บร ษ ท เว ลด ฮอล เดย ทราเวล จาก ด ช น 12A อาคารปาโซ ทาวเวอร เลขท 88 ถนนส ลม บางร ก กร งเทพฯ PDF

Description
ว นแรก ออกเด นทางจากกร งเทพฯ - กร งสต อกโฮล ม (สว เดน) น. พรอมคณะท สนามบ นส วรรณภ ม ประต 3 เคาน เตอร D (9-12) สายการบ น ไทย เจาหนาท คอยอานวยความสะดวกในเร องส มภาระและการเช คอ น จากน นเช ญรอ ณ หองพ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 42 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว นแรก ออกเด นทางจากกร งเทพฯ - กร งสต อกโฮล ม (สว เดน) น. พรอมคณะท สนามบ นส วรรณภ ม ประต 3 เคาน เตอร D (9-12) สายการบ น ไทย เจาหนาท คอยอานวยความสะดวกในเร องส มภาระและการเช คอ น จากน นเช ญรอ ณ หองพ กผ โดยสารขาออก หมายเหต ทางบร ษ ทไดเตร ยมการเด นทางของคณะท วร ก อน 15 ว น โดยซ อต วเคร องบ น, เช ารถโคช, จองท พ ก, รานอาหาร สถานท เขาชมต าง ๆ ไวล วงหนาใหก บกร ป ท วร กรณ ท เก ดเหต การณ อาท การยกเล กเท ยวบ น, การล าชาของสายการบ น, การพลาดเท ยวบ น (ข นเคร องไม ท น), การน ดหย ดงาน, การจลาจล, ภ ยพ บ ต, การถ กปฏ เสธการเขาเม อง ท าใหการเด นทางล าชา หร อเหต ส ดว ส ยอ น ๆ ไม สามารถเด นทางไปย งจ ดหมายตามโปรแกรมได ห วหนาท วร ม ส ทธ ในการ เปล ยนโปรแกรม และไม สามารถค นเง นค าใชจ ายต าง ๆ ท ช าระแลว เพราะ ทางบร ษ ทฯ ไดช าระค าใชจ ายต าง ๆ ล วงหนาแลว และหากม ค าใชจ ายอ น ๆ เก ดข นนอกจากในรายการท วร ห วหนาท วร จะแจงใหท านทราบ เพราะเป นส ง ท ทางบร ษ ท ฯ ม อาจร บผ ดชอบได สอง เท ยวกร งสต อกโฮล ม (สว เดน) - เท ยวชมเม อง - พ พ ธภ ณฑ เร อวาซา - ซ ต ฮอลล - ชอปป ง น. ออกเด นทางส กร งสต อกโฮล ม ประเทศสว เดน โดยสายการบ นไทย เท ยวบ นท TG น. ถ งกร งสต อกโฮล ม เม องหลวงประเทศสว เดน ผ านการตรวจคนเขาเม อง พรอม ร บส มภาระและการตรวจของศ ลกากร รถโคชรอร บคณะและน าท านเขาชม พ พ ธภ ณฑ เร อวาซา Vasa เป นเร อท ถ กก ข นมาในศตวรรษท 17 เน องจาก สามารถร กษาช นส วนเด มของเร อไวไดกว า 95 เปอร เซ นต และตกแต งประด บ ประดาดวยร ปแกะสล กน บรอยช น เร อวาซาเป นทร พย สมบ ต ทางศ ลปะท โดด เด น และเป นแหล งท องเท ยวท สาค ญท ส ดแห งหน งในโลก เร อลาน ถ กจ ดแสดง ไวในพ พ ธภ ณฑ ท สรางข นเพ อแสดงเร อลาน ในกร งสตอกโฮล ม ซ งประกอบไป ดวยน ทรรศการท เก ยวของก บเร อลาน 9 น ทรรศการ ย งม ภาพยนตร เก ยวก บ เร อวาซา ซ งค ณสามารถร บชมได 16 ภาษา พ พ ธภ ณฑ แห งน ด งด ด น กท องเท ยวไดมากท ส ด ในบรรดาพ พ ธภ ณฑ ในสแกนด เนเว ย จากน นน าท าน เขาชมซ ต ฮอลล หร อศาลาว าการเม อง ซ งใชเวลาสรางถ ง 12 ป ออกแบบโดย สถาปน กช อด งของสว เดน ค อ Ragnar Ostberg สรางดวยอ ฐแดงกว า 8 ลาน กอน และม งหล งคาดวยห นโมเสค สรางเสร จสมบ รณ ในป 1911 และท กๆ 10 ของเด อนธ นวาคมของท กป จะม พ ธ เล ยงร บรองผ ไดร บรางว ลโนเบล ในหองบล ฮอลล ท ด ดแปลงใหเป นหองคอนเส ร ตฮอลล เพ อรองร บแขกเหร อ กว า 1,300 คน ม เวลาใหท านไดเด นเท ยวชม น. ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร Chinese น. น าคณะเท ยวชมกร งสต อกโฮล ม เม องแห งประว ต ศาสตร มาต งแต คร งศตวรรษ ท 13 ศ ลปะและสถาป ตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบาย และ ท นสม ยของบานเม อง ต กรามบานช อง รวมท งปราสาทราชว ง ต งอย ร มน าและ ตามเน นส งต า ท าใหสต อกโฮล มเป นเม องท สวยท ส ดแห งหน งในโลก น าท าน ชมเม องท จ ดชมว ว แลวผ านชมแกมล าสแตนเม องเก าแก ท ส ดและสวยงามราว ก บภาพวาด ป จจ บ นย งท งร องรอยแห งความเป นเม องแห งย คกลาง และย ง เป นท ต งของพระราชว งหลวง, ร ฐสภา, มหาว หาร, ตลาดห น, ตลอดจนกล ม อาคารพ พ ธภ ณฑ และม เวลาใหท านไดเด นเล นชมเม องย านวอล คก งสตร ทอ น ท นสม ย หร อชอปป งตามอ ธยาศ ย น. ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร น าคณ ะพ ก SHERATON STOCKHOLM HOTEL หร อเท ยบเท าใน ระด บเด ยวก น 27 ม.ค./13 ก.พ./17 ม.ค./7 เม.ย. 28 ม.ค./14 ก.พ./18 ม.ค./8 เม.ย. Thai World Holiday Travel Co.,Ltd. สาม บ นส เม องค ร นา - โรงแรมน าแข ง - อ ทยานแห งชาต อบ สโก น. ร บประทานอาหารเชาแบบสแกนด เนเว ยนท โรงแรม น. คณะออกเด นทางส สนามบ นกร งสต อกโฮล ม ** เน องจากอย ระหว างทาการบ นจ งไม ม บร การอาหารกลางว น ** น. เด นทางส เม องค ร นา โดยเท ยวบ นท DY น. เด นทางถ งสนามบ นเม องค ร นา ซ งน บไดว าเป นเม องท อย เหน อท ส ดในประเทศ สว เดนท ม ประชากรอาศ ยอย ม ความสาค ญเพราะเป นเม องท ผล ตแร เหล กท ม น. ช อของประเทศ น าท านเด นทางส หม บานย คค สเยร ว น าท านชมโรงแรมน าแข งท ต งอย ท หม บานย คค สเยร ว Jukkasjärvi ทาง ภาคเหน อของประเทศสว เดน ว าก นว าโรงแรมน าแข งแห งน เป นแห งท ใหญ ท ส ดและเป นแห งแรกของโลก ท งย งเป นแรงบ นดาลใจใหก บประเทศหนาวๆ อ นๆในโลก ใหสรางโรงแรมน าแข งตามอ กมากมาย โรงแรมแห งน ครอบคล ม พ นท 59,200 ตารางฟ ต สรางข นจากเสาน าแข ง 2,000 ตนและกอนน าแข งอ ก 3,000 ต น และในท กๆฤด หนาวของท กป สถาปน กและน กออกแบบจากท วโลก จะมารวมต วก นท น เพ อต ดกอนน าแข งจากแม น าทอร เนอ (Torne) ท อย ใกลเค ยง มาเนรม ตเป นหองพ กในร ปแบบต างๆ ออกเด นทางส อ ทยานแห งชาต อบ สโก Abisko National Park ในเขตล ปป ล นด Lapland ของประเทศสว เดน ซ ง Lonely Planet ยกใหเป นสถานท ซ ง แสงเหน อม ความสว างไสวมากท ส ดในโลก จากน นน าท านข นกระเชาส สถาน แสงเหน อ Aurora Sky Station บนยอดเขาน วเล ย Nuolja เพ อชม ปรากฏการณ แสงเหน อซ งเป นหน งในปรากฏการณ ธรรมชาต ท ต นตาต นใจ น. ท ส ดในโลก ** ช วงเวลาท ด ท ส ดค อ เด อนพฤศจ กายน - ม นาคม ** ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร Aurora Sky Station น าท านเขาพ กโรงแรม HOTEL FJALLET หร อเท ยบเท าในระด บเด ยวก น ส รถไฟสายอาร คต คเซอร เค ล - นาร ว ก (นอร เวย นอร เวย ) - ทร มเซอ น. ร บประทานอาหารเชาแบบสแกนด เนเว ยนท โรงแรม น. น าคณะน งรถไฟขบวนพ เศษเสนทางสายอาร คต คเซอร เค ล หน งในเสนทาง รถไฟท ข นช อว าสวยท ส ด ใหท านเพล ดเพล นไปก บท ศน ยภาพอ นงดงามของ ป าสนและทะเลสาบ 29 ม.ค./15 ก.พ./19 ม.ค./9 เม.ย. Local den /hotell/hotellfjaellet ม.ค./16 ก.พ./20 ม.ค./10 เม.ย น. เด นทางถ งเม องนาร ว กทางตอนเหน อของประเทศนอร เวย แวดลอมดวยภ เขา และทะเลกวางไกลอ กท งย งเป นเม องท พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกลา เจาอย ห วเสด จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการท าเหม องแร ของเม องซ ง ย งคงเป ดใหบร การจนถ งป จจ บ น น. ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร Chinese บ าย น าท านเด นทางส ทร มเซอ Tromsø อ กหน งเม องท องเท ยวท ม ช อเส ยง เป น เม องและเทศบาลในเทศมณฑลทร มส ประเทศนอร เวย ต งอย ทางตอนเหน อ ของประเทศนอร เวย ม ประชากรมากเป นอ นด บ 7 ของนอร เวย ทร มเซอเป น เม องเล กๆแต ม ความเจร ญและท นสม ยอย างมากจนไดร บการขนานนามว า เป นปาร สแห งย โรปเหน อ (Paris of the North) ดวยภ ม ท ศน อ นสวยงาม ม ทะเลเป นฉากหนาและภ เขาเป นฉากหล ง เม องท องเท ยวยอดน ยมอ กแห งเหน อ ท ไม ควรพลาด อ กท งย งเป นประต ส ข วโลกเหน อและศ นย กลางการส ารวจข ว โลกเหน ออ กดวย น. ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร Local หล งอาหารค า เร มปฏ บ ต การล าแสงเหน อ ทร มเซอ เป นเม องสวยช อด งของ นอร เวย เป นส วนหน งของแลปแลนด และเป นจ ดยอดน ยมอ กแห งหน งในการ ล าแสงเหน อ เพราะม พ ก ดอย ตรงเสนอาร กต ก และเป นหน งในเม องวงแหวน แสงเหน อของโลก น าคณะพ ก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หร อเท ยบเท าในระด บ เด ยวก น หา ส น ขลากเล อน - เท ยวชมเม อง - ยอดเขาสโตรสไตเน น - สโนว โมบ ล 31 ม.ค./17 ก.พ./21 ม.ค./11 เม.ย. ซาฟาร น. ร บประทานอาหารเชาแบบสแกนด เนเว ยนท โรงแรม น. น าท านเก บเก ยวประสบการณ ดวยการข บเคล อนส น ขลากเล อน Husky Safari (5 ก.ม.) ฮ สก เป นส น ขท ม มายาว นานกว า 3,000 ป มาแลว เพ อใชในการลาก เล อนบรรท กส งของ หร อเป นพาหนะในพ นท ท ปกคล มไปดวยน าแข งและห มะ ฮ สก จ งไดกลายมาเป นส น ขลากเล อนพ นธ แท ท ม ประส ทธ ภาพในการลาก เล อนส งส ดในบรรดาส น ขลากเล อนท งหมด ท งน เน องจาก ส น ขม น าหน กเบา, คล องต ว, ว องไว, แข งแรง และอดทนต อความหนาวเย นและความอดอยากใน ฤด หนาวไดด รวมท งม ความอดทนต อความเหน อยลาเป นท หน ง จ งท าให สามารถลากเล อนดวยความเร วเป นเวลาต ดต อก นนาน ๆ ในอ ณหภ ม ท ต ากว า ศ นย องศาเซลเว ยส นอกจากน ส น ขลากเล อนย งเป นก ฬายอดน ยม โดยม ม ช เชอร (Musher) เป นผ บ งค บเล อนในการแข งข นแต ละคร งจนแพร หลายไปย ง หลายประเทศแถบข วโลก น. ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร Thai บ าย น าท านเท ยวชมเม องทร มเซอ เร มจากย านใจกลางเม อง ใหท านไดช นชมความ งดงามของเหล าสถาป ตยกรรมท เป นมรดกทางว ฒนธรรม โดยเฉพาะเหล า อาคารบานไมเก าแก ท ถ กแต งแตมดวยส ส นฉ ดฉาด ซ งทร มเซอเป นเม องท ม บานเก าท าจากไมจ านวนมากท ส ดในนอร เวย เหน อ บานเก าท ส ดสรางต งแต ป ค.ศ จากน นชมมหาว หารอาร กต ก (Arctic Cathedral) ว หารสม ยใหม ท สรางในป ค.ศ ม ภาพประด บกระจกใหญ ท ส ดในย โรป จากน นน าท าน น งเคเบ ลคาร ส ยอดเขาสโตรสไตเน น (Mt. Storsteinen) ซ งอย ส งจาก ระด บน าทะเล 420 เมตร ใหท านไดชมท ศน ยภาพท วเม องทร มเซอ ซ งม ล กษณะเป นเกาะอย กลางฟยอร ด ม เกาะใหญ ๆรอมลอบ ทางดานท ศ ตะว นออกม อาณาเขตต ดต อก บประเทศสว เดนและฟ นแลนด น. ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร Local น า ท า น ส ม ผ ส ก บ ป ร ะ ส บ ก า รณ อ น น า ป ระ ท บ ใจ ใน ก า รข บ ข ร ถ SNOWMOBILE ล าแสงเหน อ พาหนะท คล องต วท ส ดในการเด นทางบนห มะ หร อท งน าแข ง โดยท านจะไดร บค าแนะน าในการข บข ท ถ กตอง สน กสนานและ ปลอดภ ยจากเจาหน าท ผ เช ยวชาญ และช านาญเสนทางในการเด นทาง ท องเท ยวแบบสโนว โมบ ลซาฟาร โดยทางบร ษ ทฯ จะม การจ ดเตร ยมเคร องก น หนาวใหท านอย างครบถวนต งแต ศ รษะจรดเทา เราจะน าท านข บข สโนว โมบ ล ล ดเลาะจากต วเม องท องไปบนท งน าแข งกวางจนข นส ยอดเขาท ระด บ 875 เมตรเหน อระด บน าทะเล น าคณะพ ก RADISSON BLU HOTEL TROMSO หร อเท ยบเท าในระด บ เด ยวก น หก บ นส เบอร เกน - ชมว วยอดเขาฟลอยเอ น 1 ก.พ./18 ก.พ./22 ม.ค./12 เม.ย น. ร บประทานอาหารเชาแบบสแกนด เนเว ยนท โรงแรม น. ออกเด นทางส สนามบ นทร มเซอ เพ อเตร ยมเด นทางส เบอร เกน น. เด นทางส เบอร เกน โดยเท ยวบ นท DY311 / DY620 ** เน องจากอย ระหว างทาการบ นจ งไม ม บร การอาหารกลางว น ** DY311 : ท านสามารถหาร บประทานไดในระหว างรอเปล ยนเท ยวบ นท สนามบ นกร ง ออสโล น. เด นทางถ งเม องเบอร เกน เม องใหญ อ นด บสองไดร บยกย องว าเป น เม องแห ง ว ฒนธรรม และเป นเม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks