รายละเอ ยดของรายว ชา ว ทยาล ยบร หารร ฐก จและร ฐศาสตร ภาคว ชาร ฐศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป - PDF

Description
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยบร หารร ฐก จและร ฐศาสตร ภาคว ชาร ฐศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา POL462 มหาอ านาจก บการเม องโลก

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 28 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยบร หารร ฐก จและร ฐศาสตร ภาคว ชาร ฐศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา POL462 มหาอ านาจก บการเม องโลก (Great Powers and World Politics) 2. จ านวนหน วยก ต จ านวนหน วยก ต (3-0-6) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา หล กส ตรร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร กล มว ชาช พ-เล อก ว ชาโท 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและผ สอน 5. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 2/2557 ช นป รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) ไม ม 8. สถานท เร ยน กล ม 01 อาคาร 1 ห องเร ยน ว นท จ ดท าหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ว นท 10 เด อน มกราคม พ.ศ. 2558 2 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา 1.1 เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาท และอ ทธ พลของประเทศมหาอ านาจใน การเม องโลกป จจ บ น 1.2 เพ อให น กศ กษาม ความสามารถในการว เคราะห ความส มพ นธ ทางเศรษฐก จ การเม อง การทหาร และส งคม ว ฒนธรรม ระหว างมหาอ านาจด วยก นเอง และก บประเทศอ นๆ รวมท งประเทศไทย 1.3 เพ อให น กศ กษาสามารถน าองค ความร ท ได ศ กษามาประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นและ การท างานได 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา 2.1 เพ อสร างรายว ชาในหล กส ตรร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร กล มว ชาช พ-เล อก ว ชาโท ท พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร กว างและล กในการเม องโลกในป จจ บ น และสามารถเช อมโยง ก บประเทศไทยได 2.2 เพ อพ ฒนารายว ชาในล กษณะบ รณาการ รวบรวมองค ความร อย างรอบด านในม ต ท ส าค ญและ เพ มเต มองค ความร ใหม ๆ ให ท นสม ยส าหร บการท าความเข าใจการเม องโลกในป จจ บ น 1. ค าอธ บายรายว ชา หมวดท 3 ส วนประกอบของรายว ชา บทบาท และอ ทธ พลของประเทศมหาอ านาจ เช น สหร ฐอเมร กา จ น ญ ป น ร สเซ ย ในการเม องโลก ป จจ บ น ว เคราะห ความส มพ นธ ทางเศรษฐก จ การเม อง การทหาร ในหม มหาอ านาจด วยก นเอง และก บ ประเทศอ นๆ รวมท งประเทศไทย A role and influence of great power such as USA, China, Japan, Russia in world politics today; analysis of economic, political and military relations among the major power countries and others including Thailand. 3 2. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต งาน การศ กษาด วยตนเอง ภาคสนาม/การฝ กงาน บรรยาย 45 ช วโมงต อ ภาคการศ กษา จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล อาจารย ผ สอนจะก าหนดช วโมงให ค าปร กษาหร อให น กศ กษาเข าพบอย างน อย 6 ช วโมงต อส ปดาห โดยการต ดตารางเวลาท างานท หน าห องพ ก หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ม ด งต อไปน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา การม เหต ผล ใช ตรรกะในการท าความเข าใจสถานการณ ความเป นไปของการเม องโลก เข าใจความส มพ นธ ระหว างตนเองก บสถานการณ การเม องโลกในประเด นต างๆ เข าใจและเป ดร บความแตกต างหลากหลายทางความค ดต อสถานการณ ทางการเม องโลก และประเด นป ญหาต างๆ ท เก ดข นในระด บโลก ไม มองโลกด านเด ยวแบบแบ งข ว ปฏ ป กษ ระหว างส งตรงก นข ามก น (binary opposition) อย างแข งท อ ตายด าน ม จ ตสาธารณะ ม ความร บผ ดชอบต อส งคม และอยากม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาต างๆ 1.2 ว ธ การสอน ของโลกในส วนท ตนสามารถกระท าได บรรยายความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจในประเด นป ญหาส าค ญๆ ของโลก อาท ป ญหา ความร นแรงในซ เร ย ความข ดแย งบนคาบสม ทรเกาหล โดยใช Powerpoint เป นส อการสอน ว เคราะห บทอ านหร อว ด ท ศน โดยใช แนวค ดท ได จากการบรรยายมาเป นเคร องม อช วย การอภ ปราย แลกเปล ยน เสวนาระหว างผ เร ยนด วยก นเอง เพ อฝ กท กษะการท าความเข าใจ ตนเองและผ อ น 1.3 ว ธ การประเม นผล 2. ความร น กศ กษาท างานท ได ร บมอบหมายด วยตนเอง ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ม ว น ย และตรงต อเวลา น กศ กษาสามารถแสดงให เห นว า เป นผ ท ม ความเข าใจความส มพ นธ ระหว างตนเองก บ สถานการณ ทางการเม องโลก และประเด นป ญหาส าค ญๆ ในระด บโลก ม จ ตสาธารณะ และม ความร บผ ดชอบต อส งคมในส วนท ตนสามารถกระท าได น กศ กษาสามารถแสดงให เห นว าเข าใจและเป ดร บความแตกต างหลากหลายทางม มมอง และว ธ ค ดต อสถานการณ ทางการเม องโลก และประเด นป ญหาส าค ญๆ ในระด บโลก น กศ กษาเข าใจและแสดงออกถ งความสามารถในการเผช ญหน าก บความข ดแย งเก ยวก บ ความค ดได โดยไม ใช ความร นแรง 2.1 ความร ท ต องได ร บ ม ความร และความเข าใจแนวค ดและทฤษฎ ส าค ญท ใช ว เคราะห บทบาทและอ ทธ พลของ มหาอ านาจในการเม องโลก ความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจด วยก นเอง และความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจก บประเทศอ นๆ รวมท งประเทศไทย ม ความร และความเข าใจประว ต ศาสตร การเปล ยนผ านทางอ านาจของมหาอ านาจในแต ละย คสม ย (the rise and fall of Great Powers) ม ความร และความเข าใจความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจในประเด นป ญหาส าค ญๆ ของโลก สามารถเช อมโยงประเด นป ญหาท ส าค ญและสถานการณ โลกเข าก บสาขาว ชาท ถน ดของ ตนเอง เพ อประย กต ใช ในการด าเน นช ว ตประจ าว นได บนฐานความร แบบสหว ทยาการ 5 2.2 ว ธ การสอน บรรยายประกอบส อการสอน เช น Powerpoint คล ปว ด โอสารคด ท เก ยวข อง การซ กถาม ว เคราะห บทอ านหร อว ด ท ศน โดยใช แนวค ดท ได จากการบรรยายมาเป นเคร องม อช วย การอภ ปราย แลกเปล ยน เสวนาระหว างผ เร ยนด วยก นเอง เพ อให เห นม มมองและว ธ ค ดท หลากหลายในการท าความเข าใจบทบาท อ ทธ พล และความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจ ในเวท การเม องโลก 2.3 ว ธ การประเม นผล ทดสอบย อย งานเด ยว เก บคะแนนจากบทอ านหร อการชมว ด ท ศน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ม ความสามารถในการค ดแบบเช อมโยง ประย กต ใช ความร ในเช งทฤษฎ เข าก บการ ว เคราะห และท าความเข าใจบทบาท อ ทธ พล และความส มพ นธ ระหว างมหาอ านาจใน เวท การเม องโลก รวมท งประเด นป ญหาส าค ญๆ ในระด บโลก ม ความสามารถในการต งค าถามและการค ดเช งว พากษ หล ดพ นจากการย ดต ดความค ดใด ความค ดหน งอย างตายต ว เพ อเป ดร บความค ดท แตกต างหลากหลายเก ยวก บป ญหาและ สถานการณ โลก 3.2 ว ธ การสอน กระต นซ กถามในห องเร ยนให น กศ กษาฝ กต งค าถาม และว เคราะห ฝ กการค ดว เคราะห การแสดงความค ดเห น ตลอดจนท กษะทางการค ด-พ ด-ฟ ง ผ านการ อภ ปราย เสวนาระหว างผ เร ยน ฝ กการว เคราะห บทอ านหร อว ด ท ศน ฝ กการเข ยนรายงาน บทว เคราะห ขนาดส น หร อผลงานในร ปแบบอ น อ นเป นการฝ กฝน ท งในเร องท กษะการเข ยน และในเร องของการเร ยบเร ยงความค ดของตนเองอย างเป น ระบบระเบ ยบ 3.3 ว ธ การประเม นผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบย อย งานเด ยว 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา ม ว น ย ท งต อหน าท ท ตนเองต องร บผ ดชอบ และต องานท ท าร วมก บผ อ น ยอมร บฟ งความค ดเห นท แตกต างจากตนเอง ร จ กการแลกเปล ยนอย างสร างสรรค ม ความกล าและม ท กษะในการแสดงความค ดเห นในท สาธารณะ 4.2 ว ธ การสอน จ ดก จกรรมกล ม เช น อภ ปราย เสวนา ในประเด นต างๆ ระหว างผ เร ยน ยกต วอย างความแตกต างหลากหลายทางความค ดในประเด นท เก ยวก บว ชา เพ อให ผ เร ยน ฝ กท าความเข าใจแง ม มท หลากหลายของความจร ง และไม มองโลกด านเด ยว จ ดก จกรรมให น กศ กษาน าเสนอหน าช นเร ยนเก ยวก บรายงาน บทว เคราะห หร อผลงาน ร ปแบบอ นท เก ยวข องก บว ชา เพ อฝ กฝนความกล าและฝ กท กษะการพ ดในท สาธารณะ 4.3 ว ธ การประเม นผล สร ปความเข าใจหร อทดสอบย อย หล งก จกรรมกล ม พ จารณาจากการท าก จกรรมกล ม และก จกรรมน าเสนอหน าช นเร ยน แลกเปล ยนสอบถามถ งงานท มอบหมายให ท า ให ค าปร กษา ด พ ฒนาการความก าวหน า 7 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา ม ท กษะในการใช ภาษาเพ อการส อสาร ท งด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน ม ท กษะด านการอธ บายกราฟ แผนภ ม แผนภาพ และข อม ลเช งสถ ต ในร ปแบบหล กๆ ท วงการว ชาการด านความส มพ นธ ระหว างประเทศโดยท วไปใช ประกอบการว เคราะห การเม องโลก ม ความคล องแคล วในการใช อ นเตอร เน ตส บค นข อม ล และอ างอ งได ถ กต อง สามารถใช โปรแกรมน าเสนองาน (Powerpoint) หน าช นเร ยนได เป นอย างด 5.2 ว ธ การสอน มอบหมายให น าเสนองานหน าช นเร ยนโดยใช โปรแกรมน าเสนองาน (Powerpoint) สอนว ธ การใช กราฟ แผนภ ม แผนภาพ และข อม ลเช งสถ ต หล กๆ ในการว เคราะห อธ บาย และคาดการณ แนวโน มของการเม องโลก แนะน าเว บไซต ท เก ยวข องก บห วข อการบรรยาย 5.3 ว ธ การประเม นผล การจ ดท ารายงาน บทว เคราะห หร อผลงานร ปแบบอ น (ประเม นว ธ การใช กราฟ แผนภ ม แผนภาพ และข อม ลเช งสถ ต ประกอบการว เคราะห และอธ บายในเน องานของตนเอง รวมท งประเม นการอ างอ งข อม ลจากฐานข อม ลท เป นเว บไซต ) การน าเสนอหน าช นเร ยน (ประเม นว ธ ใช โปรแกรมน าเสนองานและข อม ล ข อว เคราะห ท ใช น าเสนอ) 8 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด จ านวน ช วโมง 1 แนะน าว ชา และผ สอน - ว ตถ ประสงค และขอบเขตการศ กษา - ว ธ การศ กษาและการประเม นผล - แนะน าเอกสารประกอบการศ กษา 2 แนวค ดเร องอ านาจ (1): พ นฐาน - ความหมายของอ านาจ - แหล งท มาของอ านาจ - ว ธ การใช อ านาจ - หน าตาและเร อนร างของอ านาจ - อ านาจก บการเม องระหว างประเทศ ก จกรรมการเร ยนการสอน และส อท ใช 3 - บรรยาย (Powerpoint) - สนทนา แลกเปล ยน 3 - บรรยาย (Powerpoint) - อภ ปรายร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks