10ท่าโยคะมหัศจรรย์

Description
เพื่อสุขภาพ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  10   ทา    โยคะ   มหัศจรรย      1. Hero Pose ทาน ชวยกลามเน อตนขา นอง ขอเทา และฝาเทา อกทั งยังชวยเร องระบบการยอย อาหารได อกดวย    2. Boat Pose ทาน ชวยลดความเครยด ระบบยอยอาหารทางานไดดข น กระต นอวัยวะภายในและชวย  ใหกลามเน อบรเวณหนาทอง,   สะโพกและหลังแขงแรง      3. Downward Facing Dog ทาน สามารถชวยลดอาการของโรควัยทอง,   ลดอาการปวดหลัง,   ลดอาการออนเพลย,   ลดอาการตงเครยด,   ชวยเร องโรคกระดกพรน และสามารถชวยยด กลามเน อบรเวณนอง หลังตนขา เอนรอยหวายได  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks