หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร - PDF

Description
หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 19 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร สาระสาค ญของการเร ยนร งานด านเอกสารเป นงานท ม ความส าค ญมากส าหร บหน วยงาน โปรแกรมเพ องานเอกสาร จะช วยให การท างานด านเอกสารเป นเร องง ายย งข น ไม ว าจะเป นการพ มพ รายงาน การน าเสนอข อม ล ในท ประช ม การพ มพ หน งส อราชการ การพ มพ เอกสารทางธ รก จ และการจ ดพ มพ เอกสารท ต องการ ความสวยงาม ทาให สามารถเร ยกใช ไฟล ข อม ลในภายหล งตลอดจนสามารถพ มพ ผลงานออกมาตามท ต องการได สมรรถนะท พ งประสงค 1. แสดงความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสารได 2. ม ก จน ส ย ค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยมท ด ในการปฏ บ ต งาน จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2. เพ อให ม ก จน ส ย ค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยมท ด ในการปฏ บ ต งาน จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. บอกความหมายและความสาค ญของเอกสารได 2. บอกความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสารได 3. อธ บายประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสารได 4. จาแนกค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสารท ด ได 5. ม ก จน ส ยท ด ม ค ณธรรมจร ยธรรม ค าน ยมท ด ใฝ ร ใฝ เร ยน ขย น อดทน ม ความ ร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ย ตรงต อเวลา และม จ ตอาสา 3 ว ธ การสอนและก จกรรมการเร ยนการสอน 1. แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให ผ เร ยนเข าใจก อนเร ยน 2. ผ เร ยนทาแบบทดสอบก อนเร ยน จานวน 10 ข อ และบ นท กคะแนนไว 3. การเร ยนการสอนภาคทฤษฎ ผ สอนบรรยายประกอบการน าเสนอด วยโปรแกรม ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต แบบน าเสนอค ก บเอกสารประกอบการเร ยนการสอน โดยม การสนทนา ซ กถามผ เร ยน ม การถามตอบให ผ เร ยนร วมอภ ปราย เพ อสร างการม ส วนร วมแก ผ เร ยนในช นเร ยน 4. การเร ยนการสอนภาคปฏ บ ต ผ สอนสาธ ต แสดงต วอย างการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2010 และให ผ เร ยนได ปฏ บ ต ท าการทดลองใช งานโปรแกรมอย างอ สระ โดยคร คอยด แลอย าง ใกล ช ด ให คาแนะนาเพ มเต มในกรณ ท ผ เร ยนย งไม เข าใจ หร อปฏ บ ต ไม ได 5. การศ กษาจากเอกสารประกอบการเร ยนการสอน ผ เร ยนสามารถใช ประกอบการเร ยน การสอนในช นเร ยนและนอกช นเร ยนได 6. ผ เร ยนร วมอภ ปราย ซ กถาม ตอบค าถาม และฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง เพ อทบทวน ความร ความเข าใจในเน อหาแต ละหน วยการเร ยน 7. ผ เร ยนท าแบบฝ กห ดและใบงานท ายหน วยแต ละหน วยการเร ยนร ด วยความต งใจ อ ตสาหะ พยายาม หากปฏ บ ต ไม ได หร อม ข อสงส ย ให ปร กษาคร ผ สอนท นท 8. ผ เร ยนทาแบบทดสอบหล งเร ยน จานวน 10 ข อ และน าคะแนนท ได ไปเปร ยบเท ยบ ก บคะแนนทดสอบก อนเร ยน เพ อตรวจสอบความก าวหน าในการเร ยน หมายเหต การกาหนดก จกรรมการเร ยนการสอนเป นเพ ยงแนวทางท ผ สอนวางแผนเตร ยมไว สาหร บ การจ ดการเร ยนการสอนเท าน น ในการสอนจร งคร สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม และ สถานการณ ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร รห สว ชา เร อง ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2. เคร องคอมพ วเตอร 3. เคร องฉายส ญญาณภาพข นส จอ (Multimedia Projector) 4. การนาเสนอหน วยการเร ยนเสร มด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 5. แบบทดสอบก อนเร ยน และเฉลยแบบทดสอบ 6. แบบทดสอบหล งเร ยน และเฉลยแบบทดสอบ 7. แบบฝ กห ดท ายหน วยการเร ยน และแนวคาตอบ 8. แบบประเม นผลงานตามใบงาน 9. แบบส งเกตพฤต กรรมรายบ คคล 10. แบบส งเกตพฤต กรรมการทางานกล ม 4 การว ดผลและประเม นผล 1. การตอบคาถามในช วโมงเร ยนของผ เร ยน 2. การตรวจแบบฝ กห ด 3. การตรวจผลงานตามใบงาน 4. การตรวจแบบทดสอบหล งเร ยน 5. ประเม นค ณธรรมจร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค จากการส งเกตพฤต กรรม รายบ คคล/พฤต กรรมการท างานกล ม เกณฑ การประเม นผล 1. เกณฑ การประเม นผลงานภาคปฏ บ ต เกณฑ การให คะแนนผ านร อยละ 80 ของ ผลงาน/ช นงาน/ผลสาเร จของผ เร ยน 2. เกณฑ การประเม นผลการทดสอบหล งเร ยน เกณฑ การให คะแนนผ านร อยละ เกณฑ การประเม นค ณธรรมจร ยธรรม เกณฑ การให คะแนนผ านร อยละ 80 5 ผ งมโนท ศน หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร ความหมายและ ความสาค ญของ เอกสาร ค ณสมบ ต ของ โปรแกรมเพ องาน เอกสาร ความร เก ยวก บ โปรแกรม เพ องานเอกสาร ความหมายของ โปรแกรมเพ องาน เอกสาร ประโยชน ของ โปรแกรมเพ องาน เอกสาร 6 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร คาช แจง ให น กศ กษาเล อกต วเล อกหน าคาตอบท เห นว าถ กต องท ส ดลงในกระดาษคาตอบ เวลาสอบ 10 นาท (คะแนนเต ม 10 คะแนน) 1. ว ทยาน พนธ เป นเอกสารประเภทใด ก. เอกสารส อส งพ มพ ข. เอกสารทางธ รก จและบ ญช ค. เอกสารทางราชการ ง. เอกสารทางการศ กษา 2. ข อใด ค อ ความหมายของเอกสาร ก. กระดาษท ใช ในหน วยงาน ข. ข อม ลข าวสารท ปรากฏอย บนกระดาษ ค. กระดาษท ใช ในการพ มพ ข อความขนาดต าง ๆ ง. กระดาษท ถ กบ นท กด วยการเข ยนหร อพ มพ เพ อส อสารให เก ดความเข าใจ 3. โปรแกรมเพ องานเอกสารข อใดท น ยมใช ในการผล ตส อส งพ มพ ก. เว ร ดแพด (Word Pad) ข. โน ตแพด (Note Pad) ค. เพจเมคเกอร (Page Maker) ง. ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 4. โปรแกรมเพ องานเอกสารข อใดท พ มพ ได เฉพาะต วอ กษร ก. เว ร ดแพด (Word Pad) ข. โน ตแพด (Note Pad) ค. เพจเมคเกอร (Page Maker) ง. ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 5. ข อใด ค อ ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร ก. โปรแกรมท ใช ในการตกแต งข อความในเอกสาร ข. โปรแกรมท ใช ในการตกแต งเอกสาร ค. โปรแกรมท ใช พ มพ เอกสารท สามารถแก ไข เพ มเต ม จ ดร ปแบบเอกสารให สวยงาม ง. โปรแกรมท ใช ตกแต งเอกสาร ก อนการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ 6. ข อใดค อประโยชน ด านการลดข นตอนในการจ ดการเอกสารของโปรแกรมเพ องานเอกสาร ก. การบ นท กข อม ลลงส อต างๆ ข. การนาภาพมาแทรกในเอกสาร ค. การตรวจสอบคาผ ดในเอกสาร ง. การใช ประโยชน ของจดหมายเว ยนมาช วยในการจ ดทาเอกสาร 7 7. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสารข อใด ช วยแก ไขคาผ ดในการพ มพ เอกสารให ถ กต อง ก. ระบบค นหาและแทนท คา ข. ระบบการจ ดหน าอ ตโนม ต ค. ระบบการจ ดร ปแบบเอกสาร ง. ระบบขอความช วยเหล อ 8. การตรวจคาผ ดอ ตโนม ต เป นประโยชน ด านใดของโปรแกรมเพ องานเอกสาร ก. ช วยลดปร มาณกระดาษ ข. ช วยลดข นตอนในการเก บเอกสาร ค. ช วยลดข อผ ดพลาดในการทาเอกสาร ง. ช วยลดเวลาและค าใช จ ายในการพ มพ เอกสาร 9. ข อใด ไม ใช ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร ก. ม ระบบขอความช วยเหล อ ข. ม ระบบการจ ดร ปแบบอ ตโนม ต ค. ม ระบบการคานวณค าสถ ต อ ตโนม ต ง. ม ระบบการตรวจสอบคาผ ดอ ตโนม ต 10. ข อใดท แสดงถ งประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสารในการลดข นตอนการจ ดทาเอกสาร ก. การทาแผ นพ บ ข. การทาจดหมายเว ยน ค. การพ มพ จดหมายธ รก จ ง. การพ มพ รายงานประจาป 8 หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร โปรแกรมเพ องานเอกสารเป นโปรแกรมท สามารถน ามาใช ก บการจ ดพ มพ และตกแต ง เอกสารได ตามความต องการของผ ใช งาน ช วยท าให เอกสารม ความน าสนใจ สวยงาม และประหย ดเวลา ในการพ มพ เอกสารด วย 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 1.1 ความหมายของเอกสาร น กว ชาการได ให ความหมายของคาว า เอกสาร ไว ด งน ราชบ ณฑ ตยสถาน (2556 : 1432) ให ความหมายของเอกสารไว ว า เอกสาร ค อ หน งส อ ท เป นหล กฐาน กระดาษหร อว ตถ อ นใด ซ งได ท าให ปรากฏความหมายด วยต วอ กษร ต วเลข ผ ง หร อ แบบแผนอย างอ น จะเป นโดยว ธ พ มพ ถ ายภาพ หร อว ธ อ น อ นเป นหล กฐานแห งความหมายน น สง า ช รนรวณ ชย (2542 : 2) ให ความหมายของเอกสารไว ว า เอกสาร ค อ แผ นกระดาษ ท เป นข อม ลหร อข าวสารท จ ดท าข นเป นลายล กษณ อ กษร ม ความหมายปรากฏออกมาในล กษณะของ ต วอ กษร ต วเลข ภาพ แผนผ ง หร อเคร องหมายอ นใด สามารถน าไปใช ประโยชน และเป นหล กฐาน อ างอ งในอนาคตได ศ ว ช กาญจนช ม (2556 : 2) ให ความหมายของเอกสารไว ว า เอกสาร ค อ กระดาษท ใช ในธ รก จ หน งส อ แบบฟอร ม แผนท และว ตถ อ น ๆ ท บรรจ ข อความ ท งย งอาจรวมถ งส อกลางท ใช ใน การจ ดทาข อม ลต าง ๆ ของธ รก จด วย เช น จดหมายโต ตอบ แบบฟอร ม เอกสารทางธ รก จต าง ๆ เป น ต น จ ตรภณ ช รนรวน ชย (2553 : 4 อ างถ งใน ว ทยาล ยอาช วศ กษามหาสารคาม, 2555 : 4) ให ความหมายของเอกสารไว ว า เอกสาร ค อ กระดาษท ม ข อความหร อข อม ลปรากฏอย ส าหร บใช ใน การต ดต อส อสารหร อการพ จารณาประกอบการต ดส นใจ ว ทยาล ยเทคน คส ตห บ (ม.ป.ป. : 4) ให ความหมายของเอกสารไว ว า เอกสาร ค อ กระดาษ หร อว ตถ ใด ๆ ท ได ถ กบ นท ก หร อท าให ปรากฏด วยการเข ยน พ มพ ถ ายร ป บ นท ก หร อว ธ อ นใด ให ปรากฏเป นข อม ล ข าวสาร ต วเลข แบบ แผนผ ง หร อส ญล กษณ อย างใดอย างหน ง ซ งท าให เก ด ความหมายเพ อการส อสารเก ดความเข าใจได เอกสารสามารถจาแนกเป นประเภทใหญ ๆ ได ด งน 1) เอกสารทางด านการศ กษา เช น ว ทยาน พนธ งานว จ ย ฯลฯ 2) เอกสารทางธ รก จและบ ญช เช น ส ญญา งบการเง น เอกสารประกวดราคา ฯลฯ 3) เอกสารทางกฎหมายและการเม อง 4) เอกสารทางราชการ 5) เอกสารส อส งพ มพ ต าง ๆ เช น หน งส อพ มพ หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว ฯลฯ จากความหมายของเอกสารท กล าวมาแล ว สร ปได ว า เอกสาร (Document) หมายถ ง หน งส อท เป นหล กฐาน กระดาษหร อว ตถ อ นใด ท ได ถ กบ นท ก หร อท าให ปรากฏด วยการเข ยน พ มพ 9 ถ ายร ป บ นท ก หร อว ธ อ นใด ส าหร บใช ในการต ดต อส อสารเพ อเก ดความเข าใจก นได จะม ร ปแบบท แตกต างก นไปข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการผล ตเอกสารน น 1.2 ความสาค ญของเอกสาร งานด านเอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks