1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร - PDF

Description
ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า 4 1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร 2. ช อโครงการ : การปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ซอสพร กนาพ 3. ช อผ ร บผ ดชอบโครงการและผ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า 4 1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร 2. ช อโครงการ : การปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ซอสพร กนาพ 3. ช อผ ร บผ ดชอบโครงการและผ ร วมโครงการ : ผ ร บผ ดชอบโครงการ ช อ-นามสก ล ดร.จต พร อร ณกมลศร ต าแหน ง อาจารย สถานท ต ดต อ สาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร (20110) โทรศ พท อ เมล ผ ร วมโครงการ ช อ-นามสก ล นางสาว อมรร ตน โมราราช ต าแหน ง อาจารย สถานท ต ดต อ สาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร (20110) โทรศ พท อ เมล 4. ความสอดคล องก บแผนงาน : การถ ายทอดเทคโนโลย ล กษณะโครงการ : โปรดใส เคร องหมาย ใน ท ต องการและกรอกข อม ลพร อมหล กฐานตามท ระบ 5.1 เป นโครงการต อเน องท เคยได ร บการสน บสน นฯจากโครงการคล น กฯหร อโครงการท เคยถ ายทอดฯ มาแล วจากแหล งท นอ น (ป ท ด าเน นการ ) 5.2 เป นโครงการใหม (ไม เคยด าเน นการหร อร บงบประมาณจากแหล งใด) โดยเป นโครงการท... 1) เป นความต องการของช มชน (เกษตรกร แม บ านเป นรายบ คคลหร อเป นกล ม หร อ ว สาหก จ ช มชน หร อ SMEs โดยได แนบหล กฐานตามแบบส ารวจความต องการ (แบบ สส (1)) 2) เป นข อเสนอความต องการของ จ งหว ด (หน งส อจากรองผ ว าราชการจ งหว ด (PCSO)) หน งส อจากนายกองค กรปกครองส วนท องถ น สมาช กอาสาสม ครว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (โปรดระบ ช อผ น า) โดยได แนบหน งส อขอความช วยเหล อทางว ชาการ (แบบ สส (2)) 5.3 เป นผลงานว จ ยและพ ฒนาท ต องการและม พร อมในการถ ายทอดฯ โปรดระบ แหล งท น ป ท ได ร บท น หมายเลขโทรศ พท แหล งท น โดย ไม เคยถ ายทอดฯ ถ าเคยถ ายทอดฯ ให ระบ ไว ในข อ 5.1 ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า 5 6. หล กการและเหต ผล : การให บร การทางว ชาการแก ส งคมเป นพ นธก จส าค ญอย างหน งของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก เพ อเป นการช วย เหล อพ ฒนาช มชนให ม ความเข มแข ง และในฐานะเป นท พ งพาด านว ชาการแก ช มชน ป จจ บ นน กล ม แม บ านในช มชนต าบลบางพระได ม การผล ตผล ตภ ณฑ ต างๆในระด บช มชน โดยฉพาะอาหารแปรร ปหลายประเภท เช น ซอสพร ก น าผลไม น าสม นไพรพร อมด ม และอ นๆ อย างไรก ตาม พบว า ผล ตภ ณฑ จ านวนไม น อยย งไม ได มาตรฐานท ง ด านปร มาณและค ณภาพ และย งต องม การพ ฒนาร ปแบบผล ตภ ณฑ บรรจ ภ ณฑ และการควบค มค ณภาพ เน องจากย ง ขาดความร และแนวทางปฏ บ ต ท ถ กต องเก ยวก บส ขล กษณะ และมาตรฐานอ ตสาหกรรม เช น GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) เป นต น รวมท งการบร หาร จ ดการและการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ต อยอด เพ อเป นการสร างความเช อม นให ก บผ บร โภคตามนโยบายการผล ตอาหาร ปลอดภ ย และก อให เก ดความม นคงด านอาช พของช มชน ซอสพร กนาพ เป นผล ตภ ณฑ ท ด าเน นการโดยกล มซอสพร กช มชนบ านนาพ เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร ได ด าเน นการผล ตต งแต พ.ศ และได ร บค ดสรรเป นผล ตภ ณฑ ส นค าโอทอประด บ 1 ดาว ในป พ.ศ อย างไรก ตาม ประธานกล มและสมาช กในช มชนต องการยกระด บค ณภาพซอสพร กนาพ ให ม มาตรฐาน รวมไปถ งการ พ ฒนาปร บปร งกระบวนการผล ตซอสพร กให เป นร ปแบบหร อตามระบบตามมาตรฐาน GMP เน องจากพบว ากล มผ ผล ต ย งขาดความร ในกระบวนการผล ตและมาตรฐานการผล ตอาหารท ถ กส ขล กษณะ ท าให ค ณภาพการผล ตย งขาดความ ต อเน อง และไม ได มาตรฐาน ท าให ไม สามารถส งจ าหน ายในตลาดนอกพ นท ได จากหล กการและเหต ผลข างต น จ งม ความจ าเป นอย างย งท คล น คเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก ซ งน าโดยบ คลากรของสาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ต อง ด าเน นการช วยเหล อและให ค าแนะน าการผล ตผล ตภ ณฑ ซอสพร กแบบครบวงจรแก ช มชนบ านนาพ รวมท งม ส วนร วมใน การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม อย างเป นข นตอน เพ อช วยเพ มม ลค าส นค า และส นค าท ออกมาเป นท ยอมร บของผ บร โภคมาก ข น โดยเช อม นว าโครงการน จะส งผลกระทบต อการเพ มรายได และค ณภาพช ว ตของประชาชนในพ นท ได เป นอย างด 7. ว ตถ ประสงค : (ระบ ว าโครงการม งหว งให บรรล อะไร หล ก ๆ ไม เก น 3 ข อ) 1. เพ อถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย ระบบการผล ตตามหล ก GMP ให แก กล มช มชนซอส พร กนาพ 2. เพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ซอสพร กนาพ ให ม ค ณล กษณะทางกายภาพท ได มาตรฐาน และม อาย การเก บร กษายาวนานข น 8. กล มเป าหมาย : ว สาหก จช มชนซอสพร กนาพ หม 6 ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร ประธานกล ม นายพ ระพงษ ส ดประเสร ฐ ท อย 28/161 หม ท 6 ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร โทรศ พท (ค าอธ บาย : โปรดระบ ช อกล มเป าหมายพร อมช อ/นามสก ล ท อย หมายเลขโทรศ พท ท เป นประธาน/ผ น ากล ม-ช มชน ท จะด าเน นการให ช ดเจน เช อมโยงก บข อ 5.2 1) ) 9. พ นท ด าเน นการ : บ านนาพ ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ.ชลบ ร ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า ระยะเวลาด าเน นการ : ภายใน 6 เด อนภายหล งจากท ได ร บหน งส อแจ งผลการพ จารณา (เมษายน - 30 ก นยายน 2557) 11. การด าเน นโครงการ : 11.1 ก จกรรมและว ธ ด าเน นงาน ประกอบด วย ก จกรรมท 1) ตรวจสอบกระบวนการผล ตของซอสพร กนาพ รวบรวมป ญหาและว เคราะห ข อม ล โดยจ ดท ม คณาจารย ท ม ความเช ยวชาญเก ยวก บระบบการผล ตอาหารให ได มาตรฐานและการว เคราะห อาหาร พร อมด วยน กศ กษา เข าไปส งเกตและตรวจสอบกระบวนการผล ตซอสพร กของช มชนบ านนาพ เพ อศ กษาและว เคราะห ป ญหาท เก ดข น พร อม ก บตรวจสอบค ณภาพของว ตถ ด บท ใช ท าซอสพร ก ก จกรรมท 2) จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบการผล ตซอสพร กนาพ ด วยระบบ GMP โดย คณาจารย ในสาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ด าเน นก จกรรมถ ายทอดเทคโนโลย เก ยวก บกระบวนการผล ต แบบ GMP แก สมาช กช มชนซอสพร กนาพ เน นเก ยวก บการให ความร ในด านความสะอาดของอ ปกรณ อาคารท ผล ต การ ควบค มคนท เข า-ออก ห องผล ตผล ตภ ณฑ รวมไปถ งหล กการการค ดเล อกและเก บว ตถ ด บท ใช ท าซอสพร ก สถานท อาคารอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ต.บางพระ อ.ศร ราชา จ. ชลบ ร ว นท ห วข อ ว ทยากร ว นท 1 - ความร พ นฐานและประโยชน ในการจ ดท าระบบ GMP - ข อก าหนด GMP และส ขล กษณะท วไป อ.อมรร ตน โมราราช ดร.จต พร อร ณกมลศร ผศ.สายใจ จร ยาเอกภาส ว นท 2 - การจ ดแผนภ ม กระบวนการผล ตตาม GMP ดร.จต พร อร ณกมลศร ดร.ว ร ยา น ตย ธ รานนท นายเสกศ ลป ม ด ว นท 3 - ส ขาภ บาลการผล ตซอสพร กนาพ - การค ดเล อกว ตถ ด บในการผล ตซอสพร ก - ปฏ บ ต การ ผศ.ดร.วรรณภา ทาบโลกา ผศ.ส พ ตรา พ ลพ ชชนม ผศ.ดร.ตวงส ร สยมภาค ก จกรรมท 3) ตรวจสอบกระบวนการผล ตด วยระบบ GMP ของซอสพร กนาพ โดยกล มว จ ยจากสาขา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหารจะเข าไปต ดตามประเม นผลภายหล งการได ร บการถ ายทอดฯ และว เคราะห ล กษณะทางกายภาพของผล ตภ ณฑ เพ อช วยตรวจสอบความถ กต อง พร อมก บให ข อแนะน าการจ ดระบบภายในสถานท ผล ตซอสพร กว าเป นไปตามมาตรฐานและถ กส ขล กษณะหร อไม ก จกรรมท 4) ต ดตามให ค าปร กษา เพ อให ผ ประกอบการ/ช มชนด าเน นการได จร ง พร อมประเม นผล และ รายงานผล 11.2 แผนการด าเน นงาน ( ตามตารางด านล าง) โดยสอดคล องก บ ข อ 11.1 ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า 7 ก จกรรม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 1. ตรวจสอบกระบวนการผล ต 4,000 ซอสพร กนาพ รวบรวมป ญหา และว เคราะห ข อม ล 2. จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ 46,000 การพ ฒนาระบบการผล ตซอส พร กนาพ ด วยระบบ GMP 3. ตรวจสอบกระบวนการผล ต 20,000 ตามหล ก GMP ของซอสพร ก นาพ 4. ต ดตามให ค าปร กษา 49,300 ผลงาน ; 1. ความร ด าน GMP ของผ เข าอบรม 2. กระบวนการผล ต ซอสพร กท ได มาตรฐาน GMP 12. ผลผล ต/ผลล พธ ของโครงการ โปรดระบ ค าเป าหมาย ผลผล ต/ผลล พธ ของโครงการ/ต วช ว ด ค าเป าหมาย (หน วยน บ) ข อม ลท ต องจ ดเก บ 1) จ านวนผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย (คน) 20 แบบใบสม คร 2) ร อยละความพ งพอใจของผ ร บการถ ายทอดฯ 80 แบบประเม นผลฯ 3) ร อยละผ ร บการถ ายทอดฯ ม การน าไปใช ประโยชน 80 แบบต ดตามฯ 4) จ านวนสถานประกอบการท น าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน (แห ง/ราย) * ด ค าอธ บายในค ม อ 1 แบบฟอร มการน าไปใช ประโยชน 5) ส ดส วนผลล พธ ทางเศรษฐก จและส งคมท เก ดจากการ ด าเน นงานคล น กเทคโนโลย โครงการเปร ยบเท ยบก บ งบประมาณท ได ร บ 3. ค ณภาพของซอส พร กนาพ ท ได มาตรฐาน 4. ช มชนด าเน นการ ได จร ง 119,300 รวมเง น (บาท) เท าก บหร อมากกว า 1 การประเม นจากคณะท ปร กษาจากภายนอก 13. ผลท คาดว าจะได ร บ **(ผลกระทบ : ท เก ดโดยตรงก บผ ร บบร การและประชาชนท อย ในพ นท ให บร การ) ทางเศรษฐก จ กล มแม บ านสามารถพ ฒนาค ณภาพ และย นขอใบร บรองมาตรฐาน GMP ท าให ส นค าม ค ณภาพและมาตรฐานมากข น ขยายตลาด เพ มรายได ข นจากเด ม (เด อนละ 4,000 ขวด) ร อยละ 30 (เด มรายได 14,000 บาท/เด อน เพ มข น 4,200 บาท/เด อน หร อ 50,400 บาท) ทางส งคม ม ความร และความเข าใจในการน าความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปใช พ ฒนาและ ปร บปร งความเป นอย ของประชาชนในช มชนให ด ย งข น 14. งบประมาณท ได ร บการสน บสน น จ านวน 119,300 บาท ม รายการ ด งน รายการ ค าตอบแทน 1. ค าตอบแทนว ทยากร 8 คน (600 บาท x 4 ช วโมง x 8 คน) 2. ค าตอบแทนน กศ กษาช วยงาน (100 บาท x 10 คน) 3. ค าต ดตามผล ประเม นผล 20 คนๆละ 500 บาท 4. ค าจ ดท ารายงาน 1 ฉบ บพร อมไฟล เอกสาร ค าใช สอย 1. ค าอาหารว างและเคร องด มส าหร บผ อบรมและคณะกรรมการ 3 ว น (6 ม อ x 25 บาท x 30 คน) 2. ค าอาหารกลางว นส าหร บผ อบรมและคณะกรรมการ 3 ว น (3 ม อ x 150 บาท x 30 คน) 3. ค าจ างท าเอกสารฝ กอบรม (30 ช ด x 100 บาท) 4. ค าจ างท าป ายประชาส มพ นธ 5. ค าน าม นเช อเพล งในการลงพ นท ค าว สด 1.ค าว ตถ ด บส าหร บการปฏ บ ต การ (พร ก น าส มสายช น าตาล เกล อฯลฯ) 2.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks