การจ ดสรรท ด น เอกสารประกอบการสอนรายว ชา อาจารย วรพ นธ แก วพ ทยาภรณ สาขาว ศวกรรมสารวจ หน าท 1 - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอนรายว ชา หน าท 1 หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 2 โครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 7 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอนรายว ชา หน าท 1 หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 2 โครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร หมวด 4 ระบบและมาตรฐานของถนนและทางเท า หมวด 5 ระบบการระบายน า หมวด 6 ระบบการบาบ ดน าเส ย หมวด 7 ระบบไฟฟ า หมวด 8 ระบบประปา หมวด 9 ระบบโทรศ พท หมวด 10 สาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะตามท จาเป น 2 การจ ดสรรท ด น หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น ในการขออน ญาตทาการจ ดสรรท ด น ผ ขอต องจ ดให ม แผนผ งการจ ดสรรท ด น ด งน แผนผ งส งเขป ได แก แผนผ งแสดงท ต งบร เวณการจ ดสรรท ด นและล กษณะบร เวณท ด นโดยรอบ รวมท ง เส นทางท เข าออกส บร เวณการจ ดสรรท ด น จากทางหลวง หร อทางสาธารณะภายนอกตามสภาพความเป น จร งในพ นท ให สามารถตรวจสอบได แผนผ งบร เวณรวม ได แก แผนผ งท แสดงร ปต อของเอกสารส ทธ ท ด นท กแปลงท นามาทาการจ ดสรรท ด น และรายละเอ ยดของท สาธารณประโยชน ต าง ๆ ท อย ภายในบร เวณ และบร เวณท ต ดต อก น รวมท งเง อนไข ท เก ยวก บท ด นท งของทางราชการและของทางส วนบ คคล ให แสดงการเช อมต อของโครงการท งหมดไว ในแผนผ งบร เวณรวม และในกรณ ท ม โครงการต อเน องเป นหลายโครงการ ให แสดงการเช อมต อของ โครงการท งหมดไว ในแผนผ งบร เวณรวมด วย 3 หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น ในการขออน ญาตทาการจ ดสรรท ด น ผ ขอต องจ ดให ม แผนผ งการจ ดสรรท ด น ด งน แผนผ งการแบ งแปลงท ด น ได แก แผนผ งแสดงการแบ งท ด นออกเป นท ด นแปลงย อยเพ อการจ ดจาหน าย แยกประเภท และแปลงท ด นเพ อจ ดทาสาธารณ ปโภค บร การสาธารณะ และเส นทางถนน แผนผ งระบบสาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะ ได แก แผนผ งแสดงรายละเอ ยดของระบบ สาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะท จะจ ดให ม ข นในบร เวณการจ ดสรรท ด น แผนผ งระบบการระบายน า แผนผ งระบบการประปา แผนผ งระบบการบาบ ดน าเส ย แผนผ งระบบถนนและทางเท า แผนผ งอ น ๆ ท เก ยวข อง 4 การจ ดสรรท ด น หมวด1 หล กเกณฑ ในการจ ดทาแผนผ งโครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น ในการขออน ญาตทาการจ ดสรรท ด น ผ ขอต องจ ดให ม แผนผ งการจ ดสรรท ด น ด งน แผนผ งท กรายการ จะต องแสดงรายละเอ ยดของส งท ปรากฎอย ในสภาพป จจ บ น และสภาพหล งจากการ ปร บปร งพ ฒนาแล ว รายละเอ ยดของส งท ต องแสดงในแผนผ งแต ละรายการให เป นไปตามประกาศของ คณะกรรมการควบค มการจ ดสรรท ด น แผนผ งแต ละรายการจะต องจ ดทาบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 ของทางราชการ โดยจะต องจ ดให ม ม ด านข างขวา แสดงด ชน แผนผ งท ต อก น (ในกรณ ท บร เวณการจ ดสรรท ด นม ขนาดใหญ ) ช อโครงการ ช อ และท ต งของพน กงานจ ดสรรท ด น ช อและลายม อช อของผ ออกแบบ และว ศวกรผ คานวณระบบต าง ๆ พร อมท งเลขทะเบ ยนใบอน ญาตประกอบว ชาช พกฎหมายว าด วยว ชาช พว ศวกรรม และหร อสถาป ตยกรรม ด วย 5 หมวด 2 โครงการและว ธ การในการจ ดสรรท ด น ในการขออน ญาตท าการจ ดสรรท ด น ผ ขอต องแสดงหล กฐาน และรายละเอ ยดตามความในข อ 11 แห งประกาศของคณะ ปฏ ว ต ฉบ บท 286 ลงว นท 24 พฤศจ กายน 2515 ด งต อไปน 8.1 ช อของผ ท าการจ ดสรรท ด นพร อมท งท อย และท ต งของส าน กงานจ ดสรรท ด น 8.2 ท ด นอ นเป นท ต งของโครงการจ ดสรรท ด น 8.3 หมายเลขเอกสารส ทธ ท ด นท น ามาท าการจ ดสรร เน อท ด นรายแปลง และเน อท ด นรวม รายการน จะแสดงไว ใน แผนผ งบร เวณรวมของหมวด 1 ด วย 8.4 บ ญช แสดงหมายเลขของท ด นแปลงย อย และเน อท ด นแต ละแปลงท ด นย อยท จะจ ดจ าหน ายท งหมดเร ยงล าด บ ต อเน องก นไปท กประเภทท จะท าการจ ดสรรเป นบ านเด ยว บ านแฝด บ านแถว อาคารพาณ ชย อ ตสาหกรรม ท ด นแปลง ย อยท ใช เพ อเป นสาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะให แสดงเน อท ด นเป นรายแปลง 8.5 ประเภทของสาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะท จะจ ดให ม ข นในบร เวณการจ ดสรรท ด น ให ม รายละเอ ยด แสดงขนาด ความกว าง ความยาว เน อท และจ านวนของแต ละประเภท โดยก าหนดว นท เร มก อสร างและว นท จะจ ดท าให เสร จในกรณ ท เป นโครงการใหญ ให แบ งเป นส วนหร อเป นโครงการย อย พร อมท งราคาค าก อสร างจ ดท าโดยประมาณเป น ส วน ๆ เพ อประโยชน ในการจ ดสร างและการก าหนดม ลค าการค าประก นสาธารณ ปโภค การจ ดแบ งเป นส วนหร อโครงการ ย อย ต องแสดงแต ละส วนให ช ดเจนในแผนผ งบร เวณรวม ให เห นความเช อมโยงระหว างโครงการย อยด วยก น 8.6 ประเภทของการใช ประโยชน ท ด นแต ละท ด นแปลงย อยท จะท าการจ าหน ายโดยแบ งเป นประเภทบ านเด ยว บ าน แฝด บ านแถว อาคารพาณ ชย อ ตสาหกรรม สาธารณ ปโภค บร การสาธารณะ ท ด นแปลงอ นในโครงการจ ดสรรท ด นท จะ เก บไว ภายหล งจะต องแจ งประเภทของอาคารท สร างข นในอนาคต เพ อเป นเกณฑ ก าหนดความต องการระบบ สาธารณ ปโภค 6 หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร ขนาดของท ด นจ ดสรร แบ งเป น 3 ขนาด ค อ - ขนาดใหญ ได แก ท ด นท ทาการร งว ดแบ งเป นแปลงย อยเพ อจาหน ายต งแต 500 แปลง หร อเน อ ท เก นกว า 100 ไร - ขนาดกลาง ได แก ท ด นท ทาการร งว ดแบ งเป นแปลงย อยเพ อจาหน ายต งแต แปลง หร อเน อท ไร - ขนาดเล ก ได แก ท ด นท ทาการร งว ดแบ งเป นแปลงย อยเพ อจาหน ายต งแต แปลง หร อ เน อท ต ากว า 19 ไร ในการจ ดสรรท ด นเพ อการจาหน ายเฉพาะท ด น ท ด นแปลงย อยจะต องม ขนาดความกว างของหน าแปลงท ต ดถนนไม ต ากว า 12 เมตร และม ความยาวไม ต ากว า เมตร หากร ปท ด นแปลงย อยไม ได ขนาด ด งกล าว ต องม เน อท ไม ต ากว า 80 ตารางวา 7 การจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร ในการจ ดสรรท ด นเพ อการจาหน ายพร อมอาคาร ท ด นแปลงย อยจะต องม ขนาดและเน อ ท ของท ด น แยกเป นประเภทด งน บ านเด ยว ท ด นแต ละแปลงต องม ความกว าง และความยาวไม ต ากว า เมตร และม เน อท ไม ต ากว า 50 ตารางวา หากความกว างหร อความยาวไม ได ขนาดด งกล าว ต องม เน อท ไม ต ากว า 60 ตารางวา ต วอาคารต องห างจากเขตท ด นท กด านไม ต ากว า 2.00 เมตร บ านแฝด ท ด นแต ละแปลงต องม ความกว างไม ต ากว า 8.00 เมตร และม เน อท ไม ต ากว า 35 ตาราง วา ต วอาคารด านท ไม ต ดก นต องห างจากเขตท ด นด านละไม ต ากว า 2.00 เมตร 8 การจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร ในการจ ดสรรท ด นเพ อการจาหน ายพร อมอาคาร ท ด นแปลงย อยจะต องม ขนาดและเน อ ท ของท ด น แยกเป นประเภทด งน บ านแถว ท ด นแต ละแปลงต องม ความกว างไม ต ากว า 4.00 เมตร และม เน อท ไม ต ากว า 16 ตาราง วา ต วอาคารด านหน าและด านหล ง ต องห างจากเขตท ด นไม ต ากว า 2.00 เมตร การเว นช องว าง ระหว างแปลงท ด น ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต ควบค มอาคาร และกฎหมายท เก ยวข อง อาคารพาณ ชย ท ด นแต ละแปลงต องม ความกว างไม ต ากว า 4.00 เมตร และม เน อท ไม ต ากว า 16 ตารางวา ต วอาคารต องห างจากเขตท ด นด านหล งไม ต ากว า 2.00 เมตร การเว นช องว างระหว าง แปลงท ด นตามข อ 12.3 และ 12.4 ต องจ ดให ม เพ มข นระหว างท ด นแปลงย อยประเภทน ต อเน องก บท ด นแปลงย อยประเภทอ น ช องว างน ถ อเป นส วนสาธารณ ปโภคของโครงการท ต อง ปร บปร ง และอน ญาตให ใช เป นท กล บรถหร อเพ อการอ นได 9 การจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร ในการจ ดสรรท ด นเป นประเภทท ประกอบการอ ตสาหกรรม ขนาดและเน อท ด นของท ด นแปลงย อย ให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการควบค มการจ ดสรรท ด น ท จะพ จารณาตามความเหมาะสมก บหล กเกณฑ ท กาหนดในข อ 11 และต องแยกห างจากท ด นประเภทท อย อาศ ยไม ต ากว า เมตร เพ อประโยชน ในการจ ดขนาดและจานวนของระบบสาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะให เพ ยงพอต อ การใช ประโยชน ในอนาคต ท ด นแปลงอ นในโครงการจ ดสรรท ด น ต งแต 200 ตารางวาข นไป จะต อง นามารวมเพ อคานวณจานวนแปลงท ด นใหม โดยใช เกณฑ เฉล ยเน อท 75 ตารางวา (300 ตารางเมตร) ต อ 1 แปลง จานวนแปลงท ด นท คานวณได จากเกณฑ เฉล ยน จะถ กนาไปรวมก บจานวนท ด นแปลงย อยท จ ดขนาดตามเกณฑ กาหนด เพ อใช ในการกาหนดขนาด และจานวนสาธารณ ปโภค และบร การสาธารณะ ตามหมวดอ นต อไป หากล กษณะท วไปของการจ ดสรรท ด น เป นการแบ งท ด นแปลงย อยเป นประเภทบ าน แฝด บ านแถว หร ออาคารพาณ ชย เก นกว าร อยละ 50 ของพ นท ท งโครงการ คณะกรรมการควบค มการ จ ดสรรท ด นจะใช เกณฑ เฉล ยเน อท ท นาไปคานวณตามวรรคต น จากผลเฉล ยของขนาดแปลงท ด นท แสดง มาในแผนผ งการแบ งแปลงท ด นมาเป นต วคานวณแทนก ได 10 การจ ดสรรท ด น หมวด 3 ขนาดและเน อท ของท ด นท ทาการจ ดสรร ในการจ ดสรรท ด นเป นประเภทท ประกอบการอ ตสาหกรรม ขนาดและเน อท ด นของท ด นแปลงย อย ให อย ในด ลยพ น จของคณะกรรมการควบค มการจ ดสรรท ด น ท จะพ จารณาตามความเหมาะสมก บหล กเกณฑ ท กาหนดในข อ 11 และต องแยกห างจากท ด นประเภทท อย อาศ ยไม ต ากว า เมตร เพ อประโยชน ในการจ ดขนาดและจานวนของระบบสาธารณ ปโภคและบร การสาธารณะให เพ ยงพอต อ การใช ประโยชน ในอนาคต ท ด นแปลงอ นในโครงการจ ดสรรท ด น ต งแต 200 ตารางวาข นไป จะต อง นามารวมเพ อคานวณจานวนแปลงท ด นใหม โดยใช เกณฑ เฉล ยเน อท 75 ตารางวา (300 ตารางเมตร) ต อ 1 แปลง จานวนแปลงท ด นท คานวณได จากเกณฑ เฉล ยน จะถ กนาไปรวมก บจานวนท ด นแปลงย อยท จ ดขนาดตามเกณฑ กาหนด เพ อใช ในการกาหนดขนาด และจานวนสาธารณ ปโภค และบร การสาธารณะ ตามหมวดอ นต อไป หากล กษณะท วไปของการจ ดสรรท ด น เป นการแบ งท ด นแปลงย อยเป นประเภทบ าน แฝด บ านแถว หร ออาคารพาณ ชย เก นกว าร อยละ 50 ของพ นท ท งโครงการ คณะกรรมการควบค มการ จ ดสรรท ด นจะใช เกณฑ เฉล ยเน อท ท นาไปคานวณตามวรรคต น จากผลเฉล ยของขนาดแปลงท ด นท แสดง มาใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks