ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ - PDF

Description
แบบ sci.ed 3 แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ในการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร การศ กษาข นพ นฐาน การประช มว ชาการระด บชาต การยกระด บค ณภาพการศ กษาว ทยาศาสตร ข นพ นฐาน ป ๒๕๕๖ ว นท ๑-๒ ก นยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบ sci.ed 3 แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ในการจ ดการเร ยนร ว ทยาศาสตร การศ กษาข นพ นฐาน การประช มว ชาการระด บชาต การยกระด บค ณภาพการศ กษาว ทยาศาสตร ข นพ นฐาน ป ๒๕๕๖ ว นท ๑-๒ ก นยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซ ต จอมเท ยน จ งหว ดชลบ ร 1. ร ปแบบ ผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมท ส งเข าร บการพ จารณาค ดเล อกต องม ความยาวไม เก น 10 หน ากระดาษ A4 (รวมภาพและตารางแล ว) และพ มพ ด วยต วอ กษรแบบ Angsana New หร อ Browallia New ซ งม ขนาด ตามท ระบ ไว ในแต ละส วน ประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งต อไปน (1) ช อเร องภาษาไทย ขนาดต วอ กษร 18 ต วหนา (2) ช อเร องภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) ขนาดต วอ กษร 16 ต วหนา (3) ช อผ เข ยน (ใส ตาแหน งหร อสถานะ) ขนาดต วอ กษร 16 ต วหนา (4) หน วยงาน/สถาบ น ท อย หน วยงาน/สถาบ น ขนาดต วอ กษร 16 (5) บทค ดย อภาษาไทย ขนาดต วอ กษร 16 (6) คาสาค ญภาษาไทย ขนาดต วอ กษร 16 (7) เน อเร อง ประกอบด วยส วนต าง ๆ และ ขนาดต วอ กษร 16 โดยให เร ยงตามลาด บด งน บทน า ว ตถ ประสงค ว ธ การว จ ย/ว ธ การดาเน นการ ผลการว จ ย/ผลการดาเน นการ และอภ ปรายผล สร ปผลการว จ ย/การดาเน นการ และข อเสนอแนะ การน าผลการว จ ย/การดาเน นการ ไปใช ประโยชน (10) เอกสารอ างอ ง ขนาดต วอ กษร 16 (11) ภาคผนวก (ให แนบร ป เอกสาร ผลงานเคร องม อ หร อร ปนว ตกรรมท ใช ในการศ กษาว จ ย มาด วย เพ อให คณะกรรมการสามารถตรวจสอบท าความเข าใจเคร องม อท ใช ในการว จ ย หร อนว ตกรรม น นได ตามความเหมาะสม ส วนน ไม ค ดเป นหน าบ งค บใน 10หน า) -/ ต วอย าง... - 2 - ต วอย าง แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ท ส งเข าร บการค ดเล อก แบบ sci.ed 3 ช อเร องภาษาไทย... ช อเร องภาษาอ งกฤษ (ถ าม )... ช อผ เข ยน...ตาแหน ง... หน วยงาน/สถาบ น...อาเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย... เขตพ นท การศ กษา... โทรศ พท ม อถ อ บทค ดย อ... คาสาค ญ... บทนา ว ตถ ประสงค ว ธ การว จ ย/ว ธ การดาเน นการ ผลการว จ ย/ผลการดาเน นการ และอภ ปรายผล สร ปผลการว จ ย/การดาเน นการ และข อเสนอแนะ การนาผลการว จ ย/การดาเน นการ ไปใช ประโยชน เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก (ให แนบ ร ปเอกสาร ร ปหร อรายละเอ ยดผลงานเคร องม อ หร อร ปนว ตกรรมท ใช ในการศ กษาว จ ย เพ อให คณะกรรมการสามารถตรวจสอบท าความเข าใจเคร องม อท ใช ในการว จ ย หร อนว ตกรรมน นได ส วนน ไม ค ดเป นหน าบ งค บใน 10 หน า) -/ 2. คาแนะน า... คาแนะนาในการเข ยนและพ มพ 2.1 คาแนะนาท วไป แบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมต องจ ดส งในร ปแบบเอกสารอ เล กทรอน กส (Microsoft Word เวอร ช น 2007) doc จะต องพ มพ บทความในกระดาษ A4 ขนาด พ มพ แบบ Portrait โดยต งค า หน ากระดาษส วนระยะขอบ (Margins) ด งน ด านบน (Top) 1.5 น ว ด านล าง (Bottom) 1.0 น ว ด านซ าย (Left) 1.5 น ว ด านขวา (Right) 1.0 น ว 2.2 ห วข อและห วข อย อย ห วข อใหญ และห วข อย อยให วางช ดขอบซ าย การลาด บห วข อในส วนของเน อหาให ใช เลข ก าก บ โดยให บทน าเป นห วข อหมายเลข 1 และหากม การแบ งห วข อย อยให ใช เลขระบบทศน ยมก าก บ ห วข อย อย เช น 1.1 เป นต น ให เว น 1 บรรท ดก อนข นห วข อใหญ ใหม ส วนห วข อย อยไม ต องเว นบรรท ด 3. การส งผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม ผ ประสงค จะส งผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมเข าร บการพ จารณาค ดเล อกสามารถดาวน โหลด แบบเสนอผลการว จ ย/ผลการดาเน นการนว ตกรรมได ท และส งแบบรายงาน และแบบเสนอผลงานทาง ท โดยเอกสารจะต องอย ในฟอร แมต (Microsoft Word เวอร ช น 2007).doc ภายในว นท 25 ส งหาคม 2556 โดย สพฐ.ม ก าหนดในการ ประช มค ดเล อกส งผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมด งกล าวในว นท ส งหาคม 2556 และจะประกาศผล การค ดเล อกภายในว นท 28 ส งหาคม 2556 ท website โดยม จานวนผลงาน ท จะค ดเล อกด งน 3.1 ผลงานท ได ร บการค ดเล อกในระด บด จานวน 40 ผลงาน จะได ร บอน ญาตให น าเสนอด วย บอร ดแสดงผลงาน ซ ง สพฐ. จะจ ดพ นท บ ทขนาด กว าง 3 เมตร ล ก 3 เมตร ส ง 2.4 เมตร (ในการต ด บอร ดน ทรรศการห ามตอก หร อใช ท เย บกระดาษย งใส ต วผน งค หามาตรฐานโดยเด ดขาด ให ใช เทปกาว สองหน าเท าน น โดยท มผ จ ดจะช วยดาเน นการต ดให ) ให ผ ได ร บการค ดเล อกด งกล าวจ ดแสดงผลงาน ในว นท 1 ก นยายน 2556 จานวน 20 ผลงาน และในว นท 2 ก นยายน 2556 จานวน 20 ผลงาน ซ งผลงาน ใดจะน าเสนอในว นใด สพฐ. จะประกาศผลให ทราบภายในว นท 28 ส งหาคม 2556 ท website โดยเจ าของผลงาน (ไม อน ญาตให ม ผ ต ดตาม) จะต องย นย นเด นทางไปน าเสนอ ในว นท ก าหนด โดยเบ กค าใช จ ายในการไปราชการด งกล าวจากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผ ไม มาน าเสนอผลงานถ อว าสละส ทธ และจะไม ม ส ทธ ได ร บเก ยรต บ ตร -/ ภาพบ ท... - 4 - ภาพ บ ทนาเสนอผลงาน ภาพล กษณะของบ ทท จะใช ในการน าเสนอผลงาน สาหร บผ ท ได ร บการค ดเล อกให น าเสนอโดยบอร ด (บ ทม ขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร) ผ น าเสนอผลงานม เพ ยง 1 คน ในภาพไม ถ กต อง 3.2 ผลงานท ได ร บการค ดเล อกในระด บด มาก จานวน 40 ผลงาน จะได ร บอน ญาตให น าเสนอ ด วยปากเปล าในห องประช ม ในระยะเวลา 20 นาท และเป ดเวท การว พากษ เสนอแนะและซ กถาม 10 นาท โดยจะน าเสนอผลงาน ในว นท 1-2 ก นยายน 2556 ซ งผลงานใดจะน าเสนอในว นใด สพฐ. จะประกาศผลให ทราบภายในว นท 28 ส งหาคม 2556 ท website โดยเจ าของ ผลงานจะต องเด นทางไปน าเสนอในว นท ก าหนด และเบ กค าใช จ ายในการไปราชการด งกล าว จากสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หมายเหต 1. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจะต องดาเน นการส งแบบรายงานการค ดเล อก ผลงานว จ ย หร อนว ตกรรมในการจ ดการเร ยนร (แบบ sci.ed 1) และสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา จะต องดาเน นการส งแบบรายงานการค ดเล อกผลงานว จ ย หร อนว ตกรรมในการจ ดการเร ยนร (แบบ sci.ed 2) ทาง ท ภายในว นท 25 ส งหาคม อาย ผลงาน ต องเป นผลงานท ดาเน นการมาแล วไม เก น 3 ป น บต งแต ว นท ก าหนดการส ง (ว นท 25 ส งหาคม ส งหาคม 2556) 3. การต พ มพ เผยแพร ผลงานทางว ชาการ งานท ส งเข าร บการพ จารณาท กเร อง ผ ส งผลงาน ย นยอมและอน ญาตให สพฐ.ดาเน นการต พ มพ เผยแพร ผลงานได -/ 4. สาหร บ... สาหร บในส วนของผลงานผ เข าร บการอบรม Inquiring mind และ Nature of science ท ผ านการพ จารณาของคณะกรรมการดาเน นการแล ว สามารถส งแบบเสนอผลงานว จ ยหร อนว ตกรรม (แบบ sci.ed 3) เข าร บการพ จารณาได ทาง ท ภายในว นท 25 ส งหาคม 2556 ได โดยไม ต องเสนอผ านส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท งน ให ระบ ส วนห วเอกสารว า เป นผลงาน ในโครงการ Inquiring mind หร อ Nature of science หากม ข อสงส ยประการใดสอบถามได ท สถาบ นว ทยาศาสตร โทร , , โทรสาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks