แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 13 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เวลา 10 ชม. 1. มาตรฐาน 1. เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ (มฐ. 4.1 (1)) 2. จ ดเก บและบ าร งร กษาสารสนเทศให ถ กต องและเป นป จจ บ นอย เสมอ (มฐ. 4.1(5)) 3. ใช คอมพ วเตอร ช วยในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อประกอบการต ดส น (มฐ. 4.1(10)) 4. ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน (มฐ. 4.1(11)) 2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ จ ดประสงค น าทาง 1. บอกความส าค ญของตารางท างานท น าไปประย กต ใช งานในด านต าง ๆได 2. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางการท างานมาประย กต ใช ในงานด านคณ ตศาสตร 3. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการเง น 4. น าความร เก ยวก บโปรแกรมตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 3. สาระการเร ยนร 1. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านคณ ตศาสตร 2. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการเง น 3. ตารางท างานมาประย กต ใช ในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 4. กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. ข นเตร ยมการ 1.1. เตร ยมใบงานตามจ านวนกล มน กเร ยน 1.2. เตร ยมใบความร ตามจ านวนกล มน กเร ยน 2. ข นด าเน นการ 2.1 คร น าเข าส บทเร ยนโดยการซ กถามเร องราวเก ยวก บการท าตารางการท างานท น กเร ยนร มาเพ อตรวจสอบความร และประสบการณ ของน กเร ยน น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.1 เร อง ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร ตาม ข นตอนในก จกรรม 2.3 น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.2 เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น 2.4 น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 10.3 เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการท า คะแนนน กเร ยน 2.5 คร ให น กเร ยนแต ละกล มร วมก นอภ ปรายสร ปประเด นต อไปน - อภ ปรายเก ยวก บล กษณะของงานท สามารถท าตารางท างานไปประย กต - ยกต วอย างงานด านคณ ตศาสตร และด านการเง นท สามารถน าตารางท างานไป ประย กต - ส มต วแทนกล มออกมารายงานหน าช นเร ยน 2.6 ให น กเร ยนท าแบบฝ กห ดบทท ส อการสอน 1. ใบความร บทท 10 การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ 2. ใบก จกรรมท 10.1 ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร 3. ใบก จกรรมท 10.2 การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น 4. ใบก จกรรมท 10.3 การประย กต ตารางท างานในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน 5. แบบฝ กห ดท การว ดและประเม นผล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างท าก จกรรม 2. ว เคราะห ผลการทดสอบ 3. ตรวจแบบฝ กห ด 7. แหล งการเร ยนร และค นคว าเพ มเต ม 1. ห องสม ด 2. อ นเตอร เน ต ใบก จกรรมท 10.1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง ตารางท างานในงานด านคณ ตศาสตร น กเร ยนจะต องสร างตารางส ตรค ณแม 2 25 ให ได ด งร ป 333 ข นตอนการสร างตารางส ตรค ณแม 2 25 ตามร ปข างบนม ข นตอนต าง ๆ ด งน 1. ก าหนดให สดมภ A สดมภ Z ม ความกว างเท าก บ 3 2. ในแถวท 1 ผสานสดมภ A สดมภ Z และพ มพ ข อความ ตารางส ตรค ณแม ใส เลข 2 ในเซล B2 ใส เลข 3 ในเซล C2 ใส เลข 1 ในเซล A3 ใส เลข 2 ในเซล A4 4. ป อนข อม ลอ ตโนม ต ในแถวท 2 ต งแต เซล D2 เซล Y2 (ป อนเลข 4 ถ งเลข 25) 5. ป อนข อม ลอ ตโนม ต ในสดมภ A ต งแต เซล A5 เซล A14 (ป อนเลข 3 ถ งเลข 12) 6. ป อนข อม ลส ตร =$A3*B$2 ลงในเซล B3 7. ค ดลอกส ตรในเซล B3 ไปย งเซล B3 ถ งเซล Y14 ด วยว ธ การด งน 7.1 ก าหนดพ นท ท เป นพ นท ต นฉบ บโดยการคล กท เซล B3 7.2 คล กท ส ญร ป ค ดลอก 333 ก าหนดพ นท B3:Y14 เป นพ นท ร บข อม ล (สร างแถบด าท พ นท ร บข อม ล) 7.4 คล กท ส ญร ป วาง 7.5 บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม ใบก จกรรมท 10.2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการเง น จงค านวณหาจ านวนเง นท จะได ร บจากการฝากเง นจ านวน 10, ,000 บาท เป นเวลา 1 20 ป ก าหนดให ธนาคารจ ายดอกเบ ยในอ ตรา 3.75% ต อป ก าหนดให X = จ านวนเง นท ฝาก i = อ ตราดอกเบ ยเง นฝากต อป ท ธนาคารจ ายให ก บผ ฝาก n = จ านวนป ท ฝาก ส ตรท ใช ในการหาจ านวนเง นท จะได ร บจากการฝากเง นก บธนาคาร เง นรวม = X * ( 1 + i ) ^ n 335 ข นตอนการท างานให ได ด งร ปการค านวณหาจ านวนเง นท ได ร บจากการฝากเง นจ านวน 10,000 ถ ง 100,000 บาท 1. ท เซล A1 พ มพ 3.75 % 2. ผสานเซล B1 K1 และพ มพ ข อความ จ านวนเง นฝาก 335 ท เซล A2 พ มพ ข อความ จ านวนป 4. ท เซล A3 พ มพ 1 และท เซล A4 พ มพ 2 5. ป อนข อม ลอ ตโนม ต 3 20 ท เซล A5 A22 6. ท เซล B2 พ มพ และท เซล C2 พ มพ ป อนข อม ลอ ตโนม ต ท เซล D2 K2 8. พ มพ ส ตร =B$2*(1+$A$1)^$A3 ท เซล B3 และกด Enter 9. คล กท เซล B3 เพ อให เป นพ นท ต นฉบ บในการค ดลอกไปท อ น 10. คล กท ส ญร ป ค ดลอก 11. ก าหนดพ นท ท างาน B3:K22 (สร างแถบด าให ครอบคล มพ นท B3:K22) 12. คล กท ส ญร ป วาง 13. บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม ใบก จกรรมท 10.3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ เร อง การประย กต ตารางท างานในงานด านการท าคะแนนน กเร ยน ในการว ดผลการเร ยนว ชาตารางท างาน อาจารย ก าหนดให ม การสอบเพ อว ดผลการเร ยนด งน คร งท 1 สอบกลางภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 70% คร งท 2 สอบปลายภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 30% ก าหนดเกณฑ การให ระด บคะแนนด งน 337 คะแนน ระด บคะแนน ต องการตารางท างานเพ อก าหนดระด บคะแนนให ก บน กเร ยน ด งร ป 337 338 ข นตอนการท างานให ได ด งร ปข างบนม ด งน 1. พ มพ ข อม ลในพ นท A1:D14 ให ได ตามร ป 2. ท เซล E4 พ มพ ส ตร =C4*0.7+D4*0.3 แล วกด Enter 3. ค ดลอกข อม ลส ตรในเซล E4 ไปย งเซล E5 E14 4. พ มพ 0 ท เซล I4 พ มพ 60 ท เซล I5 พ มพ 70 ท เซล I6 พ มพ 80 ท เซล I7 และพ มพ 90 ท เซล I8 5. พ มพ 0 ท เซล J4 พ มพ 1 ท เซล J5 พ มพ 2 ท เซล J6 พ มพ 3 ท เซล J7 และพ มพ 4 ท เซล J8 6. ท เซล F4 พ มพ ส ตร =VLOOKUP(E4,$I$4:$J$8,2) แล วกด Enter 7. ค ดลอกส ตรในเซล F4 ไปย งเซล F5 F14 8. บ นท กข อม ลในช อแฟ ม ก จกรรม แบบฝ กห ดท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ 1. จงสร างตารางเพ อค านวณระด บคะแนนเฉล ยในการสอบของเทอมท 1 หร อเทอมท 2 ของ น กเร ยนในห องเร ยนท งหมด แล วบ นท กในช อแฟ ม EX(10.1) 2. จงสร างตารางเพ อประมวลผลการสอบค ดเล อกเพ อร บน กเร ยนใหม โดยว ชาท สอบม 5 ว ชาก าหนดจ านวนน กเร ยนท มาสม ครสอบ 500 คน และสามารถร บน กเร ยนเข าเร ยนได 100 คน จากคะแนนส งส ด 100 คนแรก โดยให ก าหนดคะแนนของน กเร ยนแต ละคนใน แต ละว ชาเอง เม อประมวลผลได แล วให ท าใบประกาศผลสอบคร งน ด วย พร อมบ นท ก ข อม ลในช อแฟ ม EX(10.2) 3. จงใช โปรแกรมเอ กเซลค ดเกรดน กเร ยนจ านวน 100 คน ในว ชา คณ ตศาสตร (เหม อนก บ ก จกรรมท 10.3) โดยม การสอบ 2 คร ง คร งท 1 สอบกลางภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 40% คร งท 2 สอบปลายภาค คะแนนเต ม 100 คะแนน เก บ 60% และก าหนดเกณฑ การให ระด บคะแนนด งน 339 คะแนน ระด บคะแนน คะแนนท งหมดให น กเร ยนสมม ต ข นเอง เม อท าเสร จให บ นท กในช อแฟ ม EX(10.3) 339 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของผ เร ยนเป นกล ม ค าช แจง ผ สอนส งเกตการท างานของผ เร ยน โดยการท าเคร องหมายถ ก ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง พฤต กรรม การวางแผน ในการท างาน การแบ งงานก น ร บผ ดชอบ การร บฟ งความ ค ดเห นของ สมาช ก การน าเสนอ ผลงาน ความค ด ร เร ม สร างสรรค 340 รวมคะแนน กล มท เกณฑ การประเม น ให คะแนน 3 ถ าการท างานน นอย ในระด บด ให คะแนน 2 ถ าการท างานน นอย ในระด บพอใช ให คะแนน 1 ถ าการท างานน นอย ในระด บต องปร บปร ง 340 341 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 ลงช อ คร ผ สอน.../.../
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks