11-S9-Adi-SLIDES_Intercultural_character_cross_border_mediation.pptx

Description
Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere. Teorie și metode practice de aplicare a medierii transfrontaliere. Constantin-Adi Gavrilă Septembrie 22nd - 25th, 2014 Opatija, CROATIA

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 22

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Caracterul intercultural al medierii transfrontaliere. Teorie și metode practice de aplicare a medierii transfrontaliere. Constantin-Adi Gavril ă Septembrie 22 nd - 25 th , 2014Opatija, CROATIA 1  Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Art. 3 (1) din Directiva 2008/52/CE Litigiul transfrontalier „ [...] acela în care cel  puțin  una dintre  părți își  aredomiciliul sau  reședința obișnuită  într-un alt statmembru decât cel al  oricărei  alte  părți  la data  la care: (a) părțile  decid  să recurgă  la mediere; (b) medierea este impusă  de  instanță ; (c)  există  o  obligație  de a recurge lamediere care reiese din dreptul  național ; sau (d) o invitație  este  adresată părților  de  către instanță . ” 2  Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Art. 3 (2) din Directiva 2008/52/CE „ Fără  a aduce atingere alineatului (1), în sensul a rticolelor 7  și  8, un litigiu transfrontalier este în egală măsură  cel în care procedurile judiciare sauarbitrale care au urmat medierii între  părți  sunt inițiate  în alt stat membru decât cel în care  părțile își  au domiciliul sau  reședința obișnuită  la data menționată  la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c). ” 3  Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 ” O serie de caracteristici distincte a unei   societăți   sau grupă socială  în termeni spirituali, materiali,intelectuali sau  emoționali  . ”  UNESCO ” Programarea colectiv  ă  a  minții   care distinge întreele grupurile sau categoriile de oameni. ”  G.Hofstede 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks