 2 คล กท ไอคอน บนหน าจอ 10 กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word กำรเป ดเอกสำร ในท กคร งท เร ม Word จะเห นรายการเอกสารท ใช งาน ล าส ดในคอล มน ด านซ าย ถ าไม ม เอกสารท กาล งค นหาอย ให คล ก เป ดเอกสารอ นๆ ภาพท 2 การเป ดเอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, ถ าใช งาน Word อย ให คล กไฟล เป ด จากน นเร ยกด ตาแหน งท ต งไฟล ภาพท 3 การเป ดเอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, 11 2. กำรบ นท กเอกสำร เม อต องการเก บบ นท กเอกสารเป นคร งแรกให ทาด งต อไปน 1) คล กแท บไฟล 2) คล ก บ นท กเป น 3) เร ยกด ต าแหน งท ค ณต องการบ นท กเอกสาร ภาพท 4 การบ นท กเอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, ) เม อต องการบ นท กเอกสารน นบนคอมพ วเตอร ให เล อก โฟลเดอร ท อย ภายใต คอมพ วเตอร หร อคล กเร ยกด ในการบ นท กเอกสาร แบบออนไลน ให เล อกตาแหน งท ต งภายใต ตาแหน งท ต งหร อเพ ม ตาแหน งท ต ง เม อไฟล ของเป นแบบออนไลน สามารถแชร ส งคาต ชม และทางานร วมก นบนเอกสารแบบเร ยลไทม ได 12 5) คล ก บ นท ก Save หมายเหต Word จะเก บบ นท กไฟล ในร ปแบบ.docx เม อ ต องการบ นท กเอกสารของค ณในร ปแบบอ นนอกเหน อจาก.docx ให คล กรายการบ นท กเป นชน ด แล วเล อกร ปแบบไฟล ท ต องการ เม อต องการบ นท กเอกสารขณะทางานต อไป คล ก บ นท ก ในแถบเคร องม อด วน ภาพท 5 การบ นท กเอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, กำรพ มพ เอกสำร ค ณสามารถด ล กษณะเอกสารท จะพ มพ ต งค าต วเล อก การพ มพ รวมท งพ มพ ไฟล ได ท งหมดในท เด ยว ภาพท 6 การพ มพ เอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, ) คล กแท บ ไฟล และคล ก พ มพ Print 2) ภายใต พ มพ ในกล อง สาเนา ให ใส จานวนสาเนา ท ต องการพ มพ 3) ภายใต เคร องพ มพ ตรวจสอบให แน ใจว าเล อกเคร องพ มพ ท ต องการแล ว 4) ภายใต การต งค า การต งค าการพ มพ เร มต นสาหร บ เคร องพ มพ ถ กเล อกไว ให แล ว ถ าต องการเปล ยนแปลงการต งค า ให คล กการต งค าท ต องการเปล ยน แล วเล อกการต งค าใหม ท ต องการ 5) เม อปร บเปล ยนการต งค าตามท ต องการแล ว ให คล ก พ มพ 13 ภาพท 7 การพ มพ เอกสาร ท มา : วร ศรา บ ญศร, 2556. 15 ใบงำนท 1 เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2013 จ ดประสงค กำรเร ยนร น กเร ยนร จ กการใช โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได ช อ นามสก ล... เลขท... ช นประถมศ กษาป ท 3 คำช แจง : ให น กเร ยนเร ยงลาด บข นตอนท กาหนดให ถ กต อง (10 คะแนน) 1. การบ นท กเอกสาร.1) คล ก บ นท กเป น.2) เร ยกด ตาแหน งท ต องการบ นท กเอกสาร.3) คล กแท บไฟล.4) คล ก บ นท ก.5) เม อต องการบ นท กเอกสารน นบนคอมพ วเตอร ให เล อก โฟลเดอร ท อย ภายใต คอมพ วเตอร หร อคล กเร ยกด ใน การบ นท กเอกสารแบบออนไลน ให เล อกตาแหน งท ต ง ภายใต ตาแหน งท ต งหร อเพ มต าแหน งท ต ง เม อไฟล ของเป น แบบออนไลน สามารถแชร ส งคาต ชม และทางานร วมก น บนเอกสารแบบเร ยลไทม ได 16 2. การพ มพ เอกสาร.1) ภายใต เคร องพ มพ ตรวจสอบให แน ใจว าเล อกเคร องพ มพ ท ต องการแล ว.2) ภายใต พ มพ ในกล อง สาเนา ให ใส จานวนส าเนาท ต องการพ มพ.3) คล กแท บ ไฟล และคล ก พ มพ.4) เม อปร บเปล ยนการต งค าจนพอใจแล ว ให คล ก พ มพ.5) ภายใต การต งค า การต งค าการพ มพ เร มต นสาหร บ เคร องพ มพ ถ กเล อกไว ให แล ว ถ าต องการเปล ยนแปลง การต งค า ให คล กการต งค าท ต องการเปล ยน แล วเล อก การต งค าใหม ท ต องการ เกณฑ กำรให คะแนน ข อละ 1 คะแนน คะแนนเต ม 10 คะแนน ได คะแนน...คะแนน ผ ำน ไม ผ ำน 1 คะแนน น กเร ยนสามารถเร ยงล าด บข นตอนท กาหนดให ได ถ กต อง 0 คะแนน น กเร ยนเร ยงล าด บข นตอนท กาหนดให ไม ถ กต อง เกณฑ กำรประเม น : 8 10 คะแนน ระด บ ด = ผ าน 5 7 คะแนน ระด บ พอใช = ผ าน 0 4 คะแนน ระด บ ปร บปร ง = ไม ผ าน 17 ใบงำนท 2 เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Word 2013 จ ดประสงค กำรเร ยนร น กเร ยนสามารถบอกว ธ การใช โปรแกรม Microsoft Word 2013 ได ช อ นามสก ล... เลขท... ช นประถมศ กษาป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks