รายงานผลการประเม น โครงการจ ดการความร ส บสานงานค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว นท 1 ต ลาคม PDF

Description
รายงานผลการประเม น โครงการจ ดการความร ส บสานงานค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว นท 1 ต ลาคม 2553 โครงการจ ดการความร การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ก บการเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงาน ว นท 7 เมษายน 2554

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 33 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการประเม น โครงการจ ดการความร ส บสานงานค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว นท 1 ต ลาคม 2553 โครงการจ ดการความร การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ก บการเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงาน ว นท 7 เมษายน 2554 สารบ ญ โครงการจ ดการความร ส บสานงานค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1 ท มาของการด าเน นโครงการ 1 ว ตถ ประสงค การประเม น 1 กรอบการประเม นผลส มฤทธ ของการด าเน นโครงการ 1 เกณฑ การประเม น 2 ข อม ลพ นฐานของผ เข าร วมโครงการ 2 ผลการประเม นโครงการภาพรวม 3 ข อค ดท ได จากผ เกษ ยณ 4 ภาคผนวก 7 ภาคผนวกท 1 รายละเอ ยดโครงการ 8 ภาคผนวกท 2 กลอนล าน าแด น กเด นทางผ ย งใหญ 11 ภาคผนวกท 3 รายนามผ เข าร วมโครงการจ ดการความร และม ท ตาจ ต 12 ภาคผนวกท 4 ภาพก จกรรม 17 หน า โครงการจ ดการความร การใช โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ก บการเพ มประส ทธ ภาพการ ดาเน นงาน 19 ท มาของการด าเน นโครงการ 19 ว ตถ ประสงค การประเม น 19 กรอบการประเม นผลส มฤทธ ของการด าเน นโครงการ 19 เกณฑ การประเม น 20 ข อม ลพ นฐานของผ เข าร วมโครงการ 20 ผลการประเม นโครงการภาพรวม 21 ภาคผนวก 23 ภาคผนวกท 1 รายละเอ ยดโครงการ 24 ภาคผนวกท 2 ภาพก จกรรม 27 ภาคผนวกท 3 ช ดความร การใช โปรแกรม Microsoft Excel ท มาของการดาเน นโครงการ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในเป นป จจ ยส าค ญท แสดงถ งศ กยภาพการพ ฒนาค ณภาพของ มหาว ทยาล ย โดยต องครอบคล มท งป จจ ยนาเข า กระบวนการ ผลผล ต ผลกระทบท เก ดข น ซ งจะต องม การพ ฒนา ปร บปร งอย างต อเน อง และม กระบวนการจ ดการความร เพ อให เก ดนว ตกรรมด านการประก นค ณภาพภายในท เป น ล กษณะเฉพาะของมหาว ทยาล ย ท งน ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในจะเข มแข งได ต องได ร บการ สน บสน นในระด บนโยบายจากผ บร หาร และการม ส วนร วมของประชาคมในมหาว ทยาล ยเป นสาค ญ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป น 1 ใน 8 มหาว ทยาล ยท ม ระบบประก นค ณภาพการศ กษาได มาตรฐาน ประจาป การศ กษา 2550 และได ร บโล ประกาศเก ยรต ค ณในการประช มว ชาการระด บชาต : 2552 ป แห งค ณภาพ การอ ดมศ กษาไทย จากส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา น ามาซ งความภาคภ ม ใจของประชาคม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป นอย างย ง และเพ อให ก าวต อไปของการประก นค ณภาพภายในของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ทว ความแข งแกร งย งข น ส าน กประก นค ณภาพจ งเล งเห นว าควรจะได ม การถ ายทอด ประสบการณ การด าเน นงานประก นค ณภาพจากร นส ร น โดยเฉพาะจากผ ท อย ในแวดวงการประก นค ณภาพท จะ เกษ ยณอาย ราชการ เพ อให ผ บร หารตลอดจนบ คลากรท เป นเคร อข ายประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได ม โอกาสแลกเปล ยนความค ดเห น และเก บเก ยวประสบการณ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด ใน การด าเน นงานประก นค ณภาพไปประย กต ใช ก บการท างานของตนเอง อ นเป นการส บสานงานค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ให ย งย นต อไป ว ตถ ประสงค การประเม น 1. เพ อประเม นผลส มฤทธ ของการด าเน นโครงการจ ดการความร ส บสานงานค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2. เพ อนาข อเสนอแนะจากผ เข าร วมโครงการฯ ไปปร บปร งการดาเน นงานการจ ดการความร ในคร งต อไป กรอบการประเม นผลส มฤทธ ของการดาเน นโครงการ ผลส มฤทธ ของการดาเน นโครงการ ต วบ งช การประเม น แหล งข อม ล 1. ด านการบรรล ว ตถ ประสงค ของ 1.1 ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการฯ แบบสอบถาม โครงการ 1.2 ม แนวค ดในการด าเน นงานท รวบรวมได จากการถ ายทอด แบบบ นท ก ประสบการณ ของผ เกษ ยณ ของผ จ ด 2. ด านค ณภาพการให บร การ 2.1 การได แลกเปล ยนประสบการณ การทางานก บผ เกษ ยณ 2.2 การได ประสบการณ ท เป นประโยชน จากผ เกษ ยณ 2.3 การได แนวทางการทางานท ด จากผ เกษ ยณ แบบสอบถาม 2.4 ความสามารถน าประสบการณ ท ได จากผ เกษ ยณไปใช ใน ช ว ตประจาว น 2.5 ความประท บใจก บการเข าร วมงาน 1 ผลส มฤทธ ของการดาเน นโครงการ ต วบ งช การประเม น แหล งข อม ล 3. ด านกระบวนการ ข นตอนการ 3.1 ความสะดวกของการเข าร วมงาน (ผ านแบบตอบร บจาก แบบสอบถาม ให บร การ บ ตรเช ญ) 3.2 ความเหมาะสมของกาหนดการในภาพรวม 3.3 ความเหมาะสมของก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 3.4 ความเหมาะสมของก จกรรมแสดงม ท ตาจ ต 4. ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ 4.1 เจ าหน าท ให การต อนร บด วยอ ธยาศ ยไมตร แบบสอบถาม 4.2 เจ าหน าท ให การบร การ/อานวยความสะดวกต อผ เข าร วมงาน 4.3 เจ าหน าท ช แจง และทาความเข าใจในก จกรรมต างๆ ต อผ เข าร วมงาน 5. ด านส งอานวยความสะดวก 5.1 ความเหมาะสมของส อ โสตท ศน ปกรณ 5.2 ความเหมาะสมของอาหารและเคร องด ม 5.3 ความเหมาะสมของสถานท จ ดโครงการ แบบสอบถาม เกณฑ การประเม น ค าเฉล ย หมายถ ง การดาเน นงานต องปร บปร งเร งด วน ค าเฉล ย หมายถ ง การดาเน นงานต องปร บปร ง ค าเฉล ย หมายถ ง การดาเน นงานระด บพอใช ค าเฉล ย หมายถ ง การดาเน นงานระด บด ค าเฉล ย หมายถ ง การดาเน นงานระด บด มาก ข อม ลพ นฐานของผ เข าร วมโครงการ สาน กประก นค ณภาพได ระบ เป าหมายของผ เข าร วมโครงการฯ เป นผ บร หาร คณะกรรมการประจ าส าน ก ประก นค ณภาพ คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คณะกรรมการจ ดท ารายงานประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และคณะท างานประก นค ณภาพของคณะว ชา ส าน ก สถาบ น จ านวน 150 คน แต ม ผ เข าร วมงานจร ง จานวน 90 คน ในการน ได ร บเก ยรต จากท านอธ การบด รศ.ว ฒ ช ย กป ลกาญจน ได เข าร วมงาน ม ท ตาจ ตแด คณะกรรมการประจาสาน กประก นค ณภาพด วย ด งน ว ทยาเขต เพศ ส งก ด ชาย หญ ง รวม คณะว ชา สาน ก สถาบ น รวม รวม บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา เฉล มพระเก ยรต หมายเหต : ว ทยาเขตศร ราชา ส งช ดการแสดงร วมในก จกรรมแสดงม ท ตาจ ตแด ผ เกษ ยณอาย ราชการ แต ไม ได ส งช อตามใบตอบร บ 2 ผลการประเม นโครงการภาพรวม จากการดาเน นการโครงการฯ เม อว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ณ ห องประช มธ ระ ส ตะบ ตร และบร เวณโถง ช น ๑ อาคารสารน เทศ ๕๐ ป ซ งเป นโครงการท ผ บร หารและบ คลากรส าน กประก นค ณภาพท กคนร วมก น ด าเน นงาน โดยม ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงานเพ อให ผ บร หาร และบ คลากรท เป นเคร อข ายประก นค ณภาพ ภายในมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได ร บประสบการณ ตรงจากผ เกษ ยณอาย ราชการในการด าเน นงานประก น ค ณภาพ และได ม โอกาสแลกเปล ยนความค ดเห นระหว างร นส ร น รวมท งได ร วมแสดงม ท ตาจ ตแด ผ เกษ ยณอาย ราชการซ งเป นกรรมการประจาสาน กประก นค ณภาพ ประกอบด วย รศ.กมลพรรณ นามวงศ พรหม รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพ รศ.ดร.สาม คค บ ณยะว ฒน รองอธ การบด ฝ ายว จ ย และ ดร.วราภรณ เทพส มฤทธ พร ผ ช วย อธ การบด ฝ ายการเง นและทร พย ส น ซ งท งสามท านน เป นผ ท ม ค ณาปการต อการประก นค ณภาพภายในของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อย างย ง ผลการประเม นโครงการ พบว า ม ผลส มฤทธ ในการด าเน นงานภาพรวมอย ในระด บด ม ค าเฉล ย ๔.๔๐ และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน.๗๒ โดยผ เข าร วมม ความประท บใจในงานน อย ในระด บด ม ค าเฉล ย ๔.๔๘ และได แนวทางการท างานท ด จากผ เกษ ยณ ซ งเป นประสบการณ ท เป นประโยชน และสามารถน าไปใช ใน ช ว ตประจาว นได รายละเอ ยดด งน ประเด นการประเม น มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด x SD. ภาพรวม ด านค ณภาพการให บร การ ท านได แลกเปล ยนประสบการณ จานวน การทางานก บผ เกษ ยณ ร อยละ ท านได ประสบการณ ท เป น จานวน ประโยชน จากผ เกษ ยณ ร อยละ ท านได แนวทางการทางานท ด จาก จานวน ผ เกษ ยณ ร อยละ ท านสามารถนาประสบการณ ท ได จานวน จากผ เกษ ยณไปใช ในช ว ตประจาว น ร อยละ ท านประท บใจก บการเข าร วมงาน จานวน คร งน ร อยละ ด านกระบวนการ ข นตอนการ ให บร การ 6. ความสะดวกของการเข าร วมงาน จานวน (ผ านแบบตอบร บจากบ ตรเช ญ) ร อยละ ความเหมาะสมของกาหนดการใน จานวน ภาพรวม ร อยละ ความเหมาะสมของก จกรรมการ จานวน แลกเปล ยนเร ยนร ร อยละ ความเหมาะสมของก จกรรมแสดง จานวน ม ท ตาจ ต ร อยละ ด านเจ าหน าท ผ ให บร การ เจ าหน าท ให การต อนร บด วย จานวน อ ธยาศ ยไมตร ร อยละ เจ าหน าท ให การบร การ/อานวย จานวน ประเด นการประเม น มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด x SD. ความสะดวกต อผ เข าร วมงาน ร อยละ เจ าหน าท ช แจง และทาความ เข าใจในก จกรรมต างๆ ต อผ เข าร วม งาน จานวน ร อยละ ด านส งอานวยความสะดวก ความเหมาะสมของส อ จานวน โสตท ศน ปกรณ ร อยละ ความเหมาะสมของอาหารและ จานวน เคร องด ม ร อยละ ความเหมาะสมของสถานท จ ด จานวน งาน ร อยละ ข อค ดท ได จากผ เกษ ยณ ส งท ได เร ยนร มาตลอดช ว ตการท างาน และพ ส จน แล วว าเป นเร องจร ง จากค าสอนของอด ตคณบด คณะว ทยาศาสตร ท านอาจารย ทว ญาณส คนธ ก ค อ คนไม ม เหม อนก นเลยส กหน งคน แต ละคนก จะม ล กษณะแตกต างก นไป ถ าเราลองส งเกตคนให มากข นช ว ตการท างานของเราก จะม ความส ขมาก ข น ด งน น ท กคร งท เราทางานก บใคร หร อต ดต อก บใคร เราควรส งเกตส งท เค า ท า ผลงานท เค าท า แล วเก บไว เป นประสบการณ ก จะท าให เราสามารถท างาน ได ก บคนท กแบบ ท กคน และการท เราได ท างานก บคนจ านวนมากก จะย งเป น โอกาสท ด ท เราจะได เร ยนร อย างไรก ตาม การท างานก บคนจ านวนมากก ย อมต องม ป ญหาเป น เร องธรรมดา แต ขอฝากไว ว าใครเขาทาอะไรก อย าไปโกรธเขาเลย หลายอย างส ง ท เราท า เราค ด เขาก ไม ได ค ดเหม อนเรา ด งค าสอนของท านอาจารย ทว ท กล าว ไว เบ องต น ด งน น เม อเราค ดอะไรไว เราต องค ดเผ อไปอ กเป นส บแบบว าคนอ น เขาค ดอย างไร และในความค ดเหล าน นอะไรด ท ส ด เม อเล อกมาแล วบางคร งก จะพบว าความค ดของเราก แย เหม อนก น แต เม อเราได พ จารณาความค ดของคน อ นเข ามาแล วก อาจจะท าให การวางแผนการท างานของเราม ป ญหาอ ปสรรค น อยลง 4 ในขณะท ผมได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เป นรองอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks