1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย - PDF

Description
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง 1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย 2. วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 16 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางแสดงวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรและราคากลางในงานจ างก อสร าง 1. ช อโครงการ ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร หน วยงานเจ าของโครงการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย 2. วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 5,000,000 บาท (ห าล านบาทถ วน) 3. ล กษณะงานโดยส งเขป งานปร บปร งห องประช มและซ อมแซมทาส ภายนอกอาคาร งานโครงสร าง งานสถาป ตยกรรม งานระบบประปาและส ขาภ บาล งานระบบไฟฟ า งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ งานระบบพ เศษอ น ๆ งานภ ม ท ศน และงานคร ภ ณฑ 4. ราคากลางคานวณ ณ ว นท 25 ก นยายน 2557 เป นเง น 4,551,800 บาท (ส ล านห าแสนห าหม นหน งพ นแปดร อยบาทถ วน) 5. บ ญช ประมาณการราคากลาง คานวณตามหล กเกณฑ การกาหนดราคากลางงานก อสร าง หน งส อกระทรวงการคล ง ท กค /ว 27 ลงว นท 30 ม นาคม แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสร ปค าก อสร าง (แบบ ปร.5ก) แบบสร ปค าคร ภ ณฑ จ ดซ อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสร ปราคากลางงานก อสร าง (แบบ ปร.6) 6. รายช อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง 6.1 นายสมชาย โตวณะบ ตร นายแพทย ทรงค ณว ฒ ประธานกรรมการ 6.2 ว าท พ นตร เร องฤทธ หม ว น น กจ ดการงานท วไปชานาญการ กรรมการ 6.3 นายส พร ข มทอง นายช างโยธาชานาญงาน กองแบบแผน กรรมการ 6.4 นายมนต ทน ม ท วม นายช างเทคน คปฏ บ ต งาน กรรมการ สร ปผลการประมาณราคาค าก อสร าง ปร.6 (ปร 5ก+ปร 5ข) แผ นท 1/1 ส วนราชการ สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข โทร ประเภท ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร สถานท ก อสร าง สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข หน วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบเลขท เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 พ นท อาคาร ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 9 แผ น จานวนช น ช น ราคาค าว สด สาน กด ชน เศรษฐก จการค า กระทรวงพาณ ชย ประจาป 2557 ราคาค าแรงงานตามบ ญช ค าแรงงาน / ค าดาเน นการ สาหร บถอดแบบคานวนราคากลางงานก อสร าง เด อน ม นาคม 2556 ประมาณราคาเม อเด อน แจ งราคาเม อเด อน หล กเกณฑ การกาหนดราคากลางงานก อสร าง หน งส อกระทรวงการคล งท กค / ว.27 ลงว นท 30 ม นาคม 2555 FACTOR. F ประเภทงานอาคาร เง อนไข - เง นล วงหน าจ าย 0%, - เง นประก นผลงานห ก 0 %, - ดอกเบ ยเง นก 7 %, ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7 % ลาด บท รายการ ราคาค าก อสร างปร บปร ง หมายเหต 1 ค างานส วนท 1 ค าว สด และค าแรงงานหมวดงานก อสร าง (ท น) 3,305, ราคารวมค า Factor F ,197, ค างานส วนท 2 หมวดงานคร ภ ณฑ ส งซ อหร อจ ดซ อ 255, ราคารวมค าภาษ ม ลค าเพ ม (VAT) 7 % 273, ค างานส วนท 3 ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด 81, รวมเง น (1)+(2)+(3) 4,551, ค ดเป นเง นท งส นโดยประมาณ 4,551, ต วอ กษร ส ล านห าแสนห าหม นหน งพ นแปดร อยบาทถ วน พ นท อาคาร ตร.ม. เฉล ยราคา บาท / ตร.ม. แบบสร ปค าก อสร างของงานก อสร างอาคาร ปร4. แผ นท 1 /9 โครงการก อสร าง ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท : สถานท ก อสร าง สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 จานวนเง นก อสร าง หมายเหต ส วนท 1 ค าว สด และค าแรงงานหมวดงานก อสร าง (ท น) 1 กล มงานท 1 (ค ดเฉพาะค าว สด และค าแรงงานหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 1.1 งานโครงสร าง 1.1 งานโครงสร างท วไป 524, งานโครงสร างเหล ก 225, งานสถาป ตยกรรม งานร อถอน 33, งานหล งคา 96, งานฝ าเพดาน 129, งานผน ง - ผ วผน ง 143, งานพ น-ผ วพ น 261, งานประต - หน าต าง พร อมอ ปกรณ 453, งานส ขภ ณฑ พร อมอ ปกรณ 24, งานทาส 291, งานเบ ดเตล ด 685, งานระบบประปา - ส ขาภ บาล 31, งานระบบไฟฟ า 181, รวมค างานกล มงานท 1 3,081, กล มงานท 2 (ค ดเฉพาะค าว สด และค าแรงงานหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 2.1 งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ(งานอาคาร) 61, งานระบบเซ นทร ลไปป ไลน (งานอาคาร) 2.3 งานระบบล ฟท 2.4 งานระบบพ เศษอ นๆ งานระบบโทรท ศน (งานอาคาร) 13, งานระบบภาพและเส ยง(งานอาคาร) 40, งานระบบLan(งานอาคาร) โครงการก อสร าง ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท : สถานท ก อสร าง สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 ปร4. แผ นท 2 /9 จานวนเง นก อสร าง หมายเหต รวมค างานกล มงานท 2 115, กล มงานท 3 (ค ดเฉพาะค าว สด และค าแรงงานหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 3.1 งานคร ภ ณฑ ส งทา(จ ดจ าง) และงานตกแต งภายในอาคาร 76, รวมค างานกล มงานท 3 76, กล มงานท 4 (ค ดเฉพาะค าว สด และค าแรงงานหร อท นซ งย งไม รวมค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ) 4.1 งานภ ม ท ศน 32, รวมค างานกล มงานท 3 32, รวมค างานส วนท 1 3,305, ส วนท 2 หมวดงานคร ภ ณฑ ส งซ อหร อจ ดซ อ (ค ดราคาผ ผล ตหร อต วแทนจาหน ายซ งย งไม รวมค าภาษ ) 1 งานคร ภ ณฑ ส งซ อ 2 งานระบบไฟฟ า 3 งานระบบส ญญาณแจ งเพล งไหม 4 งานระบบโทรศ พท 5 งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ 255, รวมค างานส วนท 2 255, ส วนท 3 ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด (ถ าม ) (ค ดในราคาเหมารวม ซ งรวมค าใช จ ายและค าภาษ ไว ด วยแล ว) 3.1 หมวดค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด เง อนไข และความจาเป นต องม 81, รวมค างานส วนท 3 81,000.00 ปร.4 แผ นท 3/9 บ ญช แสดงปร มาณว สด และราคา โครงการก อสร าง ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท สถานท ก อสร าง สถาบ นประสาทว ทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 ผ ประมาณราคา นายสยาม ฟ งอน นต เด อน ก นยายน 2557 พ นท อาคาร ผ ปร บราคา สถาปน ก ผ ตรวจสอบ นายส พร ข มทอง เด อน ก นยายน 2557 ว ศวกร หน วย จานวน ราคาว สด ค าแรงงาน ราคารวม ต อหน วย รวมว สด ต อหน วย รวมค าแรง กล มงานท งานโครงสร าง 1 เสาเข มเจาะ(Dry Process) Dia. 0.35*21.00 ม. ต น 9 16, , , เสาเข ม คอร.ร ปต วไอ 0.18*0.18*3 ม. ต น , , , ค าแรงงานสก ดห วเสาเข มเจาะ เสาเข มเจาะ(Dry Process) Dia. 0.35*21.00 ม. ต น , , ทดสอบความสมบ รณ ของเสาเข ม ( SEISMIC TEST ) ต น , , ข ดด นฐานราก ลบม , , ทรายหยาบ ลบม , , , แผ นพลาสต กรองใต พ นหนา0.10มม. ตร.ม , , คอนกร ตหยาบ ลบม , , , คอนกร ตโครงสร าง. 210 KSC.(ร ปทรงกระบอก) ลบม , , , , เหล กเสร มเส นกลม SR - 24 เหล กเส นกลม Dia. 6 มม. SR.24 กก , เหล กเส นกลม Dia. 9 มม. SR.24 กก , , , เหล กเสร มข ออ อย SD - 30 เหล กข ออ อย Dia. 12 มม. SD.30 กก. 1, , , , เหล กข ออ อย Dia. 16 มม. SD.30 กก , , , เหล กข ออ อย Dia. 20 มม. SD.30 กก. 1, , , , ลวดผ กเหล ก กก , , ไม แบบ - แบบหล อคอนกร ต ตร.ม , , คร าวย ดไม แบบ ลบ.ฟ , , ค าแรงแบบหล อท วไป ตร.ม , , ตะป กก , , รวม งานโครงสร าง 439, , , งานโครงสร างเหล ก 1 WF 100x100x6x8 ท อน 22 2, , , , L 40x40x3mm ท อน 18 1, , , , เหล กกล อง 100x100x3.2mm. ท อน เหล กกล อง 100x50x2.3mm ท อน , , , เหล กกล อง 90x45x2.3mm. ท อน , , ,360.00 โครงการก อสร าง : ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท สถานท ก อสร าง : สถาบ นประสาท กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 ปร.4 แผ นท 4/9 หน วย จานวน ราคาว สด ค าแรงงาน ราคารวม ต อหน วย รวมว สด ต อหน วย รวมค าแรง 6 รางน า 100x50x2.30mm. ท อน 14 1, , , , เหล กกล อง 50x25x2.3mm. ท อน , , , PL 300x600x15 mm. แผ น , , , PL 200*200*15 mm. แผ น , , PL 200*200*12 mm. แผ น , , PL 150*200*9 mm. แผ น , , CHEMICAL Bolt DIA. 12 mm. ช ด , , , CHEMICAL Bolt DIA. 8 mm. ช ด , , , J Bolt DIA. 12 mm. ช ด , , , CHECKER PLAIE 3.2 mm. ตร.ม , , ทาส ก นสน ม+ส น าม น ตร.ม , , , HILTI HIT-HY-150 ช ด 7 1, , , , ฝา คสล. ป ดรางระบายน าลานทางเข า เมตร , , , รวม งานโครงสร างเหล ก 179, , , งานสถาป ตยกรรม 1.2.1งานร อถอน 1 งานร อถอนส งก ดขวางในส วนปร บปร งพร อมขนย าย งาน , , , เศษว สด ออกจากสถานท เช นงานสถาป ตย งานท อ ส ขาภ บาล-งานระบบไฟฟ า-ไฟฟ าส อสารและงานส วนอ นๆ ท ก ดขวาง รวม งานร อถอน - 33, , งานหล งคา 1 หล งคา METAL SHEETเคล อบaluzincหนา0.35มม. ตร.ม , , , FLASHING. Aluzinc เมตร , , , ฉนวนก นความร อน Polyethylene Foamหนา10มม. ตร.ม , , POLYCARBONATEหนา 8mm. ตร.ม. 43 1, , , , รางน าเหล ก เมตร งานฝ าเพดาน รวม งานหล งคา 77, , , C1 ฝ าเพดานเด ม แต งผ ว ตร.ม , , , C2 ฝ าย ปซ มบอร ดหนา 9 มม.ชน ดขอบลาด ตร.ม , , , รอยต อเร ยบโครงเคร าเหล กช บส งกะส 3 C2.1 ฝ าย ปซ มบอร ดหนา 9 มม. ก นช นโครงเคร าเหล กช บ ตร.ม , , ส งกะส 4 C3 ฝ าเพดานซ เมนต บอร ดหนา 8 มม. ตร.ม , , , C4 ฝ าระแนงไม เท ยม ตร.ม , , , งานผน ง - ผ วผน ง รวม งานฝ าเพดาน 98, , ,237.00 โครงการก อสร าง : ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท สถานท ก อสร าง : สถาบ นประสาท กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 ปร.4 แผ นท 5/9 หน วย จานวน ราคาว สด ค าแรงงาน ราคารวม ต อหน วย รวมว สด ต อหน วย รวมค าแรง 1 ผน งก ออ ฐมอญ ตร.ม , , , เสาเอ น+ท บหล งคสล. เมตร , , , ผน งฉาบป น ตร.ม , , , ผน งเด ม ซ อมแซมผ ว ตร.ม , , , ผน งย ปซ มบอร ดหนา 12 มม.โครงเคร าเหล กช บส งกะส ตร.ม , , , ฉาบเร ยบ2ด าน(บ 2ด าน) 6 ผน งกร กระเบ อง 30*60 cm. ตร.ม , , , บ วไม 1/2 *4 ทาส น าม น เมตร , , , ปร บปร งผน งพ นผ วไม ตร.ม , , , ผน งทรายล าง ตร.ม รวมงานผน ง - ผ วผน ง 96, , , งานพ น-ผ วพ น 1 พ นป กระเบ องแกรน ตโต 60*60 cm. ตรม , , , พ นป กระเบ องเคร อบก นล น 30*30 cm. ตรม , , , ท น ง คสล. พ นผ วห นเท ยมส ขาวP 200/ของ SIAMTAK ตรม 5 3, , , พ นทากรวดล าง ตรม , , , รวม งานพ น-ผ วพ น 202, , , งานประต - หน าต าง พร อมอ ปกรณ 1 รายการประต ใหม D1 ช ด 1 52, , , D2 ช ด 1 26, , , D3 ช ด 1 8, , , , , D4 ช ด 4 32, , , D5 ช ด 1 4, , , D6 (รวมผน ง) ช ด 1 12, , , D7 ช ด 1 20, , , รายการปร บปร งประต เด ม DO1 ช ด , DO2 ช ด , , DO3 ช ด , , DO4 ช ด DO5 ช ด DO6 ช ด DO7 ช ด รายการหน าต างใหม W1 ช ด 4 10, , , W2 ช ด 1 18, , , W3 ช ด 5 25, , ,000.00 โครงการก อสร าง : ปร บปร งห องประช มจ นทน ปร ง ร ตนากร แบบเลขท สถานท ก อสร าง : สถาบ นประสาท กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข เอกสารเลขท ต. 14/ก.พ./54 ปร.4 แผ นท 6/9 หน วย จานวน ราคาว สด ค าแรงงาน ราคารวม ต อหน วย รวมว สด ต อหน วย รวมค าแรง W4 ช ด 1 4, , , รายการปร บปร งหน าต างเด ม WO1 ช ด WO2 ช ด WO3 ช ด รวม งานประต - หน าต าง พร อมอ ปกรณ 448, , , งานส ขภ ณฑ พร อมอ ปกรณ 1 โถส วมน งราบC-188 อ ปกรณ มาตราฐานครบช ด ช ด 2 3, , , ฝ กบ วฉ ดชาระCT993K#CR ช ด , , ท ใส กระดาษชาระเคล อบส ขนาด 6 x 6 C ช ด อ างล างหน าแบบแขวนผน ง C013 พร อมอ ปกรณ ช ด 1 3, , , TS B9 ก อกเด ยวแบบก านป ด - TS - 303A ท อน าท งสาหร บอ างล างหน า - TS A สะด ออ างล างหน าชน ดล กยางสายโซ 5 อ างล างหน า ฝ งเคาน เตอร C พร อมอ ปกรณ ช ด 1 4, , , ก อกเด ยวอ างล างหน า ct160c11 - TS - 303A ท อน าท งสาหร บอ างล างหน า - TS A สะด ออ างล างหน าชน ดล กยางสายโซ 6 ร ระบายน าท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks