แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ - PDF

Description
r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 23 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ได ประกาศในราชก จจาน เบกษาเม อว นท 6 ก นยายน 2554 เพ อเป นกรอบ แนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด าเน นงานของคณะร ฐมนตร ตามน ยมาตรา 13 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ โดยเม อม แผนการบร หารราชการแผ นด นแล ว ส วนราชการจะต องน าแผนการบร หารราชการแผ นด น ด งกล าวไปด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของส วนราชการน นๆ ให สอดคล องก น ท งน เพ อให การปฏ บ ต ราชการของแต ละส วนราชการเป นไป เพ อการบรรล เช งนโยบายของร ฐบาล ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ซ งม หน าท หล กในการป องก นและปราบปราม การท จร ตในภาคร ฐ รวมท งสน บสน นและอ านวยความสะดวกให ก บส วนราชการและหน วยงานของร ฐอ นท เก ยวข องก บการป องก นและแก ไขป ญหา การท จร ตได ด าเน นการจ ดท าแผน ประจ า พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ท ม ความ สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ว าด วยการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ พ.ศ และแผนกระทรวงย ต ธรรม ซ งในการจ ดท าแผนฯ ด งกล าวได ผ านกระบวนการม ส วนร วมจากผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน และส าน กงาน ป.ป.ท. จะใช แผนฯ ฉบ บน เพ อเป นกรอบและแนวทางในการจ ดท าค าขอและปฏ บ ต ราชการประจ า ท งน เพ อประโยชน ส งส ดต อหน วยงานภาคร ฐและประชาชนเป นส าค ญ ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 สารบ ญ หน า บทน า 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ค าน ยมร วม 2 ว ฒนธรรมองค กร 2 เป าประสงค และ และ 3 การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป 6 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) 2 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. ว ส ยท ศน เป นองค กรท ได ร บการยอมร บ เช อม น และศร ทธาในการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ พ นธก จ 1. ตรวจสอบและไต สวนข อเท จจร งเพ อปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 2. สร างค าน ยมต อต านการท จร ต และปฏ บ ต การเช งร กด านการป องก น 3. สร างและส งเสร มการม ส วนร วมจากท กภาคส วนของส งคมในการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 4. พ ฒนากลไกในการข บเคล อนชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 5. พ ฒนาระบบบร หาร บ คลากร และองค ความร ด านต างๆ รวมถ งมาตรการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรม ค าน ยมร วม 1. เช ดช ค ณธรรม 2. ต อต านการท จร ต 3. เป นม ตรก บคนด 4. ส จร ต โปร งใส 5. ท างานเป นท ม ว ฒนธรรมองค กร ร วมค ด ร วมม อ ร วมใจ ป องก นภ ยการท จร ต 3 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. เป าประสงค และ และ เป าประสงค และ 1.สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต าน ท จร ต 1. 1 ประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรม และสร างว น ยแก ท กภาคส วน 1.1 จ านวนก จกรรมประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ยท จ ดท าข น ให ก บท กภาคส วนเท ยบก บแผนท ต งไว 1.2 ร อยละของความส าเร จในการจ ดก จกรรม ประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ยท จ ดท าข นให ก บท กภาคส วน 1.ประชาส มพ นธ บทบาท ภารก จ และผลงานของ ส าน กงาน ป.ป.ท. ให เป นท ร บร แก ท กภาคส วน 2.รณรงค ให ความร แก ประชาชน หน วยงาน และ องค กรท เก ยวข องในการสร างจ ตส าน กและค าน ยม ในการต อต านการท จร ต 3.แสวงหาต นแบบ และเช ดช คนด เพ อสร างขว ญ ก าล งใจและกระต นจ ตส าน กในการท าความด 2.สร างกลไกการป องก น การท จร ตให เข มแข งและ ม ประส ทธ ภาพ 3.สร างเคร อข ายเฝ าระว งให ม ความเข มแข ง 3.1 จ านวนเคร อข ายเฝ าระว งท กภาคส วนในการ ป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 3.2 ร อยละของจ านวนเคร อข ายเฝ าระว งท กภาค ส วนท เข าร บการอบรมได ร บความร ด านการป องก น และปราบปรามการท จร ตเพ มมากข น 3.3 ระด บความส าเร จของการข บเคล อน ชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามการท จร ต 1.สร างเคร อข ายให ความร วมม อในการป องก นและ ปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 2.ฝ กอบรม ส มมนา ถ ายทอด และแลกเปล ยนความร ในด านการป องก นและปราบปรามการท จร ตก บ กล มในภาคส วนต างๆ 4.สร างมาตรการค มครองผ ให ความร วมม อก บภาคร ฐให ม ความปลอดภ ย 4.1 ระด บความส าเร จในการพ ฒนาช องทางใน การร บร ข าวสารของประชาชน 3.ก าหนดและสร างมาตรการในการค มครองพยาน และบ คคลท เก ยวข องก บการปราบปรามการท จร ตใน ภาคร ฐท ให ความร วมม อ ให ม ความปลอดภ ยและ ได ร บความย ต ธรรม 4 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. เป าประสงค และ 3.สร างความเข มแข งใน การปราบปรามการท จร ต ภาคร ฐ 2.พ ฒนาและบ งค บใช กฎหมาย การป องก นและปราบปรามการ ท จร ตให ม ประส ทธ ภาพ 2.1 ร อยละของจ านวนคด ท คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต สวนแล วเสร จ 2.2 จ านวนเร องท จร ตท ได ร บการตรวจสอบ ข อเท จจร งเบ องต น 2.3 ร อยละของเร องท จร ตท ได ร บการตรวจสอบ ข อเท จจร งเท ยบก บเร องท จร ตท ได ร บการร องเร ยน มาท งหมด 1.สร าง พ ฒนาและปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎระเบ ยบท เก ยวข องในการข บเคล อนการป องก น และปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ศ กษา ว จ ยร ปแบบการกระท าความผ ดเพ อ เสร มสร างองค ความร และก าหนดแนวทางในการ ป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐให ม ความ เหมาะสมและสอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ นและ ร ปแบบการท จร ตในอนาคต 5.พ ฒนากลไกในการท างาน และสร างระบบการข าวให ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 5.1 ความส าเร จในการพ ฒนากลไกในการท างาน ด านการปราบปราม 5.2 ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบการ ข าวให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. พ ฒนาระบบการข าวให สามารถเป นเคร องม อใน การปราบปรามการท จร ตได อย างม ประส ทธ ภาพ 5 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. เป าประสงค และ 4.เสร มสร างข ดสมรรถนะ การบร หารจ ดการองค กร และบ คลากร 6. พ ฒนาระบบและ กระบวนการในการท างาน 6.1 ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบและ กระบวนการในการท างานภายในของส าน กงาน ป.ป.ท. 1. พ ฒนากลไกและร ปแบบในการท างานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด 2. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรของส าน กงานให 7.พ ฒนาระบบข อม ล สารสนเทศให สามารถใช ในการ บร หารและต ดส นใจ 8. การสร างขว ญและก าล งใจ ให ก บบ คลากร 9.การสร างบ คลากรท เป นม อ อาช พ 7.1 ระด บความส าเร จในการด าเน นงานตามแผน แม บทพ ฒนาเทคโนโลย และการส อสารของ ส าน กงาน ป.ป.ท. 8.1 ผลการส ารวจความพ งพอใจของบ คลากร 9.1 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตาม แผนพ ฒนาบ คลากรของส าน กงาน 9.2 ร อยละของเร องการตรวจสอบข อเท จจร ง เบ องต นท คณะกรรมการ ป.ป.ท. ม ความเห น สอดคล องก บผลการตรวจสอบข อเท จจร ง ม ประส ทธ ภาพ เป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง 3. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อข บเคล อนการป องก นและปราบปรามการท จร ต และการบร หารจ ดการภายในองค กรให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 4. พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อใช ในการป องก นและ ปราบปรามการท จร ต 5. พ ฒนาบ คลากรของส าน กงานให ม ข ดสมรรถนะท สองคล องก บความต องการขององค กรและเป นม อ อาช พในการปฏ บ ต งาน 6. เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรท ด และความเป น อ นหน งอ นเด ยวก นของส าน กงาน 6 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. 1.สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจ ต อต านท จร ต 1. ประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก ค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรม และสร าง ว น ยแก ท กภาคส วน 1.1 จ านวนก จกรรม ประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล กจ ตส าน ก และสร างว น ยท จ ดท า ข นให ก บท กภาคส วน เท ยบก บแผนท ต งไว 1.2 ร อยละของ ความส าเร จในการจ ด ก จกรรมประชาส มพ นธ รณรงค ให ความร ปล ก จ ตส าน ก และสร างว น ย ท จ ดท าข นให ก บท กภาค ส วน 4 โครงการ ประชาส มพ นธ บทบาทภารก จ และผลงานของ ส าน กงาน ป.ป.ท. ให เป นท ร บร แก ท กภาคส วน 2.รณรงค ให ความร แก ประชาชน หน วยงานและ องค กรท เก ยวข อง ในการสร าง จ ตส าน กและ ค าน ยมในการ ต อต านการท จร ต 3.แสวงหา ต นแบบ และเช ด ช คนด เพ อสร าง ขว ญก าล งใจและ กระต นจ ตส าน ก ในการท าความด โครงการ/ผลผล ต/ก จกรรม 1.1 โครงการประชาส มพ นธ หน วยงานและสร างจ ตส าน กในการ ป องก นการท จร ตให ก บประชาชน 1.2 โครงการส งเสร มความร ด านการ ท จร ตคอร ร ปช นในภาคร ฐระด บ อาช วศ กษา ในจ งหว ด ในเขตความ ร บผ ดชอบของส าน กงาน ป.ป.ท. เขตพ นท โครงการประชาส มพ นธ บทบาท ภารก จ หน าท ของส าน กงาน ป.ป.ท. ทางสถาน ว ทย ในเขตความร บผ ดชอบ ของส าน กงาน ป.ป.ท. ในเขตพ นท โครงการส มมนาสร างเสร ม จ ตส าน กค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐ ประเภทองค กรปกครองส วนท องถ น บร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล ประจ าป เจ าภาพระด บ กรม/ส าน ก/ กอง เขตพ นท 4 เขตพ นท 4 เขตพ นท 4 เขตพ นท 4 7 แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงาน ป.ป.ท. 2.สร างกลไกการ ป องก นการท จร ต ภาคร ฐให เข มแข ง และม ประส ทธ ภาพ 3.สร างเคร อข าย การเฝ าระว งให ม ความเข มแข ง 3.1 จ านวนเคร อข ายเฝ า ระว งท กภาคส วนในการ ป องก นและปราบปราม การท จร ตในภาคร ฐ 3.2 ร อยละของจ านวน เคร อข ายเฝ าระว งท กภาค ส วนท เข าร บการอบรม ได ร บความร ด านการ ป องก นและปราบปราม การท จร ตเพ มมากข น 3.3 ระด บความส าเร จของ การข บเคล อน ชาต ว าด วยการป องก น และปราบปรามการท จร ต 7, สร างเคร อข าย และความร วมม อ ในการป องก น และปราบปราม การท จร ตใน ภาคร ฐ 2. ฝ กอบรม ส มมนา ถ ายทอด และแลกเปล ยน ความร ในด าน การป องก นและ ปราบปรามการ ท จร ตก บ กล มใน ภาคส วนต างๆ โครงการ/ผลผล ต/ก จกรรม 3.1 โครงการบ ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks