ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 - PDF

Description
ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม ด านกฎหมาย นโยบายการเม อง ด านเศรษฐก จ และทางด านเทคโนโลย ทาให เก ดการแข งข นก นอย างร นแรง เพ อให สามารถ ปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย ม จ ดม งหมายต องการส งเสร มให เยาวชนไทย ม ความร ความสามารถท หลากหลาย โดยเฉพาะทางด านการส อสาร จ งได จ ดโครงการมอบท นการศ กษา และเป นหน วยงานกลางท ดาเน นการประสานก บ น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนท วไป เพ อการส งเสร มการเร ยนภาษาจ น การพ ฒนาท กษะให ม ความสามารถในการฟ ง การพ ด การอ าน และเข ยนเพ มข นแก ประชาชนท กระด บ ท กอาช พ เพ อสร างโอกาสให แก ประชาชนในการเข าถ งภาษาจ น ประเทศจ น เป นประเทศท ม การพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม ความม นคงอย างต อเน องอ กท งว ฒนธรรมประเพณ รวมท ง ภาษาท ส บทอดมาอย างยาวนาน ทาให ป จจ บ นประเทศจ นกลายเป นประเทศท ม ความสาค ญเป นลาด บต นๆ ของโลก ภาษาจ นซ ง เป นภาษาท สาค ญภาษาหน ง ท ใช ในการส อสารเช อมโยงก นระหว างประเทศหลายๆ ประเทศต างเห นถ งความสาค ญของการเร ยนร ภาษาจ น เช นเด ยวก บม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย เป ดโอกาสให ผ สนใจในภาษาจ น ได เด นทางไปศ กษา ณ สาธารณร ฐประชาชนจ น เพ อเพ มโอกาสการศ กษาภาษาจ นแก น กเร ยนท สนใจมากข น ว ตถ ประสงค 1.เพ อเป ดโอกาสให ก บน กเร ยน น กศ กษา ประชาชนท วไป ท สนใจการเร ยนร ภาษาจ น 2.เพ อส งเสร มความร ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได เร ยนก บเจ าของภาษาท ประเทศจ นโดยตรง 3.เพ อเป นการสร างความส มพ นธ ท ด ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง ม ลน ธ ฯ, หน วยงานราชการ, ประชาชนท วไป 4.แบ งเบาภาระของประเทศไทย ในการเร ยนร และพ ฒนาภาษาจ น ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนผ เข าร วมโครงการม ความร ด านภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมจ น ซ งจะเป นประโยชน ต อการศ กษาและการทางานต อไป ในอนาคต 2. ม แนวทางในการทาโครงการระยะยาว เพ อสน บสน นการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ความส มพ นธ ด านการศ กษาภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมไทย - จ น ในระด บน กเร ยน และความส มพ นธ ระหว างหน วยงานและ ระหว างประเทศ มากย งข น กล มเป าหมาย น กศ กษาและประชาชนท วไปท สนใจเร ยนร ว ฒนธรรมจ นและภาษาจ น ค ณสมบ ต บ คคลท จะเข าร วมโครงการ 1.ม ส ญชาต ไทยและอาย 12 ป เต มข นไป ณ ว นย นสม ครเข าร วมโครงการ 2.ม ใบร บรองแพทย ม ส ขภาพ กายใจแข งแรง สามารถไปศ กษาต างประเทศได 2 3.ผ านการสอบว ดระด บภาษาจ นเพ อจ ดห องเร ยน สอบช งท นการศ กษา และเข าร วมก จกรรมก บม ลน ธ ฯ สอบผ านเกณฑ ตามท ม ลน ธ ฯ ก าหนด ว ธ การขอร บท น ต ดต อขอร บใบสม คร ด งน 1.สามารถปร นใบสม ครด วยตนเองได ท หร อ 2. ต ดต อเจ าหน าท ม ลน ธ ฯ : , ค ณพ ทร ตน ค ณส ร ช ย ค ณน ศร ต ดต อขอร บใบสม ครได ท สาน กงาน ณ สวนก ตต ตาบลเขาห นซ อน อาเภอพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา ว ธ การพ จารณา/ข นตอนการดาเน นการค ดเล อก 1.สม ครขอเข าร วมโครงการท นการศ กษาส มพ นธ ไทย-จ น ตามก าหนดเวลา 2.ม ลน ธ ฯ พ จารณาค ณสมบ ต จากใบสม ครท งหมดว าเข าหล กเกณฑ ตามท ทางม ลน ธ ฯได กาหนด ก จกรรมการเร ยน - เร ยนภาษาจ น - เร ยนเข ยนอ กษรจ นด วยพ ก นจ นและวาดภาพแบบจ น - เร ยนร องเพลงจ น - เร ยนต ป งปองแบบจ น, ตะกร อจ น และไท จ ฉวน (ร ามวยจ น) - ท ศนศ กษาในสถานท สาค ญ เช น ว ด, พ พ ธภ ณฑ และบ านของบ คคลสาค ญ เป นต น ภาษาจ นกลางระด บ ต น-กลาง-ส ง ภาคทฤษฏ ได แก อ กขระ, พย ญชนะ, ระบบเส ยง, ไวยากรณ เบ องต น และ ภาคปฏ บ ต ได แก การฝ กออกเส ยง การพ ด การฟ ง การสนทนา การร องเพลง ด วยคาศ พท และสานวนท ใช ในช ว ตประจ าว น ภาษาจ นเพ อการส อสารประกอบด วยภาคทฤษฏ และภาคปฏ บ ต แต เน นคาศ พท สานวนท ใช ในช ว ตประจ าว น การเด นทางและการ ท องเท ยว สถานท พ ก - หอพ กในโรงเร ยน พ กห องละ 8 คน (น กเร ยนจ น7 คน / น กเร ยนไทย 1 คน) ณ โรงเร ยนอาช วศ กษาผ หน ง หร อ โรงเร ยนอาช วศ กษาเจ ยหยาง มณฑลกวางต ง สาธารณร ฐประชาชนจ น การประเม นและต ดตามผลโครงการ - ผ เข าร วมโครงการผ านการทดสอบการเร ยนของโรงเร ยน ไม น อยกว า 80% ของคะแนนเต ม - ผลการสารวจและการประเม นของอาจารย ผ สอน ผ เข าร วมโครงการ ผ ปกครองและ พ เล ยงไม น อยกว า 80% เง อนไขการร บท นการศ กษา 1.ต องผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการม ลน ธ ฯ 2.ลงนามบ นท กการร บท น กฎระเบ ยบโรงเร ยนฯ มอบต วน กเร ยน ก บ ม ลน ธ ฯ เพ อไปศ กษาฯตามโครงการ 3.บ คคลท ได ร บท นจะต องให ความร วมม อในการเข าร วมก จกรรม ตามท ได ขอความร วมม อจากม ลน ธ ฯ 3 ระยะเวลาในการเข าร วมโครงการ ช วงป ดเทอมใหญ ระยะเวลาประมาณ 50 ว น ช วงว นท 6 ม ถ นายน กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาร บสม คร บ ดน 5 พฤษภาคม 2558 รายละเอ ยดค าใช จ ายของน กเร ยนท เข าร วมโครงการ 1.ค าอ ปกรณ การเร ยนและเบ ยเล ยงอาจารย 9,500 บาท/คน 2.ค าท พ ก 7,600 บาท/คน 3.ค าของใช ในช ว ตประจ าว น (ช ดเคร องนอน,สบ,ยาส ฟ น ฯลฯ) 2,000 บาท/คน 4.ค าอาหาร 3,900 บาท/คน 5.ค าท ศนศ กษาในว นหย ด 5,000 บาท/คน 6.ค ารถจากสนามบ นไปโรงเร ยน (ไป - กล บ) 1,300 บาท/คน 7.ค าต วเคร องบ น (ไป - กล บ) 16,000 บาท/คน 8.ค าทา Visa 1,200 บาท/คน 9.ประก นภ ยอ บ ต เหต 1,200 บาท/คน 10.แบบฟอร มเส อ,เส อแจ คเกต 700 บาท/คน รวม 48,400 บาท/คน รายละเอ ยดค าใช จ ายของม ลน ธ ท สน บสน นให น กเร ยนท เข าร วมโครงการ ได แก เง นสน บสน นโรงเร ยน ค าดาเน นการ ค าจ ดงานปฐมน เทศ ค าอ ปกรณ การแสดง ค าของท ระล ก ค ายาสาม ญ ค าประชาส มพ นธ ค าซ มโทรศ พท ค าซ ด และร ปถ ายงานป จฉ มน เทศ และค าใช จ ายอ นๆ ประมาณ 24,000 บาท ต อคน ว ธ การบร จาคเพ อสน บสน นโครงการ ช อบ ญช ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย เลขท บ ญช บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด(มหาชน) สาขาพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา 4 สาหร บผ สนใจสม ครเข าร วมโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย - จ น เอกสารท ใช ในการสม ครประกอบด วย 1.ใบสม ครขอร บท นการศ กษา (กรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน) จ านวน 1 ฉบ บ 2.สาเนาบ ตรประจ าต วประชาชนหร อสาเนาบ ตรประจ าต วน กเร ยนของผ สม คร พร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 3.สาเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครองพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 4.สาเนาทะเบ ยนบ านของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 5.สาเนาหน า Passport ของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 6.Passport เล มจร ง จ านวน 1 ฉบ บ 7.ร ปถ ายส หน าตรงของผ สม ครขนาด 2 น ว จ านวน 3 ร ป 8.ใบร บรองแพทย (แบบตรวจร างกายท วไป) จ านวน 1 ฉบ บ กรณ ผ สม ครอาย ต ากว า 18 ป เพ มเต มเอกสารด งน 9.หน งส อย นยอมให ผ เยาว เด นทางไปต างประเทศ(ขอเอกสาน ได จากทางอาเภอหร อเขต)จ านวน 1 ฉบ บ 10.สาเนาส ต บ ตรผ สม คร (เซ นสาเนาถ กต อง) จ านวน 1 ฉบ บ นาส งเอกสารท อย ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 903 ม.2 ต.เขาห นซ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเช งเทรา 24120 5 ตารางกาหนดการโครงการท นส งเสร มการศ กษาส มพ นธ ไทย - จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 บ ดน 5 พฤษภาคม 2558 เป ดร บสม ครและน าส งเอกสาร เอกสารประกอบการสม คร 1.ใบสม ครขอร บท นการศ กษา (กรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน) 2.ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนหร อส าเนาบ ตรประจ าต วน กเร ยนของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนา ถ กต อง 3.ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครองพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 4.ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 5.ส าเนาหน า Passport ของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 6.Passport เล มจร ง 7.ร ปถ ายส หน าตรงของผ สม ครขนาด 2 น วจ านวน 3 ร ป 8.ใบร บรองแพทย (แบบตรวจร างกายท วไป) กรณ ผ สม ครอาย ต ากว า 18 ป เพ มเต มเอกสารด งน 9.หน งส อย นยอมให ผ เยาว เด นทางไปต างประเทศ(ขอเอกสาน ได จากทางอ าเภอหร อเขต) 10.ส าเนาส ต บ ตรผ สม คร (เซ นส าเนาถ กต อง) แจ งว นป ดเทอมของผ สม คร ผ สม ครจะต องดาเน นการโทรแจ งเจ าหน าท เก ยวก บก าหนดการป ดเทอมของตนเอง 6 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายช อ ตรวจสอบเอกสารท ย นท งหมดผ านทางเว บไซต และบร จาคเง นสน บสน น โครงการฯ บร จาคเง นสน บสน นโครงการฯ จ านวน 48,400 บาท ช อบ ญช ม ลน ธ ดาเน นชาญวณ ชย เลขท บ ญช บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด(มหาชน) สาขาพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา ส งเอกสารและส าเนาหล กฐานการโอนเง น มาท ม ลน ธ ด าเน นชาญวณ ชย 903 ม.2 ต.เขาห นซ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเช งเทรา หร อต ดต อเจ าหน าท ค ณพ ทร ตน ค ณส ร ช ย พฤษภาคม 2558 แจ งก าหนดการและสถานท ปฐมน เทศน กเร ยน 24 พฤษภาคม 2558 ปฐมน เทศน กเร ยนเพ อเตร ยมความพร อมก อนการเด นทาง พฤษภาคม 2558 ร บฝากแลกเง นหยวน หากผ ปกครองไม สะดวกเด นทางไปแลกเง นหยวนด วยตนเอง ม ลน ธ ม บร การร บฝากแลกเง นหยวน โดยให โอนเง นเข าบ ญช ด งน ช อบ ญช : นางสาวศร ว มล จรรยาด งาม และนางสาวอรท ย ร กษ ธรรมก ล เลขบ ญช : บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด(มหาชน) สาขาเทสโก โลต ส พนมสารคาม เม อโอนแล ว กร ณาเข ยน ช อ สก ล ลงบนส าเนาหล กฐานการโอนเง น และน าส งเจ าหน าท ม ลน ธ ฯ 6 ม ถ นายน 2558 เด นทางไปศ กษาย งโรงเร ยนอาช วศ กษาผ หน ง มณฑลกวางต ง สาธารณร ฐประชาชนจ น 25 กรกฎาคม 2558 เด นทางกล บประเทศไทย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks