งานนำเสนอ13

Description
1. การจัดพื้นฉาก<br />หลังสไลด์<br /> 2.…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. การจัดพื้นฉาก<br />หลังสไลด์<br />
 • 2. การจัดพื้นฉากหลังของสไลด์<br />การใส่สีและลวดลายให้กับพื้นฉากหลัง  มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน        วิธีที่ 1 Slide Design - Color Schemes รูปแบบของพื้นหลังและข้อความที่คอมพิวเตอร์จัดทำไว้                วิธีที่ 2 Background  ผู้ใช้เลือกรูปแบบของพื้นหลัง        วิธีที่ 3 From Design  Template ลวดลายและรูปแบบที่คอมพิวเตอร์จัดทำไว้<br />
 • 3.
 • 4. วิธีที่ 1 Slide Design - Color Schemes<br />        1. ไปที่สไลด์ที่ต้องการ        2.  จากส่วนของ Task Pane คลิกที่ปุ่มลูกศรเล็กด้านบนและเลือกคำสั่ง Slide Design - Color             Schemes  ดังรูปหน้าจอก็จะอยู่ในส่วนของการทำงาน Slide Design Pane <br />        3. คลิกเลือกรูปแบบของสีพื้นหลังและสีข้อความซึ่งจำทำให้สไลด์ หน้านั้นเปลี่ยนตามรูปแบบทีเลือก หรือถ้าต้อง            เลือกรูปแบบแล้วให้มีผลกับทุกสไลด์ที่มีอยู่     ให้นำเมาส์ไปชี้รูปแบบที่ต้องการจะปรากฏลูกศรและเมนูคำสั่ง              ดังรูป ให้คลิกที่คำสั่ง Apply to All Slides และถ้าใช้คำสั่ง   Apply  to  Selected  Slides  ก็จะมีผลเฉพาะสไลด์            ที่เปิดใช้งานอยู่เท่านั้น<br />
 • 5.
 • 6. THE<br /> END<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks