صحيفة النبأ العدد 127

Description
صحيفة النبأ العدد 127 الخميس 27 رجب 1439

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    5       لزاا ا - ا   وا   دج   ش   أ        - عا      را   باا      ّ      ل      خاو   ،ا   تا      ،ا   تاص      يد      ا   تا   ط      أ  . ا   و   ،و   20 ا  ) جر  /22( ا      ذإ   نشو   اا   ا         بو         ا   ت               ا   م   اج  . ا      ،يدا   ب         نأ   را      ا   ا   ذو  ) ا   ب (    ج   ا      و   دا         ا   نش         ياو   ،   ا   وأو   ،ا   ت   أ   ا   خا   نأ   ا   ا   ا      أو   ا   أ               ا       ،ا      ا   ب      ع   اه   ... يو   ه      قو   ت     لوؤ   لو   ت ا   ي 5   ص   ا ً ع 13         طا      لوؤ   اإ   اوت راس  م  6 قمو   يو   ف   ف  ى يد   ف    ض   و   ف   ن غف  د أ   لج   3 ب طعإو   مو   ف  ش   ت آي حص   ف   َن   ع   ئر     لوؤ   اإ اك   ت راس   س   ةيزج   فد بج 89 6 م    م   ف   ك   م   رذح ثيد حأو   ةنآق   ت يآو   ةلجل ظ لأ   ىع      ةصل هذ   ن وــد   ع   رت   ةعو ةفحصيزـكل مـع ة ف 12   بغ   سان   ت عو          ككك      ً   15 اإو   و   ضاي ـه 1439 بجر  26 سخل ةال ةل 127 دل 127 دل ت م 4   ا        15 ا         ا   ااو   يا   6 ُو   تُدو   بو      ا  - عا   ا -    ت تاا      د   و      ةد              .    ا      ،ك   و     /22( ا   ا   د      ذإ   يا   ا     ) ر      أ      ،ا         ا  . ا   و   ،  7 إو      نأ   ك      ا   ا   ذو   ا   ا   ا   د      اد   يا   ا      د   أ         اا   ا      ا   ا        ) اوا ( و  ) ا (... ا      او   ،ا   ب 45 6 ( ّ )      س ) 4 (   كرذـــ   وذـــخ جي   وأ   ي   وأ    ت م    127 دعل ـه 1439 بجر  26 سيمخل ةيح تتف 3 س و ةا  و     ا    ن       دج       اعو   ًاا   يي           اع   ف س    ي نا     واغ   داق   اإو    ي      نو   ا   ئا         أ   و   نا   ر      نوا   تاا   ما   اد   را   ااو   حاو   ب   إ   ؤ   ل   نا      اذ   ،فاا         ا . نا      يا   ا   ة         ،وا   خا         ،تا   ىا   نا   ة      ما            نوا   ُ   اذإو   اجأ   ،ةا   نا      را      ى   كر         تاا   ئ   ماإ   م      و . ا   وا   ن   را   راا      نأ   و      ،ا      ا   ج            أ   ذإ   ،ا      و   د      جا   ه   نإ         را   ض                  ،را         تا      ا   و   و   إ   ل   إ      را   ن   و   ،      ا   ،نوا         نا      ا            ،ك      او   ،نا      إ   ا   وا   لصو   خ      ن   يا   ا   ،   او            لا   إ                  وأ   ،   قا   إ   ن   و   ،تاا   ةجأ         ا   ا      ئ   ا   ئ      د   ن . ا   ئاو   ئا      ، ا      ةئا      لاأ   لخ      ا   ،ئا      و   إ            ل   را   ن   ذ   إ   و   ا                  وأ   ،   دج      ما      ا   ن   ا   اا   د         ا   ،ةا   سا      ا   داا   لخدإ      ن   ا      ،را   قأو   تاا   ةجأ      و      يا   ،ماا   ا         ا   ةد      ،ا   ا . نش      د   ت      ،و      ىا   نا   ثدا      لدأ            نأ   درأ   اذإو   ا   تاا         فا         يأ   ،خاد      را   ا      ص      و   ،تا   قا      و   تج   ث            تاا   ئ      و   ،جرخ      وأ   ،خاد            و   ،   وأ         ا            نأ   ذإ   ،      و   ،د      ئا      إ      را   ا   ن      ،   ا   ئا   ة      ا   ا       .       ا      ة   أ   ي      إ   إ   يدو   ما               جا   ب   د   خاد   ا   ةو      ،را     - ا   نذ -    ن      أ   داإ   ن            او   ، )   - ة (       ةاو   ،دا      ا   ما . ا   إ   ا   ما   وا            ل   يا   قا      ن   ا   ا      ا   وأ   ن   و   تا      يا      ِا   ا   نا      ئ   أر      ،و      ا   لوا   قا      ا   ا   ااو   تارا      ا   ج   م   ل   ة   ك   ر   و   ،قا   ذ      إ   ا   م   راا   يد   نأ      ،   ةِا   تا . د      تاا   ئ   أ         ا   ا   ا         ما   تا   ه      م   و         ،ارا   ا      ر   تاص      و      ا   ج   رج   ج         ت   ش   إ   نورد      ،   ق      ا   ا   ا   ما      ةا      ي         ا   و   ،يا   ا         و   و  ) خ  -  (       إ      يد   نأ      ا   ة   ر      م      ر      إ   ا   ا   ا   وا   ي   اج      ،ا   وا      لا   فا      ا   ج   م      ا   ا         ة         م   دا   ا   دإ . دا   ج         اا   تا   تاا      ا   ا      تا      ،ما      و   ،نا   ت   لا   او   أو   ،   ااو   يا   ما               او   ،   ا      ،إ   د      ،   غ   يا   ا      ج      اوجو   ا   و   لاا   و   ،ا   نود      و   ا   ئا   و   ،تا         ا   ا . ن   أ   ا   و   ا   ظ   و   ،ا   ئا   ةد   بج            ا ن  /24( ا      ا   ا   ا            ،ا         ا   وا   د      كا   إ  ) ر  . ا   و      اا   ا   د   نأ   اا   ردا   تذو      ا         ا   ا         ا   إو   ا   ا      ر         أ      ، ) ا (. ا   و   ، يدا   خا         ا   دا      ت  ) ا ( نأ     /2( ا   ا     - ا    – ا   د   أ   ،دا      ب   ناد            ، ا      ) ر   و   ،         نا   ،  4 إ      أ    . ا   ىن   يو  /25( را   ا         ا   ا   زرا   ا   أ      ةا   او   اا   ا       3 ) ر  . ا   و   ،   ا   ا         ا   وا   د   نأ   ى      ا   ا   ذو   ،ةا         اا             ة   او      اا   ا         ةر         ة   اوو      ل   نوا   فاو   ،      أ      ،ا   ىدأ     )    ما ( يورا         اا   ا       . ا      ،   حو   إ   إ   ا      د  -  را - ا   د   فا         إ  . إ   إ   ىدأ      ،ا   ب   اا      ة   او   ا   وا   د   نأ   قأ   و   تذو      أ   يا   ا   ،ا   ب  )  (       ا    . ا      ،حو   إ   ا   ا   ةا   ةا   ل   ت   ى   و   نأ         ،ا      ا   تاا   و   لا   ت    . ا      ،ا      ا   د   ط      ةد       ا      عا   ا   ا   ا   ا   ا   أ  - ص    127 دعل ـه 1439 بجر  26 سيمخل 4 يرا   كك   يو   ا        15 ا            ا   ااو   يا      ت 6 ُو   تُدو   بو   د   و      ا  - عا   ا -              تاا      ا      ،ك   و      ةد  .   󰘯󰘧􀙊  طص 􀙄 󰙊󰙅  هو   زج 󰘧󰘭 نيد  󰘪 ر  󰙅󰙄 ا  /22( ا   ا   د      ذإ   ا   يا   ا     ) ر         أ      ،ا        . ا   و   ،  7 إو   نأ   ك      ا   ا   ذو   ا   ا   ا   د      اد   يا   ا      د   أ         اا   ا      ا   ايد   يو   ا   ا   د      د   ل           ) ر  /22 )    (       ةا   ئراا   أ   ةز   تو   ، )    –  ا               ارد      ،      ل   اا   ،   د   إو      إ   ىدأ  . ا      اد   نأ   اا   ردا   وأو          كضاي بغ   سان   ت عو اإو   و   ً ع  15  يَ    ا   و   كك      ا        ) اوا ( و  ) ا (     ا      او   ،ا   ب   إو   ا   ا        4    فا      ، بإو    3  مِ   دا      ر   نوا   او   ا      ا   إ  . ا      ،ار      اردأ   د  - ا – نوا      ذ      إ   يا             ة      ا   ا      ب   ا   ،ا         أ      ،ا   و   ،      ن      إو   كو . ا   ت 󰘧􀙊󰙄 آ  3 ب 󰘧  طعإو   ر  􀙊  مد  󰘪󰙊  ضفار  󰙄 ا   دش  󰙄   را   ا   وا   د   و      تا     ) ر  /18 )      ب   اا      ت       إ   ىدأ   يا   ا   ،ضا  . ا   و   ،  3 بإو   ا   نأ   اا   ردا   تذو      ب      تا   ارز   2 اوو   ،ضا   ب   وا      ،ا   ر               اأ      ،      أ   ،      ة         اا   ا        3 و   ا   نو ُو      ا     . ا   و   ،ا  ) ر  /21( ا   نوا   دو   أ (    ب   اا       ة      ضا   ب  )       أ   يا   ا   ،      ،      ن      إو     . ا     - ا – نوا   فا      ب   اا   دا      ر      قاد   ب   ر         إ   إ   ىدأ      ،ا  .    دش  󰙄 󐙄󰘲󰘧󰙆  م  5 ر  􀙊󰘬󰙁󰘪󐙊 رئ 󰘧  ش  󐘹󰙄 ا   لز   و         و   ا – ا   د      ا   لز  5 و   قاإ     - عا   ،ا   يا   ا        . ا      را   ا   د   قأ   ذإ   ا         ل  ) ر  /18 )   اأو   ،ا      ب   يا      ل  ) ر  /25( را   ،قاد   ب   يا          ) ر  /20( ا   نوا   و   يا   ا            ،ا   ق            ا   و   ،         أ    . ا   ا   نوا   د         إ   ا         ل  ) ر  /21 )   ل  ) نا    (       ا  . ا   و،ا     - ا – نوا   فا         ب   اا         ااو   ا     ) ا ( . ا   و   ،ورا   اا   ا        7 نأ      ،  - ا   عا – ا         ُو   ،   ن تُدو   ت   ا   ،ةا   اا   ةرازو  . ا      ،ك      ا   د ئر     َن   ع    م   ج ر   ف   م  6 قموى يد   يو   ف   ا   ا   وا   د         ةا   ئراا         ، و         اا   ا   ا   زرا   ىإ   ت               ر   ارد   فاأ      اا         ،      ل  ) ح (      6       أ   يا   ا . ا   و   ، إو   ا   وا   د   فاو        ) ر  /25( را   ،      و   اا   ا      ،  3 إ      أ     . ا   و   ،   ا   د   نأ   ردا   تذو      ا         ة   او   يا   ا   ،   و   ا      ،        3 إ   إ   ىدأ  . ا      اا   ا            ذ   و      إ  ) ر  /19( ا      ،ز      ب         ة      ة      ار   ُ      ا      ب  - ا –   . ا      ،   ب   نوا          و      أ  ) ر  /18( را  )    ا (       ما   ا      ،دا   إ   د   ق        . ا   و   ،      ة
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks