- 1 - โครงการ การศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย โดย - PDF

Description
- 1 - โครงการ การศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลม ตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย (The Feasibility Study of Wind Farm Power Plants along the Coastal Lines of Southern Thailand) โดย มหาว

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - โครงการ การศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลม ตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย (The Feasibility Study of Wind Farm Power Plants along the Coastal Lines of Southern Thailand) โดย มหาว ทยาล ยท กษ ณ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การไฟฟ าส วนภ ม ภาค ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยรองร บการเปล ยนแปลงพลว ตรโลก เพ อแก ป ญหาส าค ญของชาต อย างสมด ลและย งย น จากส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต - 2 - **************** 1. รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย ช อเร อง (ภาษาไทย) การศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลม ตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย (ภาษาอ งกฤษ) Feasibility Study of Wind Farm Power Plants along the Coastal Lines of Southern Thailand ช อคณะผ ว จ ย ห วหน าโครงการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จอมภพ แววศ กด ห องปฏ บ ต การว จ ยพล งงานลม-แสงอาท ตย ศ นย ว จ ยและสาธ ตระบบพล งงานทดแทน ภาคว ชาฟ ส กส คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ โทรศ พท โทรสาร อ เมลล ท ปร กษาโครงการ ศาสตราจารย ดร.น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาโครงการ รองศาสตราจารย สมาน เสนงาม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ท ปร กษาโครงการ ค ณน ว ฒน ฉายาก ล กองพ ฒนาระบบไฟฟ า การไฟฟ าส วนภ ม ภาค (กฟภ.) ผ ร วมว จ ย อาจารย ดร.ช ล ร ตน คงเร อง หน วยว จ ยเศรษฐก จภาคใต คณะเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยท กษ ณ โทรศ พท โทรสาร ผ ร วมว จ ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ย ทธนา ฏ ระวณ ชย ก ล ภาคว ชาฟ ส กส คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โทรศ พท โทรสาร - 3 - ผ ร วมว จ ย รองศาสตราจารย ดร.ส ภวรรณ ฏ ระวณ ชย ก ล ภาคว ชาว ศวกรรมเคม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โทรศ พท โทรสาร ผ ร วมว จ ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ร นดร มาแทน ส าน กว ชาว ศวกรรมศาสตร และทร พยากร มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ โทรศ พท โทรสาร ผ ร วมว จ ย เชาวร ตน พรหมแพทย ศ นย ทดลองทางว ชาการพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน โทรศ พท โทรสาร ผ ร วมว จ ย อภ ชาต หน ทอง การไฟฟ าส วนภ ม ภาค เขต 2 (ภาคใต ) จ.นครศร ธรรมราช โทรศ พท โทรสาร งบประมาณและระยะเวลาท าว จ ย ได ร บงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ งบประมาณท ได ร บ 1,300,000 บาท ระยะเวลาท าว จ ย ต งแต เด อนต ลาคม พ.ศ ถ ง เด อนก นยายน พ.ศ ความส าค ญและท มาของการว จ ย กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน ได ก าหนดย ทธศาสตร พล งงานทดแทน โดยม เป าหมายเพ มส ดส วนการใช พล งงานหม นเว ยนเป นร อยละ 20 ในป พ.ศ ป จจ บ นประเทศไทยได ให ความส าค ญและสนใจในการพ ฒนาทางด านพล งงานหม นเว ยน มากข นเพ อทดแทนการน าเข าเช อเพล งฟอสซ ลส าหร บการผล ตไฟฟ า พล งงานลมเป นพล งงาน หม นเว ยนอ กทางเล อกหน งท ได ร บความสนใจและม เป าหมายในการส งเสร มและพ ฒนาการต ดต ง ก งห นลมเพ อผล ตไฟฟ าให ได ไม ต ากว า 1,000 MW โดยม ศ กยภาพท วประเทศประมาณ 1,600 MW อย างไรก ตามการท จะพ ฒนาพล งงานลมเพ อผล ตไฟฟ าด วยก งห นลมขนาดใหญ จ าเป นต องม - 4 - การศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมท งทางเทคน ค เศรษฐศาสตร ผลกระทบทางส งแวดล อมและความค ดเห นของส งคมก อนการลงท นต อไป 3. ว ตถ ประสงค การว จ ย 3.1 เพ อศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย 3.2 เพ อประเม นทางด านเทคน คและเศรษฐศาสตร ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมตามแนว ชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย 4. ระเบ ยบว ธ การว จ ย ระเบ ยบว ธ การว จ ยของโครงการแสดงรายละเอ ยดด งร ปท 1 และม รายละเอ ยดด งน พ นท ศ กษาของโครงการ โครงการน เป นการศ กษาความเป นไปได ของโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมตามแนวชายฝ งทะเล ทางภาคใต ของประเทศไทย โดยว เคราะห ข อม ลรอบ 1 ป พ.ศ จากสถาน ว จ ยพล งงานลม จ านวน 18 สถาน ตามแนวชายฝ งทะเลอ าวไทยจ านวน 14 สถาน และ ตามแนวชายฝ งทะเลอ นดา ม นอ กจ านวน 4 สถาน โดยม การกระจายต วทางภ ม ศาสตร ของสถาน ว จ ยพล งงานลมและพ นท โดยรอบสถาน ว จ ยพล งงานลม ขนาด km 2 แสดงด งร ปท 2 การจ ดท าแผนท เส นช นความส งและแผนท ด ชน ความขร ขระ โดยได จ ดท าแผนท แสดงล กษณะภ ม ประเทศแบบ 3 ม ต ขนาด km 2 อาศ ยโปรแกรม ARC GIS 9.0 ซ งใช ข อม ลจากแบบจ าลองความส งเช งเลข (DEM) ช ด L7018 ของกรมแผนท ทหาร และได จ ดท าแผนท เส นช นความส งเส นช นละ 30 m นอกจากน ย งได ด าเน นการจ ดท าแผนท ด ชน ความขร ขระของสภาพพ นท โดยรอบสถาน ว จ ย พล งงานลมท ง 18 สถาน ขนาด km 2 โดยอาศ ยข อม ลการใช ประโยชน ท ด นซ งแปลผลจาก ภาพถ ายดาวเท ยม SPOT5 ความแยกช ด 10 m ป พ.ศ ท ม ปร มาณเมฆน อยกว า 20% ซ งใช โปรแกรม ERDAS Imagine 8.7 และท าการพ ฒนาไฟล ข อม ลด จ ตอลในร ปของแผนท เวกเตอร โดยรวมข อม ลเส นช นความส งและด ชน ความขร ขระเข าด วยก นด วยโปรแกรม WAsP Utility 3.0 เพ อใช เป นข อม ลเช งพ นท และน าเข าให ก บโปรแกรม WAsP 9.0 ส าหร บการว เคราะห ศ กยภาพของ พล งงานลมและการกระจายเช งพ นท ต อไป - 5 - Data Collection: 10 Min during 1-Year (2008) Data Classification: Calm Exclusion Wind Shear Coefficient: Logarithmic Law Wind Speed Extrapolation: 80 m, 90 m, and 100 m On Peak and Off Peak Wind Speed 80 m, 90 m, and 100 m: (at Station) PEA AEP, PLF, CoE, Project Feasibility DEM L7018 Resolution 30 m SPOT5 (2007) Resolution 10 m Quality Control (Cloud 20%) Land-Use: Irdas Contour Map: 30 m Base Map (Vector Map) WAsP Utility 3.0 Roughness Index Map Geographical Data 15 km Wind Resource around Met Tower WAsP 9.0 OWC: WAsP 9.0 Wind Resource, Road, 33 kv, Sub-Station, Land-Use, Airport + Buffer Zone, Telecommunication + Buffer Zone, Mangrove, Water Body, Urban, Forest, Agricultural Area: Rubber, Oil Palm, and Rice Field Suitable Area: Geo-Informatics Wind Farm Development: MW, 1.5 MW and 2.0 MW: WAsP SAGA AEP, PLF, CoE, and Project Feasibility: VSPP + PEA Sensitivity Analysis Field Check Wake Loss 5%: Re-Analysis Analysis Technique Validation: Extrapolation (Point) + DEDE 50 m (Huasai) Wind Resource Map Validation (Spatial): NRCT (Wind Atlas): Resolution 10 km Preliminary Study of Environmental Aspect&Public Acceptance of Wind Technology Proposed Wind Farms in Southern Thailand MW: 1,321 MW, 1.5 MW: 1, MW, 2.0 MW: 1,294 MW ร ปท 1 ระเบ ยบว ธ ว จ ยของโครงการ - 6 - ร ปท 2 แผนท แสดงพ ก ดทางภ ม ศาสตร และพ นท โดยรอบขนาด km 2 ของสถาน ว จ ยพล งงานลมตามแนวชายฝ งทะเลทางภาคใต ของประเทศไทย จ านวน 18 สถาน - 7 - การประเม นทางด านเทคน ค ผลการว เคราะห ด วยโปรแกรม WAsP 9.0 สามารถสร างแผนท ส าหร บแสดงการกระจายเช ง พ นท ของข อม ลระด บความส ง ด ชน ความขร ขระ ความเร วลมเฉล ยท ระด บความส ง 80 m 90 m และ 100 m ความหนาแน นก าล งลมและพล งงานไฟฟ าท ผล ตได รายป (Annual Energy Production: AEP) การว เคราะห พล งงานไฟฟ าท ผล ตได จากพล งงานลม ข อม ลอ ตราเร วและท ศทางของลมท ได จากการตรวจว ดระยะเวลา 1 ป ถ กน ามาว เคราะห เพ อ หาส มประส ทธ แรงเฉ อนลมรายเด อน ความเร วลมเฉล ยรายเด อน การแจกแจงไวบ ลล รายเด อน ไว บ ลล พาราม เตอร รายเด อนและผ งลมรายเด อน โดยท าการว เคราะห ข อม ลรวมช วงลมสงบและไม รวมช วงลมสงบท ระด บความส ง 20 m 30 m และ 40 m โดยท าการสร างไฟล OWC ส าหร บข อม ล ภ ม อากาศของลมท ระด บความส งของศ นย กลางส วนหม นของก งห นลมผล ตไฟฟ าขนาดใหญ ค อท ระด บความส ง 80 m 90 m และ 100 m ซ งใช ค าส มประส ทธ แรงเฉ อนลมเฉล ยรายเด อนของแต ละ สถาน ส าหร บการประมาณค านอกช วงโดยใช กฎลอการ ธ ม เพ อใช เป นข อม ลน าเข าให ก บโปรแกรม ส าเร จร ป WAsP 9.0 ส าหร บว เคราะห การผล ตไฟฟ าจากพล งงานลมโดยเล อกใช ก งห นลมร น Bonus ส าหร บขนาด MW ก งห นลมร น Vestas V63 ส าหร บขนาด 1.5 MW และก งห นลมร น Vestas V80 ส าหร บขนาด 2.0 MW โดยท าการว เคราะห ด วยโปรแกรมท ระด บความแยกช ด 50 m ในการว เคราะห การผล ตพล งงานไฟฟ าจากพล งงานลมน นได พ จารณาปร มาณพล งงาน ไฟฟ าท ผล ตได รายป โดยการว เคราะห ด วยโปรแกรม WAsP 9.0 ซ งอาศ ยก งห นลมผล ตไฟฟ าขนาด MW 1.5 MW และ 2.0 MW โดยแบ งการศ กษาออกเป น 2 กรณ ด งน 1. กรณ ต ดต งก งห นลมผล ตไฟฟ า ณ สถาน ว จ ยพล งงานลม 2. กรณ ต ดต งโรงไฟฟ าฟาร มก งห นลมผล ตไฟฟ า ณ ต าแหน งลมด ประส ทธ ภาพการผล ตไฟฟ าจากพล งงานลม ผลการว เคราะห พล งงานไฟฟ าท ผล ตได รายป จากก งห นลมขนาดต างก นท ง 3 ขนาดถ ก น าไปว เคราะห หาประส ทธ ภาพของการผล ตไฟฟ าจากพล งงานลมโดยพ จารณาแฟกเตอร ภาระ โรงไฟฟ า (Plant Load Factor: PLF) ของโรงไฟฟ าพล งงานลม โดยแฟกเตอร ภาระโรงไฟฟ า สามารถค านวณได จากสมการท 1 AEP Rated Capacity 8,760 Plant Load Factor = 100% โดยท AEP ค อ พล งงานไฟฟ าท ผล ตได รายป (kwh) Rated Capacity ค อ ก าล งการผล ตไฟฟ าเต มพ ก ดของก งห นลม (kw) (1) - 8 - การว เคราะห ทางด านเศรษฐศาสตร ต นท นการผล ตไฟฟ าต อหน วย นอกจากน ย งได ท าการว เคราะห ต นท นไฟฟ าต อหน วยท ผล ตได (Cost of Energy: CoE) จาก ก งห นลมผล ตไฟฟ าขนาดด งกล าวโดยพ จารณาถ งการเช อมต อเข าก บระบบจ าหน ายของการไฟฟ า ส วนภ ม ภาค ในการว เคราะห ต นท นการผล ตไฟฟ าต อหน วย (Baht/kWh) จากพล งงานลมได พ จารณา ต นท นม ลค าป จจ บ นของเง นลงท นต อหน วยไฟฟ าท ผล ตได จากพล งงานลมตลอดอาย ของโครงการ ซ งม ลค าป จจ บ นของเง นลงท นสามารถค านวณได จากสมการท 2 PVC = I + C omr 1+ i 1+ i 1+ i S r i 1 r r เม อ PVC ค อ ต นท นม ลค าป จจ บ น (Present Value Cost) I ค อ ต นท นเร มต น (Initial Cost) C omr ค อ ต นท นด าเน นการ บ าร งร กษาและทดแทนอ ปกรณ ท เส อมสภาพ (Operating, Maintenance and Replacement Cost) i ค อ อ ตราเง นเฟ อ (Inflation Rate) r ค อ อ ตราดอกเบ ยท แท จร ง (Real Interest Rate) ด งน นต นท นการผล ตไฟฟ าต อหน วยจ งค านวณได จากสมการท 3 CoE PVC ( Baht) AEP 20 ( kwh) = (Baht/kWh) (3) โดยได จ ดท าแผนท แนวถนนและระบบสายจ าหน ายส าหร บการเช อมต อก บระบบเพ อ ว เคราะห ต นท นของโครงการการพ ฒนาโรงไฟฟ าพล งงานลม นอกจากน ย งได จ ดท าแผนท ข อจ าก ดการใช ประโยชน ท ด นโดยอาศ ยข อม ลจ านวน 17 ช น ข อม ล ประกอบด วย สนามบ น เสาส ญญาณโทรศ พท ถนน ระบบจ าหน าย 33 kv เขตป าไม พ นท ป าชายเลน เขตเม อง พ นท แหล งน า แม น า ล าคลอง พ นท นาข าว สวนปาล มน าม น สวนยางพารา สวนมะพร าว ขอบเขตการปกครอง ต าแหน งสถาน ไฟฟ าย อย การไฟฟ าส วนภ ม ภาค ต าแหน ง สถาน ไฟฟ าย อยการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย และต าแหน งสถาน ว จ ยพล งงานลมแสดง ต วอย างด งร ปท 3 t (2) - 9 - ร ปท 3 แผนท การใช ประโยชน ท ด นสถาน ว จ ยท าฉาง จ.ส ราษฎร ธาน การว เคราะห ด ชน ทางการเง น ผลการว เคราะห พล งงานไฟฟ าท ผล ตได รายป ด วยโปรแกรม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks