(นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 - PDF

Description
ท ศธ 04127/ 3700 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต1 ถนนไกรเพชร อ าเภอเม องราชบ ร จ งหว ดราชบ ร พฤศจ กายน 2557 เร อง การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 15 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ศธ 04127/ 3700 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต1 ถนนไกรเพชร อ าเภอเม องราชบ ร จ งหว ดราชบ ร พฤศจ กายน 2557 เร อง การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ าป 2557 เร ยน ผ อ านวยการโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท เก ยวข อง ส งท ส งมาด วย ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 จ านวน 1 ช ด ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ได ค ดเล อกต วแทนน กเร ยนเข าร วม แข งข นท กษะว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ าป 2557 ระหว างว นท ธ นวาคม 2557 ณ จ งหว ดนนทบ ร น น ในการน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ได พ จารณา ผ ม ความร ความช านาญ ในแต ละกล มสาระเป น เพ อพ ฒนา ฝ กซ อม ต วแทนน กเร ยนในส งก ดให ม ความร ความช านาญอย างต อเน องเป น ระบบ ท กกล มสาระการเร ยนร และขอเช ญคณะท กท าน เข าร วมประช มช แจงแนวด าเน นการ ในว นท 19 พฤศจ กายน 2557 เวลา น. ณ ห องประช มล ลาวด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ตามค าส งท ส งมาพร อมหน งส อน จ งเร ยนมาเพ อทราบ และด าเน นการต อไป ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา โทร โทรสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท 537/2557 เร อง แต งต งคณะพ ฒนาท กษะว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ าป ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1ได จ ดแข งข นท กษะว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ซ งได ค ดเล อกน กเร ยนเป นต วแทนเข าร วมการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ าป 2557 ระหว างว นท ธ นวาคม 2557 ณ จ งหว ดนนทบ ร ภายใต นโยบายหล กในการเร งร ดการปฏ ร ปการศ กษาโดยย ดหล กค ณธรรมน าความร สร างความ ตระหน กส าน กในค ณค าของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ความสมานฉ นท ส นต ว ธ ว ถ ประชาธ ปไตย พ ฒนาคนโดยใช ค ณธรรมเป นพ นฐานของกระบวนการเร ยนร ท เช อมโยงความร วมม อของสถาบ นครอบคร ว ช มชน และ สถาบ นการศ กษา รวมท งผลส าเร จท เก ดก บผ เร ยนท สอดคล องตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให การด าเน นการจ ดการแข งข นท กษะว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคกลางและภาคตะว นออก คร งท 64 ประจ าป 2557 ของต วแทนน กเร ยนส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ได ม การ พ ฒนาท กษะให เก ดความช านาญ และฝ กปฏ บ ต อย างต อเน องอย างเป นระบบ จ งได แต งต งคณะ ด งน คณะกรรมการอ านวยการ 1.นางสาวช ศร อ ดมก ศลศร ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประธานกรรมการ 2.รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท กท าน รองประธานกรรมการ 3.ผ อ านวยการกล มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท กกล ม กรรมการ 4.ผ อ านวยการโรงเร ยนส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท ม น กเร ยนเป นต วแทน กรรมการ 5.ศ กษาน เทศก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ท กท าน กรรมการ 6.เจ าหน าท กล มส งเสร มการจ ดการศ กษาท กท าน กรรมการ 7.นางอ งคณา ส ขผล ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กรรมการและเลขาน การ 8.นางสาวพ ยะดา ม วงอ ม น กว ชาการศ กษาช านาญการพ เศษ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 9.นางประช ด พ กปราง น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 10.นางศร ส รางค วงค ประเสร ฐ น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน าท ให ค าแนะน า ปร กษา สน บสน นและอ านวยความสะดวก ในการด าเน นการให เป นไปด วยความเร ยบร อย K คณะกรรมการด าเน นงาน 1.นายส ร ยะ ชมศร เมฆ รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประธานกรรมการ 2.ว าท ร อยตร สมชาย งามส ขสว สด รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 รองประธานกรรมการ 3.นางอ งคณา ส ขผล ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กรรมการ 4.นางก ลธ ดา ซ วนล ม น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการ 5.นางอาภรณ ม งเม อง น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการ 6.นางจ นทนา โฉมศร น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการ 7.นางว จนา ชาส งห แก ว น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการ 8.นางมน ษา อร ณเนตร น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการ 9.นางสาวพ ยะดา ม วงอ ม น กว ชาการศ กษาช านาญการพ เศษ กรรมการและเลขาน การ 10.นางร งอร ณ สว างด น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 11.นางประช ด พ กปราง น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 12.นางศร ส รางค วงค ประเสร ฐ น กว ชาการศ กษาช านาญการ กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม หน าท ประสานงานอ านวยความสะดวกท ม และท กฝ ายท เก ยวข อง ตลอดจนแก ไขป ญหา อ ปสรรค ให การด าเน นงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและบรรล ว ตถ ประสงค กล มการศ กษาปฐมว ย ประกอบด วย นางอ าไพ มาศศ ร ทร พย ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางประช ด พ กปราง น กว ชาการศ กษาช านาญการ ผ ประสานงาน 1.ก จกรรมการเล าน ทานประกอบท าทาง 2.การป นด นน าม น 3.การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ 4.การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน 1. นางสาวปณ ตา ศ ลาร กษ คร โรงเร ยนบ านหนองขาม 2. นางกรรณ กา กระกรก ล คร โรงเร ยนอน บาลว ดเพลง 3. นางส นทร ยา แก วพ จ ตร คร โรงเร ยนว ดเว ยงท น กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ประกอบด วย นายพ ช ย ล มต ว ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางร งอร ณ สว างด น กว ชาการศ กษาช านาญการ ผ ประสานงาน 1.การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1 - ป.3,ป.4 - ป.6 2.การแข งข นการอ านเอาเร อง (อ านในใจ) ม.1 - ม.3 นางว ไล พจนากรภาส คร โรงเร ยนอน บาลเม องราชบ ร - 3-3.การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1 - ป.3,ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางศ ร พร ว ยาภรณ คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 4.การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1 - ป.3,ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางกมลท พย เพ กโสภณ คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 5.การแข งข นพาท สร างสรรค ม การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กาพย ยาน 11 ป.4 - ป.6 7.การแข งข นการแต งบทร อยกรองกลอนส ภาพ ม.1 - ม.3 นางมะล ฉ ตร ภ เพชร คร โรงเร ยนอน บาลราชบ ร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ประกอบด วย นางอ าไพ มาศศ ร ทร พย ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางจ นทนา โฉมศร น กว ชาการศ กษาช านาญการ ผ ประสานงาน 1.การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6, ม.1 - ม.3 นางดวงใจ เหล อมเมฆ คร โรงเร ยนว ดใหม ราษฎร บ าร งเจร ญธรรม 2.การแข งข นคณ ตค ดเลขเร ว ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6, ม.1 - ม.3 นางราตร พ นธ พ ช คร โรงเร ยนบ านท งกระถ น 3.การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 1 ป.4 - ป.6, ม.1 - ม.3 นางสาวส ร ยากรณ ส ทา คร โรงเร ยนอน บาลราชบ ร 4.การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 2 ป.4 - ป.6, ม.1 - ม.3 นางเกษร แสนประเสร ฐ คร โรงเร ยนช มชนบ านบ อ 5.การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6,ม.1- ม.3 นายปร ชา แออ วม คร โรงเร ยนว ดแคทราย กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ประกอบด วย นางบงกชษกรณ แซมส ม วง ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางอ งคณา ส ขผล ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ประสานงาน 1.การประกวดเพลงค ณธรรม ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 นายร ชภ ม ทองล ม คร โรงเร ยนบ านหนองกระท ม 2.การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.1 - ป.3,ป.4- ป.6,ม.1- ม.3 นางอรอนงค ณ พ ทล ง คร โรงเร ยนว ดดอนตล ง 3.การประกวดภาพยนตร ส น ป.1 - ป.6 นายไพร ช นวลข า น กประชาส มพ นธ ช านาญการพ เศษ 4.การประกวดละครค ณธรรม ป.1 - ม.3 นางร ตนา ธน ศ ลป คร โรงเร ยนโรตาร 1 พ น าร อน - 4-5.การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 นางนวพร อ งทอง คร โรงเร ยนอน บาลบ านคา 6.การประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 นางอน นต ก าแพงแก ว คร โรงเร ยนว ดน าพ 7.การประกวดสวดมนต แปล ม.1 - ม.3 นางช ษณ ชา อ านวยช ย คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) K กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประกอบด วย นางศศ กานต แสวงลาภ ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางว จนา ชาส งห แก ว น กว ชาการศ กษาช านาญการ ผ ประสานงาน 1.การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางปราณ ต นต ธ ระศ กด คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 2.การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางสาวนร ศรา ซ นทร พย คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 3.การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นายโสภณ พ มล าเจ ยก คร โรงเร ยนอน บาลเม องราชบ ร 4.การแข งข นการแสดงทางว ทยาศาสตร (Science Show) ป.4 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางสาวภรณ ปานจ นทร คร โรงเร ยนว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 5.การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร (Science Show) ป.1 - ป.6,ม.1 - ม.3 นางปรรณพ ชร ม กดาเกษม คร โรงเร ยนอน บาลจอมบ ง 6.การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ป.1 - ป.3 7.การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4 - ป.6 8.การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4 - ป.6 นายปร ญญา ว ล ยกรวด คร โรงเร ยนโรตาร 1 พ น าร อน 9.การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ นนาน (โดยต ดล อบ นข นจากพ น) ม.1 -ม.3 10.การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ นนาน (โดยการปล อยด วยม อ) ม.1 -ม.3 1.นายส นทร อ นตา คร โรงเร ยนว ดเขาป นทอง 2.นางสาวเนตรทราย บ ญเร อง คร โรงเร ยนบ านล าพระ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ประกอบด วย นางช อท พย อ นแสน ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ท ปร กษา นางอาภรณ ม งเม อง น กว ชาการศ กษาช านาญการ ผ ประสานงาน ท ศนศ ลป 1.การแข งข น ศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks