ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง - PDF

Description
ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 28 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ Table โดยจะเป นม มมองท แสดงรายละเอ ยดข อม ลท งหมด ภายในตารางซ งสามารถป อนข อม ล แก ไขและลบข อม ลผ านทาง Datasheet ได โดยตรง แต จะไม สามารถแก ไขโครงสร างของ Table ได การเข าส ม มมอง Datasheet ม ว ธ การด งน 1. ด บเบ ลคล กท ตารางท ต องการ 1 2. ข อม ลท เก บอย ในตาราง จะถ กแสดงในร ปแบบของตารางโดยม ช อฟ ลด อย ท ห วตารางในแต ละ คอล มน 2 ส วนประกอบของม มมองแผ นข อม ล (Datasheet) ร ปแบบของเมน เคร องม อท เร ยกว า Ribbonแม จะสร างความเว ยนห วให ก บผ ใช พอสมควร แต ท จร งแล วถ อว าเป นการปร บปร งท ช วยให ค ณเข าถ งคาส งต างๆ ได อย างรวดเร วมากข น เพราะคาส งถ ก เร ยงไว บน Ribbon พร อมเร ยกใช ได ท นท โดยเฉพาะคาส งท ม การเร ยกใช งานบ อยๆ เช นการ จ ดร ปแบบต วอ กษรเองก จะถ กรวมอย ในแท บ Home เพ อให ค ณเร ยกใช ได สะดวกข นและไม ต องไปไล หาใน Ribbon เวอร ช นใหม แท บอ นๆ แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส งหร อท ลบาร ต างๆ ให ค ณเล อกใช งานได ภาพรวม โดยท วไปของ Ribbon เป นเคร องม อท ใช ในการทางานเก ยวก บข อม ล ตารางและการเร ยกใช หร อ ค นหาข อม ล ซ งเป นเคร องม อท อานวยความสะดวกสาหร บการใช งานข อม ล รายละเอ ยดของป มต าง ๆ ขออธ บายเฉพาะท แตกต างจากป มเคร องม อท วไป รายละเอ ยดด งน 2 1. หน าแรก (Home) คาส งก อปป จ ดการต วหน งส อ จ ดการก บย อหน า การลบแถว การลบ คอล มน ตรวจคาผ ด ส ตรคานวณ จ ดเร ยงข อม ล การสล บหน าจอ Windows การค นหาข อม ล 2. สร าง (Create) คาส งเก ยวก บการสร างตารางข อม ล สร างแบบฟอร ม สร างค วร สร าง รายงาน สร างมาโคร 3. ข อม ลภายนอก (External Database) การนาข อม ลจากโปรแกรมอ นเข ามาใน Access หร อ นาข อม ลจาก Access ไปใช ในโปรแกรมอ น 4. เคร องม อฐานข อม ล (Database Tools) กล มเคร องม อช วยจ ดการก บฐานข อม ล เช น สร าง ความส มพ นธ ระหว างตาราง ข อม ล การใช งาน Visual Basic การเข ารห สหร อถอดรห สฐานข อม ล แผ นข อม ล (Datasheet) เป นพ นท บรรจ รายละเอ ยดข อม ลภายในตาราง โดยจะม ช อฟ ลด เป นห วคอล มน การใช งาน และปร บแต งขนาดของ Datasheet ม ว ธ การเหม อนก บการใช งาน Excel ซ งเราจะไม กล าวถ งใน รายละเอ ยดมากน ก เร มป อนข อม ลเข าส Table ผ าน แผ นข อม ล (Datasheet) การป อนข อม ลเข าส แผ นข อม ล (Datasheet) ม ว ธ การทางานเหม อนก นก บการป อนข อม ลเข าส ตาราง ใน Excel โดยข อม ลท ป อนเข าไปจะต องม ชน ดข อม ลเด ยวก นก บท เรากาหนดไว ในโครงสร างของ ตาราง (Table) รายละเอ ยดว ธ การป อนข อม ลม ด งน 1. เป ดตารางท ต องการป อนข อม ลในม มมองแผ นข อม ล (Datasheet) 2. จะเห นคอร เซอร กะพร บอย ท คอล มน แรกเสมอ ให ป อนข อม ลตามรายละเอ ยดท ม 3. กดป ม Tab ท แป นพ มพ เพ อเล อนเคอร เซอร ไปส ฟ ลด ถ ดไป 4. เม อป อนข อม ลครบ 1 แถว แล วให กดป ม Tab เคอร เซอร จะไปปรากฏท ฟ ลด แรกของ เรคคอร ดใหม เพ อรอร บการป อนข อม ลลงในเรคคอร ดต อไป กาหนดร ปแบบต วอ กษร ร ปแบบต วอ กษรและรายละเอ ยดอ น ๆ ท ใช แสดงรายละเอ ยดของเรคคอร ดภายใน แผ นข อม ล (Datasheet) น นเราสามารถกาหนดร ปแบบให ตรงก บความต องการได ด งน 1. ท แถบ Ribbon คล กหน าแรก 2. เล อกแบบต วอ กษร 3. ให กาหนดรายละเอ ยดเก ยวก บแบบต วอ กษรหร อขนาดต วอ กษร 4 การเร ยงลาด บข อม ล เรคคอร ดท จ ดเก บไว ในฐานข อม ลเราสามารถจ ดเร ยงลาด บเรคคอร ดใหม ได โดยการจ ดเร ยงน จะต องเล อกคอล มน หล กเพ อใช ในการจ ดเร ยง และการจ ดเร ยงสามารถกาหนดได ว าต องการให เร ยงลาด บจากมากไปหาน อย (Descending) หร อจากน อยไปหามาก (Ascending) ซ งว ธ การจ ดเร ยงม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกคอล มน ท ต องการใช ในการจ ดเร ยงลาด บข อม ล 2. คล กป มเคร องม อ Sort Ascending สาหร บการจ ดเร ยงจากน อยไปมาก หร อเล อก Sort Descending สาหร บการจ ดเร ยงจากมากไปน อย 3. ข อม ลก จะเร ยงตามลาด บข อม ลตามเง อนไขท เล อก จากต วอย าง เล อกการเร ยงลาด บ เลขท จากน อย ไปหามาก ซ งผลปรากฏด งร ปล าง 5 การค นหาและแทนท ข อม ล การค นหาข อม ล ทาได ด งน คล กฟ ลด ท ต องการค นหา 1. คล กเล อกเคร องม อ เพ อค นหาข อม ล 2. ใส ข อม ลท ต องการค นหาในช อง ส งท ค นหาและกาหนดค าต าง ๆ เพ อใช ในการค นการ ข อม ล คล กป ม ค นหาถ ดไป ต วอย าง ต องการค นหา เลขท 26 ผลล พธ ท ได จากการค นหา การแทนท ข อม ล เป นการเปล ยนแปลงข อความหร อข อม ลต าง ๆ ลงแทนท ข อม ลเด มในช องฟ ลด ของ เรคคอร ดน น ๆ โดยการแทนท ข อม ลจะต องทาการค นหาเรคคอร ดท ต องเปล ยนแปลงข อม ลเส ยก อน 1. คล กเล อกเคร องม อ เพ อค นหาข อม ล 2. คล กแท บ แทนท 6 3.ใส ข อม ลท ต องการแทนท ในช อง แทนท ด วย หล งจากน นคล กป ม แทนท ข อม ลในช องจะไปแทนท ในตาแหน งน น ผลล พธ ท ได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks