ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) - PDF

Description
บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท รวมถ งบร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 16 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด (Love Andaman) บร ษ ทผ นำด ำนกำรท องเท ยวทำงเร อ (Speed Boat) ของ หม เกำะฝ งอ นดำม นของประเทศไทยในระด บ Premium Service ใบอน ญำตเลขท 34/00771 ทะเบ ยนเลขท รวมถ งบร ษ ทในเคร อ ประกำศร บสม ครงำน ตำมรำยละเอ ยด ด งน.- ประกำศร บสม ครงำน จำนวน 12 อ ตรำ (ร บสม ครต งแต ว นท 1 ธ นวำคม 2557 ถ งว นท 15 มกรำคม 2558) ตำแหน ง ผ จ ดกำรแบรนด (Brand Manager) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกกำรตลำด (Marketing Officer) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง เว บมำสเตอร (Senior Webmaster) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง กรำฟ ก ด ไซน เนอร (Senior Graphic Designer) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง ผ จ ดกำร แผนกทร พยำกรบ คคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง ห วหน ำงำน แผนกทร พยำกรบ คคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง ผ จ ดกำรแผนกบ ญช (Accounting Manager) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกบ ญช (Accounting Officer) จำนวน 2 อ ตรำ ตำแหน ง ห วหน ำงำน แผนกส นค ำคงคล งและจ ดซ อ (Inventory & Purchasing Supervisor) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกธ รกำร (Administration Officer) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง พน กงำนประจำร ำนค ำของท ระล ก (Souvenir Shop Staff) จำนวน 1 อ ตรำ ตำแหน ง ผ จ ดกำร แบรนด (Brand Manager) จำนวน 1 อ ตรำ เพศหญ ง หร อชำย (อำย ไม เก น 40 ป ) จบกำรศ กษำระด บปร ญญำตร ข นไป ด ำนบร หำรธ รก จ กำรตลำด กำรขำย กำรส อสำรประชำส มพ นธ หร อ สำขำอ นท เก ยวข อง ม ประสบกำรณ ท เก ยวข องทำงด ำนกำรตลำดหร อกำรจ ดกำรแบรนด ไม น อยกว ำ 5 ป ม ควำมค ดสร ำงสรรค และม ท กษะในกำรบร หำรจ ดกำร หำกม ควำมเช ยวชำญด ำนกำรสร ำงแบรนด หร อกำรวำงแผนกลย ทธ กำรตลำด และกำรทำตลำดผ ำน Social Media จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บด สำมำรถ แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกกำรตลำด (Marketing Officer) จำนวน 1 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บอน ปร ญญำ หร อ ระด บปร ญญำตร สำขำกำรตลำด, กำรขำย หร อสำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ในกรณ จบกำรศ กษำสำขำอ นๆ นอกจำกสำขำด งกล ำวน แต ชอบงำนด ำนท วร ท องเท ยว สำมำรถ ย นสม ครได ไม จำเป นต องม ประสบกำรณ จบกำรศ กษำใหม ก สำมำรถสม ครได ม ควำมค ดสร ำงสรรค ม ควำมต งใจในกำรเร ยนร และ สำมำรถเร ยนร ได อย ำงรวดเร ว ใช งำน Photoshop และ Illustrator ได จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บพอใช งำนได ข นไป ม ควำมคล องต วในกำรต ดต อประสำนงำนแก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด และสำมำรถทำงำนภำยใต ควำม กดด นได ตำแหน ง เว บมำสเตอร (Senior Webmaster) จำนวน 1 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บอน ปร ญญำ หร อ ระด บปร ญญำตร สำขำคอมพ วเตอร (ว ทยำศำสตร, ว ศวกรรมศำสตร ) ในกรณ จบกำรศ กษำสำขำอ นๆ นอกจำกสำขำด งกล ำวน แต ชอบงำนด ำนกำรพ ฒนำ ออกแบบ และด แล Web site สำมำรถย นสม ครได ม ความเช ยวชาญในเร อง HTML เพ อจ ดการการดาเน นงานบนเว บท กร ปแบบ หร อม ความร ในเร องภาษาสคร ปต (Script) อ นๆ อ กเช น php. หร อ JavaScript ซ งเก ยวข องก บการทาเว บไซต ใช งำน Photoshop และ Illustrator ได จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บพอใช งำนได ข นไป ม ควำมค ดเช งระบบ (Systematic Thinking) และกระต อร อร นในกำรใฝ หำควำมร ใหม ๆเพ มเต มอย ำง สม ำเสมอ สำมำรถแก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด และสำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง กรำฟ ก ด ไซน เนอร (Senior Graphic Designer) จำนวน 1 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บอน ปร ญญำ หร อ ระด บปร ญญำตร สำขำคอมพ วเตอร (ว ทยำศำสตร, ว ศวกรรมศำสตร ) หร อ สำขำออกแบบน เทศศ ลป สำขำนฤม ตศ ลป (ศ ลปกรรมศำสตร, คณะสถำป ตยกรรมศำสตร, ม ณฑนศ ลป, ว จ ตรศ ลป ) ในกรณ จบกำรศ กษำสำขำอ นๆ นอกจำกสำขำด งกล ำวน แต ชอบงำนด ำนกำร ออกแบบกรำฟ ก ออกแบบโลโก โบรช วร ออกแบบงำนโฆษณำประชำส มพ นธ สำมำรถย นสม ครได ม ควำมเช ยวชำญและสำมำรถใช งำนโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บพอใช งำนได ข นไป ม ควำมค ดสร ำงสรรค และกระต อร อร นในกำรใฝ หำควำมร ใหม ๆเพ มเต มอย ำงสม ำเสมอ สำมำรถแก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด และสำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง ผ จ ดกำร แผนกทร พยำกรบ คคล (Human Resource Manager) จำนวน 1 อ ตรำ เพศหญ ง หร อชำย (อำย ไม เก น 40 ป ) จบกำรศ กษำระด บปร ญญำตร ข นไป ในสำขำว ชำใดว ชำหน ง ทำงด ำนกำรท องเท ยวกำรโรงแรม, บร หำรธ รก จ, ร ฐศำสตร, ร ฐประศำสนศำสตร ทำงกำรจ ดกำรภำคร ฐและเอกชน ทำงกำรพ ฒนำทร พยำกร มน ษย หร อสำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ม ประสบกำรณ ท เก ยวข องทำงด ำน งำนบ คคล ไม น อยกว ำ 5 ป หำกม ประสบกำรณ ทำงด ำนกำรเป นว ทยำกรฝ กอบรมด ำนกำรพ ฒนำบ คลำกร ด ำนกำรออกแบบกำร ให บร กำร (Service Design) หร อม ประสบกำรณ ด ำนกำรจ ดทำระบบกำรจ ำยค ำตอบแทน (Payroll) จะ ได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บด แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง ห วหน ำงำน แผนกทร พยำกรบ คคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บปร ญญำตร ในสำขำว ชำใดว ชำหน ง ทำงด ำนกำรท องเท ยวกำรโรงแรม, บร หำรธ รก จ, ร ฐศำสตร, ร ฐประศำสนศำสตร ทำงกำรจ ดกำรภำคร ฐและเอกชน ทำงกำรพ ฒนำทร พยำกรมน ษย หร อ สำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ม ประสบกำรณ ท เก ยวข องทำงด ำน งำนบ คคล ไม น อยกว ำ 3 ป ใช งำนคอมพ วเตอร โปรแกรม MS-Office (Word - Excel- PowerPoint) ได ม ท กษะกำรใช ภำษำอ งกฤษ ในระด บพอใช ข นไป แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ม ท กษะในกำรจ ดฝ กอบรมหร อท กษะกำรพ ดในท สำธำรณะ จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ตำแหน ง ผ จ ดกำร แผนกบ ญช (Accounting Manager) จำนวน 1 อ ตรำ เพศหญ ง หร อชำย (อำย ไม เก น 40 ป ) จบกำรศ กษำระด บปร ญญำตร ข นไป สำขำบ ญช ม ประสบกำรณ ท เก ยวข องทำงด ำน บ ญช /กำรเง น ไม น อยกว ำ 5 ป หำกม ควำมเช ยวชำญด ำน Managerial Accounting จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ควำมซ อส ตย แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ใช งำนระบบบ ญช สำเร จร ปได (Express) ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกบ ญช (Accounting Officer) จำนวน 2 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บปวช. ปวส. อน ปร ญญำ หร อปร ญญำตร ด ำนบร หำรธ รก จ, บ ญช, กำรเง น, กำรจ ดกำร ท วไป หร อสำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ม ควำมต งใจในกำรเร ยนร และสำมำรถเร ยนร ได อย ำงรวดเร ว ม ควำมซ อส ตย แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ใช งำนระบบบ ญช สำเร จร ปได (Express) จะพ จำรณำเป นพ เศษ ตำแหน ง ห วหน ำงำน แผนกส นค ำคงคล งและจ ดซ อ (Inventory and Purchasing Supervisor) จำนวน 1 อ ตรำ เพศชำย (อำย ไม เก น 40 ป ) จบกำรศ กษำระด บ ปร ญญำตร ด ำนบร หำรธ รก จ, กำรจ ดกำรท วไป หร อสำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ม ประสบกำรณ ด ำนกำรจ ดกำรส นค ำคงคล ง หร อกำรจ ดซ อไม น อยกว ำ 3 ป สำมำรถข บรถยนต ได และม ใบอน ญำตข บข รถยนต ใช งำนคอมพ วเตอร โปรแกรม MS-Office (Word Excel) ได ม ควำมซ อส ตย แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด -สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง เจ ำหน ำท แผนกธ รกำร (Administration Officer) จำนวน 1 อ ตรำ เพศหญ ง (อำย ไม เก น 35 ป ) จบกำรศ กษำระด บอน ปร ญญำ หร อปร ญญำตร ด ำนกำรท องเท ยวกำรโรงแรม, บร หำรธ รก จ, บ ญช, กำรเง น, กำรจ ดกำรท วไป กำรจ ดกำรทร พยำกรบ คคล หร อสำขำอ นๆ ท เก ยวข อง ในกรณ จบกำรศ กษำ สำขำอ นๆ นอกจำกสำขำด งกล ำวน แต ชอบงำนด ำนท วร ท องเท ยว สำมำรถย นสม ครได ไม จำเป นต องม ประสบกำรณ จบกำรศ กษำใหม ก สำมำรถสม ครได ม ควำมต งใจในกำรเร ยนร และ สำมำรถเร ยนร ได อย ำงรวดเร ว แก ไขป ญหำเฉพำะหน ำได ด สำมำรถทำงำนภำยใต ควำมกดด นได ตำแหน ง พน กงำนประจำร ำนค ำของท ระล ก (Souvenir Shop Staff) จำนวน 1 อ ตรำ จบกำรศ กษำระด บ ปวช. หร อ อน ปร ญญำข นไป ไม จำเป นต องม ประสบกำรณ จบกำรศ กษำใหม ก สำมำรถสม ครได สำมำรถข บรถยนต ได และม ใบอน ญำตข บข รถยนต ม ควำมต งใจในกำรเร ยนร และสำมำรถเร ยนร ได อย ำงรวดเร ว ม ประสบกำรณ ด ำนกำรขำยจะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ใช งำนคอมพ วเตอร โปรแกรม MS-Office (Word Excel) ได จะได ร บกำรพ จำรณำเป นพ เศษ ม ควำมซ อส ตย สว สด กำร-ส ทธ ประโยชน เพ มเต มส ำหร บพน กงำน นอกจำกท กฎหมำยกำหนด เง นโบน สพ เศษ ประจำป กำรข นเง นเด อนประจำป ประก นส งคม / ประก นอ บ ต เหต กำรท องเท ยวหม เกำะฝ งอ นดำม นของบ คลำกรและครอบคร ว ผ สนใจ สำมำรถส งใบสม คร หร อรำยละเอ ยดแนะนำตนเองมำได ท บร ษ ท เล ฟ ไอแลนด จำก ด เลขท 56/82 หม 5 ตำบลค กค ก อำเภอตะก วป ำ จ งหว ดพ งงำ โทรศ พท (Tel) : โทรสาร (Fax) : ม อถ อ (Mobile) : Download ใบสม คร ได ท Website : หล กฐำนประกอบกำรสม ครงำน (อย ำงละ 1 ช ด) - ใบสม คร / Resume - สำเนำบ ตรประชำชน / สำเนำทะเบ ยนบ ำน - สำเนำหล กฐำนกำรศ กษำ ได แก Transcript และสาเนา ใบปร ญญาบ ตร - ภำพถ ำยหน ำตรงขนำด 1 น วข นไป (ส หร อขำวดำก ได แต ควรแต งกำยช ดส ภำพ) - สาเนาหล กฐานการพ นภาระทางการทหาร (ถ ำม ) - สาเนาหน งส อร บรองการผ านการอบรม การทดสอบภาษา การผ านงานหร อการฝ กงาน (ถ าม ) ปล. เซ นร บรองสาเนาถ กต องท กช ด หมำยเหต : กร ณำส งใบสม คร/Resume มำทำง ส วนหล กฐำนกำรสม ครอ นๆ สำมำรถส งทำงไปรษณ ย หร อ Scan แล วส ง Mail มำได โดยหำกผ ำนกำรพ จำรณำเบ องต นแล ว ทำงเจ ำหน ำท จะ ต ดต อท ำนกล บไปเพ อน ดหมำยในกำรส มภำษณ อ กคร งหน ง โดยในกรณ ท Scan แล วส ง Mail มำ ขอให ท ำนเตร ยม เอกสำรประกอบกำรสม ครงำนฉบ บท ม กำรลงนำมจร ง ข ำงต นมำประกอบกำรส มภำษณ ด วย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks