124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ - PDF

Description
124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวดการจ ดการกระบวนการการปร บปร งกระบวนการท สำค ญด านผลผล ตและบร การ เพ อ การสร างค ณค าต อผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และการบรรล พ นธก จขององค

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 19 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
124 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวดการจ ดการกระบวนการการปร บปร งกระบวนการท สำค ญด านผลผล ตและบร การ เพ อ การสร างค ณค าต อผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และการบรรล พ นธก จขององค กร ตลอดจนการปร บปร ง ผลการดำเน นการขององค กร หมวดการจ ดการกระบวนการ เป นหมวดหล กของเกณฑ ในด านกระบวนการท สำค ญท งหมด ในเกณฑ หมวดน เป นท รวมของข อกำหนดต าง ๆ เพ อให การจ ดการกระบวนการม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เช น การออกแบบท ม ประส ทธ ผล การม งเน นท การป องก นความผ ดพลาดของกระบวนการ ความเช อมโยงก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย และองค กรอ น ๆ ท ปฏ บ ต งานเก ยวข องก น โดยม งเน น การสร างค ณค าแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยท สำค ญ รวมท งผลการดำเน นการด านการปฏ บ ต การและการเง น รวมถ งระยะเวลาปฏ บ ต งาน ตลอดจนการประเม นผล การปร บปร งอย างต อเน อง และการเร ยนร ของ องค กร การจ ดการกระบวนการจ งม งเน นท ความคล องต ว การลดต นท น และการลดรอบเวลา ซ ง องค กร ควรจ ดการกระบวนการให ม ความสามารถในการปร บต วหร อการตอบสนองอย างรวดเร ว ย ดหย น และม ประส ทธ ผลต อความต องการท เปล ยนแปลงไป หร อความสามารถในการให บร การท หลากหลายตาม ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเฉพาะราย ท งน ข นอย ก บย ทธศาสตร ขององค กร นอกจากน การจ ดการกระบวนการย งครอบคล มถ งการออกแบบงานท ต ดส นใจว าจ างหน วยงานภายนอก ให ดำเน นการแทน การทำข อตกลงก บผ ส งมอบผล ตภ ณฑ หร อบร การท สำค ญ และการทำข อตกลงด าน ความร วมม อในร ปแบบแปลกใหม ความย ดหย นอาจจำเป นต องอาศ ยกลย ทธ ท จำเป นและใช ประโยชน จาก ต วช ว ดท สำค ญเพ อต ดตามท กแง ม มของการจ ดการกระบวนการโดยรวม การปร บปร งการจ ดการกระบวนการในหมวดน ได แบ งห วข อออกเป น 2 ห วข อ ค อ 6.1) กระบวนการท สร างค ณค า และ 6.2) กระบวนการสน บสน น ซ งแนวทางท เป นหล กการสำค ญของ การจ ดการกระบวนการ ได แก 1. แนวทางการออกแบบกระบวนการอาจม ความแตกต างก นมากตามล กษณะของผลผล ต และบร การ ด งน น องค กรควรคำน งถ งข อกำหนดท สำค ญของผลผล ตและบร การ และการตอบสนอง ความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท งหมด 2. การออกแบบกระบวนการท ม ประส ทธ ผลต องคำน งถ งข นตอนและระยะเวลาของกระบวนการ ซ งอาจเก ยวข องก บการจ ดทำผ งโดยละเอ ยดของกระบวนการและการออกแบบใหม (Process Redesign) 3. การนำเทคโนโลย ใหม มาใช สำหร บการแลกเปล ยนสารสนเทศก บผ ม ส วนเก ยวข องท สำค ญ การส อสารก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยให สามารถเข าถ งได ตลอดเวลา 4. การว ดผลการดำเน นการภายในกระบวนการ ต องม การกำหนดจ ดว กฤต ในกระบวนการ เพ อว ดส งเกตการณ ซ งควรม อย ในช วงแรกท ส ดของกระบวนการเท าท เป นไปได เพ อลดป ญหาและค าใช จ ายท อาจเก ดข นจากการเบ ยงเบนไปจากผลการดำเน นการท คาดหว งไว ให น อยท ส ด หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ กำหนดมาตรฐานของผลการดำเน นการภายในกระบวนการ เพ อเป นแนวทางในการต ดส นใจ เม อม ความเบ ยงเบนเก ดข น ต องม ว ธ การแก ไขป ญหาเพ อปร บให ผลการดำเน นการของกระบวนการ เป นไปตามข อกำหนดท ได ออกแบบไว ว ธ การแก ไขป ญหาน ควรพ จารณาท งด านเทคน คและบ คลากร ท งน ข นอย ก บล กษณะของกระบวนการ ว ธ การแก ไขป ญหาท เหมาะสม จ งควรเน นท การเปล ยนแปลงท ต นเหต ของความเบ ยงเบน การแก ไขป ญหาท ต นเหต จะลดโอกาสของความแปรปรวนในล กษณะเด มท อาจเก ดข นซ ำ หร อท จ ดอ นขององค กรให น อยท ส ด 6. แนวทางต าง ๆ ในการปร บปร งกระบวนการท ใช ก นโดยท วไป ได แก (1) การแลกเปล ยนกลย ทธ ท ประสบความสำเร จท วท งองค กรเพ อผล กด นให เก ดการเร ยนร และนว ตกรรม (2) การว เคราะห กระบวนการ (เช น การจ ดทำผ งกระบวนการ การทดลองเพ อหาจ ดเหมาะสม ท ส ดของกระบวนการ การป องก นความผ ดพลาด) (3) การว จ ยและพ ฒนาในด านกระบวนการ (4) การจ ดระด บเท ยบเค ยง (Benchmarking) (5) การใช เทคโนโลย ท เป นทางเล อกอ น (6) การใช สารสนเทศจากผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยของกระบวนการต าง ๆ ท ง ภายในและภายนอกองค กร การดำเน นการตามหมวด 6 ม ความสอดคล องและเช อมโยงก บพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 8, 10, 20-26, 30-38 126 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ แนวทางและว ธ การ เพ อใช ในการปร บปร งกระบวนการบร หารจ ดการขององค กร หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ 6.1 กระบวนการท สร างค ณค า กระบวนการท สร างค ณค า หมายถ ง กระบวนการท ม ความสำค ญส งส ดในการปฏ บ ต ตาม ภารก จ และสร างค ณค าให แก ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ม กเป นกระบวนการท เก ยวข องก บ บ คลากรส วนใหญ ซ งม ได หลายกระบวนการ ม ล กษณะแตกต างก นไปตามภารก จขององค กร (1) - ส วนราชการม ว ธ การอย างไรในการกำหนดว ากระบวนการใดเป นกระบวนการท สร างค ณค า ต อผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และการบรรล พ นธก จของส วนราชการ - กระบวนการท สร างค ณค าท สำค ญม อะไรบ าง (การกำหนดกระบวนการท สร างค ณค า) แนวทางการดำเน นการ 1) การกำหนดกระบวนการท สร างค ณค า องค กรควรกำหนดหล กเกณฑ ในการค ดเล อกเพ อ ให ม นใจว ากระบวนการท ค ดเล อกสร างค ณค าให ก บองค กร ต วอย างเกณฑ การค ดเล อก เช น - เป นกระบวนการท ส งผลโดยตรงต อเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และพ นธก จขององค กร - เป นกระบวนการท ทำให เก ดประส ทธ ภาพการทำงานท ด ข น - เป นกระบวนการท ส งมอบค ณค าให แก ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย - เป นกระบวนการท ช วยลดค าใช จ ายในการดำเน นงาน 2) เม อได หล กเกณฑ การค ดเล อกแล วให นำหล กเกณฑ ด งกล าวมาให คะแนนแต ละกระบวนงาน โดยใช หล กเกณฑ ท กำหนดเพ อหากระบวนการท สร างค ณค า ด งต วอย างข างล าง แบบฟอร มการว เคราะห เพ อค ดเล อกกระบวนการท สร างค ณค า หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ 127 อธ บายการกรอกแบบฟอร ม ซ งเม อได ค าคะแนนของแต ละกระบวนการแล วให นำมาจ ดลำด บความสำค ญและพ จารณาว า กระบวนการใดเป นกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการใดเป นกระบวนการสน บสน น ศ กษาเพ มเต มจาก * เอกสารประกอบการประช มเช งปฏ บ ต การ การจ ดทำข อเสนอการเปล ยนแปลง 128 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ นอกจากแนวทางการกำหนดกระบวนการท สร างค ณค าท ใช ว ธ การกำหนดหล กเกณฑ และ ค าคะแนนด งกล าวข างต นแล ว องค กรอาจนำเคร องม อการว เคราะห ห วงโซ แห งค ณค า (Value Chain) ของ Michael E. Porter เพ อว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างก จกรรมต าง ๆ ในองค กรอ นจะนำไปส การ สร างค ณค า (Value Creation) โดยจะต องเร มต นจากการกำหนดค ณค าท องค กรต องการนำเสนอ จากน นพ จารณาก จกรรมต าง ๆ ท งก จกรรมหล กและก จกรรมสน บสน น ท องค กรจะต องดำเน นการเพ อให เก ดค ณค าน น ซ งประโยชน ของการนำเคร องม อน มาใช จะทำให ได พ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างก จกรรม ต าง ๆ ได ช ดเจนข น รวมท งการว เคราะห ถ งก จกรรมท สำค ญท ต องดำเน นการเพ อก อให เก ดค ณค าท ต องการ การว เคราะห สามารถใช ได ท งในการว เคราะห การดำเน นงานภายใน และการออกแบบก จกรรมและ กระบวนการภายในขององค กรและสามารถว เคราะห ได ในล กษณะของส งท เป นอย ในป จจ บ น (As Is) และส ง ท ควรจะเป น (To Be) เพ อหาช องว าง (Gap) และแนวทางในการปร บปร งการดำเน นงานภายในเพ อป ด ช องว างด งกล าว Value Chain ของแต ละองค การอาจจะม ความแตกต างก น ข นอย ก บกระบวนงานหล ก ขององค กร ภาพแสดงห วงโซ ของค ณค า (value chain) ** ศ กษาเพ มเต ม ** หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ 129 (2) - ส วนราชการม ว ธ การอย างไรในการจ ดทำข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการท สร างค ณค า โดยนำข อม ลท ได จากผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยมาประกอบในการจ ดทำข อกำหนดท สำค ญเหล าน น - ข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการด งกล าวม อะไรบ าง (การจ ดทำข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการท สร างค ณค าจากข อม ลผ ร บบร การและผ ม ส วน ได ส วนเส ย) ข อกำหนดท สำค ญ ของกระบวนการท สร างค ณค า หมายถ ง ส งท องค กรกำหนดข นเพ อให สอดคล องก บความต องการของผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย เช น ผ ร บบร การต องการการบร การท รวดเร ว ด งน น ข อกำหนดท สำค ญ ค อ ระยะเวลาในการให บร การหล งจากได ข อกำหนดแล ว องค กรจะนำ มาออกแบบกระบวนการและจ ดทำเป นมาตรฐานการปฏ บ ต งานต อไป แนวทางการดำเน นการ ข อกำหนดท สำค ญ ของกระบวนการท สร างค ณค าของส วนราชการต าง ๆ ควรกำหนดจาก ความต องการของผ ร บบร การ ซ งส วนใหญ แล วข อกำหนดท สำค ญจะม พ นฐานมาจากหล กธรรมาภ บาล กล าวค อ การดำเน นการในกระบวนงานใด ๆ จะต องเป นไปเพ อ - ความค มค า (Value for Money, Effective and Efficient) - ความเป นธรรม (Equitable) ตอบสนองต อกล มต าง ๆ (Responsive) - ความถ กต องตามหล กน ต ธรรม (Follow the Rule of Law) - ความเป ดเผย โปร งใส (Transparent) - การเป ดโอกาสให ฝ ายต าง ๆ ม ส วนร วม (Participatory) - สามารถตรวจสอบ อธ บายได และม เจ าภาพร บผ ดชอบท ช ดเจน (Accountable) ต วอย าง ข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการกำก บด แล ตรวจสอบความปลอดภ ยของสถาน ประกอบก จการน ำม น กรมธ รก จพล งงาน ผลล พธ ของกระบวนการ ค อ สถานประกอบการม ความปลอดภ ย การดำเน นการตามหล กธรรมาภ บาล ข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการ 1. ความค มค า (Value for Money, Effective and Efficient เพ อป องก นไม เก ดความเส ยหายอ นเน องจาก เหต การณ ในเร องของความปลอดภ ย และให เป นไป ตามมาตรฐานและเกณฑ ในด านส งแวดล อม สามารถควบค มความเส ยงในด านความปลอดภ ย และส งแวดล อมท จะเก ดข น โดยไม ส นเปล องค าใช จ าย ของร ฐ ผ ประกอบการ จนมากเก นไป 130 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ การดำเน นการตามหล กธรรมาภ บาล ข อกำหนดท สำค ญของกระบวนการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks