รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา เอกสารหมายเลข มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (Information Technology) 2. จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา เทคโนโลย บ ณฑ ต ว ชาเอก เทคโนโลย พล งงาน 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน 5. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน 1/ รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ไม ม 8. สถานท เร ยน คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด 26 พ.ค 56 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 1. จ ดม งหมายของรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร เข าใจเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศต าง ๆ ท สามารถใช ศ กษาข อม ลสารสนเทศด าน พล งงาน ได สามารถอธ บายความแตกต างของเทคโนโลย สารสนเทศได และ สามารถเข าใจหล กการเล อกใช เคร องม อในการส บค นว เคราะห ข อม ลพล งงาน 2. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในสารสนเทศทางด านพล งงาน ให ร หล กการและว ธ การทางเทคโนโลย สารสนเทศพล งงาน ร จ กใช ซอฟต แวร ในการจ ดการข อม ล การประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศ สารสนเทศ หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษา ข อม ล สารสนเทศทางด านพล งงาน หล กการและว ธ การทางเทคโนโลย สารสนเทศพล งงาน ซอฟต แวร ใน การจ ดการข อม ล การประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศ สารสนเทศในการต ดส นใจ ระบบคอมพ วเตอร การ ส อสารข อม ล การเล อกใช เคร องม อในการส บค นข อม ลพล งงาน 2. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา 60 ช วโมง บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต /งาน การศ กษาด วยตนเอง - บรรยาย 60 ช วโมงต อ ภาคการศ กษา ไม ม การสอนเสร ม ภาคสนาม/การฝ กงาน - การใช โปรแกรม ประย กต - การใช Microsoft office การศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมง/ส ปดาห 3. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล - อาจารย จ ดเวลาให คาปร กษาเป นรายบ คคล หร อ รายกล มตามความต องการ 1 ช วโมงต อส ปดาห หมวดท 4 การพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา 1. ค ณธรรมจร ยธรรม 1.1 ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา - ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต - ม ว น ย ตรงต อเวลา และ ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม - ม ภาวะความเป นผ นาและผ ตาม สามารถทางานเป นท มและสามารถแก ไขข อข ดแย งและล าด บความสาค ญ - เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ของความเป น มน ษย - เคารพกฎระเบ ยบและข อบ งค บต าง ๆ ขององค กรและส งคม 1.2 ว ธ การสอน - บรรยายพร อมยกต วอย างกรณ ศ กษา - การทารายงานกล มตามท ได ร บมอบหมาย 1.3 ว ธ การประเม นผล - พฤต กรรมการเข าเร ยน ท ตรงเวลาและครบถ วนตามเกณฑ ท กาหนด - ประเม นผลการส งงานตามท ได ร บมอบหมาย - ประเม นผลการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 2. ความร 2.1 ความร ท ต องได ร บ ม ความร ใน เทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรมพ นฐานต างๆ อ นเตอร เน ต เว บ และ การพาณ ชย อ เล กทรอน กส ซอฟต แวร ประย กต 2.2 ว ธ การสอน - บรรยายพร อมยกต วอย างกรณ ศ กษา - การทารายงานกล มตามท ได ร บมอบหมาย 2.3 ว ธ การประเม นผล - ผลการเร ยน 3. ท กษะทางป ญญา 3.1 ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา - พ ฒนาความสามารถในการค ดให ม การค ดอย างเป นระบบ ม การว เคราะห และแก ไขป ญหาได 3.2 ว ธ สอน - การมอบหมายให น กศ กษาทาโครงงานพ เศษ และนาเสนอผลการศ กษา - อภ ปรายกล ม - ว เคราะห กรณ ศ กษา ในการนาเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาใช ในป จจ บ น 3.3 ว ธ การประเม นผล - สอบกลางภาคและปลายภาค ท เน นการว เคราะห ป ญหา - ประเม นจากการแก ไขป ญหาในกรณ ศ กษาต าง ๆ และการร วมก นอภ ปรายภายในกล ม 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 4.1 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา - ม การทางานร วมก นเป นท ม และแลกเปล ยนความร ท หลากหลายในช นเร ยน - พ ฒนาท กษะในการสร างส มพ นธภาพระหว างผ เร ยนด วยก น 4.2 ว ธ การสอน - จ ดก จกรรมกล มในการว เคราะห กรณ ศ กษา - มอบหมายงานรายกล ม และรายบ คคล - การนาเสนอรายงาน 4.3 ว ธ การประเม นผล - การม ส วนร วมในการว เคราะห และแก ไขป ญหาในกรณ ศ กษาต าง ๆ - การม ส วนร วมในการนาเสนอรายงานและพฤต กรรมการทางานเป นท ม 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช สารสนเทศท ต องพ ฒนา - พ ฒนาท กษะในการส อสารท งการพ ด การฟ ง การแปล การเข ยน โดยการทารายงาน และ นาเสนอในช นเร ยน - พ ฒนาท กษะในการส บค น ข อม ลทางอ นเทอร เน ต - ท กษะในการนาเสนอรายงานโดยใช ร ปแบบ เคร องม อ และเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.2 ว ธ การสอน - มอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วยตนเอง จาก website ส อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน น การอ างอ งจากแหล งท มาข อม ลท น าเช อถ อ - นาเสนอโดยใช ร ปแบบและเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.3 ว ธ การประเม นผล - การจ ดทารายงาน และนาเสนอด วยส อเทคโนโลย - การม ส วนร วมในการอภ ปรายและว ธ การอภ ปราย 1. แผนการสอน หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด จานวน ช วโมง 1 -สนทนาท กทาย แนะนาต ว พ ดถ งข อตกลงร วมก น -ว เคราะห ศ กยภาพผ เร ยน 2 1. บอกความส าค ญของ ข อม ลและสารสนเทศได 2. บอกส วนประกอบของ เทคโนโลย สารสนเทศได 3. บอกชน ดของระบบ สารสนเทศได 3 1. ส บค นข อม ลพล งงาน แสงอาท ตย ก จกรรมการเร ยน การ สอน ส อท ใช (ถ าม ) 3 1. ให น กศ กษาแนะนาต ว 2. ถามตอบ 3 -บรรยายประกอบ โปรแกรม PowerPoint 3 -ส บค นข อม ลและรายงาน 4 1. ส บค นข อม ลพล งงานลม 3 ส บค นข อม ลและรายงาน 5 1. ส บค นข อม ลพล งงานน า 3 -ส บค นข อม ลและรายงาน ผ สอน 6 1. ส บค นข อม ลพล งงาน ช วมวล 7 2. ส บค นข อม ลพล งงานน า ข นน าลง 3 ส บค นข อม ลและรายงาน 3 ส บค นข อม ลและรายงาน 8 สอบกลางภาค บอกว ธ การใช งาน เคร องม อต าง ๆของ โปรแกรม Microsoft Excel ได 11.1.บอกว ธ การใช งาน เคร องม อต างๆของโปรแกรม Microsoft wordได บอกว ธ การใช งาน เคร องม อต างๆของโปรแกรม End Note บอกว ธ การใช งาน เคร องม อต าง ๆของ โปรแกรม SPSS ได บอกว ธ การใช งาน เคร องม อต าง ๆของ โปรแกรม MATHLAB ได 3 1. ให น กศ กษาทาใบงาน ทดสอบความร โปรแกรม Microsoft Excel ได 3-1. ให น กศ กษาทาใบ งานทดสอบความร โปรแกรม Microsoft Word 3 1. ให น กศ กษาท าใบงาน ทดสอบความร โปรแกรม End Note 3 1. ให น กศ กษาท าใบงาน ทดสอบความร โปรแกรม SPSS 3 1. ให น กศ กษาท างา ทดสอบความร โปรแกรม MATHLAB 16 สอบปลายภาค หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. เอกสารและตาราหล ก 1. อนรรฆนงค ค ณมณ. Microsoft Office Access (2547). พ มพ คร งท 1 กร งเทพฯ : เอส.พ.ซ.บ คส. 2. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. การบร หารส าน กงาน. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. 3. แววตา เตชาทว วรรณ. (2550). ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ฯ. ในเอกสารประกอบการสอนว ชา บส ร ตต ญญ เท ยนปฐม Denyer,J.C. Office Management, Macdonald and Evans Ltd นายจ ราย ทธ ส เมธ วรศ กด และคณะ. ความร ท วไปเก ยวก บสาน กงานอ ตโนม ต (Automation Office). [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : Automation +Office.doc. (28 พฤษภาคม 2552). 6. ผศ.กมเลศน ส นต เวชชก ล. การบร หารงานองค กรสม ยใหม. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : http//www.si.kmutt.ac.th/nba1/modules/upload/files/e-learning%20การบร หารองค กรสม ยใหม. doc. (28 พฤษภาคม 2552). 7. พ นศ กด ส กกท ตต ยก ล. เทคน คการใช งาน Microsoft Word. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (2 ม ถ นายน 2552). 8. natthapong piasai. Excelส ตรต างๆท จาเป นต องใช งาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (2 ม ถ นายน 2552). 9. มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร. การใช งาน PowerPoint. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (3 ม ถ นายน 2552). 10. ระบบสารสนเทศภายในส าน กงาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (28 พฤษภาคม 2552). 11. บทท 3 ระบบสารสนเทศในองค การ. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (28 พฤษภาคม 2552). 12. บทท 6 ระบบสารสนเทศและการประย กต ใช ในองค กร. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B 8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8 %A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8 %AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/108_ch6_Information%20system.do c. (28 พฤษภาคม 2552). 13. ระบบสารสนเทศสาน กงาน Office Information system. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (28 พฤษภาคม 2552). 14. บทท 4 โปรแกรมประย กต และเคร องม อต างๆ สาหร บระบบสารสนเทศสาน กงาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : oislc4_apps&tools.ppt#256,1,บทท 4 โปรแกรมประย กต และเคร องม อต างๆ สาหร บระบบสารสนเทศ สาน กงาน (Applications and Tools for Office Information Systems). (28 พฤษภาคม 2552). 15. บทบาทเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในสาน กงาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (28 พฤษภาคม 2552). 16. การพ ฒนาระบบสารสนเทศส าน กงาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : พ ฒนาระบบสารสนเทศ. (28 พฤษภาคม 2552). 17. ความร เบ องต นเก ยวก บระบบฐานข อม ล. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : เบ องต นเก ยวก บระบบฐานข อม ล. (28 พฤษภาคม 2552). 18. วงจรรายจ าย ( Revenue Cycle ). [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (30 พฤษภาคม 2552). 19. สาน กงาน และระบบสาน กงาน. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (28 พฤษภาคม 2552). 20. ซอฟต แวร พ นฐานสาหล บส าน กงาน. สาราน กรมไทยสาหร บยาวชนฯ เล ม 25. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (1ม ถ นายน 2552). 21. ภาวรรณ ศร งาม. โปรแกรมระบบปฏ บ ต การเคร อข าย. [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก (1ม ถ นายน 2552). 2. เอกสารและข อม ลสาค ญ ไม ม หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา 1. กลย ทธ การประเม นประส ทธ ผลของรายว ชาโดยน กศ กษา การประเม นประส ทธ ผลในรายว ชาน ท จ ดท าโดยน กศ กษา ได จ ดก จกรรมในการนาแนวค ดและความเห นจาก น กศ กษาได ด งน - การสนทนากล มระหว างผ สอนและผ เร ยน - การส งเกตการณ จากพฤต กรรมของผ เร ยน - แบบประเม นผ สอน และแบบประเม นรายว ชา 2. กลย ทธ การประเม นการสอน ในการเก บข อม ลเพ อประเม นการสอน ได ม กลย ทธ ด งน - การจ ดการความร เร องการเร ยนการสอน - ผ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks