กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว - PDF

Description
ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 46 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด กหญ งพรรณรมณ บ ญล อม เหร ยญทอง บ านห วยโศก 1 เด กหญ งน นท นภ ส พ นภ ย เหร ยญทอง ว ดปากค 1 เด กหญ งกาญกนก ทองชนะ เหร ยญทอง 88. ว ดกงตาก 1 เด กชายณ ฐกมล คณะทอง เหร ยญทอง บ านโพหวาย 1 เด กชายอ ทธ พล สะดา เหร ยญทอง เทพม ตรศ กษา 1 เด กหญ งณ ชกานต นพค ณ เหร ยญทอง บ านน าฉา 1 เด กชายป ณณธร ช ประด ษฐ เหร ยญทอง 8.56 ว ดนท คมเขต 1 เด กหญ งส วภ ทร เทพยา เหร ยญทอง 8. มาน ตาน เคราะห 1 เด กชายณ ฐพล ล ลา เหร ยญทอง 81. บ านก าสนราษฎร อ ท ศ 1 เด กหญ งซาร นา เลาะและ เหร ยญทอง บ านไสตอ 1 เด กหญ งก ญญาณ ฐ โวหาร เหร ยญทอง บ านคลองสระ 1 เด กชายธนกฤต มะอน นต เหร ยญทอง ว ดภ เขาทอง 1 เด กหญ งญาดา แพรพ นธ เหร ยญเง น 79. ว ดเขาแก ว 1 เด กชายว ชระ น วมศ ร เหร ยญเง น ว ดสมหว ง 1 เด กหญ งมนทกานต ค มก น เหร ยญเง น บ านหาดงาม 1 เด กหญ งกานต ศศ ตา สมช อ เหร ยญเง น วม นทร ว ทยา (ฮ วเหม ง) 1 เด กหญ งอ ษาคะเณย บ ญเล ศ เหร ยญเง น 77. ว ดเขาส วรรณประด ษฐ 1 เด กหญ งอมลวรรณ จ นทโร เหร ยญเง น 75. องค การอ ตสาหกรรมป าไม 9 1 เด กหญ งภ ทราพร พ ก ลงาม เหร ยญเง น บ านควนน ม ต 1 เด กชายจ กรพงศ แคล วคล อง เหร ยญเง น 7.56 ว ดบางใบไม 1 เด กหญ งส ภาวด แลช เหร ยญเง น 7.67 ว ดสว างอารมณ 1 เด กหญ งว นว สา ลาพร เหร ยญเง น 7.56 บ านส นต ส ข 1 เด กชายอธ บด เพชรร ตน เหร ยญเง น 7.11 หน า 1 ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 1011 ก จกรรม: การแข งข นเล าน ทานประกอบส อ ประเภท: เด ยว ระด บ: ปฐมว ย ว ดเขานางเภา 1 เด กชายพ รพ ฒน พรหมบ ว เหร ยญเง น 71. ว ดนอก 1 เด กชายจ ราย ทธ บ ตรนนท เหร ยญเง น ว ดท องอ าว 1 เด กหญ งเกวล น ส บส วรรณ เหร ยญเง น ว ดท าไทร(ด ตถาน เคราะห ) 1 เด กชายจ นทรภ ทร บ ญพ ฒน เหร ยญทองแดง บ านห วยเส ยด 1 เด กหญ งนภ สา พรมภ กด เหร ยญทองแดง 67. หน า ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย บ านปลายแหลม 1 เด กหญ งญาน กา อ นทร กษ เหร ยญทอง เด กชายอภ ศ กด พ ทธส ภะ เหร ยญทอง เด กหญ งป ณพร ไพศ นย เหร ยญทอง ว ดนาราเจร ญส ข 1 เด กหญ งก นธ ชา บ ญมานะร กษ เหร ยญทอง เด กหญ งณ ฐณ ชา เพ ญเก ด เหร ยญทอง เด กหญ งชไมพร ม แสง เหร ยญทอง บ านปากดอนส ก 1 เด กชายพ ทสน พงษ พาน ช เหร ยญทอง เด กชายพลพล ส เหร น เหร ยญทอง เด กชายอ มฤทธ จ นทร แก ว เหร ยญทอง เทพม ตรศ กษา 1 เด กชายกรกนก ศร สมทร พย เหร ยญทอง เด กชายว ร ทธ พล จ นดา เหร ยญทอง เด กชายธนกร สม ทรเก า เหร ยญทอง ธ ดาแม พระ 1 เด กชายกฤต น โอม เหร ยญทอง เด กหญ งอร ศรา น ลแสง เหร ยญทอง เด กหญ งจ ราพ ชร เกต ก าพล เหร ยญทอง บ านก าสนราษฎร อ ท ศ 1 เด กหญ งเอมอร หน น อย เหร ยญทอง เด กหญ งชาล ยา แย งค ณเชาว เหร ยญทอง เด กชายน ธ ช ย ท มทอง เหร ยญทอง บ านคลองสระ 1 เด กหญ งภ ทรธ ดา หม นหล น เหร ยญทอง เด กหญ งอาท ตยา ด ร ปร มย เหร ยญทอง เด กชายอภ ร กษ พ น จ เหร ยญทอง บ านควนน ม ต 1 เด กชายมาร ต ข นแข ง เหร ยญทอง เด กชายป ยะว ฒน ด าร น เหร ยญทอง หน า ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย บ านควนน ม ต เด กหญ งส ดาร ตน ส ธาโภชน เหร ยญทอง บ านค ร รอบ 1 เด กชายส ทธ กร หน เอ ยด เหร ยญทอง เด กชายโยธา ว นด เหร ยญทอง เด กชายรพ ภ ทร ช ชาต เหร ยญทอง บ านน าฉา 1 เด กชายธนกร จอกทอง เหร ยญทอง เด กชายพงศกร ปานอ ง เหร ยญทอง เด กชายณ ฐพงษ พวงเดช เหร ยญทอง บ านโพหวาย 1 เด กชายอมรเทพ ท พย ส ข ม เหร ยญทอง เด กชายจ นทกร พรศ กด เหร ยญทอง เด กชายอภ ร กษ แซ ภ เหร ยญทอง มาน ตาน เคราะห 1 เด กชายล ส บทายาท เหร ยญทอง เด กชายด นแดน เดชมณ เหร ยญทอง เด กชายปภาว ชญ พรหมว เศษ เหร ยญทอง ว ดเขาส วรรณประด ษฐ 1 เด กชายช ยชนะ บ วเล ก เหร ยญทอง เด กหญ งน าฟ า แดงบาง เหร ยญทอง เด กหญ งอรณ ช จ ลว ช ต เหร ยญทอง ว ดแจ ง 1 เด กหญ งป ญญาพร ทองเร อง เหร ยญทอง เด กชายกฤษฎา สมหว ง เหร ยญทอง เด กชายธ ต ว ฒ บ ญส ข เหร ยญทอง ว ดประสพ 1 เด กชายภ ร ณ ฐ น นส งข เหร ยญทอง เด กชายย ทธภ ม ศ ขผล เหร ยญทอง เด กชายส งการณ บ วทรา เหร ยญทอง ว ดปากค 1 เด กชายธนช ย บ ญล า เหร ยญทอง หน า 4 ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย ว ดปากค เด กชายก ตต พ ฒน ชมส วรรณ เหร ยญทอง เด กชายณ ฐพงษ สาร พ ฒน เหร ยญทอง ว ดพ ฒ 1 เด กชายวส น รอดน ตย เหร ยญทอง เด กชายธ รภ ทร ส นร น เหร ยญทอง เด กชายยศภ ทร เพชรก ง เหร ยญทอง ว ดสมหว ง 1 เด กชายภ ทรพงษ บ ญแทน เหร ยญทอง เด กชายณ ฐพงษ คงพล เหร ยญทอง เด กหญ งนภาภ ส เกษรร ตน เหร ยญทอง ว ดสว างอารมณ 1 เด กหญ งส ม ตรา กองแสน เหร ยญทอง เด กหญ งณ ฐวล อน มาตร เหร ยญทอง เด กหญ งวรรณฤด ไชยโม เหร ยญทอง ว ดส งขร 1 เด กชายธฤตว น เนตรอน นต เหร ยญทอง เด กชายพ ภ ชนะ ภ เหล ยม เหร ยญทอง เด กชายช ตชนก ว ช ยด ษฐ เหร ยญทอง อน บาลส ราษฎร ธาน 1 เด กชายก ตต ภ ม ฉายแก ว เหร ยญทอง เด กชายร ชชานนท ว นด เหร ยญทอง เด กชายอน นดา ด าพล บ เหร ยญทอง ช มชนบ านใต 1 เด กชายก ตต กว น วรรณเสถ ยร เหร ยญเง น เด กชายว ฒ ช ย อ องไล เหร ยญเง น เด กชายวรากร ม งคราช เหร ยญเง น ช มชนบ านนางก า 1 เด กชายว ทยา รวมธรรม เหร ยญเง น เด กชายส ภยา พ ลทว เหร ยญเง น เด กชายมงคล แดงพ นธ โพ เหร ยญเง น หน า 5 ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย ไทยร ฐว ทยา 88 (บ านคลองควน) 1 เด กชายอน ก ล ยนเย นจ า เหร ยญเง น เด กชายอด เทพ บ วแก ว เหร ยญเง น เด กชายพส ษฐ ส มพลอย เหร ยญเง น น คมสร างตนเอง 1 เด กหญ งย วด โพนพ นนา เหร ยญเง น เด กชายเอกร ตน ปานร นทร เหร ยญเง น เด กชายนพราษ กล าเกล อน เหร ยญเง น บ านคลองนาม ตรภาพท 01 1 เด กหญ งว สยามล ฤทธ พ นธ เหร ยญเง น เด กหญ งอธ ชา ข าขาล เหร ยญเง น เด กหญ งศร ญชนก แขวงเสว ยด เหร ยญเง น บ านซอย 1 เด กหญ งอ มพ ช น สอนนอก เหร ยญเง น เด กชายศ กด ชาย ช ชวงษ เหร ยญเง น เด กชายร ชพล จอมทอง เหร ยญเง น บ านทอนหญ าปล อง 1 เด กหญ งเพชรร ตน กต ญ เหร ยญเง น เด กหญ งศ ร วรรณ ท พย บรรพต เหร ยญเง น เด กหญ งอรอ มา จงพ ฒน เหร ยญเง น บ านท าโพธ 1 เด กหญ งศศ น นท น ชแป น เหร ยญเง น เด กชายธ รภ ทร เส ออ นโท เหร ยญเง น เด กชายพงศกร เท ยนจ ว เหร ยญเง น บ านม วงล บ 1 เด กชาย ธ รย ทธ สวนก ล เหร ยญเง น เด กชายอด เทพ ฉ มม ส ทธ เหร ยญเง น เด กชายช ษณ พงศ ราชจ นดา เหร ยญเง น บ านศร ธน 1 เด กหญ งจ ราพ ชร พ ร ยสถ ต เหร ยญเง น เด กชายศ ขร นทร เส งถ น เหร ยญเง น หน า 6 ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย บ านศร ธน เด กชายกฤตภาส ช วยหน เหร ยญเง น บ านไสตอ 1 เด กหญ งณ ฐธ ญา สองว หค เหร ยญเง น เด กหญ งส ภ ทธ ชา ม งไหม เหร ยญเง น เด กหญ งณ ฐธ ญา อ นทอง เหร ยญเง น บ านห วยโศก 1 เด กชายภ มเรศ ร ตน ล เหร ยญเง น เด กหญ งอ มากร ห ตพ ฒน เหร ยญเง น เด กหญ งเกศรา ศร น อย เหร ยญเง น บ านห วหมากบน 1 เด กชายณ ฐว ฒน ผ องแก ว เหร ยญเง น เด กชายวราเทพ บ ญเล ศ เหร ยญเง น เด กชายธว ชช ย นาคพ น เหร ยญเง น บ านหาดงาม 1 เด กหญ งการะเกด มณ ร ตน เหร ยญเง น เด กหญ งเกศ น เอ ยดอ ย เหร ยญเง น เด กหญ งล ดดาวรรณ ทองมาก เหร ยญเง น บ านใหม สาม คค 1 เด กชายพงษ ว ร ตน ศร ภ กตรา เหร ยญเง น เด กชายณ ฐดน ย มหาส งห เหร ยญเง น เด กหญ งฉ ตรวด พงค เก อ เหร ยญเง น วม นทร ว ทยา (ฮ วเหม ง) 1 เด กชายอน พงศ เร องทองฉ ม เหร ยญเง น เด กชายธ ปกรณ ไกรหา เหร ยญเง น เด กชายธนกฤต วงศ ทองด เหร ยญเง น ว ดคงคาล อม 1 เด กหญ งปณาล ย งเพตรา เหร ยญเง น เด กชายต นตระกานต ย มร ตน เหร ยญเง น เด กชายพฤษภา ทองจ นทร เหร ยญเง น ว ดค ณาราม 1 เด กหญ งอารดา ว ฒนะโภคา เหร ยญเง น หน า 7 ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 ป การศ กษา 554 กล มสาระ: การศ กษาปฐมว ย ก จกรรมท : 101 ก จกรรม: การแข งข นป นด นน าม น ประเภท: ท ม คน ระด บ: ปฐมว ย ว ดค ณาราม เด กชายร ชชานนท ม เดช เหร ยญเง น เด กชายธ รเดช คงมาก เหร ยญเง น ว ดท าไทร(ด ตถาน เคราะห ) 1 เด กชายฐ ต พงศ โกละกะ เหร ยญเง น เด กชายอานนท เพชรมณ เหร ยญเง น เด กชายศรย ทธ โต ะหม ด เหร ยญเง น ว ดนอก 1 เด กชายภ ทรพล น วมส วรรณ เหร ยญเง น เด กหญ งส วภ ทร แก วประเสร ฐ เหร ยญเง น เด กหญ งชน ตา ทองส วรรณ เหร ยญเง น ว ดน กรประสาท 1 เด กชายส ทธ โชค แซ เบ เหร ยญเง น เด กชายธนพร น ยเส ง เหร ยญเง น เด กชายป ยพรรด เจ ยมสก ล เหร ยญเง น ว ดบางใบไม 1 เด กหญ งโสภ ดา ธ นยาด ษย เหร ยญเง น เด กหญ งป ยะน ช เทพบ ตร เหร ยญเง น เด กหญ งอรยา อ นทกล บ เหร ยญเง น ว ดวช รประด ษฐ 1 เด กชายนพค ณ บ ตรค าโชต เหร ยญเง น เด กชายพ รพ ช เกษร นทร เหร ยญเง น เด กหญ งแพรไหม จ าปาทอง เหร ยญเง น ว ดว งไทร 1 เด กหญ งส ก สา พ ฒขว ญ เหร ยญเง น เด กชายอธ ว ฒน ก ลบาล เหร ยญเง น เด กชายส รย ทธ ช ยส ด เหร ยญเง น องค การอ ตสาหกรรมป าไม 9 1 เด กชายธนกร เน ยมม ส ก เหร ยญเง น เด กชายนรพ นธ ก เม อง เหร ยญเง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks