องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม - PDF

Description
Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 12 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต ง (columns) เป นหล ก ซ งเราเร ยกโปรแกรมในล กษณะน ว าเป น Spread Sheet บางคนใช โปรแกรม MS. Excel ส าหร บการพ มพ ตาราง การพ มพ รายการส งของต างๆ ท ม การรวมเง น หร อต วเลข หร อม การ ค านวณอย างง าย บางคนใช โปรแกรมน เพ อว เคราะห แบบสอบถาม หาค าเฉล ย และค าสถ ต ต างๆ หร อใช โปรแกรม ในการท าแผนภ ม ร ปแบบต างๆ เป นต น ส วนท 1 แนะน าการใช โปรแกรม Microsoft Excel เบ องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel การเข าใช งาน Microsoft Excel โดยปกต ม ข นตอน ด งน 1) เล อก Start (ด านซ ายล าง) 2) เล อก Program และ Microsoft Office 3) เล อกเมน โปรแกรม Microsoft Office Excel ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel พ นท ใช งานและส วนประกอบในหน าต างโปรแกรม 1 4. แท บ ส ตร (Formula Bar) แท บ ส ตร (Formula Bar) ประกอบด วย 1) แท บ แสดงสถานะการท างานของเซลล หร อ ต าแหน งของเซลล 2) แท บ ส ตร จะแสดงสถานะการใช งาน ด งแสดงในภาพ 5. แท บ แผ นงานและแท บ เล อนหน า แท บ แผ นงานและแท บเล อนหน า ประกอบด วย 1) แท บ แผ นงาน ประกอบด วย แผ นงาน (Sheet) โดยปกต จะม 3 แผ นงาน ค อ Sheet1, Sheet2, Sheet3 แต ผ ใช สามารถแก ไข โดยเพ ม ลบ เปล ยนช อ ค ดลอก หร อย ายแผ นงานได 2) แท บ เล อนหน าเอกสาร ค อ แท บเล อนหน ากระดาษ แนวนอน (เล อนไปทางซ าย ขวาท ละแผ นงาน หร อเล อนไปทางซ ายส ด หร อทางขวาส ด) 6. เซลล เซลล พ อยเตอร และแท บ แสดงสถานะการท างานของเซลล 1) เซลล (Cell) ค อ จ ดต ดระหว าง แถว (Row) และคอล มน (Column) โดยแถว ได แก 1, 2, 3, 4, 5,... ส วนคอล มน ได แก A, B, C, D,.. 2) เซลล พ อยเตอร หร อต าแหน งเซลล ท างาน (Cell Pointer) ค อ ต าแหน งการท างานของเซลล ในขณะน น เช น ในภาพ Cell Pointer อย ท B3 หมายถ ง เซลล ท างานอย ท ต าแหน งคอล มน B แถวท 3 3) แท บ แสดงสถานะของเซลล (Cell Reference) อย ท ต าแหน งแท บส ตร จะแสดงช อเซลล ไว (ด งภาพ ค อ B3) เม อม การเล อนต าแหน งเซลล แท บแสดงสถานะจะเปล ยนไปด วย นอกจากน นในการเล อกหลายๆ เซลล หร อการคล มท บเล อกเซลล จะบอกถ งขอบเขตการเล อก ด งภาพ 3R x 3Cหมายถ ง เล อก 3 แถว x 3 คอล มน ครอบคล มพ นท B1: D3 3 3. เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Excel เบ องต น 3.1 การแปลงฐานข อม ลจาก MS. Word เป น MS. Excel จากฐานข อม ลรายช อแกนน าพน กงาน ท อย ของสถานประกอบก จการ เบอร โทรศ พท จ านวนพน กงานของ สถานประกอบก จการ และจ านวนพน กงานท ได ร บการอบรมด านโรคเอดส ท ได จ ดเก บในร ปแบบของ MS. Word สามารถ ค ดลอก หร อ Copy ตารางด งกล าวไปย ง MS. Excel ตามข นตอนด งน เป ดโปรแกรม Microsoft Word 1) เล อกเป ดไฟล MS. Word ช อ DB Test.doc 2) เล อกเมน แก ไข (Edit) 3) เล อกท งหมด (Select all) ด งแสดงในภาพท 3 4) เล อกค ดลอก (Copy) ด งแสดงในภาพท ภาพท 3 แสดงการเล อกข อม ลท งหมด: Select all ภาพท 4 แสดงการค ดลอกข อม ลในโปรแกรม Word: Copy เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 1) หล งจากท าการค ดลอกข อม ลในโปรแกรม Word เร ยบร อยแล ว ให ท าการเป ดโปรแกรม Excel 2) เล อกเซลล A1 (คอล มน A แถวท 1) คล กขวา 3) เล อกวาง (Paste) ด งแสดงในภาพท 5 (หร อเล อกเมน แก ไข และค ดลอก) 4) จ ดคอล มน ให เร ยบร อยโดยให คล กซ ายด งท ขอบด านขวาบนส ดของคอล มน ด งแสดงในภาพท ภาพท 5 แสดงการวางข อม ลลงในโปรแกรม Excel: Paste 5 3.7 การตร งแนวบางส วนของช ท (Freeze Panes) การตร งแนวจะช วยในการด ข อม ลท ม อย หลาย คอล มน หร อหลายแถวซ งไม สามารถด ได ท งหมดในหน าจอเด ยวก น โดยสามารถใช การต งแนวของคอล มน หร อแถว ท ต องการเอาไว ให อย คงท โดยสามารถเล อนด ข อม ลส วนของคอล มน หร อแถวอ นๆ ได ท งน สามารถตร งแนวด านบน แนวด านซ าย หร อท งสองแนวบนแผ นงานท ใช งานอย การตร งแนวน จะไม ม ผลต อการพ มพ เป นการจ ดการน าเสนอ ข อม ลท หน าจอเท าน น ว ธ การตร งแนวตามข นตอนด งน 1) คล กห วแถวหร อคอล มน ท ต องการตร งแนว โดยคล กหล งจากแถวหร อคอล มน ท ต องการตร ง 1 แถว หร อ1 คอล มน ต วอย างเช น - หากต องการตร งแนวในแถวท 1 เพ อให ห วข อคงอย ตลอดเม อใช งาน ให คล กท แถวท สอง - หากต องการตร งแนวในคอล มน ท 1 เพ อให ล าด บท คงอย ตลอด ให คล กท คอล มน ท สอง - หากต องการตร งแถวท 1 และคอล มน ท 1 เพ อให ท งห วข อและล าด บท คงอย ให คล กท เซลล B2 2) เล อกเมน หน าต าง (Window) - เล อกตร งแนว (Freeze Panes) ในท น ต องการให ห วข อท อย แถวท 1 คงท จ งจ าเป นต องตร งแนวแถวท 1 ด งแสดงในภาพท 7 3) หากต องการยกเล กการตร งแนว ให เล อกเมน หน าต าง (Window) - ยกเล กตร งแนว (Unfreeze Panes) 1 2 ภาพท 7 แสดงการตร งแนว: Freeze Panes 3.8 การเร ยงล าด บข อม ล (Sort) การเร ยงล าด บข อม ลสามารถเร ยงล าด บในต วแปรเด ยว หร อหลายๆ ต วแปร (คอล มน เด ยวหร อหลายๆ คอล มน ) โดยการเร ยงล าด บข อม ลม อย 2 ส วนค อ เร ยงล าด บจากน อยไปหามาก เร ยงล าด บจากมากไปหา น อย ด งแสดงในภาพท 8 ภาพท 8 แสดงค าส งเร ยงล าด บ (Sort) โดยใช ค าส งท เมน บาร 7 3) เม อเล อกจ ดร ปแบบเซลล แล ว โปรแกรม Excel จะปรากฏหน าต างการจ ดร ปแบบเซลล ให เล อกท แท บต วเลข (Number) จากน นเล อกประเภท (Category) เป นต วเลข ด านขวาม อ จะม ค าว า ต าแหน งทศน ยม (Decimal places) ให ท าการก าหนดค าทศน ยมได เลย จากน นเล อก ตกลง (OK) ด งแสดงในภาพท ภาพท 11 แสดงการจ ดร ปแบบเซลล ภาพท 11 แสดงหน าต างการจ ดร ปแบบเซลล : การก าหนดจ ดทศน ยมให ก บข อม ลต วเลข 3.10 การเต มส พ นในส วนของข อความท ต องการ 1) เล อกพ นท ท งหมดท ต องการเต มส ในท น ค อ ต าบล อ าเภอ จ งหว ด (ครอบคล มพ นท A1:C1) 2) เล อกค าส งเต มส (Fill Colour) ท เมน บาร เล อกส พ นตามต องการ ในท น เล อกส เทา ด งแสดง ในภาพท 12 หร อคล กขวาท พ นท ท ท าแถบส A1:C1 จะปรากฏหน าต างการจ ดร ปแบบเซลล และเล อกท แท บลวดลาย (Patterns) เล อกส พ นและร ปแบบลวดลายของพ นตามต องการ 3) แสดงผลจากการเต มส พ นท ห วเร อง ด งแสดงในภาพท ภาพท 12 แสดงการเต มส : Fill Color 3 ภาพท 13 แสดงผลจากการเต มส ท ห วเร อง 9 2.1) แท บท 1 หน า (Page) ด งแสดงในภาพท 18 ภาพท 18 แสดงค าส งการต งค าหน ากระดาษ: แท บหน า (Page) - การวางแนว (Orientation) แนวต ง (Portrait) - แนวนอน (Landscape) - มาตราส วน (Scaling) ปร บเป น: 100% จากขนาดปกต (Adjust to: 100% normal size ) แต ถ า ต องการปร บมาตราส วนใหญ เล กลงจากเด มอาจจะปร บเป น 80% หร อ 90% ข นก บข อม ลท ต องการ Print - ขนาดกระดาษ ค าปกต เป นกระดาษขนาด A4 210 x 297 mm...แต ผ ใช สามารถปร บเปล ยน ขนาดกระดาษ อ นๆ ได เล อกในช อง ขนาดกระดาษ จะปรากฏหน าต างรายการเล อก ขนาดกระดาษอ นๆ ด งแสดงในภาพท 19 ภาพท 19 แสดงกระดาษขนาดต าง ๆ 2.2) แท บท 2 ระยะขอบ (Margins) การก าหนดระยะขอบ ท ง 4 ด านค อ ด านบน (Top) ด านล าง (Bottom) ด านซ าย (Left) และด านขวา (Right) ด งแสดงในภาพท 20 ภาพท 20 แสดงค าส งการต งค าหน ากระดาษ: แท บระยะขอบ (Margins) 11 ส วนท 2 การใช ภาพท 22 แสดงค าส งการต งค าหน ากระดาษ: แผ นงาน (Sheet) ส วนท 2 การจ ดท าฐานข อม ล และการจ ดท ารายงาน โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel 1. ความหมายของฐานข อม ล (Database) การเก บข อม ลท ใช ในช ว ตประจ าว น เราม กจะบ นท กไว ในกระดาษ ซ งม ข อด ตรงสะดวก จดได ง าย แต ม ข อเส ยค อ เม อข อม ลม มากข น จะค นหาข อม ลได ยากมาก และย งไม สามารถตอบค าถามได รวดเร วน ก เช น ในกรณ ท เราม สม ดรายช อแกนน าช มชน แต ม ค าถามว าต องการหาช อแกนน าช มชนท เป นผ หญ ง ท ม นามสก ลน าหน าด วย ก เราจะต องเป ดไล ด ช อแกนน าช มชนท ละช อ ท าให เส ยเวลามาก การน าข อม ลมาจ ดเก บในคอมพ วเตอร ช วยเพ มความรวดเร วในการค นหาเป นอย างมาก การค นหาท ต อง ใช เวลาน บช วโมง จะเหล อเพ ยงไม ถ งนาท เท าน น ย งข อม ลมากข นย งเห นความแตกต างได อย างช ดเจน แต การใส ข อม ลลงคอมพ วเตอร ก ไม ใช ว าจะท าได ง ายๆ เน องจากถ าเราน าข อม ลใส ไว ไม เป นระบบระเบ ยบ อาจจะน าไปใช งานยากกว าจดไว ในกระดาษเส ยอ ก ด งน นจ งต องม การออกแบบระบบการจ ดเก บข อม ล ซ งก ค อ ฐานข อม ล (Database) น นเอง ฐานข อม ล (Database) ค อ การน าข อม ลจ านวนมากๆ มาเก บไว ด วยก น โดยม ร ปแบบการจ ดข อม ลท เป นระบบเพ อให สะดวกในการน าไปใช งานในภายหล ง เช น จ านวนพน กงานท ได ร บการอบรม รายนามแกนน า ช มชน และข อม ลบ ญช เป นต น โปรแกรม Excel สามารถช วยให สร างฐานข อม ลได โดยม ค ณสมบ ต ในการจ ดเก บข อม ล และตรวจสอบ ความถ กต อง ความสอดคล องและความซ าซ อนของข อม ล และย งสามารถจ ดเร ยงข อม ล และกรองข อม ลเฉพาะ ส วนท เราสนใจได ง าย 13 4 ภาพท 24 แสดงต วช วยสร างการเปล ยนข อความเป นคอล มน : เล อกการใช ต วค น (Delimited) โดยการเล อกชน ดข อม ลด งเด ม เล อกชน ดแฟ มท เหมาะสม (Choose the file type) ม 2 ประเภทค อ - ม การใช ต วค น (Delimited) อ กขระ เช น เคร องหมายจ ลภาค (Comma:,) หร ออ ฒภาค (Semi- Colon: ;) หร อแท บ (Tab) หร อช องวาง (Space) หร อต วค นอ นๆ เช นระบ เป นทว ภาค (Colon :) แยกแต ละเขตข อม ล - ความกว างคงท (Fixed width) เขตข อม ลถ กจ ดให อย ในร ปแบบคอล มน โดยม ช องว างเป นต วแบ ง ระหว างเขตข อม ล ในท น เล อก ม การใช ต วค น (Delimited) 5) หล งจากเล อกม การใช ต วค น (Delimited) - เล อกต วค น ช องว าง (Space) และแท บ (Tab) เพ อแยก ข อความต างๆ โดยใช ช องว างและแท บเป นต วแบ ง ซ งจะเห นต วอย างจากช องแสดงต วอย างข อม ล จากน นเล อก ถ ดไป (Next) และเล อกเสร จส น (Finish) ด งแสดงในภาพท ภาพท 25 แสดงการเล อกต วค น: Delimited 6) หล งจากน น ท อย ท เป นข อความ จะถ กแยกเป นบ านเลขท หม ท ถนน ต าบล อ าเภอ จ งหว ด และ รห สไปรษณ ย แต ป ญหาค อ ต าบล อ าเภอ จ งหว ด จะไม ได เร ยงเป นคอล มน ท สวยงาม เน องจากการพ มพ ท อย อาจจะม ร ปแบบท หลากหลาย เช น ไม ม หม ท ไม ม ช อถนน หร อการเว นวรรคท แตกต างก น หมายเหต การท าฐานข อม ล การเว นวรรค ควรเว นแค 1 วรรค และค าย อ เช น ต าบล - ต. อ าเภอ - อ. และจ งหว ด - จ. จะอย ต ดก บช อของต าบล อ าเภอ และจ งหว ด 15 4) จะปรากฏหน าของอาร ก วเมนต ของฟ งก ช น (Function Arguments): CONCATENATE ด งแสดงใน ภาพท 29 4 ภาพท 29 แสดงหน าต างอาร ก วเมนต ของฟ งก ช น CONCATENATE 5) ให เล อกท ส ญล กษณ (ในภาพท 29) แล วจะปรากฏหน าต างด งแสดในภาพท 30 ให เล อกเซล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks