ใบงาน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 - PDF

Description
ใบงาน 44 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ ค าช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการสร างกราฟใน โปรแกรม Microsoft Office Excel

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 46 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบงาน 44 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได 10 กล มท... ช นม ธยมศ กษาป ท.../ ค าช แจง ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 5-6 คน ร วมก นอภ ปราย เร อง ข นตอนการสร างกราฟใน โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 รวมท งร วมก นสร ปผลลงในใบงานและส งต วแทนกล ม น าเสนอผลงานหน าช นเร ยน (10 คะแนน) (การว ดและประเม นผลอย ในด ลพ น จของคร ผ สอน) แบบฝ กห ด 45 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ คะแนนเต ม คะแนนท ได ช อ-สก ล 10 ช นม ธยมศ กษาป ท.../ เลขท... ค าช แจง ให น กเร ยนบอกช อกราฟและล กษณะการใช งาน ต อไปน (10 คะแนน) 1. (2 คะแนน) ช อกราฟ :... ล กษณะการใช งาน : (2 คะแนน) ช อกราฟ :... ล กษณะการใช งาน :... 46 3. (2 คะแนน) ช อกราฟ :... ล กษณะการใช งาน : (2 คะแนน) ช อกราฟ :... ล กษณะการใช งาน : (2 คะแนน) ช อกราฟ :... ล กษณะการใช งาน :... 47 เฉลยแบบฝ กห ด เร อง การน าเสนอด วยกราฟ ค าช แจง ให น กเร ยนตรวจผลการท าแบบฝ กห ดด งน 1. (2 คะแนน) ช อกราฟ : Pie Chart (กราฟวงกลม) ล กษณะการใช งาน : แสดงความส มพ นธ ระหว างข อม ลแต ละค าก บผลรวมข อม ล น ยมใช แสดง ข อม ลเพ อเปร ยบเท ยบส ดส วนของข อม ลก บค าของผลรวมท งหมด 2. (2 คะแนน) ช อกราฟ : Column Chart (กราฟแท ง) ล กษณะการใช งาน : เปร ยบเท ยบข อม ลแต ละค าให เห นความแตกต างอย างช ดเจน ม กใช ก บ จ านวนของส งของต าง ๆ เช นจ านวนเง นของแต ละคน ม กจะใช แสดงการเปล ยนแปลงของ ข อม ลเปร ยบเท ยบก บเวลา หร อเปร ยบเท ยบข อม ลระหว างต วแปรสองต ว ต วแปรต นจะอย ใน แกน X ส วนต วแปรตามจะอย ในแกน Y 48 3. (2 คะแนน) ช อกราฟ : Doughnut Chart (กราฟโดน ท) ล กษณะการใช งาน : คล ายกราฟวงกลมแต ซ บซ อนกว า เพราะสามารถเปร ยบเท ยบข อม ล ต งแต 2 ช ดข นไป ใช แสดงข อม ลก บผลรวมของข อม ลท งหมด แต สามารถแสดงข อม ลได พร อมก นหลายช ด วงแหวนแต ละวงหมายถ ง 1 ช ดข อม ล 4. (2 คะแนน) ช อกราฟ : XY Scatter Chart (กราฟ XY) ล กษณะการใช งาน : แสดงความส มพ นธ ระหว างต วเลข 2 กล ม เพ อการว เคราะห เช งเส น หร อ แสดงความส มพ นธ ระหว างต วเลขหลาย ๆ ช ด เพ อด การแบ งช วงหร อจ บกล มของข อม ล ซ ง เราม กใช ก บข อม ลท ม การแบ งช วงเวลาไม เท าก น ซ งเป นข อม ลท ใช ในทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร 5. (2 คะแนน) ช อกราฟ : Bar Chart (กราฟแท งแนวนอน) ล กษณะการใช งาน : เปร ยบเท ยบข อม ลให เห นความแตกต างอย างช ดเจนเช นก น เพ ยงแต กราฟจะอย ในแนวนอนซ งให ความร ส กในด านเวลา หร อระยะทางมากกว า 49 แบบฝ กท กษะ เร อง การน าเสนอด วยกราฟ ค าช แจง ให น กเร ยนเข าส โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 แล วสร างตารางข อม ล เพ อจ ดท ากราฟพร อมตกแต งและก าหนดค ณล กษณะ ด งต วอย างท ก าหนดให (5 คะแนน) จากตารางข อม ลในข อ ให จ ดท ากราฟพร อมตกแต งและก าหนดค ณล กษณะ ด งต วอย างท ก าหนดให (2 คะแนน) 50 51 จากตารางข อม ลในข อ ให จ ดท ากราฟพร อมตกแต งและก าหนดค ณล กษณะ ด งต วอย างท ก าหนดให (3 คะแนน) เกณฑ การให คะแนนการฝ กภาคปฏ บ ต 1. พฤต กรรมจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน รวมคะแนน 20 คะแนน เกณฑ การประเม นผลการปฏ บ ต 52 เกณฑ การให คะแนน เกณฑ ในการให คะแนนฝ กท กษะการปฏ บ ต การน าเสนอด วยกราฟในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ม ด งน 1. พฤต กรรมการฝ กท กษะ 10 คะแนน 1.1 ปฏ บ ต ไม ผ ดเลย ได 10 คะแนน 1.2 ปฏ บ ต ผ ด 1 คร ง ได 9 คะแนน 1.3 ปฏ บ ต ผ ด 2 คร ง ได 8 คะแนน 1.4 ปฏ บ ต ผ ด 3 คร ง ได 7 คะแนน 1.5 ปฏ บ ต ผ ด 4 คร ง ได 6 คะแนน 1.6 ปฏ บ ต ผ ด 5 คร ง ได 5 คะแนน 1.7 ปฏ บ ต ผ ด 6 คร ง ได 4 คะแนน 1.8 ปฏ บ ต ผ ด 7 คร ง ได 3 คะแนน 1.9 ปฏ บ ต ผ ด 8 คร ง ได 2 คะแนน 1.10 ปฏ บ ต ผ ด 9 คร ง ได 1 คะแนน 1.11 ปฏ บ ต ผ ด 10 คร งข นไป ได 0 คะแนน 2. ผลงานจากการฝ กท กษะ 10 คะแนน 2.1 ความถ กต อง ได 5 คะแนน 2.2 ความสวยงาม ได 5 คะแนน รวมคะแนนการฝ กปฏ บ ต 20 คะแนน เกณฑ การผ านการประเม น ได คะแนนรวมต งแต 10 คะแนนข นไป ถ อว าผ านเกณฑ ประเม น 53 แบบทดสอบหล งเร ยน เร อง การน าเสนอด วยกราฟ ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. กราฟท สร างในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สามารถค ดลอกแล วน าไปใช ก บ โปรแกรมใดบ าง 1. Microsoft Office PowerPoint 2. Microsoft Office Word 3. Microsoft Office Publisher 4. ต วเล อก 1, 2 และ 3 ถ กต อง 2. กราฟท คล ายก บ Pie Chart แต สามารถแสดงข อม ลได พร อมก นหลายช ด ส งเกตท วงแหวนแต ละวงหมายถ ง 1 ช ดข อม ล 1. Bubble Chart 2. Doughnut Chart 3. Bar Chart 4. Line Chart 3. กราฟท ใช แสดงความส มพ นธ ระหว างเลขจ านวนหลาย ๆ ช ดข อม ล โดยท เราสามารถจะน า ข อม ลมาใช เป นแกน X หร อ Y ก ได ซ งเราม กใช ก บข อม ลท ม การแบ งช วงเวลาไม เท าก น ซ งเป น ข อม ลท ใช ในทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร 1. Scatter Chart 2. Pie Chart 3. Stacked Chart 4. Radar Chart 4. กราฟท น ยมใช เปร ยบเท ยบข อม ล แนวนอนแสดงค าของข อม ล ส วนแนวต งจะแสดงต วแปร ใช ส าหร บเปร ยบเท ยบข อม ลด านระยะทางและเวลา 1. Area Chart 2. Column Chart 3. Bar Chart 4. Scatter Chart ด ภาพต อไปน แล วตอบค าถามข อ กราฟข างต นไม ม หร อขาดองค ประกอบใดบ าง 1. Title Chart, Chart Area 2. Data Labels, Axis Tile 3. Legend, Plot Are 4. Axis, Legend 55 ด ภาพต อไปน แล วตอบค าถามข อ 6 6. จากภาพข างต น หมายถ งกระบวนการใด 1. บ นท กเป นแม แบบ 2. เปล ยนชน ดแผนภ ม 3. สล บแถว / คอล มน 4. การเพ มช ดของข อม ล 7. โดยปกต แล วถ าไม ได ต งช อให กราฟ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 จะต งช อกราฟ อ ตโนม ต ว าอย างไร 1. Chart1, Chart2, Chart3 2. Graph1, Graph2, Graph3, 3. Label1, Label2, Label3, 4. Title1, Title2, Title3 8. กราฟแบบหน าป ดรถยนต เป นการประย กต ใช กราฟแบบใด 1. Radar Chart 2. Pie of Pie Chart 3. Doughnut Chart 4. Line Chart 56 9. ในกรณ ท เราจะสร างกราฟท ม ช ดข อม ลท ม ขนาดต างก นมาก ๆ หากถ กน าเสนออาจท าให ช ด ข อม ลท ม ขนาดเล กน นมองไม เห น เราจะม ว ธ การแก ป ญหาด งกล าวอย างไร 1. แบ งสร างกราฟให เป น 2 ช ด 2. สร างกราฟ Pie of Pie Chart 3. เพ มแกนต งแกนท 2 ให ก บกราฟแท ง 4. ต วเล อก 2 และ 3 ถ กต อง ด ภาพต อไปน แล วตอบค าถามข อ 10 หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 14 หมายเลข บอกช อส วนประกอบของกราฟตามล าด บหมายเลข 1. Chart Title, Data Point, Data Series, แกน X, แกน Y 2. Axis, Data Point, Data Series, แกน X, แกน Y 3. แกน X, Data Point, Data Series, แกน Y, 4. Axis, Data Series, Data Point, แกน X, แกน Y 57 กระดาษค าตอบการทดสอบหล งเร ยน โรงเร ยนส รว ทยาคาร จ งหว ดส ร นทร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 33 ช อ-สก ล...ช นม ธยมศ กษาป ท.../... เลขท... ว นท... เด อน...พ.ศ.... ค าช แจง ให น กเร ยนเล อกค าตอบในแบบทดสอบแล วท าเคร องหมาย X ลงในช องต วเล อกท ถ กต องท ส ดเพ ยงต วเล อกเด ยว คะแนน ผลการทดสอบหล งเร ยน คะแนนเต ม 10 คะแนนท ได ข อ เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน 58 เร อง การน าเสนอด วยกราฟ ค าช แจง ให น กเร ยนตรวจค าตอบของการทดสอบหล งเร ยนจากการเฉลยค าตอบ ด งน ข อ ต วเล อก 59 แบบประเม นเจตคต ต อการเร ยนร ค าช แจง ให น กเร ยนท าเคร องหมาย ลงในช องระด บการประเม นตามความค ดเห นของน กเร ยน ต อการเร ยนร ด วยช ดการเร ยนร เร อง การน าเสนอด วยกราฟ ระด บการประเม น ท รายการประเม น 1 ช ดการเร ยนร ช วยสร างบรรยากาศในการเร ยนร ให ก บ น กเร ยน 2 น กเร ยนได ร บความร ด วยตนเองจากการเร ยนร ด วยช ดการ เร ยนร 3 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได เร ยนร เก ยวก บการน าเสนอ ด วยกราฟ ได รวดเร วข น 4 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนได ร บความสะดวกในการ เร ยนร 5 ช ดการเร ยนร สร างความสนใจในการเร ยนร เก ยวก บ การ น าเสนอด วยกราฟ ให ก บน กเร ยน 6 ช ดการเร ยนร ท าให น กเร ยนม ท กษะในการการน าเสนอ ด วยกราฟ เพ มข น 7 ช ดการเร ยนร ท าให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเก ยวก บการ น าเสนอด วยกราฟ ส งข น ข อเสนอแนะเพ มเต ม มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 60 บรรณาน กรม จ กรท พย ช วพ ฒน. ค ม อเร ยนและใช งาน EXCEL 2007 ฉบ บสมบ รณ (อ พเดต ). นนทบ ร : ไอด ซ พร เม ย, ณ ฐพงศ ฐ ต มานะก ลและท มงาน. ค ม อWindows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ สว สด ไอท, น นทน แขวงโสภา. ส ตร ฟ งก ช น Excel ฉบ บ Advanced. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, ดวงพร เก ยงค า.ค ม อ Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทโปรว ช น, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยร. Microsoft Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : ซ มพล ฟาย, พ นจ นทร ธนว ฒน เสถ ยรและอ มร นทร เพ ชรก ล. Microsoft Windows Vista+Office 2007 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทซ คเซสม เด ยจ าก ด ไพบ ลย เป ยศ ร. รวมส ดยอด Office ฉะเช งเทรา : พ เอ นเอ นกร ป, ส ธ ดา หงส บ ญเสร มและกองบรรณาธ การ. ม อใหม ห ดใช คอม Vista+Office กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ส ธ นวก ล. ครบท กเร อง : Windows Vista & Office กร งเทพมหานคร : ซ เอ ดย เคช น, 2551.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks