ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** 1. บทนา - PDF

Description
ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน 1. บทนา ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 กระแสแห งการปร บเปล ยนทางส งคมในป จจ บ นโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในช วงแผนพ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน 1. บทนา ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 กระแสแห งการปร บเปล ยนทางส งคมในป จจ บ นโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในช วงแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 8 (ป จจ บ นเข าส ฉบ บท 11) ได ม งเน นให การศ กษา เป นเคร องม อ ของการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อเสร มสร างส งคมแห งการเร ยนร ( Learning Society ) สร างคนท ม ค ณภาพเพ อม งส ความเป นมาตรฐานสากล การจ ดการศ กษาได ปร บเปล ยนให สอดคล องก บสภาพ บร บท ( Context ) รอบด าน กระบวนการบร หารจ ดการได ม งส ระบบของการพ ฒนาให สนองตอบต อ ส งคมย คข อม ลสารสนเทศ ด งน นค าว า มาตรฐานและค ณภาพ ของการจ ดการศ กษาจ งเป นแนวค ด ส าค ญของส งคมท ได กล าวขานก นมากมายในป จจ บ น โดยเฉพาะช วงเวลาแห งย คปฏ ร ปการเร ยนร ภายใต สาระแห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ โรงเร ยน/สถานศ กษาเป นองค การระด บฐานล างส ดของการจ ดการศ กษาเพ อการพ ฒนา โดยเฉพาะอย างย งภายใต โครงสร างของการบร หารจ ดการศ กษาร ปแบบใหม ท เร ยกว า เขตพ นท การศ กษา น น สถานะขององค การค อโรงเร ยน/สถานศ กษา จะถ กก าหนดบทบาทให เป น น ต บ คคล ท รองร บนโยบายของการบร หารแบบม ส วนร วม และการกระจายอานาจทางการศ กษาในเขตพ นท และ สถานศ กษาในส งก ด เป นสภาพการณ ท น าสนใจและน าจ บตามองจากหลายๆฝ ายโดยเฉพาะส งคมและ *บทความน เผยแพร ในวารสารว ชาการ ป ท 3 ฉบ บท 10 เด อนต ลาคม 2543 หน า 6 12 **น กศ กษาปร ญญาเอก สาขาศ กษาศาสตร (เทคโนโลย และส อสารการศ กษา) มสธ. ร นท 1 -2- ช มชนในท องถ นท ต างก คาดหว งและเช อม นว า โรงเร ยน/สถานศ กษาย คใหม จะเป นองค การหล กส าค ญ ของการสร างความม นใจในด าน ค ณภาพและมาตรฐาน ของการจ ดการศ กษาให บ งเก ดข นก บ ผลผล ตค อน กเร ยนในท องถ นหร อช มชนน นๆได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด 2. ค ณภาพการศ กษา : ความหมายและความสาค ญ ในบทบ ญญ ต แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 4 ได ให น ยามค าศ พท ท เก ยวข องก บคาว า มาตรฐานการศ กษา ไว ด งน มาตรฐานการศ กษา หมายความว า ข อก าหนดท เก ยวข องก บค ณล กษณะ ค ณภาพท พ ง ประสงค และมาตรฐานท ต องการให เก ดภายในสถานศ กษาท กแห ง และเพ อให เป นหล กการเท ยบเค ยง สาหร บส งเสร ม กาก บด แล การตรวจสอบ การประเม นผล และการประก นค ณภาพการศ กษา ตามน ยแห งความหมายของมาตรฐานการศ กษาด งกล าว สามารถแยกออกเป นค าส าค ญได 3 คาได แก ( ว ช ย ต นศ ร, 2543 : 48 ) 1. ค ณล กษณะ หมายถ งส งท เป นล กษณะส าค ญของการศ กษาในสถานศ กษา เช น ผลส มฤทธ ส งแวดล อม ฯลฯ 2. ค ณภาพ หมายถ งค ณภาพของค ณล กษณะด งกล าวเช น ค ณภาพส ง ค ณภาพต า ในน ยาม น คาว า ค ณภาพท พ งประสงค หมายถ ง พ งประสงค ของส งคมซ งผ จ ดต องกาหนดข นมาว าค ออย างไร 3. มาตรฐาน หมายถ ง ความม บรรท ดฐานท ยอมร บก นให เป นมาตรว ด การก าหนดมาตรฐาน กาหนดข นโดยผ ร บผ ดชอบ จากน ยามความหมายในพระราชบ ญญ ต ด งกล าว จะสร ปได ว า การสร างความเป นมาตรฐาน การศ กษาของชาต น น จะม ป จจ ยส าค ญซ งเป นองค ประกอบแห งค ณล กษณะทางการศ กษาท จะ ก อให เก ดค ณภาพท พ งประสงค ภายใต มาตรฐานท ยอมร บร วมก น ซ งในท น ผ เข ยนขอเร ยกรวมก นว า การสร างความเป น ค ณภาพการศ กษา ( Educational Quality ) คาว า ค ณภาพ ( Quality ) เป นค าท ใช ก นมากโดยเฉพาะในวงการธ รก จ ซ งม ผ ให ความหมาย ไว ต างก น ซ งในสภาพป จจ บ นจะหมายถ งการท าให ล กค าพ งพอใจด วยการท าให ความต องการและ ความหว งของล กค าได ร บการตอบสนอง เช น ค ณภาพในการศ กษาก ค อ การท าให ผ ปกครอง ช มชน ส งคม เก ดความพ งพอใจ ประท บใจ หร อม นใจในค ณภาพของผลผล ตค อน กเร ยนท ม ค ณภาพตาม มาตรฐานท กาหนด ( สมศ กด ส นธ ระเวชญ, 2542 : 45 ) ด งได กล าวในเบ องต นแล วว า โรงเร ยน/สถานศ กษา เป นองค การส าค ญต อการสร างสรรค ความ เป นมาตรฐานและค ณภาพการศ กษาให บ งเก ดข น โดยอาศ ยกระบวนการบร หารจ ดการท ด ม กลไกของ การพ ฒนา ท สอดคล องส มพ นธ ก นอย างเป นระบบ และเก ดข นโดยความร วมแรงร วมใจจากทร พยากร -3- บ คคลในท กๆฝ ายท เก ยวข องท งภายในและภายนอกโรงเร ยน ด งท สงบ ประเสร ฐพ นธ ( 2543 : 48 ) ท กล าวสร ปเก ยวก บเร องน ไว อย างน าสนใจว า...ค ณภาพของโรงเร ยนต องเก ดจากฝ ม อของบ คลากรในโรงเร ยน โดยบ คลากร ภายนอกให การสน บสน นเพ อให เก ดความคล องต วในการด าเน นงานของบ คลากรในโรงเร ยน ท กคนท กฝ ายต องตระหน กถ งภารก จอ นส าค ญย งน น นค อคร อาจารย ผ บร หาร ผ ปกครอง และช มชนจะต องสร างและพ ฒนาค ณภาพของตนให ม ความพ อมท จะใช เพ อประโยชน ในการ พ ฒนาค ณภาพศ ษย ค ณภาพน กเร ยน หร อค ณภาพของโรงเร ยน ค ณภาพและม ต ค ณภาพของโรงเร ยน สมศ กด ส นธ ระเวชญ ( 2542 : ) ได กล าวถ งโรงเร ยน/สถานศ กษาท ม ค ณภาพว า จะต องเป นสถานศ กษาท ม การบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพในเร องต อไปน 3.1 ม ความเป นผ นาระด บม ออาช พ ผ บร หารต องม ความม นคง ม ความม งหว ง ใช ย ทธศาสตร การบร หารท ส งเสร มการม ส วนร วม และเป นม ออาช พระด บแนวหน า 3.2 ม เป าประสงค และว ส ยท ศน ร วมก น ม ว ตถ ประสงค ท เป นเอกภาพ ม การปฏ บ ต อย างคงท สม าเสมอ เป นล กษณะขององค กรแห งความร วมม อ 3.3 ม ส งแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม บรรยากาศท เป นระเบ ยบเร ยบร อย ส งแวดล อมใน การทางานด งด ดใจ ม การเร ยนการสอนท เข มแข ง กาหนดเวลาเร ยนไว ส ง เน นความสาเร จ 3.5 ม การสอนท ม ความม งหมาย การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค ช ดเจน จ ดบทเร ยนอย างม ร ปแบบ ม การปฏ บ ต ท ปร บต วย ดหย น 3.6 ม ความคาดหว งโดยรวมส ง ม ความท าทายทางป ญญา 3.7 ม การเสร มแรงในเช งบวก ม ระเบ ยบ กฎเกณฑ ท ช ดเจนและเป นธรรม ม ข อม ลย อนกล บ 3.8 ม การต ดตามความก าวหน า ต ดตามการปฏ บ ต งานของผ เร ยน ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ของโรงเร ยน 3.9 ส งเสร มความร บผ ดชอบของผ เร ยน ส งเสร มให ผ เร ยนเคารพน บถ อตนเอง ส งเสร มความ ร บผ ดชอบตามตาแหน งหน าท ควบค มการปฏ บ ต งาน 3.10 ม ความร วมม อระหว างบ านและโรงเร ยน ผ ปกครองม ส วนร วมในการเร ยนของผ เร ยน 3.11 ม การจ ดการเร ยนท เป นระบบ ใช สถานศ กษาเป นฐานสาค ญส าหร บการพ ฒนาบ คลากร ของสถานศ กษาแต ละแห ง ท งหมดท กล าวในเบ องต นน น สอดคล องก บท สมศ กด ดลประส ทธ ( 2541 : 11 ) ท กล าวว า โรงเร ยนท ม ค ณภาพจะแสดงออกให เห นถ ง ม ต แห งค ณภาพ ( Quality Dimensions ) ในด านต างๆ ด งต อไปน กล าวค อ 1. ม ความสามารถในการจ ดการศ กษา ( Performance ) โรงเร ยนม ความสามารถท จะจ ด การศ กษาได มาตรฐานตามท ม งหว ง และเป นไปตามจ ดม งหมายของหล กส ตร 2. โรงเร ยนม ล กษณะพ เศษ ( Features ) เป นล กษณะท โรงเร ยนจ ดข นเพ มเต มจากการจ ด การศ กษาปกต เช น ม บร เวณท สะอาดร มร น ส อการสอนท นสม ย จ ดหล กส ตรท องถ น 3. บ คลากรเป นท เช อถ อไว ใจได ( Reliability ) ท งผ บร หารเป นท เช อถ อได ว าม การบร หาร จ ดการท ด ม ภาวะผ นา คร ทาหน าท ทาการสอนเป นท เช อถ อไว ใจได เป นคร ม ออาช พ 4. โรงเร ยนสามารถทาตามท ประกาศ หร อตกลงไว ก บผ เร ยน หร อผ ปกครอง ( Conformance ) รวมท งทาตามกฎเกณฑ ระเบ ยบท เก ยวข อง 5. โรงเร ยนใช ส อการสอนท ม ค ณภาพ อาคารสถานท ม นคงถาวร ( Durability ) สามรรถ ใช ในก จกรรมการเร ยนการสอนได เต มศ กยภาพ เหมาะก บว ย สะดวกและปลอดภ ย 6. ส งเสร มสน บสน นการจ ดก จกรรมบร การน กเร ยน ผ ปกครอง ช มชน (Service Ability) เช น เป นท พ กผ อนหย อนใจ ม สนามก ฬา หอประช ม ฯลฯ ร บฟ งความค ดเห นของท กฝ ายน ามาปร บปร ง แก ไข -5-7. โรงเร ยน จ ดบรรยากาศ ท เอ อต อการจ ด การเร ยนการสอน ม ส นทร ยภาพ ( Aesthetics ) เช น จ ดบรรยากาศร มร น จ ดก จกรรมน นทนาการ เป นต น 8. ม ช อเส ยงเป นท ประจ กษ ผ ร บบร การ / หน วยงานยอมร บ ในค ณภาพ ของโรงเร ยน ( Reputation or Perceived Quality ) เป นโรงเร ยนท ท กคนยอมร บว าจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ได ตามท คาดหว งไว ม ต แห งค ณภาพด งกล าว โรงเร ยน / สถานศ กษาบางแห งอาจท าได ครบท กม ต ข นอย ก บสภาพ ความพร อม สถานการณ และบร บทแวดล อมของโรงเร ยน / สถานศ กษาแห งน น และบางแห งก อาจท า ได ในบางม ต เช นก น ซ งม ความแตกตางก นออกไปตามศ กยภาพและความพร อมของแต ละองค การ 4. ผ บร หาร : บทบาทการสร างค ณภาพโรงเร ยนส ความเป นเล ศ ค ณภาพของโรงเร ยน / สถานศ กษาเป นประเด นป ญหาหน งท ส งคมไทยก าล งให ความส าค ญใน อ นด บต นๆ กระทรวงศ กษาธ การก าล งพยายามท จะปร บปร งค ณภาพของโรงเร ยน / สถานศ กษาด วย การปฏ ร ปการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ซ งเป นกฎหมายแม บทท จะ ช วยพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยน และเพ อหาแนวทางหร อว ธ การแก ไขว กฤตในเร องค ณภาพการศ กษา โดยรวม ซ งผ ท ม บทบาทส าค ญต อการแก ไขป ญหาและพ ฒนาโรงเร ยนก ค อผ บร หารโรงเร ยนน นเอง ด งเช น ร ญจวน อ นทรก าแหง ( 2537 อ างถ งใน สงบ ประเสร ฐพ นธ 2543 : 79 ) ท กล าวไว ว า ผ น า สถานศ กษาท กระด บม บทบาทความร บผ ดชอบอย างส าค ญ ต งแต คร ใหญ อาจารย ใหญ ผ อ านวยการ เพราะเป นผ ท ม อานาจส งส ดในสถานศ กษาน น ท งในการสร างสรรค และในการทาลาย -6- จากความส าค ญในบทบาทของผ บร หารโรงเร ยน/สถานศ กษาท ม บทบาทต อองค การ จ งอาจ กล าวได ว าค ณภาพของโรงเร ยนจะบ งเก ดข นได หร อไม อย างไรน น ผ บร หารโรงเร ยน จะเป นต วแปร ส าค ญท จะสรรค สร างให บ งเก ดค ณภาพข นได ภายใต กลไกหร อระบบบร หารจ ดการขององค การน นๆ เป นส าค ญ ด งท สงบ ประเสร ฐพ นธ ( 2543 : 90 ) ท ได กล าวถ งบทบาทของผ บร หารท ง คร ใหญ อาจารย ใหญ หร อผ อานวยการท ม ต อการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยน / สถานศ กษา ไว อย างน าสนใจว า...ย คโลกาภ ว ตน ความร ค ออ านาจ ด งน นผ บร หารโรงเร ยนในย คป จจ บ นจะต องสร าง ภาพพจน ใหม ให เป นผ น าทางว ชาการ ม หน าท ในการน าแน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks