แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 - PDF

Description
แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 แผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการในย คป จจ บ น กล าวได ว าหากจะประเม นว าหน วยงานใดๆจะ สามารถด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 8 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 แผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการในย คป จจ บ น กล าวได ว าหากจะประเม นว าหน วยงานใดๆจะ สามารถด าเน นงานได ประสบความส าเร จหร อไม น นให ด จากค ณภาพของบ คลากรในหน วยงาน น นๆเป นหล ก หากในหน วยงานม บ คลากรท ม ค ณภาพในท กๆระด บแล ว ก จะสามารถเช อได ว า หน วยงานน นๆจะสามารถปฏ บ ต งานให บรรล เป าประสงค ของหน วยงานท ก าหนดไว ได เพราะว า บ คลากรท ม ค ณภาพจะเป นผ ใช ทร พยากรของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพเพ อผล ตผลงานท ม ค ณภาพ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นองค กรบร การการศ กษา ว ชาช พทางว ศวกรรมศาสตร ท ได ร บการยอมร บจากส งคมท ม การด าเน นงานมากว า 36 ป ได ท า การผล ตบ ณฑ ตทางว ศวกรรมศาสตร ไปแล วกว า 33 ร น จ านวน xxxxx คน โดยในป จจ บ น คณะ ว ศวกรรมศาสตร ม บ คลากรท ปฏ บ ต งานอย รวมท งส น 304 คน แบ งเป น บ คลากร 4 กล ม 1. กล มผ บร หารระด บส ง 2. กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 3. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 4. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย ซ งการปฏ บ ต งานท ผ านมา คณะฯ ได เผช ญก บป ญหาและอ ปสรรคต างๆมากมายหลาย ประการด วยก น อ นเน องมาจากป จจ ยสภาพส งแวดล อมภายนอกท ม การเปล ยนแปลงอย าง ต อเน องอย ตลอดเวลา ไม ว าจะเป นสภาพเศรษฐก จ สภาพส งคมการเม อง และเทคโนโลย ตลอดจนความคาดหว งของส งคมท ม ต อองค การ จ งท าให คณะฯต องม การปร บต ว ปร บ สภาพแวดล อมภายในคณะฯให สามารถปฏ บ ต งานภายใต ข อจ าก ดและสภาพแวดล อมท มากระทบ ต อคณะฯ เพ อให เก ดผลส มฤทธ ท ม งหว งไว โดยเฉพาะเร องของบ คลากรท ปฏ บ ต งานซ งเป นกลไก แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 2 เป นพล งผล กด นงานของคณะฯให ข บเคล อนไปส จ ดม งหมายท ต องการได แต จากการประเม น สถานการณ ของคณะฯพบว า ในขณะน คณะฯก าล งประสบป ญหา 1. เม อม บ คลากรเกษ ยณอาย หร อลาออกไป ม กม ผลกระทบก บงาน 2. เวลาม ป ญหาในการท างาน ไม ทราบว าจะไปถามผ ท เก งในเร องน นๆได ท ไหน 3. เม อม ก จกรรมหร องานท ไม เคยท ามาก อน ม กจะหาผ ม ความร มาให ค าแนะน าหร อน า งานเหล าน ไปปฏ บ ต ได ค อนข างยาก 4. ม ข อม ล สารสนเทศ ท วมท น แต ไม สามารถน ามาใช ประโยชน ได อย างแท จร ง 5. ใช เวลานานในการค นหาข อม ลท ต องการ ซ งส วนใหญ จะหาไม ค อยพบ หร อไม ตรงตาม ความต องการ 6. องค ความร ท ม อย ในคณะฯไม ได ถ กน ามาใช ให เก ดประโยชน มาแลกเปล ยนหร อต อ ยอดให เก ดองค ความร ใหม ๆ 7. เม อเก ดป ญหา การต ดส นใจม กกระท าโดยไม ได ใช ความร ท ด ท ท ส ดท ม อย ในคณะฯ จากประเด นป ญหาข างต น หากได ม การว เคราะห แล วจะเห นได ว าป ญหาเหล าน ม ม ลเหต มาจากสภาพความขาดแคลนผ ท ม ความร หร อม องค ความร อย แล ว ไม สามารถน ามาใช ให เก ด ประโยชน ก บหน วยงานได จ งเป นม ลเหต ให การปฏ บ ต งานต างๆของคณะฯท จะต องม การ ปร บเปล ยนให ท นย ค ท นสม ย ให สามารถข บเคล อนไปตามความม งหว งท ก าหนดไว ได และ ท ายท ส ดก จะส งผลกระทบต อค ณภาพของการศ กษา ท จะต องม การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพออกส ส งคมต อไป ด งน นการท จะให บ คลากรซ งถ อได ว าเป นทร พย ส นท ทรงค ณค าย งของคณะฯและเป น บ คลากรท ม ค ณค า ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ม ความพร อมในการร งสรรค งานท ม ค ณภาพ เพ อช วยให การปฏ บ ต งานของคณะฯสามารถบรรล เป าประสงค ท วางไว อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล คณะฯจ าต องม กระบวนงานพ ฒนาบ คลากรท เป นระบบ เพ อช วย ให บ คลากรเหล าน นได ม ได ใช ความร ท ต องการ ได ท นเวลาท ต องการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพของ หน วยงานและการน าไปส ความส าเร จท วางไว ได ซ งจะต องม การวางกรอบ ท ศทางท เหมาะสมและ สอดคล องก บความต องการของหน วยงาน จ งจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาบ คลากรท กระด บอย าง เป นร ปธรรมและม ความต อเน องโดยเฉพาะในด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท ม การเปล ยนแปลง อย างรวดเร ว แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3 2.ว ตถ ประสงค 1.เพ อให บ คลากรของคณะฯในท กระด บม ความร ความเข าใจและสามารถใช เทคโนโลย ใหม ๆได เป นอย างด 2.เพ อให เก ดการพ ฒนาระบบเทคโนโลย คอมพ วเตอร ของคณะให ม ความท นสม ยย งข น 3.กล มเป าหมายด าเน นการ ในการด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศม เป าหมาย ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรท ม ส วนเก ยวข องและใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร โดยแบ งเป นระด บต างๆ ด งน 1. กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 2. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 3. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย 4. บ คคลภายนอก 4.ก จกรรม เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการและงบประมาณค าใช จ าย ด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ม ก จกรรม/ โครงการ ท จะด าเน นการด งต อไปน แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 4 กล มเป าหมาย โครงการ 1.กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 1.1 โครงการเตร ยมพร อมส ระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารและจ ดการ 1.2 โครงการฝ กอบรมการใช งานคอมพ วเตอร และ โปรแกรมส าเร จร ปให เก ดความร ความช านาญและ เพ มศ กยภาพให แก บ คคลากร 2. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 2.1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การใช ส อและ อ ปกรณ การเร ยนการสอน 3. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย 3.1 โครงการศ กษาด งานและส มมนา เร อง โครงการ พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพทางเทคโนโลย สารสนเทศ 3.2 โครงการเสร มสร างความร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ภายนอกหน วยงาน) 4. ส าหร บบ คลากรท กระด บ 4.1 โครงการจ ดท าค ม อแนะน าการใช ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร 4.2 โครงการจ ดค ม อแนะน าการใช /บ าร งร กษา คอมพ วเตอร เบ องต น 4.3 โครงการจ ดท าค ม อเอกสารประกอบการใช งาน ระบบฐานข อม ล 5. กล มบ คคลภายนอก 5.1 โครงการ Engineer School Network เป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 60 คน/1 ว น 60 คน/5 ว น 30 คน/ 1 ว น 15 คน/4 ว น 1 คน/1 คร ง 10 โรงเร ยน มค.50 เมษ-พค. มค-กพ. ม ค-เมษ ม ย-พค50 ม ย-กย.50 ม ย-กย.50 ม ย-กย.50 กพ-กย. 50 8,500 6,500 6, ,000 20,000 5,000 5,000 5,000 50,000 รวม โครงการ... แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 5 5. ผลผล ต 5.1 บ คลากรของคณะฯจ านวน 128 คน จะม ความร ความเข าใจ เก ยวก บเทคโนโลย คอมพ วเตอร ในระด บท ใช งานได ด 5.2 บ คลากรในท กระด บจะม ค ม อเก ยวก บคอมพ วเตอร ไว ใช ในการปฏ บ ต งานและแก ไข ป ญหาได ด วยตนเอง 5.3 บ คลากรในท กระด บจะม ท ศนคต ท ด ต อการใช งานคอมพ วเตอร และม แนวโน มท จะให ความสนใจต อการพ ฒนาระบบมากข น 6.ผลล พธ 6.1 ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต งานจะม มากข น สามารถลดความส ญเส ยทร พยากรและ เวลาท ไม จ าเป นลง 6.2 ขว ญก าล งใจและความม นใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากรม ส งข น ส งผลต อการเร ยน การสอนของคณะฯให ด ข น 6.3 สร างความเช อม นของบ คคลภายนอกท ม ต อคณะฯได เป นอย างด 7. ด ชน ช ว ดผลผล ตและผลล พธ 7.1 การพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ได ร บการยอมร บจากผ บร หารและม การด าเน นการอย าง เป นร ปธรรม 7.2 บ คลากรสามารถแก ไขป ญหาการใช งานคอมพ วเตอร ท เป นป ญหาเบ องต นได ด วย ตนเอง 7.3 ความสามารถในการปฏ บ ต งานทดแทนก นของบ คลากรอ นเน องจากการขาดงาน ลาออก หร อเกษ ยณอาย ราชการ 8. หน วยงานด าเน นการ 9.การต ดตามประเม นผล ม การรายงานผลการปฏ บ ต งานเม อส นส ดการด าเน นงานแต ละโครงการ แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ความสอดคล องก บนโยบายและย ทธศาสตร 10.1 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านการบร หาร 10.2 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านบร การว ชาการ 10.3 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านการจ ดการศ กษา ลงช อ... ผ เสนอแผนงาน (นางป ฐมกานต ระเบ ง ) /..ม นาคม./ ลงช อ...ผ บ งค บบ ญชา (ผศ.ดร.ยศธนา ค ณาทร ) ผ ช วยคณบด ฝ ายพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ.../.../... ลงช อ...ผ อน ม ต (.ผศ.ดร.เสร มเก ยรต จอมจ นทร ยอง) คบด.../.../...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks