1.การต ดต ง XIBO SERVER - PDF

Description
1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 17 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version 5 ข นไป 1.1 ดาวน โหลดโปรแกรมได ท 1.2 UNZIP ไปเก บไว ท wwwroot/xibo จะได ไฟล ท เป น php script 2 1.3 เป ดเว บไซต ไปท localhost/xibo จะแสดง homepage ด งภาพ 1.4 ป อนค าฐานข อม ลให ตรงก บท สร างไว ใน Mysql 1.5 หากไม ม Error เก ดข นถ อเป นการเสร จส นข นตอนการต ดต งในส วน Server 3 4 2.การต ดต ง XIBO Client ความต องการข นพ นฐาน A network connection to the Xibo Server (possibly over the Internet) Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7.NET Framework v3.5 Internet Explorer 7 or 8 Flash Player Version 9 or later Windows Media Player 11 or later For Powerpoint support, Microsoft Powerpoint 2003 or later. Powerpoint viewer is not suitable ดาวน โหลดโปรแกรม ได ท 2.2 เป ดไฟล ต ดต ง 2.3 เข าส การต ดต งโปรแกรม xibo client 5 2.4 เล อกท ต ดต งโปรแกรม 6 2.5 พร อมท จะต ดต ง 2.6 เสร จส นข นตอนการต ดต ง การต งค าให โปรแกรม Xibo Client หล งจากต ดต งโปรแกรม Xibo Client เสร จแล ว ต องต งค าให โปรแกรมโดยไปท Start Program xibo Xibo client Option - The URI of the Xibo Server : ค อ URL ของ SERVER เช น - Server key เป นค าท ก าหนดไว ใน server เพ อป องก นการบ กร ก - Local Library Location ค อ พ นท ส าหร บเก บไฟล ท download มาจาก Server - The collectin interal for content ค อ เวลาในการ Update เน อหาหน วยเป นว นาท - The Unique Key for this Client ค อ key ท ใช ระบ clientแต ละเคร อง - Scroll Step Amount ค อ pixel ท ใช ในการ scroll - Enable Powerpoint ถ าต องการให run Powerpoint - Enable Statistics ส าหร บเก บสถ ต ต างๆ 8 3. การจ ดการร ปแบบการแสดงผล(Layout) 3.1 การล อกอ นเข าส ระบบ ส าหร บผ ด แลระบบท สร างม มาให แล วจะใช Username xibo_admin Password ค อพาสเว ร ดท สร างก าหนดไว ในข นตอนการต ดต ง 3.2 การเพ ม Layout คล กท เมน Layout ระบบจะแสดง Layout ท ม อย ท งหมด หากต องการ เพ มให คล ก Add Layout - Name : ช อ Layout - Description : ค าอธ บาย - Tags : ค าส าหร บการกรองข อม ล - Shared : การแชร ก บผ ใช งานคนอ น 9 - Template : ขนาด Layout ท เหมาะสมก บจอแสดงผล 3.3 การออกแบบ Layout เม อสร าง Layout เสร จจะต องสร าง Region หร อพ นท ส าหร บ เน อหา ใน 1 Laout สามารถม หลาย Region เพ อแสดงผลได หลายอย างพร อมก นเช น ต วอ กษรว ง ภาพน ง ว ด โอ เป นต น - การ Add Region จะต องปร บขนาดของ Region ท ม อย ให เก ดพ นท ว างก อน โดยพ น หล งท ว างจะเป นส ด า ส เทาค อพ นท ของ Region ต างๆ 10 - การเปล ยน Background ของ Layout คล กท Background เล อกส หร อภาพของ Background ท ต องการ การสร างเน อหาให ก บ Region คล กขวาท Region ท ต องการเล อก Timeline - Timeline ค อเน อหาท เราต องการแสดงผล ประกอบด วย - Image : ร ปภาพม Format เป น Jpg,Gif,Png - Video : ว ด โอ ม Format เป น Wma,Mpg - Flash : Flash ม Format เป น.Swf - Powerpoint ม Format เป น ppt,pptx - Webpage : URL ของเว บไซต - Ticker : เป น xml - Text : เป นข อความต าง สามารถท าเป นอ กษรว งได - Embedded : เว บไซต ท แสดงผลเป น IFRAME - Microblog : เว บบล อก 12 4. การจ ดการจอแสดงผล การจ ดการจอแสดงผลคล กท Management Display ระบบจะแสดงรายช อของ จอแสดงผลท ท าการ Register มาจากเคร อง Client ให คร งแรกจะต องท าการ เป ด License ให ก บจอแสดงผลโดยการ Click Edit ท จอแสดงผลท ต องการ 13 เล อก Layout ให ก บ จอแสดงผลท Default Layout เสร จแล วคล ก Save จอภาพท เล อกจะแสดงผลตาม Layout ท เราเล อก 5. การจ ดการ Library Library ค อเน อหาท เราจะแสดงเราสามารถค นหาเพ อท าการแก ไขหร อลบเน อหาต างๆได โดยคล กท Library หากต องการค นหาให คล กท Filter หากต องการลบให คล ก Delete หาก ต องการ แก ไขให คล กท Edit 14 6.การจ ดการตารางเวลา Schedule เราสามารถต งเวลาในการแสดงผลให ก บจอแสดงผล(Display) เพ อให แสดง Layout ต างๆ ในเวลาท เราต องการได เพ อให ตรงก บผ ร บสาร โดยคล กท Schedule ระบบจะแสดงปฏ ท น คล กว นท ต องการ เล อกว นเวลาเร มต น ว นเวลาส นส ด เล อก Layout ท ต องการ เล อก Display ท ต องการ หากต องการให ท าซ า เล อก Repeat เสร จแล วกด Save เพ อบ นท ก 15 7. การจ ดการผ ใช เราสามารถเพ มผ ใช งานได หลายๆคนเพ อให ด แล จอแสดงผลของตนเองหร อในกล ม ของตนเอง ไปท Management Users การเพ มผ ใช คล กท Add User ป อนข อม ล Username Password และ เล อกประเภท ของผ ใช ว าเป น User,Group Admin, Super Admin 16
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks