(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) - PDF

Description
ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ /ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ /ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน (ก.ค.ศ.3) จานวน 4 ช ด - สายงานการสอน - สายงานบร หารสถานศ กษา - สายงานน เทศการศ กษา 3) รายงานการส งเคราะห ผลการแก ป ญหาและพ ฒนาผ เร ยน จานวน 4 ช ด 4) สาเนา ก.พ.7 ท ลงรายการครบถ วนและเป นป จจ บ น จานวน 1 ช ด หมายเหต เอกสารตามข อ 1), 2) และ 3) จ ดทา 4 ช ด ส ง สพม. จานวน 1 ช ด เก บไว ท สถานศ กษาเพ อร บการประเม น จากคณะกรรมการ จานวน 3 ช ด 2.2 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานฯ(ก.ค.ศ.3ในแต ละสายงาน)และรายงานการส งเคราะห ผลการแก ป ญหา และพ ฒนาผ เร ยน 2) รายงานการส งเคราะห ผลการแก ป ญหาและพ ฒนาผ เร ยน ต องตรงก บสาขา/สาขาว ชา/กล มสาระ การเร ยนร ท ขอร บการประเม น 3) ผ ขอร บการประเม นต องลงช อร บรองการรายงานข อม ล 4) ผ บ งค บบ ญชาช นต นต องลงช อตรวจสอบและร บรองการรายงานข อม ล.. ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ 2) แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/3,3/4 แล วแต กรณ ) จานวน 4 ช ด - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 - สายงานบร หารสถานศ กษา ก.ค.ศ. 3/2 - สายงานบร หารการศ กษา ก.ค.ศ.3/3 - สายงานน เทศการศ กษา ก.ค.ศ. 3/4 3) ผลงานทางว ชาการ จานวน 4 ช ด 4) สาเนา ก.พ.7 ท ลงรายการครบถ วนและเป นป จจ บ น จานวน 1 ช ด 5) สาเนาว ฒ บ ตรผ านการพ ฒนาเพ อเล อนว ทยฐานะชานาญการพ เศษ จานวน 1 ช ด 6) สาหร บ สายงานการสอน ให ส ง แบบ ก.ค.ศ. 11/1.1( แบบบ นท กการประเม นด านท 3 ด านผลการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ส วนท 1 ผลการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน) โดยบ นท กหล กฐานร องรอย ระบ ข อม ล/สารสนเทศ/ หล กฐานท สะท อนผลการปฏ บ ต งาน ตามเอกสารหล กฐานอ างอ ง ท แนบในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 จานวน 4 ช ด 7) สาหร บ สายงานบร หารสถานศ กษา ให ส ง แบบ ก.ค.ศ.11/2 ( แบบบ นท กการประเม นด านท 3 ด านผลการปฏ บ ต งาน สายงานบร หารสถานศ กษา ส วนท 1 ผลการพ ฒนาค ณภาพในการบร หารจ ดการสถานศ กษา) โดยบ นท กหล กฐาน ร องรอย ระบ ข อม ล/สารสนเทศ/หล กฐานท สะท อนผลการปฏ บ ต งาน ตามเอกสารหล กฐานอ างอ ง ท แนบในแบบ ก.ค.ศ. 3/2 จานวน 4 ช ด 2.2 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานฯ(ก.ค.ศ.3/1 3/5 แล วแต กรณ )และเอกสารผลงานทางว ชาการ 2) จานวน และช อผลงานทางว ชาการท เสนอขอร บการประเม น ต องตรงก บเอกสารผลงานทางว ชาการ ท เสนอมา / 3) ผลงานทางว ชาการ... 2 3) ผลงานทางว ชาการต องตรงก บสาขาว ชาท ขอร บการประเม น 4) ผลงานทางว ชาการต องไม เป นส วนหน งของการศ กษาเพ อร บปร ญญา หร อประกาศน ยบ ตรใดๆหร อผลงาน ท เคยใช เพ อเล อนตาแหน ง หร อเพ อให ม หร อเล อนว ทยฐานะมาแล ว 5) กรณ ผลงานทางว ชาการท ผ ขอร บการประเม นไม ได จ ดทาแต เพ ยงผ เด ยว ต องช แจงว าผ ขอร บการประเม น จ ดทาในส วนใด ตอนใด หน าใดบ าง ค ดเป นร อยละเท าไรของผลงานทางว ชาการแต ละเล ม และผ ร วมจ ดทาท กคนได ร บรอง และได ร วมจ ดทาในส วนใดบ าง 6) ผ ขอร บการประเม นต องลงช อร บรองการรายงานข อม ล 7) ผ บ งค บบ ญชาช นต นต องลงช อตรวจสอบและร บรองการรายงานข อม ล 8) แผนการจ ดการเร ยนร ไม สามารถนามาเสนอเป นผลงานทางว ชาการ สาหร บสายงานการสอน... ว ทยฐานะเช ยวชาญ 2) แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/3,3/4 แล วแต กรณ ) จานวน 4 ช ด - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 - สายงานบร หารสถานศ กษา ก.ค.ศ. 3/2 - สายงานบร หารการศ กษา ก.ค.ศ.3/3 - สายงานน เทศการศ กษา ก.ค.ศ. 3/4 3) ผลงานทางว ชาการ จานวน 4 ช ด 4) CD-ROM ท บ นท กข อม ลตามข อ 2 และ ข อ 3 5) สาเนา ก.พ.7 ท ลงรายการครบถ วนและเป นป จจ บ น จานวน 1 ช ด 6) สาเนาว ฒ บ ตรผ านการพ ฒนาเพ อเล อนว ทยฐานะเช ยวชาญ จานวน 1 ช ด 2.2 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานฯ(ก.ค.ศ.3/1 3/5 แล วแต กรณ )และเอกสารผลงานทางว ชาการ 2) จานวน และช อผลงานทางว ชาการท เสนอขอร บการประเม น ต องตรงก บเอกสารผลงานทางว ชาการ ท เสนอมา 3) ผลงานทางว ชาการต องม จานวนไม น อยกว า 2 รายการ และต องเป นงานว จ ยอย างน อย 1 รายการ 4) ผลงานทางว ชาการต องตรงก บสาขาว ชาท ขอร บการประเม น 5) ผลงานทางว ชาการต องไม เป นส วนหน งของการศ กษาเพ อร บปร ญญา หร อประกาศน ยบ ตรใดๆหร อผลงานท เคยใช เพ อเล อนตาแหน ง หร อเพ อให ม หร อเล อนว ทยฐานะมาแล ว 6) กรณ ผลงานทางว ชาการท ผ ขอร บการประเม นไม ได จ ดทาแต เพ ยงผ เด ยว ต องช แจงว าผ ขอร บการประเม นจ ดทาใน ส วนใด ตอนใด หน าใดบ าง ค ดเป นร อยละเท าไรของผลงานทางว ชาการแต ละเล ม และผ ร วมจ ดทาท กคนได ร บรองและได ร วมจ ดทา ในส วนใดบ าง / 7) ผ ขอร บการประเม น... 7) ผ ขอร บการประเม นต องลงช อร บรองการรายงานข อม ล 8) ผ บ งค บบ ญชาช นต นต องลงช อตรวจสอบและร บรองการรายงานข อม ล 9) แผนการจ ดการเร ยนร ไม สามารถนามาเสนอเป นผลงานทางว ชาการ สาหร บสายงานการสอน 2... ว ทยฐานะเช ยวชาญพ เศษ 2) แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน (ก.ค.ศ.3/1, 3/2, 3/3, 3/4 แล วแต กรณ ) จานวน 4 ช ด - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 - สายงานบร หารสถานศ กษา ก.ค.ศ. 3/2 - สายงานบร หารการศ กษา ก.ค.ศ.3/3 - สายงานน เทศการศ กษา ก.ค.ศ. 3/4 3) ผลงานทางว ชาการ จานวน 4 ช ด 4) CD-ROM ท บ นท กข อม ลตามข อ 2 และ ข อ 3 5) สาเนา ก.พ.7 ท ลงรายการครบถ วนและเป นป จจ บ น 2.2 แบบรายงานผลการปฏ บ ต งานฯ(ก.ค.ศ.3/1,3/2 และ 3/4 แล วแต กรณ )และเอกสารผลงานทางว ชาการ 2) จานวน และช อผลงานทางว ชาการท เสนอขอร บการประเม น ต องตรงก บเอกสารผลงานทางว ชาการท เสนอมา 3) ผลงานทางว ชาการต องม จานวนไม น อยกว า 2 รายการ และต องเป นงานว จ ยและพ ฒนา อย างน อย 1 รายการ 4) ผลงานทางว ชาการต องตรงก บสาขาว ชาท ขอร บการประเม น 5) ผลงานทางว ชาการต องไม เป นส วนหน งของการศ กษาเพ อร บปร ญญา หร อประกาศน ยบ ตรใดๆหร อผลงานท เคยใช เพ อเล อนตาแหน ง หร อเพ อให ม หร อเล อนว ทยฐานะมาแล ว 6) กรณ ผลงานทางว ชาการท ผ ขอร บการประเม นไม ได จ ดทาแต เพ ยงผ เด ยว ต องช แจงว าผ ขอร บการประเม นจ ดทาใน ส วนใด ตอนใด หน าใดบ าง ค ดเป นร อยละเท าไรของผลงานทางว ชาการแต ละเล ม และผ ร วมจ ดทาท กคนได ร บรองและได ร วมจ ดทา ในส วนใดบ าง 7) ผ ขอร บการประเม นต องลงช อร บรองการรายงานข อม ล 8) ผ บ งค บบ ญชาช นต นต องลงช อตรวจสอบและร บรองการรายงานข อม ล 9) แผนการจ ดการเร ยนร ไม สามารถนามาเสนอเป นผลงานทางว ชาการ สาหร บสายงานการสอน... 2 กล มบร หารงานบ คคล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks