บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) - PDF

Description
บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 31 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช ต Quarter โดยใช ฟ งก ช น Sum 1. เล อกช ต Quarter และเซลล B2 ท จะใส ผลล พธ 2. คล กป ม AutoSum บนท ลบาร 3. โปรแกรมจะท าการใส ส ตรให ในเซลล ด งกล าว จากน นให คล กเมาส ไปท ช ต Budget แล วใช เมาส ลากคล มเซลล ท ต องการจะหาผลรวม ในระหว างน จะเห นท ช ตท งสองจะถ กเล อกเป นส ขาว ให กด Enter ท นท โดย ไม ต อง คล กเมาส ไปท ช ต Quarter อ ก ก จะได ผลล พธ ออกมา และจะ กล บไปท ช ต Quarter เองโดยอ ตโนม ต ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยค าส ง Copy + Paste Special 1. เล อกข อม ลท ต องการจะก อบป จากช ตแรก ค อ Services ในเซลล A8 ช ต Budget 2. คล กเมาส ขวาท เซลล ด งกล าวแล วเล อกค าส ง Copy 60 3. เล อกช ต Quarter แล วคล กเซลล B3 จากน นคล กเมาส ขวาท เซลล ด งกล าวแล วเล อกค าส ง Paste Special 4. คล กป ม Paste Link 5. จากน นคล กเมาส ท เซลล Services ท อย ในช ต Quarter จะเห นว าท Formula Bar ไม ได เป นค า ว า Services แต จะเป นการอ างถ งข อม ลในช ต Budget น นเอง 61 ล งค ข อม ลข ามเว ร กบ คด วยการสร างส ตร และค าส ง Copy + Paste Special การล งค ข อม ลข ามเว ร กบ คด วยท งสองว ธ ตามห วข อจะใช ว ธ และหล กการเด ยวก นก บการล งค ข อม ล ข ามเว ร กช ตเพ ยงแต แตกต างก นตรงท เวลาจะสล บการท างานระหว างเว ร กบ คจะต องสล บท เมน Window หร อท ทาสก บาร น นเอง ความหมายของ Source Workbook และ Dependent Workbook Source Workbook : เว ร กบ คท เป นแหล งข อม ลท จะน าไปค านวณ Dependent Workbook : เป นเว ร กบ คท ใช ในการสร างส ตรค านวณและเอาผลล พธ มา เก บไว ท เว ร กบ คน เพราะฉะน นข อม ลใน Dependent Workbook น จะถ กเปล ยนแปลงตามความผ นแปรจาก ต วเลขใน Source Workbook น นเอง ว ธ เป ดเว ร กบ คท ม การล งค ข อม ลก น การเป ดเว ร กบ คท ม การล งค ข อม ลก นอย แนะน าว าควรจะเป ด Source Workbook ก อนจากน นค อย เป ด Dependent Workbook ตามมาท หล ง เพราะเน องจากว ากรณ ท เป ด Dependent Workbook ก อนจะม ค าถามปรากฏข นมาท กคร งว าต องการ Update ข อม ลตามการเปล ยนแปลงของ Source Workbook หร อไม ด งภาพ เพราะฉะน นถ าต องการจะให อ พเดตข อม ลก คล กป ม Yes แต ถ าย งไม ต องการอ พเดตก คล กป ม No และสามารถมาอ พเดตท หล งได ในห วข อต อไป 62 อ พเดตข อม ลใน Dependent Workbook 1. ขณะท อย ใน Dependent Workbook ให คล กเมน Edit จากน นคล กค าส ง Link 2. คล กป ม Update Now ถ าต องการอ พเดตข อม ลให เป นไปตาม Source Workbook เป ด Source Workbook จาก Dependent Workbook จากห วข อท แล วถ า Source Workbook ย งไม เป ดข นมาจะสามารถเป ดจาก Dependent Workbook ก ได โดยคล กท ป ม Open Source ส าหร บกรณ ท Source Workbook ถ กย ายท เก บไปไว ในโฟลเดอร อ น ให คล กป ม Change Source เพ อท าการเล อกต าแหน งท เก บ Source Workbook ใหม 63 ใช งาน Save Workspace บ นท กเว ร กบ คท ส มพ นธ ก นด วย Save Workspace 1. คล กเมน File เล อกค าส ง Save Workspace 2. เล อกต าแหน งโฟลเดอร ท จะบ นท กและต งช อไฟล ในช อง File name จะได นามสก ลเป น.xlw 3. คล กป ม Save รวมข อม ลมากกว า 1 เว ร กช ต 1. เล อกช ตท ต องการจะใส ผลล พธ และเล อกต าแหน งเซลล ท จะใส ผลล พธ 2. คล กป ม AutoSum บนท ลบาร 3. จากน นน าเมาส ไปคล กท ช ตแรกท ต องการจะน าข อม ลมารวม กดแป น Shift ท ค ย บอร ดค างไว จากน นคล กเมาส ไปย งช ตส ดท ายท ต องการจะเห นว าช ตต างๆ ท ถ กเล อกจะเป นส ขาว 4. เล อกเซลล แรกท ต องการจะน ามารวม โดยจะต องต าแหน งเด ยวก นก บเซลล ท จะใส ผลล พธ แล ว เคาะแป น Enter 64 5. จากน นท ช ตท ใส ผลล พธ จะได ผลล พธ มา 1 เซลล ให ท าการก อบป จากเซลล ด งกล าวไปย งเซลล ท เหล อ ใช งาน Consolidate หาผลรวมจากหลายช ตท เว นระยะก น 1. เล อกช ตท จะใส ผลล พธ และคล กเมาส ท ต าแหน งเซลล เร มต นเพ ยงเซลล เด ยว 2. คล กเมน Data แล วเล อกค าส ง Consolidate 65 3. คล กเมาส ในช อง Referrence จากน นเล อกช ตแรกท ต องการ แล วเล อกพ นท เซลล ท งหมดท จะ น ามาหาผลรวม แล วคล กป ม Add และท าอย างน ไปเร อยๆ จนครบตามจ านวนช ตท ต องการ 4. จะได ผลล พธ ด งร ป หาผลรวมจากหลายช ตแต ต าแหน งข อม ลแต ละช ตไม ตรงก น ใช ว ธ และหล กการเหม อนข นตอนท ผ านมาเพ ยงแต แตกต างตรงท ห วข อท แล วต าแหน งของ เซลล แต ละช ตตรงก นท งหมดเลยไม จ าเป นต องเล อกพ นท เซลล ใหม เม อม การเล อกช ตใหม แต ส าหร บว ธ น ต าแหน งเซลล ท วางข อม ลในแต ละช ตไม ตรงก น จ งจ าเป นท จะต องเล อกต าแหน ง เซลล ใหม ท กคร งเม อเล อกช ตใหม น นเอง หาผลรวมจากหลายช ตแต ห วแถว/ห วคอล มน ไม เหม อนก นหร อสล บท ก น ก อนท จะใช ค าส ง Consolidate กรณ ท ห วแถว/ห วคอล มน ม ข อม ลท ไม ตรงก นหร อเหม อนก น จะต องลบออกก อนจากท กๆ ช ตท จะน ามาหาผลรวม 66 จากน นเวลาท เล อกเซลล ในช ตท จะใส ผลล พธ จะต องเล อกเซลล ท อย ระหว างห วแถว / ห วคอล มน ด งภาพข างบน แล วจ งเร ยกใช ค าส ง Consolidate ขณะท เล อกพ นท เซลล ในแต ละช ตด วยค าส ง Consolidate เสร จเร ยบร อยแล วให คล กต วเล อก Top row และ Left Column แล วคล กป ม OK ล งค ข อม ลระหว างช ตด วย Consolidate ต อจากห วข อท ผ านมา ถ าต องการให แต ละช ตม การล งค ข อม ลก นให เล อกต วเล อก Create links to source data 67
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks