ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล - PDF

Description
1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 18 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ตอนท 1: ส วนนา หล กการเหต ผลของการจ ดโรงเร ยนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภ ว ตน และความเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร ว ท งด านว ทยาการ ส งคม เศรษฐก จฐานความร (Knowledge-based Economy) และความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ ทาให แต ละประเทศไม สามารถป ดต วอย โดยลาพ ง จะต องร วมม อและพ งพาอาศ ยซ งก นและก น การดารงช ว ต ของคนในแต ละประเทศม การต ดต อส อสารซ งก นและก นมากข น ม ความร วมม อในการปฏ บ ต ภารก จและ แก ป ญหาต างๆร วมก นมากข น ในขณะเด ยวก น ส งคมโลกในย คป จจ บ นก เต มไปด วยข อม ลข าวสาร ทาให คน ต องค ด ว เคราะห แยกแยะ และม การต ดส นใจท รวดเร ว เพ อให ท นก บเหต การณ ในส งคมท ม ความสล บซ บซ อน มากข น ส งเหล าน นาไปส สภาวการณ ของการแข งข นทางเศรษฐก จ การค า และอ ตสาหกรรมระหว างประเทศ อย างหล กเล ยงไม ได และเป นแรงผล กด นสาค ญท ทาให หลายประเทศต องปฏ ร ปการศ กษา ค ณภาพของการจ ด การศ กษาจ งเป นต วบ งช ท สาค ญประการหน งสาหร บความพร อมในการเข าส ศตวรรษท 21 และศ กยภาพในการ แข งข นในเวท โลก ของแต ละประเทศ ด งน น ประเทศท จะอย รอดได หร อคงความได เปร ยบก ค อประเทศท ม อานาจทางความร และเป นส งคมแห งการเร ยนร (Learning Society) นอกจากน น ในป จจ บ นย งปรากฏสภาพป ญหาท คนท วโลกต องเผช ญก บว กฤตการณ ร วมก น ใน เร องความเส อมโทรมของทร พยากรธรรมชาต และสภาพแวดล อม ท ส งผลกระทบอย างร นแรงต อมวลมน ษย โดยท วไป สะท อนให เห นถ งแนวโน มว าคนย คใหม จะต องเผช ญก บความเปล ยนแปลงอ นหลากหลาย เป น ส ญญาณเต อนว าโลกในย คหน าจะม ปรากฏการณ ต างๆ เก ดข นเก นกว าจะคาดค ดถ ง ด วยเหต น จาเป นอย างย ง ท แต ละประเทศต องเตร ยมคนร นใหม ท ม ท กษะและความสามารถในการปร บต วให ม ค ณล กษณะสาค ญในการ ดารงช ว ตในโลกย ค ใหม ได อย างร เท าท น สงบ ส นต ม ความส ข ม ค ณภาพช ว ตท ด เหมาะสมเพ ยงพอ การจ ด หล กส ตรการเร ยนการสอนต องม ความเป นพลว ตน ก าวท นก บส งต าง ๆ ท เปล ยนแปลง ซ งสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ผล กด นให ม การปร บเปล ยน เพ อเพ มศ กยภาพการจ ด การศ กษาไทย ให พร อมสาหร บการแข งข นในเวท โลกในย คศตวรรษท 21 ด งน 1. โรงเร ยนเป นหน วยบร การทางการศ กษาในม ต ท กว างข น เพราะในป จจ บ นส งคมโลกเป นส งคม ท ไร พรมแดนท ม การต ดต อประสานส มพ นธ ระหว างประเทศต างๆมากข น อ กท งการ ก าวไปส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ จะม ผลต อการเป ดเสร ทางการศ กษา ซ งจะทาให เก ดการแข งข นในการจ ดการศ กษาของ สถาบ นการศ กษาท งในและต างประเทศ ด งน น ในอนาคตโรงเร ยนแต ละแห งจะต องม การแข งข นด านค ณภาพ มากข น โรงเร ยนในประเทศไทยเองจาเป นต องพ ฒนาให เป นหน วยบร การทางการศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อรองร บ การแข งข นท จะเก ดข นจากการเป ดเสร ทางการศ กษา 2. หล กส ตรการเร ยนการสอนม ความเป นสากล เน องจากย คโลกาภ ว ตน ม การเช อมโยงด าน การค าและการลงท น ทาให ตลาดแรงงานในอนาคตต องการคนท ม ศ กยภาพในหลายด าน รวมท งความสามารถ ด านภาษาต างประเทศ การค ดว เคราะห การส อสาร ค ณล กษณะในการเป นพลโลก การจ ดหล กส ตรและการ เร ยนการสอนจ งต องปร บให ม ความ เป นสากลมากข น นอกจากน การเป ดเสร ทางการศ กษา ทาให สถาบ นการศ กษาจากต างประเทศเข ามาลงท นด านจ ดการศ กษาในประเทศไทย โรงเร ยนควรหาภาค เคร อข าย ในการจ ดหล กส ตรนานาชาต หล กส ตรสมทบ หร อหล กส ตรร วมก บสถาบ นต างประเทศ เพ อความเป นสากล ของการศ กษา 2 3. การพ ฒนาท กษะการค ด สภาพส งคมโลกท ม การแข งข นส ง ทาให การจ ดการศ กษา จาเป นต อง เน นการพ ฒนาท กษะเป นสาค ญ ในป จจ บ นโรงเร ยนย งไม สามารถพ ฒนาท กษะการค ดของผ เร ยนได เท าท ควร เน องจากการเร ยนการสอนย งเน นให ผ เร ยนค ดตามส งท ผ สอนป อนความร มากกว าการค ดส งใหม ๆ จ งควรม กา ปร บร ปแบบกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนเพ อส งเสร มท กษะการค ดให มากย งข น 4. การปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม แนวค ดของท นน ยมท ม งการแข งข นน น ม อ ทธ พลทาให การจ ด การศ กษาของโรงเร ยนส วนใหญ เน นและให ความสาค ญการ พ ฒนาความร ความสามารถ เพ อความก าวหน าใน หน าท การงานและการม ช ว ตความเป นอย ท ด ข น จนอาจละเลยการพ ฒนาส งเสร มด านค ณธรรมจร ยธรรมซ งจะ ส งผลต อป ญหาทางส งคมตามมา ด งน นปร ชญาการจ ดการศ กษาจ งต องให ความสาค ญก บการพ ฒนาบ คคลใน องค รวมท งม ต ของความร และค ณธรรมค ก น เพ อให เก ดการพ ฒนาอย างย งย นและประชาคมโลกอย ร วมก น อย างส นต ส ข 5. การสอนภาษาต างประเทศ ในย คโลกไร พรมแดน น น ผ ม ความร ด านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะอย างย งภาษาท ใช ส อสารก นอย างกว างขวาง เช น ภาษาอ งกฤษ หร อภาษาจ น ย อมม ความได เปร ยบ ในการต ดต อส อสาร การเจรจาต อรองในเร อง ต างๆ ตลอดจนการประกอบอาช พ การจ ดการเร ยนการสอนจ ง ควรส งเสร มให ผ เร ยนได ม โอกาสพ ฒนาท กษะภาษาต างประเทศด วย จากแนวค ดด งกล าวข างต น กระทรวงศ กษาธ การจ งม การทบทวนและปร บปร งหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน และ ได ประกาศใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อ เป น กรอบท ศทางในการพ ฒนาเยาวชนของชาต เข าส โลกย คศตวรรษท 2 1 โดยม งส งเสร มผ เร ยนให ม ค ณธรรม ร ก ความเป นไทย ให ม ท กษะการค ดว เคราะห สร างสรรค ม ท กษะด านเทคโนโลย สามารถทางานร วมก บผ อ น และสามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมโลกได อย างส นต อ นจะส งผลต อการพ ฒนาประเทศแบบย งย น โดยม จ ดหมาย ค ณล กษณะอ นพ งประสงค สมรรถนะสาค ญ และมาตรฐานการเร ยนร เป นเป าหมายการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ความร ท กษะ และม ค ณธรรมบนพ นฐานของความเป นไทยควบค ก บความเป นสากล โดยหล กส ตร ได ม งเน นความสามารถในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และม ท กษะช ว ต เพ อให ผ เร ยนม ศ กยภาพ เท ยบเค ยงก บนานาอารยประเทศ เป นการ เพ มข ดความสามารถ ให คนไทย ก าวท นต อความ เปล ยนแปลงและความก าวหน าของโลก ม ศ กยภาพในการแข งข นในเวท โลก อย างไรก ตามผลจากการต ดตามการใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 พบว า กระบวนการจ ดการเร ยนร ในโรงเร ยนส วนใหญ ในป จจ บ น ย งไม สามารถพ ฒนาผ เร ยนให เก ด ค ณภาพตามเจตนารมณ ของหล กส ตรแกนกลางฯได โดยเฉพาะอย างย งในด านของท กษะกาค ดว เคราะห การ ฝ กใช ความค ดและแสวงหาความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพท งทางร างกาย จ ตใจและสต ป ญญาท จะส งผลให ผ เร ยน เพ มความสามารถในการเร ยนร และนาไปพ ฒนาประย กต ใช ได ก บการอย ร วมในส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนย งขาดโอกาส ในการลงม อปฏ บ ต จร ง การทดลอง และการค ดว เคราะห ด วยตนเอง และส งเหล าน จะ เก ดข นได ก ต อเม อคร ต องม ความร ความเข าใจในเป าหมายของหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนร อย างถ อง แท สามารถนาไปถ ายทอดแก ผ เร ยน และสามารถประย กต ใช ส ออ ปกรณ ต าง ๆ ตลอดจนนว ตกรรม เทคโนโลย ใหม ๆ ท เอ อต อการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ 3 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได เล งเห นความจาเป นอย างร บด วนท จะต องเร ง หาว ธ การท ม ประส ทธ ภาพในการพ ฒนาท กษะและความสามารถ ต างๆด งกล าวให เก ดข นก บผ เร ยน เพ อให เป น พ นฐานท จะเต บโตเป นคนไทยท ม ความค ดเป นสากล ม ความสามารถในการร วมม อทางานและแข งข นก บ นานาชาต ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพราะส งเหล าน จะ ช วยทาให ประเทศไทย สามารถดารงอย ในเวท นานาชาต ได อย างร เท าท น สมศ กด ศร เค ยงบ าเค ยงไหล ไม ถ กเอาร ดเอาเปร ยบ ได ร บประโยชน ในส งท ควรจะได ร บ และ ม ค ณภาพช ว ตท ด สามารถดารงช ว ตอย ร วมก นอย างสงบ ส นต ถ อยท ถ อยอาศ ยและช วยเหล อซ งก นและก น โรงเร ยนมาตรฐานสากล ( World class standard school) จ งเป นนว ตกรรมการจ ด การศ กษาท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน นามาใช เป นมาตรการเร งด วนในการยกระด บการจ ด การศ กษาให ม ค ณภาพมาตรฐานเท ยบเท าสากล ซ ง เร มดาเน นการก บโรงเร ยนนาร องจานวน 500 โรงเร ยนท ง ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาในป การศ กษา 2553 ด วยการ ให โรงเร ยนในโครงการ พ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษาและจดกระบวนการเร ยนร ให ผ เร ยนบรรล ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนดของหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และเพ มเต มสาระ การเร ยนร ความเป นสากล ได แก ทฤษฎ ความร ความเร ยงข นส ง โลกศ กษา และจ ดก จกรรมสร างสรรค เพ อให การจ ดการเร ยนการสอนในการพ ฒนาท กษะให ม ความช ดเจนย งข น โดยได ม การ กาก บต ดตามการดาเน นงานของโรงเร ยนในโครงการ ในป การศ กษา จากผลการต ดตามได พบป ญหาอ ปสรรคในการปฏ บ ต บางประการ ได แก ความซ าซ อนของสาระเพ มเต ม ก บหล กส ตรนานาชาต ของบางประเทศ และการจ ดหล กส ตรของสถานศ กษาหลายแห งในส วนของสาระการเร ยนร เพ มเต มขาดความสอดคล องก บโครงสร างเวลาเร ยนท กาหนดใน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ และจากเส ยงสะท อนของส งคมท วไป บ งช ให เห นว าท กษะและความสามารถท จาเป นท จะช วยทาให เด ก และเยาวชนไทยสามารถพ ฒนาตนเองไปส ความเป นสากล ได แก การค ดว เคราะห สร างสรรค การแสวงหา ความร ท กษะด านเทคโนโลย และความสามารถในการทางานร วมก บผ อ นย งไม อย ในระด บท น าพอใจ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ งได พ จารณาทบทวนจ ดท เป นป ญหาใน การ ดาเน นงานของโรงเร ยนมาตรฐานสากล และพ ฒนาปร บปร งแ นวปฏ บ ต สาหร บให สถานศ กษาใช ใน การจ ด หล กส ตรการเร ยนการสอน โดยเร มต นใช ใน ป การศ กษา 2555 ท งน เพ อให การพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนใน โรงเร ยนมาตรฐานสากลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพย งข น ล กษณะของโรงเร ยนมาตรฐานสากล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks