ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร - PDF

Description
ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ร จ กก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณในร ปของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถร บข อม ลและคาส ง ผ านอ ปกรณ

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 32 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความร เบ องต นเก ยวก บ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 คร ส รภพ สมอ ดร ร จ กก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ค อ เคร องคานวณในร ปของอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถร บข อม ลและคาส ง ผ านอ ปกรณ ร บข อม ล แล วนาข อม ลและ คาส งน นไปประมวลผลด วยหน วยประมวลผลเพ อให ได ผลล พธ ท ต องการและแสดงผลผ านอ ปกรณ แสดงผล ตลอดจนสามารถบ นท ก รายการต างๆไว เพ อใช งานได ด วยอ ปกรณ บ นท กข อม ลสารอง 1. ค ณล กษณะเด นของคอมพ วเตอร 4 s Special ของเคร องคอมพ วเตอร ความจา (Storage) ความเร ว (Speed) การปฏ บ ต งานอ ตโนม ต (Self Acting) ความน าเช อถ อ (Sure) ความจา (Storage) 1. ค ณล กษณะเด นของคอมพ วเตอร เป นความสามารถในการเก บข อม ลจ านวนมาก และเป น ระยะเวลานาน ซ งถ อได ว าเป น ห วใจ ของการท างานแบบ อ ตโนม ต ของเคร องคอมพ วเตอร แบ งได 2 ระบบค อ หน วยความจาหล ก (Primary Storage) หน วยความจารอง (Secondary Storage) ความเร ว (Speed) 1. ค ณล กษณะเด นของคอมพ วเตอร เป นความสามารถในการประมวลผลข อม ลภายในเวลาท ส นท ส ด โดยความเร วของการประมวลผล พ จารณาจากความสามารถในการ ประมวลผลซ าๆ ในช วงเวลาหน งๆ เร ยกว า ความถ (Frequency) โดยน บความถ เป น จ านวนค าส ง หร อ จ านวนคร ง หร อ จ านวน รอบ ในหน งนาท และเร ยกหน วยน ว า Hz (Hertz = Cycle/Second) 1. ค ณล กษณะเด นของคอมพ วเตอร การปฏ บ ต งานอ ตโนม ต (Self Acting) เป นความสามารถของเคร องคอมพ วเตอร ในการประมวลผล ข อม ลตามล าด บค าส ง ได อย างถ กต อง และต อเน อง โดยอ ตโนม ต ตาม คาส งและข นตอนท น กคอมพ วเตอร (มน ษย ) ได กาหนดไว ความน าเช อถ อ (Sure) 1. ค ณล กษณะเด นของคอมพ วเตอร เป นความสามารถในการประมวลผลท ส งผลให เก ดผลล พธ ท ถ กต อง โดยน บได ว าเป นส งสาค ญท ส ดในการทางานของ เคร องคอมพ วเตอร โดยความสามารถน เก ยวข องก บโปรแกรม คาส ง และข อม ล ท น กคอมพ วเตอร ได กาหนดให ก บเคร องคอมพ วเตอร 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร องค ประกอบสาค ญ 5 ส วนด วยก น ค อ 2.1 ฮาร ดแวร (Hardware) เป นล กษณะทางกายภายของเคร องคอมพ วเตอร หมายถ งต วเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ รอบข างท เก ยวข อง ม ส วนประกอบท สาค ญค อ หน วยร บข อม ล (Input Unit), หน วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หน วยความจาหล ก (Main Memory Unit) หน วยแสดงผลล พธ (Output Unit) 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร หน วยเก บข อม ลสารอง (Secondary Storage Unit) ส วนประกอบท สาค ญของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร ส วนประกอบท สาค ญของฮาร ดแวร คอมพ วเตอร CENTRAL PROCESSING UNIT INPUT UNIT OUTPUT UNIT MEMORY SECONDARY STORAGE 1. หน วยร บข อม ล ทาหน าท ร บข อม ลและโปรแกรมเข าส เคร องคอมพ วเตอร ประกอบด วยอ ปกรณ ต าง ๆท นาข อม ลจากภายนอกเข าส เคร อง คอมพ วเตอร จ งเร ยกว า อ ปกรณ นาเข าข อม ล (InputDevice) การนาข อม ลเข าส คอมพ วเตอร การนาข อม ลเข าส คอมพ วเตอร แบ งได เป น 2 ว ธ ด วยก นค อ 1. ผ านอ ปกรณ นาเข า (input device) เ ป น ว ธ ท ง า ย แ ล ะ สะดวกท ส ด เป นการนาข อม ลเข าไปย งคอมพ วเตอร โดยตรง ผ า น อ ปกรณ น าเข าข อม ลหลายชน ด ข นอย ก บร ปแบบของข อม ล เช น ค ย บอร ด (keyboard) สแกนเนอร (scanner) ไมโครโฟน (microphone) 2. ผ านส อเก บบ นท กข อม ลสารอง (secondary storage) การนาข อม ลเข าส คอมพ วเตอร 2. ผ านส อเก บบ นท กข อม ลสารอง (secondary storage) เป นการด งเอาข อม ลท ได บ นท กหร อเก บข อม ลไว ก อนแล วโดยใช ส อเก บบ นท กข อม ลสารอง เช น ฮาร ดด สก ด สเก ตต หร อซ ด เคร อง คอมพ วเตอร จะอ านข อม ลเหล าน โดยอาศ ยเคร องอ านส อโดยเฉพาะ เช น ฟล อปป ไดรว ซ ด รอมไดรว 2.หน วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ส วนประกอบท สาค ญภายในของซ พ ย แบ งออกได ด งน 1. หน วยควบค ม (Control Unit) 2. หน วยคานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) 3. ร จ สเตอร (Register) 1. หน วยควบค ม (Control Unit) ทาหน าท ควบค มการทางานของท กๆหน วยในซ พ ย รวมถ งอ ปกรณ ต อพ วง เร มต งแต การแปลคาส งท ป อนเข าไป โดยการไปด งคาส งและข อม ล จากหน วยความจามาแล วแปลความหมายของคาส ง จากน นส งความหมายท ได ไปให หน วยคานวณและตรรกะเพ อ คานวณและต ดส นใจว าจะให เก บข อม ลไว ท ใด 2. หน วยคานวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) ทาหน าท ในการคานวณทางคณ ตศาสตร (arithmetic) เช น การค ณ ลบ บวก หาร เปร ยบเท ยบข อม ลทางตรรกศาสตร (logical) ว าเป นจร งหร อเท จ อาศ ยต วปฏ บ ต การเปร ยบเท ยบพ นฐาน 3 ค า ค อ มากกว า น อยกว า และ เท าก บ 3. ร จ สเตอร (Register) พ นท สาหร บเก บพ กข อม ลช ดคาส ง ผลล พธ และข อม ลท เก ดข นขณะท ซ พ ย ประมวลผลเพ ยงช วคราวไม ถ อว าเป นหน วยความจา ร บส งข อม ลด วยความเร วส ง และทางานภายใต การควบค มของหน วย ควบค มเช นเด ยวก บหน วยอ นๆ ประเภทของ Register Instruction Register เก บคาส งในโปรแกรม Address Register เก บ Address ของคาส งหร อข อม ล Storage Register เก บข อม ลท ได จากหน วยความจา หร อผลล พธ จากการ ประมวลผลท จะถ กส งไปเก บย งหน วยความจา 3. หน วยความจา (Memory Unit) หน าท ของหน วยความจา จ ดเก บข อม ลก อนการประมวลผล จ ดเก บข อม ลระหว างการประมวลผล จ ดเก บข อม ลหล งจากการประมวลผล แบ งได 2 ประเภท ค อ หน วยความจาหล ก และหน วยความจา สารอง 1. หน วยความจาหล ก (Primary Storage) เป นหน วยความจ าท จ าเป นต องม ในคอมพ วเตอร ต างจากร จ สเตอร ตรงท ร จ สเตอร เป นการเก บม ลและค าส งเพ อท จะเร ยกใช ได ในอนาคต อ นใกล (ไม เหม อนก บร จ สเตอร ท เป นเพ ยงแหล งพ กข อม ลซ งเก ดข น ขณะท ซ พ ย ประมวลผลเท าน น)ซ งสามารถจาแนกได ตามความคงทนใน การเก บข อม ล ได ด งน ค อ หน วยความจาแบบลบเล อนได หน วยความจาแบบไม ลบเล อน (Firmware) หน วยความจาแบบลบเล อนได 1. หน วยความจาหล ก (Primary Storage) หน วยความจาประเภทน ข อม ลท จ ดเก บอย ในหน วยความจาน สามารถลบเล อนได หร อส ญหายได เม อไม ม กระแสไฟฟ าในระบบ ได แก RAM 1. หน วยความจาหล ก (Primary Storage) หน วยความจาแบบไม ลบเล อน (Firmware) เป นหน วยความจ าท อ านได อย างเด ยว ไม สามารถเข ยนหร อ บ นท กเพ มเต มได ใช เก บค าส งท ใช บ อยและเป นค าส งเฉพาะ ข อม ลจะอย ก บเคร องอย างถาวร ถ งแม ไฟจะด บหร อป ดเคร องไป ก ไม สามารถท าให ข อม ลหร อค าส งในการท างานต างๆหายไปได น ยมเร ยกอ กอย างหน งว า nonvolatile memory ม หลายชน ด เช น PROM, EPROM, EEPROM เป นต น 2. หน วยความจาสารอง (Secondary Storage) ใช สาหร บเก บและบ นท กข อม ลไว ในคอมพ วเตอร เพ อเร ยกข อม ลน นใช ในภายหล งได (เก บไว ใช ได ในอนาคต) ม หลายชน ดมาก เช น ฮาร ดด สก ฟล อปป ด สก Flash Drive CD etc. เป นหน วยความจาประเภทท อย ภายนอกต วเคร องคอมพ วเตอร การ ใช งานจะต องม เคร องม ออ านและเข ยน (ห วอ านและห วเข ยน) เพ อใช ในการอ านและ เข ยนข อม ล องค ประกอบ Medium หร อ Media และ Storage Devices ประเภทของหน วยความจาสารอง Random Access Sequential Access 2. หน วยความจาสารอง (Secondary Storage) องค ประกอบ Medium หร อ Media Storage Devices ประเภทของหน วยความจาสารอง Random Access Sequential Access Media หมายถ ง พ นผ วท ใช เก บข อม ลจร งๆ เช น แผ น Disk, แผ น Platte Storage Devices อ ปกรณ ท ใช ในการอ าน/เข ยน หร อ Dive 4.หน วยแสดงผลล พธ (Output Unit) เป นอ ปกรณ ท ใช แสดงผลโดยสามารถแสดงผลท งในร ปแบบ อ เล กทรอน กส (เร ยกว า soft copy) เช น จอภาพคอมพ วเตอร หร อ อย ในร ปแบบของ hard copy เช น พ มพ ออกมาเป น กระดาษออก ทางเคร องพ มพ โดยอาจอาศ ยอ ปกรณ อ นๆ เช น ล าโพง ส าหร บการ แสดงผลท เป นเส ยงได 5. ทางเด นระบบ (System Bus) จานวนเส นทางท ใช ว งบนทางเด นระบบ เร ยกว า บ ต (เปร ยบเท ยบ ได ก บเลนบนถนน) การทางานของ CPU CPU หน วยนาข อม ลเข า ส งข อม ลและ โปรแกรมเข าส หน วยความจา CU (2) Decode (1)Fetch ALU (3) Execute หน วยนาข อม ลออก หน วยความจา หน วยเก บข อม ลสารอง 2.2 ซอฟต แวร (Software) 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร เป นช ดค าส งหร อโปรแกรม ท ส งให ฮาร ดแวร ท างานต างๆ ตามต องการ ซ ง ช ดคาส งหร อโปรแกรมน นจะเข ยนมาจากภาษาคอมพ วเตอร ภาษาใดภาษาหน ง และม โปรแกรมเมอร หร อน กเข ยนโปรแกรม เป นผ ใช ภาษาคอมพ วเตอร เหล าน น เป นซอฟต แวร แบบต างๆ ข นมา ซอฟต แวร สามารถแบ งออกเป น 2 ประเภทใหญ ๆ ค อ ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เป นโปรแกรมท ทาหน าท ควบค มการท างานของส วนต าง ๆ ของ คอมพ วเตอร ให ทางานร วมก น อย างราบร น ม ส วนประกอบย อยๆ 3 ส วนค อ Operating Software หร อ OS. Command-Language Translators Librarian เช น Windows, Linux ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ท สามารถต ดต งได ในภายหล งจากท ต ดต งระบบปฏ บ ต การแล ว ปกต ม งใช ก บงานเฉพาะอย าง เช น งานด านบ ญช งานด านเอกสารหร องาน ควบค มส นค าคงเหล อ อาจม บร ษ ทผ ผล ตท าข นมาเพ อจ าหน ายโดยตรง ม ท งท ให ใช ฟร ซ อท าเอง หร อจ างเข ยนโดยเฉพาะ 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2.3 บ คคลากร หร อ ผ ใช (Peopleware) บ คลากรหร อผ ใช เป นองค ประกอบท สาค ญมาก ต องม ความร ความ เข าใจในการใช งานเก ยวก บระบบคอมพ วเตอร แล ว จะทาให การใช งานไม ม ประส ทธ ภาพ โดยสามารถแบ งกล มบ คลากรออกเป น 3 กล มด วยก น ค อ กล มผ ใช งานท วไป กล มผ เช ยวชาญ กล มผ บร หาร 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2.3 บ คคลากร หร อ ผ ใช (People ware) กล มผ ใช งานท วไป ผ ใช งานคอมพ วเตอร (User / End User) ถ อว าเป นผ ใช งานระด บต าส ด ไม จาเป นต องม ความ เช ยวชาญมากน กก สามารถใช งานได โดยศ กษาจากค ม อการ ปฏ บ ต งาน หร อร บการอบรมเพ มเต มเพ อให สามารถใช งานได 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2.3 บ คคลากร หร อ ผ ใช (People ware) กล มผ เช ยวชาญ ช างเทคน คคอมพ วเตอร (Computer Operator/ Computer Technician) น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) น กเข ยนโปรแกรม (Programmer) ว ศวกรซอฟต แวร (Software Engineer) ผ ด แลเน ตเว ร ก (Network Administrator) 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2.3 บ คคลากร หร อ ผ ใช (People ware) กล มผ บร หาร ผ บร หารส งส ดด านสารสนเทศและคอมพ วเตอร (CIO Chief Information Officer) ห วหน างานด านคอมพ วเตอร (Computer Center Manager/ Information Manager) 2. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2.4 ข อม ลและสารสนเทศ(Data/Information) การท างานของคอมพ วเตอร จะเก ยวข องต งแต การน าข อม ลเข า (data)จนกลายเป นข อม ลท สามารถใช ประโยชน ต อได หร อท เร ยกว า สารสนเทศ (information) ข อม ลเหล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks