รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป - PDF

Description
มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช (Information Technology and its Application). รายว ชาท ต องเร ยนก อนรายว ชาน 3. อาจารย ผ ร บผ ดชอบ อาจารย ผ สอนและกล มเร ยน (Section) ดร.มนฤท ย ระด รมย กล ม ภาคการศ กษา ป การศ กษาท เป ดสอนรายว ชา ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา สถานท เร ยน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต 2 หมวดท การจ ดการเร ยนการสอนท เปร ยบเท ยบก บแผนการสอน. รายงานช วโมงการสอนจร งเท ยบก บแผนการสอน ห วข อ Lec : แนะน าเน อหาว ชา ว ตถ ประสงค แนวการสอน และ การว ดผล Introduction to Computers Lab : แนะน าห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร ระเบ ยบปฏ บ ต การ ใช งานคอมพ วเตอร Lec : The Internet and WWW(World Wide Web) Lab : Microsoft Word Lec : Application Software Lab : Microsoft Word Lec : The Components of the System Unit Lab : สอบ Microsoft Word Lec : Input Device Lab : สอบ Microsoft Word Lec : Output Device Lab : Microsoft Powerpoint Lec : Storage Lab : Microsoft Excel Lec : Operating System and Utility Programs Lab : Microsoft Excel Lec : Communications and Networks Lab : สอบ Microsoft Excel จ านวนช วโมงตาม แผนการสอน จ านวนช วโมง ท สอนจร ง ระบ เหต ผลท การสอนจร งต าง จากแผนการสอน หากม ความ แตกต างเก น 25% 3 Lec : Database Management Lec : Database Management (cont.) Lec : Information system and development Lec : Computer Security,Ethics and Privacy Lec : IT Laws Lab : สอบ Microsoft Access Lec : ทบทวน Lab : น าเสนอ Powerpoint. ห วข อท สอนไม ครอบคล มตามแผน ห วข อท สอนไม ครอบคล มตาม น ยส าค ญของห วข อต อผลการ แผน เร ยนร ของรายว ชาและหล กส ตร แนวทางชดเชย 3. ประส ทธ ผลของว ธ สอนท ท าให เก ดผลการเร ยนร ตามท ระบ ในรายละเอ ยดของรายว ชา ประส ทธ ผล มาตรฐานผล การเร ยนร ค ณธรรม จร ยธรรม ความร ท กษะทาง ป ญญา กลย ทธ การสอนท ระบ ใน รายละเอ ยดรายว ชา การเข าเร ยนและการส งงานท ได ร บหมอบหมายให ตรง เวลา การสอบย อยและการสอบ การภาค การตอบข อซ กถามระหว าง เร ยนและการแสดงความ ม ป ญหาของการใช ว ธ การสอน พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข 4 ท กษะการ ว เคราะห เช ง ต วเลข การ ส อสารและการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ค ดเห น ส งเกตจากการตอบค าถาม และค าตอบจากการท า แบบฝ กห ด 4. ข อเสนอการด าเน นการเพ อปร บปร งว ธ สอน หมวดท สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา. จ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน (ณ ว นหมดก าหนดการเพ มถอน) 37 คน 2. จ านวนน กศ กษาท คงอย เม อส นส ดภาคการศ กษา 35 คน 3. จ านวนน กศ กษาท ถอน (W) 2 คน 4. การกระจายของระด บคะแนน (เกรด) ระด บคะแนนต วอ กษร จ านวน ร อยละ A B B 7 20 C+ 0 0 C 0 0 D+ 0 0 D 0 0 F I รวม ป จจ ยท ท าให ระด บคะแนนผ ดปกต 5 6. ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นท ก าหนดไว ในรายละเอ ยดรายว ชา ระบ ความคลาดเคล อนจากแผนการประเม นผลการเร ยนร ท ก าหนดไว ใน มคอ.3 หมวด 5 ข อ ความคลาดเคล อนด านก าหนดเวลาการประเม น ความคลาดเคล อน เหต ผล 6.2 ความคลาดเคล อนด านว ธ การประเม นผลการเร ยนร ความคลาดเคล อน เหต ผล 7. การทวนสอบผลส มฤทธ ของน กศ กษา ว ธ การทวนสอบ ประช มกรรมการพ จารณาผลการเร ยน รายว ชา สร ปผล การเปล ยนแปลงผลคะแนน หมวดท ป ญหาและผลกระทบต อการด าเน นการ 1. ประเด นด านทร พยากรประกอบการเร ยนและส งอ านวยความสะดวก อ ปสรรคในการใช แหล งทร พยากรประกอบการ ผลกระทบต อการเร ยนร เร ยนและส งอ านวยความสะดวก 2. ประเด นด านการบร หารและองค กร 6 อ ปสรรคด านการบร หารและองค กร ผลกระทบต อการเร ยนร หมวดท การประเม นรายว ชา 1. ผลการประเม นรายว ชาโดยน กศ กษา (แนบเอกสาร) 1.1 ข อว พากษ ท ส าค ญจากผลการประเม นโดยน กศ กษา 1.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ ผลการประเม นรายว ชาโดยว ธ อ น 2.1 ข อว พากษ ท ส าค ญจากผลการประเม นโดยว ธ อ น 2.2 ความเห นของอาจารย ผ สอนต อข อว พากษ ตามข อ 2.1 หมวดท แผนการปร บปร ง 1. ความก าวหน าของการปร บปร งการเร ยนการสอนตามท เสนอในรายงานของรายว ชาคร งท ผ านมา แผนการปร บปร งของภาคเร ยนป การศ กษา ผลการด าเน นการ ท ผ านมา 2. การด าเน นการอ นๆ ในการปร บปร งรายว ชา 7. ข อเสนอแผนการปร บปร งส าหร บภาคการศ กษาป การศ กษาต อไป ข อเสนอแผนการปร บปร ง ก าหนดเวลาท แล วเสร จ ผ ร บผ ดชอบ 4. ข อเสนอแนะของอาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาต ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา... ลงช อ ดร.มนฤท ย ระด รมย ว นท รายงาน 5 ม ถ นายน 2558 ช ออาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร... ลงช อ อาจารย ส พาน ช อ งศ ร ก ล ว นท ร บรายงาน 5 ม ถ นายน 2558
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks