แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท - PDF

Description
แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 27 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ วเตอร ม ความสามารถในการท างานท หลากหลาย โดยเฉพาะการน าเอา คอมพ วเตอร เข ามาใช ก บงานทางด านการพ มพ เอกสารโดยใช Microsoft Office Excel 2003 ซ งเป น โปรแกรมท ได ร บความน ยมแพร หลายอย ในป จจ บ น เพ อให สามารถใช ประโยชน จากโปรแกรม ตารางงานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งควรศ กษาการใช โปรแกรมอย างม ท กษะและเข าใจให มากท ส ด เพ อน าไปประย กต ใช ก บงานได อย างเหมาะสม จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกจ ดประสงค รายว ชา มาตรฐานรายว ชา ค าอธ บายรายว ชาและสมรรถนะรายว ชาตาม หล กส ตรได 2. แจ งการว ดผลและการประเม นผล 3. ม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท ผ สอนสามารถ ส งเกตเห นได ในด านความม มน ษยส มพ นธ ความม ว น ย ความร บผ ดชอบ ความเช อม นในตนเอง ความสนใจใฝ ร ความร กสาม คค ความกต ญ กตเวท สมรรถนะหล ก 121. ปฏ บ ต งานเก ยวก บการใช โปรแกรมตารางงาน สมรรถนะย อย ศ กษาความร เก ยวก บโปรแกรมตารางงาน การป อนข อม ล ต วบ งช อธ บายความหมาย หน าท ส วนประกอบของโปรแกรมตารางงานและ ป อนข อม ล ปร บปร งแก ไขข อม ลในสม ดตารางงาน พร อมท งจ ดร ปแบบของข อม ล ในแผ นงาน (Word Sheet) ค านวณในโปรแกรม Microsoft Office Excel2003 และจ ดการฐานข อม ล ในแผ นงาน (Database) พร อมท งสร างแผนภ ม และออกรายงานทางเคร องพ มพ เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานด านคอมพ วเตอร สมรรถนะหล ก 122. ว เคราะห และประย กต ใช โปรแกรมตารางงานอย างม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท ด ในการ ใช คอมพ วเตอร สมรรถนะย อย ว เคราะห ข อม ลใน Microsoft Office Excel 2003 ต วบ งช สร างตารางสร ปผลข อม ล (Pivot Table) และสร างแมโคร (Macro) เพ อใช ในการท างาน เน อหาสาระ 1. จ ดประสงค รายว ชา มาตรฐานรายว ชาและค าอธ บายรายว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า 2. การว ดผลและการประเม นผล ก จกรรมการเร ยนร ข นน าเข าส บทเร ยน 1. น กเร ยนและคร ร วมก นแสดงความค ดเห นถ งความส าค ญและประโยชน ของโปรแกรม ตารางงาน 2. น กเร ยนร วมก นอภ ปรายว าการน าเอาคอมพ วเตอร เข ามาใช ก บงานด านการพ มพ เอกสาร หร อการ ใช โปรแกรมตารางงานม ผลต อประส ทธ ภาพการท างานอย างไร 3. น กเร ยนช วยก นยกต วอย างโปรแกรมตารงงานท น กเร ยนร จ ก ม โปรแกรมอะไรบ าง ข นสอน 4. น กเร ยนสนทนาก บคร และช วยก นสร ปความส าค ญของการใช โปรแกรมตารางงาน คร ให น กเร ยนจดบ นท กไว 5. น กเร ยนร บฟ งค าช แจงส งเขปรายว ชาการใช โปรแกรมตารางงาน และการว ดประเม นผล ซ กถามข อป ญหา รวมท งแสดงความค ดเห นเก ยวก บการเร ยนว ชาน 6. น กเร ยน ศ กษาความหมายของการโปรแกรมตารางงาน คร ให น กเร ยนแต ละกล มส ง ต วแทนออกมาอธ บายความหมายของการประมวลผลค าหน าช นเร ยนพอส งเขป ข นสร ปและการประย กต 7. น กเร ยนวางแผนการส าหร บการศ กษาค นคว า และฝ กฝนเพ มเต ม 8. น กเร ยนท าแบบประเม นผลการเร ยนร และประเม นตนเองโดยใช แบบประเม นตนเอง ท คร มอบให เพ อทดสอบความซ อส ตย ส อและแหล งการเร ยนร 1. หน งส อเร ยนว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ( ) ของส าน กพ มพ ท มฝ าย ว ชาการ ศ.ส.อ. 2. เคร องคอมพ วเตอร 3. โปรแกรม Microsoft Word 2003 หล กฐาน 1. การตรวจเช คผลงาน 2. แผนจ ดการเร ยนร 3. ใบเช คช อ การว ดผลและการประเม นผล ว ธ ว ดผล 1. ตรวจก จกรรมระหว างเร ยน 2. ส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล 3. ตรวจแบบประเม นผลการเร ยนร 4. การส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค เคร องม อว ดผล 1. แบบตรวจสอบก จกรรมระหว างเร ยน 2. แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล 3. แบบประเม นผลการเร ยนร 4. แบบประเม นค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค โดยร วมก น ประเม น เกณฑ การประเม นผล 1. แบบตรวจสอบก จกรรมระหว างเร ยนเกณฑ ผ าน ท าถ กต อง 50% ข นไป 2. แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล เกณฑ ผ าน ต องไม ม ช องปร บปร ง 3. แบบประเม นผลการเร ยนร เกณฑ ผ าน ท าถ กต อง 50% ข นไป 4. แบบประเม นค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค คะแนนข นอย ก บ การประเม นตามสภาพจร ง ก จกรรมเสนอแนะ ให ผ เร ยนตอบค าถามเก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า บ นท กหล งการสอน น กเร ยนท าได ตามข นตอนท วางไว เป นบางส วนเพราะพ งเป ดเร ยนเป นว นแรกท น กเร ยนได เจอก นน กเร ยนจ งพ ดค ยก นและไม ค อยจะจดบ นท กก นเป นบางส วนแต ระหว างการให ท า ก จกกรมน กเร ยนม ความสนใจก นเป นอย างด แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1(ต อ) หน วยท 1 รห สว ชา ว ชาการใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1(2-4) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางงาน จ านวน 3 ช.ม. สาระส าค ญ โปรแกรมตารางงานเป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดการข อม ลท เป นต วเลข ซ งม ท งโปรแกรม ท ท างานบนระบบปฏ บ ต การ DOS เช น LOTUS ซ งในป จจ บ นไม น ยมใช แล วและโปรแกรมท ท างานบน ระบบปฏ บ ต การ WINDOWS เช น Microsoft Excel ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรม Microsoft Office 2003โปรแกรมน เหมาะส าหร บงานด านการค านวณ โดยล กษณะการค านวณน นเป นไปในร ปแบบ ของสเปรดช ต (Spreadsheet) โดยอาศ ยตารางการค านวณท เป นช องๆ ซ งเร ยกว า เซลล (Cell) โปรแกรม Microsoft Excel 2003 น ช วยค านวณต วเลขได ง ายๆ ต งแต ระด บของต วเลข พ นฐานถ งระด บของข นการใช ส ตรในการค านวณทางการเง นท ซ บซ อนมากข น นอกจากน ย งใช โปรแกรมในการว เคราะห หาข อม ล สร างรายงาน สร างแผนภ ม (Chart) และจ ดการฐานข อม ลได ด อ กด วย นอกจากน โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ย งม ความสามารถในการท างานร วมก บ โปรแกรมอ นๆ ได อ กด วย เช น สามารถสร างงานในร ปแบบของการ Presentation โดยสร างให อย ในร ปแบบของ Web Page ได เป นอย างด จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายค ณสมบ ต ท วไปของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 ได 2. เร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel ได 3. อธ บายส วนประกอบหน าจอของ โปรแกรม Microsoft Excel ได 4. อธ บายส วนประกอบของแผ นงาน (Worksheet) ได 5. ใช เมน และแถบเคร องม อได 6. ม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท คร สามารถ ส งเกตเห นได ในด านความม มน ษยส มพ นธ ความม ว น ย ความร บผ ดชอบ ความเช อม น ในตนเอง ความสนใจใฝ ร ความร กสาม คค ความกต ญ กตเวท สมรรถนะหล ก 121. ปฏ บ ต งานเก ยวก บการใช โปรแกรมตารางงาน สมรรถนะย อย ศ กษาความร เก ยวก บโปรแกรมตารางงาน การป อนข อม ล ต วบ งช อธ บายความหมาย หน าท ส วนประกอบของโปรแกรมตารางงานและ ป อนข อม ล ปร บปร งแก ไขข อม ลในสม ดตารางงานพร อมท งจ ดร ปแบบของข อม ลในแผ นงาน (Word Sheet) เน อหาสาระ 1. ค ณสมบ ต ท วไปของโปรแกรม Microsoft Office Excel การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel 3. ส วนประกอบหน าจอของ โปรแกรม Microsoft Excel 4. ส วนประกอบของแผ นงาน (Worksheet) 5. การใช เมน และแถบเคร องม อ ก จกรรมการเร ยนร ข นน าเข าส บทเร ยน 1. คร ช แจงถ งการน าเอาโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เป นหน งในช ดโปรแกรม Microsoft Office 2003 และเป นโปรแกรมท เป นท น ยมอย างแพร หลาย และอภ ปรายร วมก บน กเร ยน ในการใช โปรแกรมโดยท วไป ว าน กเร ยนแต ละคนสนใจโปรแกรมประเภทใดบ าง เพ อสร าง ความค นเคยให เก ดข นต อการเร ยนร คร พ ดถ งโปรแกรมท น ามาใช ศ กษาน ผล ตโดยบร ษ ท ไมโครซอฟต (Microsoft) ซ งเป นโปรแกรมท เก ยวก บการค านวณด านต วเลข โดยม พ นฐานมาจาก โปรแกรม Lotus ค อ แบ งออกเป นแถวและคอล มน แต อย างไรก ตามโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ม ประส ทธ ภาพและความสามารถมากกว า เพราะม การพ ฒนามาโดยตลอด และม เคร องม อ อ านวยความสะดวกให แก ผ ใช มากมาย ข นสอน ก จกรรมคร ผ สอน 2. คร บอกค ณสมบ ต ท วไปของโปรแกรม Microsoft Excel 2003 พร อมยกต วอย าง เปร ยบเท ยบ 3. คร อธ บายส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel คร สาธ ต การเข าส โปรแกรม Microsoft Excel ซ งท าได 3 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 เข าส โปรแกรมโดยการคล กท ไอคอน start ว ธ ท 2 เข าส โปรแกรมโดยการคล กท Shortcut Icon ว ธ ท 3 เข าส โปรแกรมโดยการคล กท ป ม Start เล อก Sun 4. คร ให น กเร ยนท าใบงานหน วยท 1 ก จกรรมน กเร ยน 5. น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ไป พร อมก บ การสาธ ตของคร และซ กถามถ าไม เข าใจข นตอนในส วนใด 6. ฝ กให น กเร ยนท กคนท าการต ดต งโปรแกรม Microsoft Excel 2003 และส มน กเร ยน ข นมาอธ บายหน าช นเร ยน แล วบ นท กข นตอนการต ดต งโปรแกรมส งคร 7. ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามใบงานท กข นตอนท ได ร บมอบหมายจากคร ข นสร ปและการประย กต 8. คร เสนอแนะการใช โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ท ท าให เก ดประส ทธ ภาพและผล การ เร ยนร ท คาดหว งโดยน กเร ยนจะต องฝ กท กษะอย างสม าเสมอเพ อให เก ดการเร ยนร และความช านาญ สร างความตระหน กในหน าท ความร บผ ดชอบต อน กเร ยนซ งสามารถน าไปประย กต ใช ในการ ท างาน และช ว ตประจ าว นได และให น กเร ยนท าแบบประเม นผลหล งเร ยนและน างานท มอบหมายท กช นส งคร ส อและแหล งการเร ยนร 1. หน งส อเร ยนว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ( ) ของส าน กพ มพ ฝ ายว ชาการ ศ.ส.อ. 2. เคร องคอมพ วเตอร 3. เคร องฉายข ามศ รษะ 4. ใบงาน 5. โปรแกรม Power Point หล กฐาน 1. การตรวจเช คผลงาน 2. แผนจ ดการเร ยนร 3. ใบเช คช อ การว ดและการประเม นผล ว ธ ว ดผล 1. ตรวจแบบประเม นผลการเร ยนร ก อนเร ยน/หล งเร ยน 2. ส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล 3. ส งเกตพฤต กรรมการเข าร วมก จกรรมกล ม 4. ตรวจแบบประเม นผลการเร ยนร หน วยท 1 5. การส งเกตและประเม นผลพฤต กรรมด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ น พ งประสงค เคร องม อว ดผล 1. แบบประเม นผลการเร ยนร ก อนเร ยน/หล งเร ยน 2. แบบส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคล 3. แบบส งเกตพฤต กรรมการเข าร วมก จกรรมกล ม 4. แบบประเม นผลการเร ยนร หน วยท 1 5. แบบประเม นค ณธรรม จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks