รายงานผลการด าเน นงาน ตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เด อน โรงเร ยนการเร อน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. รอบ 12 เด อน โรงเร ยนการเร อน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ก บทสร ปผ บร หาร โรงเร ยนการเร อน เป นหน วยงานท ม พ นธก จหล กในการจ ดการศ กษาผล

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 21 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. รอบ 12 เด อน โรงเร ยนการเร อน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ก บทสร ปผ บร หาร โรงเร ยนการเร อน เป นหน วยงานท ม พ นธก จหล กในการจ ดการศ กษาผล ตบ ณฑ ตในระด บ ปร ญญาตร ด านการว จ ย การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร การทางว ชาการส ส งคม ในสาขา อ ตสาหกรรมอาหารและคหกรรมศาสตร โดยประกอบด วยหน วยงานย อย ได แก หล กส ตรอ ตสาหกรรม อาหารและการบร การ หล กส ตรว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรคหกรรมศาสตร และ หล กส ตรอ ตสาหกรรมท องเท ยวและการบร การ (ส งก ดโรงเร ยนการท องเท ยว) แขนงการจ ดการ ภ ตตาคารและร านอาหารแบบเร งด วนนอกจากน ย งม ศ นย ฝ กปฏ บ ต การอาหารนานาชาต โครงการศ นย ปฏ บ ต การเนย ห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร โรงน าด มด ส ตา และงานอนาม ยและส ขาภ บาลอาหาร ท า หน าท เป นหน วยงานสน บสน นการจ ดการศ กษา ให เป นไปด วยความเป นระเบ ยบเร ยบร อย และเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด ในป การศ กษา โรงเร ยนการเร อน ม การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย โดยม ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของ มหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. รอบ 12 เด อน จ านวน 5 ต วช ว ด ด งน ผลการด าเน นงานและข อม ลท เก ยวข องของต วช ว ด ต วช ว ด ค าเป าหมายป ผลการด าเน นการ ต วช ว ดท 1ระด บความส าเร จของการ ระด บ 4 ระด บ 5 ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาตลอดช ว ตตามศ กยภาพ ต วช ว ดท 2.1 ระด บความส าเร จของ ระด บ 4 ระด บ 4/4 การได ร บการยอมร บทางว ชาการ 4.1 จ านวน 4 รางว ลหร อผลงาน 4.1 จ านวน45 รางว ลหร อผลงาน ของสาขาท เป นอ ตล กษณ ในระด บ ภ ม ภาคอาเซ ยน 4.2 ร อยละ ร อยละ (น บลาศ กษาต อ) ร อยละ (ไม น บลาศ กษาต อ) 4.3 ร อยละ ร อยละ ต วช ว ดท 2.2 : ระด บความส าเร จ ของการได ร บการยอมร บทาง ว ชาการด านส งคมศาสตร ในระด บ ภ ม ภาคอาเซ ยน ระด บ 4 ระด บ จ านวน 2 รางว ลหร อผลงาน 4.1 จ านวน 3 รางว ลหร อผลงาน 4.2 ร อยละ ร อยละ 5 (น บลาศ กษาต อ)ร อย ละ 6 (ไม น บลาศ กษาต อ) 4.3 ร อยละ ร อยละ - ต วช ว ดท 3 : ระด บความส าเร จของ การสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมท ระด บ 4 ระด บ 5 รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ข ต วช ว ด ค าเป าหมายป ผลการด าเน นการ สะท อนความเป นไทย ต วช ว ดท 4 : ระด บความส าเร จของ การผล ตและพ ฒนาก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร ต วช ว ดท 5 : ระด บความส าเร จของ การจ ดการความร จากงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ระด บ 4 ระด บ จ านวน 2 รางว ลหร อผลงาน 4.1 จ านวน45 รางว ลหร อผลงาน 4.2 ร อยละ ร อยละ (น บลาศ กษาต อ) ร อยละ (ไม น บลาศ กษาต อ) 4.3 ร อยละ ร อยละ ระด บ 3 ระด บ ร อยละ ร อยละ (น บลาศ กษาต อ) ร อยละ (ไม น บลาศ กษาต อ) 3.2 ร อยละ ร อยละ12.70 (น บลาศ กษาต อ) ร อยละ (ไม น บลาศ กษาต อ) 3.3 จ านวน 15 ช น 3.3 จ านวน - ช น ระด บ 4 ร อยละ 1 ระด บ 4ร อยละ14.29 (น บลาศ กษา ต อ)ร อยละ (ไม น บลาศ กษา ต อ) รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ค สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปผ บร หาร ก สารบ ญ ค ส วนท 1 บร บท 1 ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา 2 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 3 ประเด นย ทธศาสตร 4 เป าประสงค 4 กลย ทธ 4 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน 5 ความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยก บโรงเร ยนการเร อน 6 โครงสร างการบร หารจ ดการ 8 ส วนท 2สร ปผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 9 ต วช ว ดท 1 10 ต วช ว ดท ต วช ว ดท ต วช ว ดท 3 46 ต วช ว ดท 4 56 ต วช ว ดท 5 73 รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 1 บร บทโรงเร ยนการเร อน ประว ต ความเป นมา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ก อต งข นเม อป พ.ศ.2477 เป น โรงเร ยนม ธยมว สาม ญการ เร อน ตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท ต องการให ผ หญ งในขณะน นได ม การศ กษาเร ยนร เก ยวก บการบ านการเร อนท ด เป นโรงเร ยนการเร อนแห งแรกของประเทศไทยใช สถานท ว งกรมหลวง ช มพรเขตอ ดมศ กด เป นสถานท เร ยน (ป จจ บ นเป นท ต งของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขต พณ ชยการพระนคร ) ต อมาป พ.ศ.2480 จ งได ย ายมาอย ท สวนส น นทา (ท ต งป จจ บ น) ป พ.ศ.2483 กระทรวงศ กษาธ การ ม นโยบายท จะพ ฒนาการจ ดการศ กษาในระด บปฐมว ยข นจ งได จ ดต ง โรงเร ยน อน บาลละอออ ท ศ ข น ในพ นท ต ดก บโรงเร ยนการเร อนเป นโรงเร ยนอน บาลของร ฐแห งแรกในประเทศ โรงเร ยนการเร อน และโรงเร ยนอน บาลแยกการบร หารการจ ดการออกจากก น ไม ข นต อก นและพ ฒนา ควบค ก นมาโดยตลอด จนกระท งป พ.ศ.2504 โรงเร ยนการเร อน เปล ยนสถานภาพเป นว ทยาล ยคร สวน ด ส ตแต ก ย งแยกการบร หารจ ดการออกจากโรงเร ยนอน บาลละอออ ท ศ ว ทยาล ยคร สวนด ส ตระยะแรก ผล ตคร ทางด านคหกรรมศาสตร ท พ ฒนามาจากการเร อน เป นหล ก ส วนโรงเร ยนอน บาลละอออ ท ศก ม แผนกฝ กห ดคร ผล ตคร อน บาล ควบค ไปก บการจ ดการศ กษาส าหร บเด กอน บาล ป พ.ศ.2518 เม อม พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ.ศ.2518 โรงเร ยนอน บาลละอออ ท ศ จ งได ย ายมารวมก บว ทยาล ยคร สวนด ส ต ท งแผนกฝ กห ดคร และเด กเล ก โรงเร ยนอน บาลละอออ ท ศ จ งเปล ยนช อใหม เป น โรงเร ยน สาธ ตอน บาลละอออ ท ศ โดยการพ ฒนาของว ทยาล ยคร สวนด ส ตจะเน นในด านคหกรรมศาสตร และ การศ กษาปฐมว ยเป นหล ก ในป พ.ศ.2528 ได ม การประกาศใช พ.ร.บ.ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ.2528 ว ทยาล ยคร สามารถผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาการอ นได การพ ฒนาหล กส ตรใหม ก พ ฒนามาจากพ นฐานเด ม เช น การ อาหาร ผ าและเคร องแต งกาย ศ ลปะประด ษฐ อ ตสาหกรรมบร การ พ ฒนามาจากคหกรรมศาสตร การศ กษาปฐมว ย ถ กพ ฒนาให เข มแข งและส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นๆ การพ ฒนาหล กส ตรการศ กษา พ เศษเพ มข น โดยอาศ ยพ นฐานจากเด กปฐมว ยท ม ความบกพร องทางการได ย น พ.ศ.2538 ว ทยาล ยคร สวนด ส ตเปล ยนสถานภาพเป น สถาบ นราชภ ฏสวนด ส ต ตาม พ.ร.บ. สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ.2538 และในการจ ดท าแผนกลย ทธ ของสถาบ นราชภ ฏสวนด ส ตได ม การ ก าหนดอ ตล กษณ ของสถาบ นเอาไว 4 ด านด วยก นค อ อ ตสาหกรรมอาหาร อ ตสาหกรรมบร การ การศ กษาปฐมว ย และการศ กษาพ เศษ โดยหล กส ตรต างๆ ของสถาบ น จะต องม การพ ฒนาบนพ นฐาน รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2 ของอ ตล กษณ ของสถาบ น การใช งบประมาณบ คลากร ท นการศ กษาของบ คลากร ล วนเน นหน กใน ด านอ ตล กษณ ท ง 4 ด าน รวมท งการท าให ปรากฏในการยอมร บของส งคมภายนอกจากการออกไปร บ งานต างๆ ท เป นส วนสน บสน น เช น การจ ดเตร ยมอาหารในงานก ฬาเอเช ยนเกมส คร งท 13 การด แล ห องพ กน กก ฬา เบเกอร การจ ดเล ยงในงานท ม ผ เข าร วมงานการพ ฒนาสถานปฏ บ ต การโรงแรม เบ เกอร เป นต น พ.ศ สถาบ นราชภ ฏสวนด ส ต เปล ยนสถานภาพเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ การพ ฒนางานของมหาว ทยาล ยย งคงเน นในด านอ ตล กษณ เด มท ส บเน องมาจากการเป นสถาบ นราชภ ฏ ยกเว นอ ตล กษณ ด านการศ กษาพ เศษท ไม สามารถผล ต บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร เป นคร การศ กษาพ เศษได จ งต องปร บเป นศ นย การศ กษาพ เศษส าหร บเด กเล ก อย ในโรงเร ยนสาธ ตอน บาลละอออ ท ศ และก าหนดอ ตล กษณ ใหม เป นพยาบาลศาสตร แทนการศ กษา พ เศษ โดยให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร วมก บ คณะพยาบาลศาสตร ท ต งข นใหม ร วมก นพ ฒนา งานในด านน ตลอดระยะเวลาท ผ านมากว า 70 ป มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได พ ฒนาการจ ดการเร ยน การสอน ความเข มแข งทางว ชาการ อย บนพ นฐานเด มของมหาว ทยาล ยมาโดยตลอด จนสร างความ เข มแข งให ก บมหาว ทยาล ยในป จจ บ น ในการจ ดท าแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยในระยะ 5 ป ข างหน า (พ.ศ ) ก ได ม การก าหนดไว ช ดเจนว ามหาว ทยาล ยจะม งเน นไปทางด านอ ตสาหกรรมอาหาร อ ตสาหกรรมบร การ การศ กษาปฐมว ย และพยาบาลศาสตร จากแผนการพ ฒนาในอนาคต ท ม งเน นการพ ฒนาด านอ ตล กษณ เป นส าค ญ สภามหาว ทยาล ย จ งได อน ม ต จ ดต ง โรงเร ยนการเร อน ข นในว นท 26 ก มภาพ นธ 2553 ม สถานะเป นหน วยงานเท ยบเท า คณะและม ข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตว าด วยโรงเร ยนการเร อน พ.ศ โรงเร ยนการเร อน เป นหน วยงานท ม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาในระด บปร ญญาตร ฝ กอบรม ว จ ยท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และบร การทางว ชาการ ในสาขาอ ตสาหกรรมอาหารและค หกรรมศาสตร โดยประกอบด วยหน วยงานย อย ได แก หล กส ตรอ ตสาหกรรมอาหารและการบร การ หล กส ตรว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรคหกรรมศาสตร และหล กส ตรอ ตสาหกรรม ท องเท ยวและการบร การ (ส งก ดโรงเร ยนการท องเท ยว) แขนงการจ ดการภ ตตาคารและร านอาหาร แบบเร งด วนนอกจากน ย งม ศ นย ฝ กปฏ บ ต การอาหารนานาชาต โครงการศ นย ปฏ บ ต การเนย ห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร โรงน าด มด ส ตา และงานอนาม ยและส ขาภ บาลอาหาร ท าหน าท เป น รายงานผลการด าเน นงานตามต วช ว ดแผนกลย ทธ ของโรงเร ยนการเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 3 หน วยงานสน บสน นการจ ดการศ กษา ให เป นไปด วยความเป นระเบ ยบเร ยบร อย และเก ดประส ทธ ภาพ ส งส ด ในป จจ บ นม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร จ านวน 5 สาขาว ชา ได แก หล กส ตร คหกรรมศาสตร หล กส ตรว ทยาศาสต และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรอ ตสาหกรรมอาหารและการ บร การ หล กส ตรอ ตสาหกรรมท องเท ยว แขนงธ รก จร านอาหารและภ ตตาคาร หล กส ตรเก า ซ ง น กศ กษาช นป ส ดท ายเร ยนจบในป การศ กษา 2553 และหล กส ตรอ ตสาหกรรมท องเท ยว แขนงธ รก จ ภ ตตาคารและร านอาหารแบบเร งด วน โดยม น กศ กษาเต มเวลา รวมท งส น 2,418 คน และม จ านวน อาจารย ประจ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks