ส ตรคานวณและฟ งก ช น ตอนท 1 - PDF

Description
ส ตรคานวณและฟ งก ช น ตอนท 1 1. ประเภทของส ตรคานวณ ส ตรคานวณแบบ Formula เป นส ตรคานวณอย างง ายไม ซ บซ อน โดยใช เคร องหมายทางคณ ตศาสตร เช น +(บวก) (ลบ) *(ค ณ) /(หาร) และ ^ (ยกก าล ง) ส ตรค านวณข นต นด วยเคร

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 12 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส ตรคานวณและฟ งก ช น ตอนท 1 1. ประเภทของส ตรคานวณ ส ตรคานวณแบบ Formula เป นส ตรคานวณอย างง ายไม ซ บซ อน โดยใช เคร องหมายทางคณ ตศาสตร เช น +(บวก) (ลบ) *(ค ณ) /(หาร) และ ^ (ยกก าล ง) ส ตรค านวณข นต นด วยเคร องหมาย = เสมอ ตามด วยค าต วแปร 2 หร อมากกว าสองต ว ต วแปร แต ละต วถ กค นด วยต วด าเน นการ ซ งอาจจะเป นค าคงท ข อความ ต าแหน งเซล ช อเซล หร อฟ งก ช นก ได โดยใช ต ว ดาเน นการมาประมวลผลให ได ผลล พธ บนเซลท เล อกไว ต วอย าง =5*10 หมายถ ง น า 5 ไปค ณก บ 10 =A2*B2 หมายถ ง น าค าต วเลขท เก บในเซล A2 ไป ค ณก บค าต วเลขในเซล B2 ส ตรคานวณแบบ Function ค อการสร างส ตรค านวณด วย Function (ฟ งก ช น) คานวณต าง ๆ ท ได ออกแบบและต ดต งมาในโปรแกรม Excel เร ยบร อยแล ว ต วอย าง =SUM(B2:B5) หมายถ ง ให หาผลรวมจากค าในเซล B1 จนถ ง B5 =AVERAGE(B2:B5) หมายถ ง ให หาค าเฉล ยต วเลข จากค าในเซล B2 ถ ง B5 2. องค ประกอบภายในส ตรคานวณ 1 o ต วควบค ม- เคร องหมาย ( ) ใช จ ดล าด บ ก อนหล งของการดาเน นการให ก บส ตร o ต วดาเน นการ - เคร องหมายทาง คณ ตศาสตร เพ อใช ในการคานวณ เช น +(บวก) (ลบ) *(ค ณ) /(หาร) และ ^ (ยกก าล ง) o ฟ งก ช น - ฟ งก ช นหร อส ตรส าเร จในการคานวณ ซ งม ท งฟ งก ช นพ นฐาน เช น SUM, AVERAGE, MIN, MAX หร อฟ งก ช นข นส ง เช น DB, FV, PMT, NPER 3. ต วดาเน นการในการคานวณ ต วดาเน นการทางคณ ตศาสตร เคร องหมาย ความหมาย ต วอย าง % เปอร เซ นต 10% ^ เลขช ก าล ง 5^2 (หร อ 5*5) * การค ณ 2*3 / การหาร 6/3 + การบวก การลบ 5-2 หร อ -1 ต วดาเน นการเปร ยบเท ยบ เคร องหมาย ความหมาย ต วอย าง = เท าก บ A1=B1 มากกว า A1 B1 น อยกว า A1 B1 font = มากกว าหร อเท าก บ A1 =B1 = น อยกว าหร อเท าก บ A1 =B1 ไม เท าก บ A1 B1 ต วดาเน นการข อความ 2 เคร องหมาย ความหมาย ต วอย าง & เช อมหร อน าคา 2 คามาต อก นท าให เก ดค า Tele & phone ข อความต อเน องท เป นค าเด ยว ผลล พธ เป น Telephone ต วดาเน นการอ างอ ง เคร องหมาย ความหมาย ต วอย าง : (จ ดค ) ต วด าเน นการช วง โดยจะอ างอ งเป นช วง A1:A5 ระหว างจ ดอ างอ งท หน งก บจ ดอ างอ งท สอง, (จ ลภาค) ต วด าเน นการส วนรวม ซ งเป นต วรวมการอ างอ ง SUM(B1:B5,C1:C5) หลาย ๆ ช ดเข าด วยก นเป นการอ างอ งหน งช ด (ช องว างเด ยว) ต วด าเน นการส วนร วม ซ งเป นต วสร างการ อ างอ งไปย งเซลล ท ม อย ในช วงการอ างอ งท ง สองช ด SUM(B1:B5 A5:D7) ในต วอย างน B5, B6 และ B7 อย ในช วงของท งสอง 4. การสร างส ตรคานวณ ส ตรค านวณใน Excel จะเร มต นด วยเคร องหมาย = เสมอ ม ว ธ ด งน 1. คล กท เซลท จะใส ส ตร 2. พ มพ เคร องหมาย = ตามด วยส ตรคานวณ โดยพ มพ ลงในเซลหร อแถบส ตรก ได เช น = B3*C3 3. คล กท ป ม หร อกดป ม Enter ท ค ย บอร ด หากต องการพ มพ ส ตรใหม ให คล กป ม Cancel หร อกดค ย Esc บนค ย บอร ด เพ อยกเล กส ตร 5. การเล อกเซลมาคานวณด วยเมาส นอกจากการพ มพ ต าแหน งเซลอ างอ งแล วเราสามารถใช เมาส คล กเล อกเซลเพ อน ามาอ างอ งในส ตรได ซ ง แม นย าและรวดเร วและป องก นความผ ดพลาดได มากกว า ด งต วอย าง 3 6. การค ดลอกส ตรคานวณ การค ดลอกส ตรด วยเมาส เหมาะก บการค ดลอกส ตรไปย งเซลท อย ต ดก น การพ มพ ส ตรและค ดลอกพร อมก น เราสามารถสร างส ตรคานวณและส งค ดลอกได ภายในการท างานแค คร งเด ยวได ด งน การค ดลอกส ตรข ามเว ร กช ต 1. คล กท ขวาเซลส ตรต นฉบ บแล วคล กเล อก Copy 2. คล กเล อกท เว ร กช ตปลายทางอ กช ตหน ง 3. เล อกท พ นท เซลท จะวางส ตร 4. คล กขวาท เซลน นแล วเล อก Paste 4 7. การอ างอ งเซลท ใช ในส ตร การอ างอ งเซลแบบส มพ ทธ (Relative Reference) การอ างอ งแบบส มพ ทธ ค อ การอ างอ งไปท เซลล ใดหร อช วงเซลล ใดก ตามเม อม การเปล ยนแปลง เช น การ ย ายหร อค ดลอกส ตร จะท าให ตาแหน งการอ างอ งเปล ยนแปลงไปตามความส มพ ทธ ของการย ายหร อค ดลอก ต วอย างเช น การอ างอ งเซลแบบส มบ รณ (Absolute Reference) การอ างอ งแบบส มบ รณ ค อ การล อคต าแหน งของการอ างอ งโดยใช เคร องหมายดอลลาร ($) หร อท เร ยกก น โดยท วไปว า สตร ง โดยใส เข าไปในต าแหน งของเซลล ท ถ กอ างอ ง ซ งเม อม การย ายหร อค ดลอกส ตร ตาแหน งท ถ ก อ างอ งจะไม เปล ยนแปลง จากตารางเด มจะแสดงให เห นผลล พธ จากการใช การอ างอ งแบบส มบ รณ ด งน การอ างช อเซล ความหมาย $C$3 เซล C3 อย างเฉพาะเจาะจง $A3 เซลในคอล มน A อย างเฉพาะเจาะจง (แถวเปล ยนแปลงได ) A$3 เซลในแถวท 3 อย างเฉพาะเจาะจง (คอล มน เปล ยนแปลงได ) $D$5:$D$12 กล มเซล D5 ถ ง D12 อย างเฉพาะเจาะจง Sheet1!$D$1:$D$5 กล มเซล D1 ถ ง D5 ในเว ร กช ตช อ sheet1 อย างเฉพาะเจาะจง 5 8. ว ธ การอ างอ งเซล อ างอ งเซลท อย ในเว ร คช ต(Sheet) เด ยวก น เป นการใช ข อม ลของเซลท อย ในเว ร คช ตเด ยวก นในการค านวณ โดยส ตรท สร างข นจะประกอบด วยตาแหน งอ างอ งของเซล อ างอ งเซลท อย ต างเว ร คช ตก น เราสามารถสร างส ตรโดยใช ข อม ลจากเว ร คช ตอ นในการ คานวณ โดยส ตรท สร างข นจะประกอบด วย ช อเว ร คช ต แล วตาม ด วยเคร องหมาย! และ ตาแหน งอ างอ งของเซล การอ างอ งเซลท อย ต างเว ร คช ตก น ให คล กเซลท ต องการอ างอ งได เลย โปรแกรมจะล งค ให อ ตโนม ต ต วอย าง ต องการหาผลรวมของเง นเด อนพน กงานท กเด อนไว ท เว ร คช ตช อ รวมเง นเด อน54 โดยท จะม การสร ปเง นเด อนใน แต ละเด อนไว คนละเว ร คช ต ต งช อเว ร คช ตตามช อเด อน เช น เง นเด อนมกราคม เง นเด อนก มภาพ นธ 1. คล กท เซลในเว ร คช ตท ต องการค านวณเง นเด อน แ ล ว พ ม พ ส ต ร ใ น ท น ค อ =SUM( 2. คล กท เว ร คช ต เง นเด อน มกราคมแล วลากเมาส คล ม เซลท ต องการน ามาคานวณ 3. กด Enter จะได ผลรวม เง นเด อนของเด อนมกราคม 6 อ างอ งเซลท อย ต างไฟล ก น เม อใช ข อม ลในไฟล อ นในการสร างส ตร สามารถท า ได โดย จะม ช อไฟล ท ถ กล งค อย ในเคร องหมาย [ ] ตาม ด วยช อเว ร คช ต และต าแหน งอ างอ งของเซลจะต องใส เคร องหมาย $ ซ งเป นการล อคเซลตาแหน งเซล ต องการหาผลรวมของเง นเด อนพน กงานท กเด อนไว ท เว ร คช ตช อไฟล ช อ excel2.xls โดยม เว ร คช ตช อ รวม เง นเด อน54 โดยท จะม เว ร คช ตการสร ปเง นเด อนไว ในไฟล ช อ ด งข อม ลข ามไฟล.xls ท เว ร คช ตช อ sheet1 จะม ว ธ การอ างอ งเซลข ามไฟล ด งน 1. คล กท เซลในเว ร คช ตท ต องการคานวณเง นเด อน แล วพ มพ ส ตร ในท น ค อ =SUM( 2. คล กไฟล ท ช อ ด งข อม ลข ามไฟล ท เป ดไว แล ว ท เว ร คช ตช อ sheet1 แล วลากเมาส คล มเซลท ต องการน ามาคานวณ 3. กด Enter จะได ผลรวมเง นเด อนของเด อนมกราคม ออกมาปรากฏอย เซลท พ มพ ส ตรในไฟล excel2.xls ในเว ร คช ต ช อ อ างอ งเซลข ามไฟล อ างอ งโดยใช ช อกล มเซล เราสามารถต งช อให ก บกล มของเซล เพ อน าไปใช อ างอ งในส ตรได ซ งจะท า ให สะดวกต อการใช งานย งข น โดยส ตรท สร างข นจะประกอบด วยช อกล มเซล โดยลากเมาส คล มท กล มเซลท ต องการแล วคล กท เมน Insert Name Define ป อนช อท ต องการ กด OK และเร ยกใช โดย 7 ต วอย าง ต องการสร างส ตรคานวณผลรวมเง นเด อนของพน กงานท กคน สามารถก าหนดกล มเซลท แสดงเง นเด อน ของพน กงาน เพ อน าช อมาอ างอ งตอนสร างส ตรโดยใช ฟ งก ช น SUM ได ด งน 1. ลากเมาส คล มกล มเซลท แสดงเง นเด อนของพน กงานแต ละคนในท น ค อ B2 ถ ง B9 แล วคล กท เมน Insert Name Define 2. จะได กล อง Define Name เพ อให พ มพ ช อเซลท ต องการในท น พ มพ ช อเชลล ค อ salary แล วกด OK 3. พ มพ ส ตรลงช องเซลท ต องการในท น ค อ เซล B10 พ มพ ส ตร =SUM( แล วคล กท Insert Name Paste เพ อ เล อกท เซลท ก าหนดไว ก อนหน า 4. คล กท ช อเซล salary แล วกดป ม OK ช อเซลจะปรากฏในส ตร =SUM(salary) แล วกดป ม Enter จะได ผลล พธ ออกมา 9. การสร างส ตรคานวณ การพ มพ ส ตรด วยต วเอง 1. คล กเมาส ลงในเซลท จะให แสดงผลล พธ 2. จากน นคล กท แถบส ตร พ มพ ส ตรตามต วอย างค อ =B2-(C2+D2+E2) 3. เสร จแล วกดป ม Enter จะได ผลล พธ ออกมา 8 10. ส ตรแบบอาร เรย หล กการ ค อ สร างส ตรเพ ยงส ตรเด ยวในเซลท ต องการหาผลล พธ จากน นโปรแกรมจะคานวณออกมาแสดง เฉพาะเซลท เล อกไว เท าน น กฎการใช ส ตรอาร เรย - ต องกดค ย Ctrl+Shift+Enter เพ อน าส ตรลงไปในเซลท เล อกเสมอ - ต องเล อกช วงของเซลเพ อท จะใช แสดงผลล พธ ไว ก อนท จะสร างส ตร - เราไม สามารถเปล ยนแปลงหร อแก ไขเน อหาหร อในเซลผลล พธ ของส ตรอาร เรย ได ยกเว นน าส ตรข นมา แก ไขแล วกดค ย Ctrl+Shift+Enter น าส ตรกล บลงไปใหม อ กคร ง - การย ายหร อลบส ตรอาร เรย ต องย ายและลงท เด ยวท งหมด ไม สามารถย ายหร อลบส ตรบางส วนได 9 การสร างส ตรอาร เรย แบบเซลเด ยว 1. คล กท เซลท จะให แสดงผลล พธ 2. พ มพ ส ตรท บร เวณแถบส ตร ค อ =SUM(C2:C7*D2:D9) 3. กดป ม Ctrl+Shift+Enter พร อมก นท กคร งเม อพ มพ ส ตรจบโปรแกรมจะสร าง {} ครอบส ตรให อ ตโนม ต 4. ผลล พธ จะได แสดงข นมาตามต องการ การสร างส ตรอาร เรย แบบหลายเซล 1. แดรกเมาส คล มเซลท จะให แสดงผลล พธ ในท น ค อ E2:E8 2. พ มพ ส ตรท บร เวณแถบส ตร ค อ =C2:C7*D2:D7 3. กดป ม Ctrl+Shift+Enter พร อมก นเม อพ มพ ส ตรจบโปรแกรมจะสร าง {} ครอบส ตรให อ ตโนม ต 4. ผลล พธ จะได แสดงข นมาตามต องการ 10 การแก ไขส ตรอาร เรย ผลล พธ เซลเด ยว 1. ด บเบ ลคล กเซลท เก บส ตรหร อกดค ย F2 เพ อน าส ตรมาแก ไข ซ งจะแก ไขบนเซลหร อบนแถบส ตร 2. เม อแก ไขเสร จแล วกดป ม Ctrl+Shift+Enter อ กคร ง การแก ไขส ตรอาร เรย ผลล พธ หลายเซล 1. เล อกเซลท เป นผลล พธ เซลใดเซลหน งแล วกด F2 เพ อน าส ตรมาแก 2. แก ไขส ตรตามต องการ 3. กดป ม Ctrl , Shift , Enter พร อมก นท ค ย บอร ด การลบส ตรอาร เรย 1. แดรกเมาส คล มเซลท เป นผลล พธ ท งหมด 2. เล อกท แถบเมน Edit Clear all การค นหาเซลอ างอ งในส ตรด วย Trace Precedents 1. คล กท เซลท ต องการค นหาเซลท ถ กอ างอ งมา 2. คล กท Tools Formula Auditing Trace Precedent 3. จะเห นล กศรส น าเง นช ไปย งเซลท ถ กอ างอ งมา 4. ถ าต องการลบล กศรออกเล อกท Tools Formula Auditing Remove All Arrows 11 การกาหนดให ท กเซลแสดงส ตรข นมา 1. คล กบนช ทงานบร เวณใดก ได 2. คล กท Tools Formula Auditing Formula Auditing Mode 3. ท กเซลท ม ส ตรซ อนอย ภายในก จะแสดงออกมาพร อมก น 4. ถ าต องกาให ซ อนเหม อนเด มก ท าตามข อ 2 อ กคร ง 12 ฟ งก ช นใน Excel 1. ฟ งก ช น BAHTTEXT : แปลงต วเลขให เป นคาอ านภาษาไทย ร ปแบบ =BAHTTEXT(Number) Number ค อ ต วเลขหร อเซลท เก บค าต วเลขท จะน ามาแปลงเป นคาอ าน ต วอย าง 2. ฟ งก ช น ROUND : ป ดเศษทศน ยมตามจานวนหล กท ต องการ ร ปแบบ =ROUND(Number,Num_digits) Number ต วเลขหร อเซลท เก บค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks