126 پژوهشنامه بازرگانی - PDF

Description
زمستان 73 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه صادرات استراتژي و بازار حسگري قابليت صادرات عملکرد بهبود بر آنها تأثیر و سراميک( و کاشي صادرکنندگان موردي: )مطالعه * شهري حسينزاده معصومه دکتر **

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 29 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
زمستان 73 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه صادرات استراتژي و بازار حسگري قابليت صادرات عملکرد بهبود بر آنها تأثیر و سراميک( و کاشي صادرکنندگان موردي: )مطالعه * شهري حسينزاده معصومه دکتر ** غالمي فرشته 92/8/15 پذیرش: 91/8/15 دریافت: عملکرد بهبود / صادرات استراتژي / بازار آيندهپژوهي / محوري بازار / بازار حسگري قابليت صادرات چکيده بازارهاي در شرکتها عملکرد و رفتار درک اهميت زيربناي بازارها شدن جهاني روند باالتر رقابتي موقعيت حفظ و بازارها اين در رقابتي مزيت کسب براي است. صادراتي و بازار الزامات به تا ميدهند ارتقا و کرده ايجاد را متفاوتي منابع و قابليتها شرکتها استراتژي بر غيرمستقيم و مستقيم قابليتها و منابع دهند. مناسب پاسخي آن متغير شرايط است. مؤثر صادرکننده شرکت بازدهي بر نهایت در و گذاشته اثر صادرات مناسب استفاده و بازار محيط درباره يادگيري در شرکت توانايي به 1 بازار حسگري قابليت قابليت با شرکتها ميشود. باز بازاريابي استراتژيک اقدامات هدايت براي دانش اين از کنند شناسايي را آتي و فعلي مشتريان خواستههاي و نيازها ميتوانند بهتر قوي حسگري الزهرا دانشگاه بازرگاني مديريت گروه علمي هيات عضو و استاديار *. طباطبايي عالمه دانشگاه بينالملل بازرگاني مديريت ليسانس فوق **. مکاتبات. مسئول غالمی فرشته 1. Market Sensing Capability. 126 پژوهشنامه بازرگانی و بهتر و سريعتر نسبت به مشتريان و عکسالعمل رقبا واکنش نشان دهند. قابليت حسگري بازار دو ب عد بازارمحوري 1 )بررسي روندها و رخدادهاي کنوني( و آيندهپژوهي بازار 2 )بررسي روندها و رخدادهاي آينده بازار( است. هدف اين مقاله بررسي اثر قابليت حسگري بازار بر بهبود عملکرد صادراتي صادرکنندگان کاشي و سراميک بهواسطه تدوين استراتژي مناسبتر صادرات است. جامعه آماري اين تحقيق صادرکنندگان کاشي و سراميک است و دادهها از طريق مصاحبه و پرسشنامه جمعآوري شدهاست. براي بررسي تأثير متغيرهاي تحقيق بر يكديگر از همبستگي رتبهاي 3 )اسپيرمن 4 و تاوکندال ) 5 و براي ارزيابي مدل مفهومي از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد شرکتهاي صادراتي قابليت حسگري باالتر و استراتژي مناسبتري براي صادرات دارند و در نتيجه در سه سال گذشته عملکرد صادراتي بهتري داشتهاند. طبقهبندي D21,L16,L61,M10,M21,F23 :JEL 1. Market Orientation (Current Events & Trends). 2. Market Foresight (Future Events & Trends). 3. Rank correlation. 4. Spearman's Rank Correlation. 5. Kendall Tau. 127 تيلباق يرگسح رازاب و يژتارتسا تارداص و ریثأت اهنآ رب دوبهب درکلمع تارداص مقدمه مل ي اقتصاد در حياتي بازرگاني فعاليت يک بهعنوان صادرات گذشته دهه دو در و رفتار درک زيربنايي اهميت بازارها شدن جهاني روند و داشته سريعي رشد کشورها عواملي شناسايي اینرو از است. کرده بیشتر را صادراتي بازارهاي در شرکتها عملکرد به ضروري شود صادرات عملكرد بهبود و صادرات مناسب استراتژي تدوين موجب كه بين مرتبط و مستقيم پيوند بر صادرات استراتژي پیرامون مطالعات بيشتر ميرسد. نظر. 1 دارد تأکيد صادرات عملكرد بهبود و سازمان استراتژيک عوامل تحقيقات است. شدن بينالمللي مدل براي نظري زيربنايي منابع بر مبتني ديدگاه استراتژي و عملکرد بر غيرمستقيم و مستقيم شرکت قابليتهاي و منابع ميدهد نشان رد بيشتر دارند ويژه قابليتهاي و منابع که شرکتهایی و 2 گذاشته اثر صادرات رقابتي. 3 ميشوند وارد صادرات( )مثل بينالمللي فعاليتهاي هک میشود بخشهايي و ناشناخته بخشهاي شناسایی موجب بازار حسگري قابليت بخشها اين هستند. ناراضي مشتريان يا و کنند برآورده را مشتريان رضايت نتوانستهاند رقبا مشتريان جذب طريق از سود و درآمد افزايش جهت شرکت براي مناسبي هدف بازار که داده ارائه بازار از بصيرتي و درک بازار حسگري قابليت. 4 میسازد فراهم جديد. 5 کند کسب بيشتري فرصتهاي منابع از بيشتر بهرهبرداري با شرکت ميشود موجب و نيازها ميتوانند بهتر باال حسگري قابليت داراي شرکتهاي بينالمللي بازارهاي در و مشتريان درباره سريعتر و کرده شناسايي را احتماليشان و فعلي مشتريان ويژگيهاي دهند. نشان واکنش رقبا عکسالعمل كه است روبهرو خود خاص تهديدات و مسائل با ایران صنايع ديگر مانند كاشي صنعت كيفيت از ناشي فقط صادرات ضعف بگذارد. آن دورنماي بر نامطلوبي تأثيرات ميتواند محصول هر براي مناسب بازارهاي يافتن گرو در موفق صادرات نيست. محصوالت پايين 1. Moen (1999); Francis & Collins-Dodd (2000). 2. Freeman, Cray & Sandwell (2007). 3. Morgan, Kaleka & Katsikeas (2004); Styles, Patterson & Ahmed (2008). 4. Heusinkveld, Benders & Van den Berg (2009). 5. Lindblom, Olkk, Mitr & Kajalo (2008) بازرگانی پژوهشنامه 128 بازار درباره دانش خلق فرآيند يک بهعنوان حسگري قابليت تقويت است. کيفيتي هر با براي کنند. اصالح و کرده بهروز بازارها به نسبت را ديدگاههايشان مديران ميشود موجب به نسبت بکوشند بايد شرکتها صادراتي بازارهاي در بازار حسگري قابليت به دستيابي ارزش ارزيابي مشتريان نظارت بازار )تعريف بازار اصلي مؤلفههاي از يک هر در رقبا اين از و کرده کسب پربارتري اطالعات و دادهها مشتريان( از بازخورد کسب مشتريان. 1 کنند استفاده بازاريابي کارهای و خود صادرات استراتژيک برنامه در دانش در و صادرات استراتژي بر بازار حسگري قابليت اثر بررسي مقاله اين اصلي هدف است. سراميک و کاشي صنعت صادرات عملكرد بهبود نهايت نظري چارچوب و تحقيق پيشينه بر مروري 1. قابليت مفهوم 1 1. فرآيندهاي طريق از که است تجميعي دانش و مهارتها از پيچيده مجموعهاي قابليتها خدمات و کاالها به ارزشي ميشود موجب قابليتها اين است. شده گرفته بهکار سازماني رقابتي تهديدهاي و برده سود بازار فرصتهاي از آن طريق از سازمان تا شود افزوده سازمان. 2 دهد کاهش را قابليتهايي آن سوي يک در که ميگيرد نظر در پيوستاري روي را قابليتها 3 دي و رقابتي چالشهاي بازار الزامات توسط و شده گرفته بهکار سازمان درون که دارد وجود انساني منابع مديريت و لجستيک تغيير فعاليتهاي مانند ميشوند فعال بيروني فرصتهاي وجود قابليتهايي پيوستار اين ديگر سوي در کارکنان. انگيزش و آموزش استخدام شامل تعريف فرآيندهايي با قابليتها اين است. سازمان بيرون تاحدي تمرکزشان نقطه که دارد سبقت موجب بازار الزامات پيشبيني طريق از و ارتباطند در بيروني محيط با که ميشوند نهايت در ميشود. تأمينکنندگان و کانال اعضاي مشتريان با ماندگار روابط رقبا از استراتژي توسعه میکند. تکميل را بيروني و دروني قابليتهاي که است ترکيبي قابليت 1. Akyol & Akehrurst (2003). 2. Styles, Patterson & Ahmed (2008). 3. Day (1994). 129 تيلباق يرگسح رازاب و يژتارتسا تارداص و ریثأت اهنآ رب دوبهب درکلمع تارداص مشتريان سفارش تکميل و تدارکات قيمتگذاري جديد خدمات و محصوالت گسترش. 1 شوند تحليل دروني و بيروني جنبه دو هر توسط بايد که هستند حياتيای فعاليتهاي بازار حسگري قابليت 2 1. استراتژي ادبيات در بازاريابي قابليتهاي با عملکرد رابطه درباره بسياري تحقيقات فرآيند بازاريابي قابليتهاي. 2 است استوار منابع بر مبتني ديدگاه بر که شده انجام بازاريابي نيازهاي براي شرکت منابع و مهارتها جمعي دانش بهکارگيري براي طراحيشده يکپارچه شرکت خدمات و کاال در افزوده ارزش موجب قابليتها اين است. بازار به مربوط. 3 ميشود بازار فرصتهاي آوردن دست به و بازار شرايط با تطبيق در شرکت توانمندسازي بازاريابي قابليتهاي براي مختلفي طبقهبنديهاي و مفاهيم بازاريابي ادبيات در همچنين انجام طريق از بازاريابي قابليتهاي آمدن دست به آنها همه زيربنايي فرض که شده مطرح. 4 است ويژه بازاريابي فرآيندهاي دي بازاريابي قابليتهاي مدل از كه بازاريابي قابليتهاي از )2009( همکاران و مورگان اسريواستاوا از نقدي جريان رشد با بازار بر مبتني داراييهاي ارتباطي چارچوب و )1994( بازاريابي قابليتهاي مدل اين براساس دادهاند. ارائه طبقهبندیای شده اقتباس 5 همکاران و ميشود: تقسيم دسته سه به پيشبينيکننده و جامع سيستماتيک توانايي منعکسکننده که بازار حسگري قابليت الف( مستمر حس يک براساس توزيع کانال اعضاي و رقبا مشتريان درباره يادگيري دانش قابليت اين است. آينده و فعلي بازارهاي در رخدادها و رويدادها براساس و ميکند. خلق بازار درباره بيشتري روابط مديريت و خلق براي شرکت يک توانايي كه است مشتري با ارتباط قابليت ب( است. مشتري با قوي و نزديک در را شرکت که دارد ارتباط فعاليتهايي و فرآيندها با که برند مديريت قابليت پ( 1. Day (2002). 2. Menguc & Auh (2008). 3. Ethiraj, Kale, Krishnan & Singh (2005). 4. Morgan, Slotegraaf & Vorhies (2009). 5. Srivastava, Shervani, Fahey (1998). بازرگانی پژوهشنامه ميسازد توانمند قوي برندهاي حفظ و حمايت ايجاد است بازاريابي قابليتهاي اين از يکي بازار حسگري قابليت شد ذكر كه همانگونه تغييرات از شدن آگاه از سازمان توانايي اساسا دارد. حياتي نقشي کسبوکار موفقيت در که هب بازار حسگري قابليت است. بازاريابي اقدامات در مناسب پاسخهاي پيشبيني و بازار مکانيزمهاي طريق از ميتواند که ميشود اطالق بازار هوش از استفاده در شرکت توانايي. 2 آيد بهدست خاصي منابع از )گفتگوها( غيررسمي يا )گزارشات( رسمي بازار حسگري قابليت اساسي بخش يادگيري نويسندگان از بسياري نظر به کي بهعنوان بازار حسگري مفهوميسازي به نياز )1994( دي اعتقاد به است. مشتريان از يادگيري طريق از استراتژيک بازاريابي توسعه براي يادگيري قابليت هوبر است. ميسر بازار در روندها و رويدادها براساس اقدام با کانال اعضاي و رقبا از استفاده و دانش توزيع و دستيابي در شرکت يک ظرفيت بهعنوان را بازار حسگري. 3 ميكند تعريف است( نياز مورد که )آنچنان سازماني تغيير براي بازار اطالعات 4 حسگري فعاليتهاي زيرفرآيند سه به بازار حسگري )2002( دي نظر براساس درباره اطالعات کسب و دستيابي به حسگري ميشود. تقسيم 6 پاسخ و 5 مفهومسازي تفسير و تعبير به مفهومسازي درحاليکه ميشود اطالق کانال اعضاي ديگر و رقبا مشتريان استفاده به پاسخ میگردد. باز گذشته دانش و تجربيات براساس جمعآوريشده اطالعات ديگر بهعبارت ميشود. اطالق تصميمگيري در تفسيرشده و جمعآوريشده اطالعات از. 7 ميشود تبديل ملموس بازاريابي اقدامات به ناملموس اطالعات و دانش پاسخ طريق از براي اطالعات اين از مناسب استفاده و بازار محيط درباره يادگيري در سازمان توانايي 8 في و فولي نظر براساس است. کسبوکار عملکرد کليدي محرک کارهایشان هدايت شامل كه محوري يادگيري ابتدا است. شده تشکيل جزء چهار از بازار حسگري قابليت 1. Morgan, Slotegraaf & Vorhies (2009). 2. Day (2002). 3. Huber (1991). 4. Sensing. 5. Sense-making. 6. Response. 7. Day (2002); Lindblom, Olkk, Mitr & Kajalo (2008). 8. Foley & Fahy (2004). 131 تيلباق يرگسح رازاب و يژتارتسا تارداص و ریثأت اهنآ رب دوبهب درکلمع تارداص سيستمهاي دوم است. مشترک چشماندازهاي و يادگيري در تعصب عدم يادگيري به تعهد از استفاده تصميمگيري قواعد رسميت تصميمگيري در تمرکز عدم شامل كه سازماني سيستمهاي توسعه با بازار اطالعات سوم است. الگوبرداري فعاليتهاي و پاداش سيستمهاي شفاف معيارهاي و سازماني ارزشهاي با سازماني کليت نهايت در و بازار اطالعاتي زا مشخصي نمود آن زيرمجموعههاي و بازار حسگري قابليت اجزاي تمام تصميمگيري. شرکت درآمد با بازار حسگري قابليت ارتباط قبلی تحقيقات در. 1 است بازار حسگري است. شده بررسي شرکت سود رشد نرخ و فعلي مشتريان قيمتي حساسيت ميتوانند بهتر قويتر بازار حسگري قابليت با شرکتها اينکه درباره جديدي درک و بينش همچنين قابليت اين کنند. شناسايي را احتمالي و اعضاي و مشتريان براي بيشتري غيرقيمتي ارزش شرکت خدمات و محصوالت چگونه و رخدادها حس توانايي داشتن با شرکتها اين. 2 ميكند مطرح را میکند ارائه کانال میکنند متمايز آنها از را خود و کرده حرکت رقبا از جلوتر بازارهايشان در روندها بذج يا حفظ براي طراحيشده اقدامات به پاسخ براي دقيقتري پيشبيني ميتوانند و فرضيات اينکه دليل )به منسجم وضعيت يک در بهموقع اطالعات براساس و داشته مشتريان. 3 کنند عمل است( شده تسهيم گستردهاي بهطور بازار درباره ب عد دو از بازار حسگري قابليت پژوهش اين در موضوع ادبيات مرور به توجه با فرآيندهاي مهارتها ابعاد اين از هريک میشود. بررسي بازار آيندهپژوهي و بازارمحوري ميشود. ختم خاصي خروجيهاي به و دارد را خود خاص جهتگيريهاي و منحصربهفرد است شرکت بقاي براي ضروري شرط يک بازار فعلي روندهاي حس توانايي مثال برای بازار فرصتهاي زیرا باشد محدود پايدار رقابتي مزيت منبع بهعنوان است ممکن اما مطرح نيز بازارگرايي ادبيات در ب عد اين ميشود. آشكار رقبا براي بهسرعت محصول و تعيينكننده شاخصهاي بازار تالطم و رقابت شدت محيط شديد نوسانات درك ميشود. آينده رخدادهاي کشف توانايي بازار آيندهپژوهي اما فعلياند. بازار بر تمركز قابليت تعداد فقط زیرا میشود محسوب پايدار رقابتي مزيت منبع که است آينده بازارهاي و 1. Morgan, Kaleka & Katsikeas (2004). 2. Anderson & Narus (2004). 3. Slater & Narver (2000); Menguc & Auh (2008). 132 پژوهشنامه بازرگانی معدودي از شرکتها به فرصتهاي آينده پي ميبرند. آيندهپژوهي بازار توانايي شرکت در پيشبيني تغييرات در بازارهايي که در آن حضور دارد و پيشبيني ظهور بازارهاي جديد است. اين فرآيند از طريق فرآيندهاي سازماني ارزشها و هنجارها است که با یکدیگر دانشي از شرايط بازار آينده ارائه میدهند. تمايل به تغيير پايش فعاالنه محيط و پيشبيني بازار از مشخصههاي قابليت آيندهپژوهي است. بنابراين قابليت حسگري بازار هم زمان حال و هم آينده را دربردارد بهبود عملکرد صادراتي در ديدگاه مبتني بر منابع سازمان مجموعه منحصربهفردی از منابع است که عملکرد سازماني را شکل میدهند. اين منابع اگر درست استفاده شوند ابتدا عملکرد را بهبود بخشیده و سپس به مزيت رقابتي پايدار تبديل ميشوند. ايده اصلي اين نگرش آن ا
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks