หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) - PDF

Description
หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 17 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร จนกระท งได ผลว จ ยและ จ ดท ารายงานว จ ยได การเข ยนเค าโครงการว จ ย จะท าให มองเห นภาพของงานต งแต เร มต นจนบรรล เป าหมาย ส ดท ายท ช ดเจนม หล กการใหญ ๆ ท ส าค ญ ค อ หล กการใหญ ๆ ด งแผนภ ม ข างล าง ก าหนด ป ญหา สร างนว ตกรรม จ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช นว ตกรรม ว ดและประเม นผล 1. การก าหนดป ญหาความจ าเป น ความต องการในการปร บปร งพ ฒนา คร ผ ท าว จ ยจะต องว เคราะห ป ญหาท เก ดจากการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของ ตนเองและต องว เคราะห ให ทราบสาเหต แห งป ญหาน น ม สาเหต ใดท เป นสาเหต ท ส าค ญ จะต องได ร บการแก ไข เพ อไม ให เก ดผลกระทบต อผ เร ยนในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ใน แนวทางท ไม พ งประสงค 2. การสร างนว ตกรรมในการแก ป ญหา/พ ฒนา คร ผ ว จ ยเล อกและสร างเคร องม อ (นว ตกรรม) ในการแก ป ญหา/พ ฒนา 3. การจ ดก จกรรมการแก ป ญหา/พ ฒนา คร ผ ว จ ยน านว ตกรรมท สร างข นไปใช แก ป ญหา/พ ฒนาตามแผนท ก าหนดไว 4. การว ดและประเม นผล คร ผ ว จ ยว ดและประเม นผลโดยใช เคร องม อว ด/รวบรวมข อม ลท สอดคล องก บ 150 การเข าเค าโครงการว จ ยในช นเร ยน เพ อพ ฒนาการเร ยนร ม ห วข อและ รายละเอ ยดท ส าค ญอะไรบ างคร บ ห วข อของเค าโครงการว จ ยม ด งน คร บ 1. ช อเร องการว จ ย 6. ว ธ การด าเน นการว จ ย 2. ความส าค ญของป ญหา 6.1 ว ธ การ/ก จกรรม/นว ตกรรมท ใช (หล กการและเหต ผล) 6.2 ผ เร ยนท ม ป ญหา/ต องพ ฒนาข นไหน 3. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย จ านวนเท าไหร 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 6.3 เคร องม อและการรวบรวมข อม ล 5. แนวค ด หล กการท น ามาใช ในการ 6.4 การว เคราะห ข อม ลและการน าเสนอ แก ป ญหา/พ ฒนา ข อม ล 7. ระยะเวลาในการด าเน นการว จ ย 8. ผ ร บผ ดชอบ ช อเร องการว จ ย ช อเร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ส วนใหญ จะบอกถ ง 1. ค ณล กษณะของส งท ต องการ ศ กษา (ต วแปร) เช น ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนความสามารถในการอ าน ท กษะ การแก โจทย ป ญหา ฯลฯ 2. กล มต วอย าง ค อ ผ เร ยน กล มเป าหมายท ผ ว จ ยต องการศ กษา 3. นว ตกรรม ค อ เทคน ค ว ธ การ ว ธ สอน ส อ ฯลฯ ท ผ ว จ ยสร างข นมาเพ อ มาใช ในการพ ฒนา/แก ป ญหา ต วอย าง 1. การพ ฒนาท กษะการวาดภาพส ตว ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะการวาดภาพ ส ตว 2. ผลการใช แบบฝ กท กษะภาษาไทยสระ เปล ยนและสระลดร ป เพ อพ ฒนาการ อ านและเข ยน ส าหร บ ช น ประถมศ กษาป ท 1 3. การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 ว ชา ว43101 ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม โดย ใช ว ธ สอนแบบบ รณาการ 4. การพ ฒนาการเคล อนไหวร างกายโดย ใช เพลงและเกม 5. การใช ก จกรรมค ดเลขเร วเพ อพ ฒนา ท กษะการค ดค านวณของน กเร ยน ความส าค ญของป ญหา (หล กการและเหต ผล) - ความน า - สภาพป ญหาและช ประเด น สาเหต ของป ญหาให ช ดเจน - ความจ าเป นในการแก ป ญหา/ พ ฒนา กล าวถ งสภาพค ณภาพการเร ยนการสอนท พ ง ปรารถนา หร อควรจะเป น โดยอาจกล าวถ ง แผนการศ กษาแห งชาต จ ดม งหมายของ หล กส ตร นโยบายการจ ดการศ กษาของ สพฐ. ตลอดจนผลการเร ยนร ท คาดหว ง ต วช ว ดช นป ของกล มสาระการเร ยนร ท ร บผ ดชอบ เหต ผล ท น าเสนอควรเป นเหต ผลท น าไปส จ ดท เป น ป ญหาท จะท าว จ ยและช วยช ให เห น ความส าค ญของส งท จะว จ ยและควรม ข อม ล 3. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ผ ว จ ยต องการศ กษาอะไร การ เข ยนว ตถ ประสงค ของการว จ ยต องเข ยน ให สอดคล องก บป ญหาว จ ย 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผ ว จ ยต องตอบค าถามให ได ว า เม อท าว จ ยเสร จแล วเราจะน าไปใช ประโยชน โดยตรงได อย างไรบ าง ซ งต อง สอดคล องก บความเป นมาและ ความส าค ญของป ญหา และให กล าวถ ง ประโยชน ท เป นผลตามมาด วย ต วอย าง 1. เพ อประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน สาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ช นม ธยมศ กษาป ท 5 โดยใช บทบาท สมม ต 2. ศ กษาเจตคต ของน กเร ยนท เร ยนโดยใช บทบาทสมมต ต วอย าง 1. เพ อเป นแนวทางให คร ได ร ปแบบและว ธ สอนท ม ประส ทธ ภาพมาช วย 2. เพ อเป นแนวทางในการปร บปร งแก ไขว ธ สอนสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ในระด บ ม ธยมศ กษา เพ อประโยชน ในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน แนวค ด หล กการท น ามาใช ในการ แก ป ญหา/พ ฒนา การศ กษาแนวค ด หล กการท น ามาใช ในการแก ป ญหา/พ ฒนา ม ความจ าเป น ต อการศ กษาค นคว าต อไป ใน รายละเอ ยดของการสร างเคร องม อท ใช ในการแก ป ญหาโดยเฉพาะแนวค ด/ หล กการท ส าค ญๆ ท จะต องน ามาใช ใน การปร บว ธ การ/ส อ หร อ นว ตกรรมให สอดคล องก บสภาพป ญหา 6. ว ธ ด าเน นการว จ ย 6.1 ว ธ การ/ก จกรรม/นว ตกรรมท ใช ใน การแก ป ญหา/พ ฒนา 6.2 ผ เร ยนท เป นป ญหา/ต องการ พ ฒนาข นใด จ านวนเท าใด 6.3 เคร องม อท ใช ในการรวบรวม ข อม ล 6.4 การว เคราะห ข อม ลและการ น าเสนอข อม ล 1. การเสนอแนวค ดและเน อหาต องม ความ ต อเน องสอดคล องก บค ณล กษณะท ต อง ศ กษา 2. เข ยนโดยการว เคราะห ส งเคราะห ข อความโดยค าน งถ งความส มพ นธ อย าง ม เหต ผล 3. สร ปสาระส าค ญในการน าเสนอเพ อการ แก ป ญหา/พ ฒนา นว ตกรรม - ว ธ สอน - เทคน คการสอน - ส อ - อ ปกรณ กล มต วอย าง - ผ เร ยนกล มสาระการเร ยนร... ช น... ป การศ กษา... โรงเร ยน... - จ านวน.คน เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล - แบทดสอบ - แบบส งเกต - แบบสอบถาม - แบบส มภาษณ การว เคราะห ข อม ล - สถ ต ท ใช - แนวทางในการว เคราะห - เกณฑ ในการประเม น การน าเสนอข อม ล ตาราง กราฟ ข อความ ระยะเวลาในการ ด าเน นการว จ ย น าเสนอรายการของ ก จกรรมและช วงเวลาท ด าเน นการ เด อน รายการ ก จกรรม 1. ปร บแผนการเร ยนร 2. พ ฒนาแบบฝ กท กษะ 3. สร างเคร องม อว ด 4. แก ป ญหา/พ ฒนา 5. รวบรวมข อม ล/ ว เคราะห ข อม ล 6. สร ปแบะเข ยนรายงาน ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ม ก ม เม พ ม ค ค พ ค ย ค ย 8. ผ ผ ดชอบ ระบ ช อคร ผ ว จ ย ช ดเจนด คร บ ม นใจท าได 155 ขอด ต วอย าง เค าโครงการว จ ย ส นๆ พอเป นแนวทางด วยคร บ เค าโครงว จ ย 1 เร อง การศ กษาผลพ ฒนาการเร ยนรห สว ชา ง ช างซ อมเคร องใช ไฟฟ าในบ านของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โดยใช ช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน ช อผ ว จ ย นายเพชรน า น เวศวรทานต ต าแหน ง คร ช านาญการ สภาพและความเป นมาของป ญหา หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 เป นหล กส ตรแกนกลางของประเทศท ม จ ดประสงค ท จะพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนให เป นคนด ม ป ญญา ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ข ด ความสามารถในการแข งข น โดยเฉพาะอย างย ง การเพ มศ กยภาพของผ เร ยนให ส งข น สามารถ ด ารงช ว ตอย างม ความส ขได บนพ นของความเป นไทยและความเป นสากล รวมท งม ความสามารถ ในการประกอบอาช พหร อศ กษาต อตามความถน ดและความสามารถของแต ละบ คคล จากมาตรา 22 และ 23 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ การจ ดการ ศ กษาต องย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ ประกอบก บต องม ความร และท กษะในการประกอบอาช พและ ด ารงช ว ต อย างม ความส ข และประกอบก บมาตรา 30 ให สถานศ กษาพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการส งเสร มให ผ สอนสามารถว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยน ในแต ละระด บการศ กษา และจากการศ กษาผลการสอนน กเร ยน พบว า น กเร ยนย งม ป ญหาใน 156 การเร ยนการสอน เพ อใช ในการสอนเร อง การซ อมเคร องใช ไฟฟ าในบ าน ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างและพ ฒนาช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน รห สว ชา ง ช น ม ธยมศ กษาป ท 3 2. เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท เร ยนโดยใช ช ดส อเอกสารการเร ยน การสอน รห สว ชา ง เพ อศ กษาเจตคต ของท ม ต อช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน รห สว ชา ง ช น ม ธยมศ กษาป ท 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ได ช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น ว ธ ด าเน นการว จ ย กล มท ศ กษา เป นน กเร ยน ช น ม.3 /3 ท ผ ว จ ยเป นผ สอน เคร องม อท ใช ในการวบรวมข อม ล 1. สร างและพ ฒนาช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษา ป ท 3 2. สร างแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 3. สร างแบบสอบถามเจตคต ของน กเร ยนต อช ดส อเอกสารการเร ยนการสอน รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 การว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ข อม ลโดยหาค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และ t test แบบ Dependent 157 เค าโครงว จ ย 2 เร อง การพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ช อผ ว จ ย นางสาวมาล สมเส ยง ต าแหน ง คร ช านาญการ สภาพและความเป นมาของป ญหา จากการจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ขาด ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และได ส งผลกระทบต อการพ ฒนาให เด ก ค ดเป น ท าเป น แก ป ญหาเป น ป ญหาด งกล าว เป นป ญหาท กระทบถ งผลส มฤทธ ทางการเร ยนในว ชาต ากว าเกณฑ จ งได จ ดท าแบบฝ กปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาการขาดท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน และพ ฒนาท กษะพ นฐานท ส าค ญและจ าเป น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางด านท กษะทางว ทยาศาสตร ก อนและหล งการใช แบบฝ กของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 2. เพ อศ กษาผลการใช แบบฝ กท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 2 ขอบเขตของการว จ ย 1. เน อหาท ท าว จ ย ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 จ านวน 7 ท กษะ ค อ ท กษะการส งเกต ท กษะการว ด ท กษะการค านวณ ท กษะการจ าแนก ประเภท ท กษะการหาความส มพ นธ ระหว างสเปคก บสเปสและสเปสก บเวลา ท กษะการจ ด กระท า และส อค
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks