าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ - PDF

Description
ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ส าหร บผ สอน 1. การเข าส ระบบ E-Learning การเข าส ระบบ E-Learning ผ านระบบ LMS ของศ นย การศ กษาท วไปและการเร ยนร ทาง อ เล กทรอน กส ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Web browser ข นมา เช น Internet Explorer 2. พ มพ URL เพ อเข าส เว บไซต ท ช อง Address Bar ด งน 3. จะปรากฏหน าหล กของระบบ E-Learning ด งภาพ 2. การลงทะเบ ยน/การสม ครสมาช ก ในการลงทะเบ ยนเข าส ระบบ E-Learning น ทางศ นย การศ กษาท วไป ฯ จะดาเน นการ สม ครสมาช กให โดยอ ตโนม ต โดยอาจารย ผ สอนสามารถต ดต อขอร บ Username และ Password เพ อ Login เข าส ระบบ E-Learning ได ท TA ประจารายว ชา 3. การเข าส ระบบ E-Learning 1. ให ผ สอนคล กท ช อว ชาท ท านสอน ท เมน ประเภทว ชา ด งภาพ 2. ให ผ สอนไปท เมน เข าส ระบบ ด งภาพ 1. ให กรอกช อผ ใช (Username) 2. ให กรอกรห สผ าน (Password) ให ถ กต อง 3. ให คล กป ม หมายเหต ในการ Login เข าระบบน นต องใช เคร องคอมพ วเตอร 1 เคร อง ต อผ สอน 1 คน เท าน น 4. จะปรากฏหน าหล กของรายว ชาท ท านสอนในระบบ E-Learning ด งภาพ ซ งระบบจะแสดงช อ และนามสก ล ของอาจารย ผ สอนไว ม มบนด านขวา ของเว บไซต ซ งผ สอนสามารถบร หาร จ ดการได เฉพาะรายว ชาท สอนเท าน น 5. หากม ป ญหในการ Login เข าส ระบบสามารถต ดต อผ ด แลระบบ ณ ศ นย การศ กษาท วไปฯ ห อง 3413 ต ก 34 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา โทร และ 4. การเปล ยนภาษา ผ สอนสามารถเปล ยนภาษาในการใช ระบบ E-Learning ได โดยคล กท ต วเล อกเปล ยนภาษา ด งภาพ ซ งในระบบม 2 ภาษา ค อภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 1. ให คล กเล อก Thai (th) เพ อใช ภาษาไทย 2. ให คล กเล อก English (en) เพ อใช ภาษาอ งกฤษ 5. การเปล ยนรห สผ าน (Password) 1. ให ผ สอนคล กท ช อของผ สอนท อย ม มบนขวาของเว บไซต ด งภาพ 2. ให คล กป มเปล ยนรห สผ าน ด งภาพ 3. ให กรอกข อม ลให ครบท กช อง แล วคล กป มบ นท กการเปล ยนแปลง 4. ระบบจะแจ งผลการเปล ยนรห สผ านว าเปล ยนรห สผ านเร ยบร อยแล ว ให คล กป ม ข นต อไป ซ งแสดงว าเสร จเร ยบร อย น กศ กษาสามารถใช รห สผ านใหม ได ท นท หมายเหต ระบบอน ญาต ให เปล ยนได แค Password เท าน น ส วน Username น นไม สามารถเปล ยนแปลงได 6. การแก ไขข อม ลส วนต ว 1. ให ผ สอนคล กท ช อของผ สอนท อย ม มบนขวาของเว บไซต ด งภาพ 2. ให คล กป มแก ไขข อม ลส วนต ว ด งภาพ 3. ให ผ สอนแก ไขข อม ลท วไปให ถ กต องตามความต องการ ด งภาพหมายเลข 1 ให ผ สอนคล กท ป ม Browse เพ อแนบร ปภาพเข าส ระบบ ด งภาพหมายเลข 2 ให ผ สอนพ มพ ความสนใจของตนเองในช องว าง ด งภาพหมายเลข 3 ให คล กป ม อ พเดทประว ต ส วนต ว เพ อบ นท กข อม ลท แก ไขแล ว ด งภาพหมายเลข 4 7. ส วนประกอบของรายว ชา เม อผ สอนเข าส รายว ชาท ได ร บส ทธ ให เป นผ จ ดการรายว ชา จะพบก บหน าหล กของรายว ชา ซ ง แบ งการแสดงผล ออกเป น 4 ส วน ได แก ส วนประกาศข าว / ประชาส มพ นธ บล อคแสดงเมน ต างๆ ของรายว ชา หน วยเร ยนการเร ยน และส วนของการจ ดการระบบ ด งภาพ 8. การประกาศข าวและการประชาส มพ นธ การประกาศข าวหร อประชาส มพ นธ ข าวต าง ๆ เก ยวรายว ชาน น ๆ ม ข นตอนด งน 1. ให คล กป ม เร มการแก ไขในหน าน ด งภาพ 2. ให คล กป ม แก ไข ด งภาพ 3. ระบบจะแสดงหน าจอการแก ไขข าว/ประกาศต าง ๆ - ให ผ สอนพ มพ ข อความท ต องการ ซ งม ว ธ การใช เช นเด ยวก บ Microsoft word ท สามารถแทรกภาพน ง ภาพเคล อนไหว และล งค ไปย งข อม ลต าง ๆ ได ด งภาพ หมายเลข 1 - ให ผ สอนคล กท ป ม บ นท กการเปล ยนแปลง เม อแก ไขข าว และประกาศต าง ๆ เร ยบร อยแล ว ท ภาพหมายเลข 2 - ให คล กป มป ดการแก ไข เม อตรวจสอบความถ กต องของข อความ และร ปภาพแล ว ซ ง ระบบจะแสดงข าว/ประกาศ ในหน าหล กของรายว ชา ด งภาพ 9. การอ พโหลดไฟล ต าง ๆ เม อผ สอนต องการอ พโหลดไฟล เอกสารประกอบการสอน แบบฟอร มต าง ๆ หร อ โปรแกรมเสร มท ใช ในการเร ยนการสอนเข าส รายว ชา ในระบบ E-learning น นม ข นตอนด งน 1. ให คล กป มเร มแก ไขในหน าน ด งภาพ 2. ระบบจะแสดงหน าจอการแก ไขข อม ลในรายว ชาน น ๆ ด งภาพ 3. ให คล กป ม แก ไข หล งห วข อท ต องการอ พโหลดข อม ล เช น การอ พโหลด แบบฟอร มใบงาน ท ใช สาหร บให น กศ กษาดาวน โหลดไปใช ในการทางานในรายว ชาน น ๆ - ให ไปท เมน บร การดาวน โหลด ด งภาพ - ในช องเพ มแหล งข อม ล ให เล อกไฟล หร อเว บไซต ด งภาพ - ระบบจะแสดงหน าจอการต งค าการอ พโหลดไฟล ระบบ E-Learning ด งภาพ 1) ให ต งช อไฟล สาหร บให น กศ กษาดาวน โหลดท ช องหมายเลข 1 ด งภาพ 2) ให พ มพ ข อความ หร อรายละเอ ยดเพ มเต มท ช องหมายเลข 2 ด งภาพ 3) ให คล กป มเล อกหร ออ พโหลดไฟล ท ต องการท ภาพหมายเลข 3 4) การต งค าหน าต างการแสดง ให เล อก หน าต างใหม ท ภาพหมายเลข 4 5) การต งค าโมด ลปกต ให เล อก แสดง เพ อให น กศ กษามองเห นได ท ภาพ หมายเลข 5 6) ให คล กป ม Save and return course เพ อบ นท กไฟล น น ๆ เข าส ระบบท ภาพ หมายเลข 6 - ระบบจะแสดงห วข อแบบฟอร มใบงานระยะท 1 ท เมน บร การดาวน โหลด ซ งแสดงว า เสร จเร ยบร อยแล ว ด งภาพ 10. การใช กระดานถาม-ตอบ กระดานถาม - ตอบ เป นส วนท น กศ กษาใช โพสต ข อสงส ย ซ กถามอาจารย ผ สอน หร อแสดง ความค ดเห นและแลกเปล ยนเร ยนร ในห วข อท ผ สอนต งกระท ไว ในกระดานถาม-ตอบ ซ งเป น ก จกรรมเสร มการเร ยนร ในห องเร ยน การต งกระท ในกระดานถาม-ตอบ สามารถทาได ด งน 1. ไปท เมน กระดานถาม-ตอบ ด งภาพ 2. คล กท ห วข อท ต องการต งกระท ด งภาพ 3. ให น กศ กษาคล กท ป ม ต งกระท ด งภาพ 4. ให ต งช อห วข อเร องท จะสร างกระท ใหม ท ช องหมายเลข 1 ด งภาพ 5. ให เข ยนข อความ/เน อเร องท ช องหมายเลข 2 ด งภาพ 6. ให คล กป ม Browse ท ภาพหมายเลข 3 เพ อแนบไฟล เพ มเต ม 7. ให คล ก ป มโพสต กระดานเสวนา เพ อโพสต ข อความเข าส ระบบ 8. ระบบจะนาเร องท ผ สอนโพสต ไปเก บไว ตามประเภทของกระดานถาม-ตอบ ด งภาพ 9. ให ผ สอนคล กท ห วข อเร องน น ๆ เพ อเข าไปอ านรายละเอ ยดเพ มเต ม ซ งผ สอนสามารถ แก ไขข อความในเร องน น ๆ ได 11. การตรวจการบ านในระบบ E-Learning 1. ให ผ สอนคล กท ห วข อ ส งการบ าน ในหน วยเร ยนท ผ สอนมอบหมายงานให น กศ กษาส งใน ระบบ E-Learning ด งภาพ 2. ระบบจะรายงานจานวนการส งการบ านของน กศ กษาท งหมด ซ งผ สอนสามารถตรวจ การบ านในระบบ E-Learning โดยคล กท ด จ านวนการบ านท ส งท งหมด ด งภาพ 3. ระบบจะแสดงหน าจอการส งการบ านของน กศ กษาแต ละคนตามว นเวลาท น กศ กษาส งงาน เข ามาในระบบ ให ผ สอนคล กตรวจการบ าน ด งภาพ 4. ให ผ สอนคล กป ม Open เพ อด รายละเอ ยดของงานท งหมดท น กศ กษาส งเข ามา เพ อพ จารณา การให คะแนนในช นงานน น ๆ ด งภาพ ภาพต วอย างการบ านท น กศ กษาส งเข ามาในระบบ ในร ปแบบ ไฟล Word 5. ให ผ สอนคล กป ม คะแนนท ได เพ อทาการกรอกคะแนนเข าส ระบบ E-learning ด งภาพ 6. ระบบจะแสดงหน าจอการให คะแนนและความค ดเห นของผ สอน ด งภาพ - ท ภาพหมายเลข 1 จะแสดงช อผ สอน ว นเวลา ท ตรวจการบ าน - ท ภาพหมายเลข 2 เป นส วนของการให คะแนนการบ านของผ สอน - ท ภาพหมายเลข 3 เป นส วนของการให ความค ดเห น คาแนะนาของผ สอน ต องานของ น กศ กษาเพ อนาไปปร บปร งแก ไข - ท ภาพหมายเลข 4 ให ผ สอนคล กบ นท กการเปล ยนแปลง เม อให คะแนนเสร จเร ยบร อย แล ว - ท ภาพหมายเลข 5 เป นส วนท แสดงช อน กศ กษา ว นเวลาท ส ง และไฟล งานท ส งเข ามา ในระบบ 7. เม อบ นท กการให คะแนนเร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดงผลการตรวจการบ าน ด งภาพ 12. การด ผลสอบของน กศ กษาในระบบ E-Learning 1. ให ผ สอนคล กท ห วข อ แบบทดสอบประจาหน วยการเร ยน ด งภาพ 2. ให คล กท ป ม ผลสอบ เพ อด คะแนนสอบ ด งภาพ 3. ระบบจะแสดงผลสอบของน กศ กษารายบ คคล ด งภาพ ซ งประกอบไปด วย - ช อ-นามสก ล - ว น-เวลา ในการทาแบบทดสอบ - คะแนนรวมท งหมด - ข อท น กศ กษาทาถ ก และทาผ ด 4. ผ สอนสามารถดาวน โหลดคะแนนสอบของน กศ กษาได 3 ร ปแบบ ด งภาพ การดาวน โหลดคะแนนในร ป Excel ทาได ด งน 1. ให คล ก ป ม 2. ให คล กป ม Save เพ อบ นท กไฟล ลงในเคร องคอมพ วเตอร ถ าต องการให แสดงหน าจอ ท นท ให คล กท ป ม Open 3. ระบบจะแสดงผลสอบในร ปแบบ Excel ผ สอนสามารถนามาใช เป นคะแนนเก บใน หน วยเร ยนน น ๆ ได ขอโทษคร บผมร กค ณ 22.flv
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks