ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ - PDF

Description
ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 17 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ า ตาบลโพธ อาเภอเม อง จ งหว ดศร สะเกษ บนเน อท ประมาณ 525 ไร 2 งาน 32 ตารางวา ใน เขตเทศบาลเม องศร สะเกษ ต งอย ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 สาน กงานอธ การบด ก อต งข นตามประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 4 ม ถ นายน 2547 เล มท 121 ตอนท พ เศษ 23 ก ม โครงสร างการแบ งส วนราชการเป น 2 กอง ค อ กองกลาง และ กองนโยบายและแผน ป จจ บ น สาน กงานอธ การบด ม การบร หารหน วยงานภายในสาน กงาน อธ การบด เป นแบบการบร หารงานโดยหน วยงาน 6 หน วยงาน ประกอบด วย 1) งานอานวยการ 2) งานบร การการศ กษา 3) งานพ ฒนาน กศ กษา 4) งานนโยบายและแผน 5) งานว จ ยและประเม นผล 6) งานศ ลปว ฒนธรรมและบร การว ชาการ ซ งทาให ระบบการบร หารงานของสาน กงานอธ การบด คล องต วข น ทาให สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างเต มศ กยภาพ ท ต ง สาน กงานอธ การบด ต งอย ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ สถานท ต ดต อ สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ เลขท 319 ถนนไทยพ นทา ตาบลโพธ อาเภอเม อง จ งหว ดศร สะเกษ หมายเลขโทรศ พท ต อ 9122 หมายเลขโทรสาร ปร ชญา ม งม นบร การ ประสานส มพ นธ สร างสรรค ค ณภาพ ปณ ธาน ม งพ ฒนาองค กร ส ความเป นเล ศ ว ส ยท ศน สาน กงานอธ การบด เป นหน วยงานกลางท ทาหน าท บร การและสน บสน นในท ก ๆ ด าน ให บ งเก ดผลด อย างเป นระบบ ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ ส มาตรฐานสากล พ นธก จ เพ อให การพ ฒนางานของสาน กงานอธ การบด บรรล ตามปร ชญา ว ส ยท ศน และสอดร บ ก บนโยบายของมหาว ทยาล ย จ งกาหนดพ นธก จหล กไว 6 ข อ ด งน 1. เน นการอานวยความสะดวกในการบร การอย างม ประส ทธ ภาพ 2. สน บสน นส งเสร มงานว ชาการ และภารก จต างๆ ของสถาบ นฯ 3. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร และนาเทคโนโลย มาใช 4. ปร บปร งระบบการปฏ บ ต งาน และส งอานวยความสะดวก 5. ปร บปร งอาคารและภ ม ท ศน ให สะอาดสวยงามร มร นอย เสมอ 6. ปร บปร งและพ ฒนาเทคโนโลย ในหน วยงานให เป นระบบ และม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 2. พ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค ว ตถ ประสงค 1. เพ อส บสานและสร างสรรค การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. เพ อศ กษา ว จ ย ส งเสร ม และส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 3. เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให สามารถดาเน นภารก จ ได อย างม ค ณภาพ เป าประสงค 1. ม ความสามารถในการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตโดยจ ดก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษาการ บาเพ ญประโยชน การเร ยนร ของน กศ กษา 2. ม ข ดความสามารถในการว จ ยและพ ฒนาท เพ มค ณค าทางส งคมให แก ช มขนและท องถ น และเป นประโยชน ในการพ ฒนาประเทศ 3. ม ความสามารถในการให บร การว ชาการแก ส งคมอย างม ค ณภาพ ค ณธรรม ตรงก บ ความต องการและสร างความเข มแข งให ก บช มชนและท องถ นเพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. ม ความสามารถในการส งเสร ม พ ฒนาอน ร กษ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมเพ อสร างและ ร กษาท นทางส งคม 5. ม ระบบบร หารจ ดการภายในองค กรท ม ประส ทธ ภาพ ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง นโยบายการพ ฒนาสาน กงานอธ การบด 1. สน บสน นนโยบายและพ นธก จของมหาว ทยาล ย 2. ม งเน นการให บร การท รวดเร วและม ค ณภาพ 3. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในงานท ร บผ ดชอบ 4. พ ฒนาระบบงานโดยนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ประเด นย ทธศาสตร 1. บร การการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 2. ส งเสร มการดาเน นงานว จ ยแก บ คลากรสายปฏ บ ต การ 3. พ ฒนาระบบการบร การว ชาการและการส บสานโครงการในพระราชดาร ให ม ความ ครอบคล มและต อเน อง 4. การอน ร กษ ส งเสร ม ส บสานประเพณ และการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 5. การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรสามารถแสดงกรอบแนวค ดความเช อมโยง ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษก บสาน กงานอธ การบด ด งน กรอบแนวค ดความเช อมโยงย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ก บ สาน กงานอธ การบด ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร สาน ก กลย ทธ การดาเน นงาน 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ด การศ กษาและการสร างโอกาสทาง การศ กษาระด บอ ดมศ กษา 1.1 บร การการพ ฒนาค ณภาพการ จ ดการศ กษา กระบวนการบร หารจ ดการ และการบร การการจ ดการศ กษา การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต 2. การว จ ยและพ ฒนาท ม ค ณภาพ 2.1 ส งเสร มการดาเน นงานว จ ยแก สายปฏ บ ต การ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนา เพ อเพ มข ดความสามารถในการ ว จ ย 3. การให บร การว ชาการท ม ประส ทธ ภาพและตอบสนองความ ต องการของท องถ น 3.1พ ฒนาระบบการบร การว ชาการ และการส บสานโครงการใน พระราชดาร ให ม ความครอบคล ม การให บร การว ชาการแก ส งคมและการพ ฒนาท องถ นอย าง ย งย น ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร สาน ก กลย ทธ การดาเน นงาน และต อเน อง 4. การอน ร กษ ส งเสร ม ส บสาน ประเพณ และการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5. การพ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการให ม ค ณภาพและ ประส ทธ ภาพส ง 4.1 การอน ร กษ ส งเสร ม ส บสาน ประเพณ และการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.1 การพ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการองค กร การอน ร กษ ส งเสร มและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การพ ฒนาบร หารและการ จ ดการองค กร การพ ฒนาอาจารย และ บ คลากร การพ ฒนาระบบบร หาร การเง น,ทร พย ส นและการ ตรวจสอบภายใน การพ ฒนาและปร บปร งการ ประก นค ณภาพการศ กษา โครงสร างการบร หารสาน กงานอธ การบด สาน กงานอธ การบด คณะกรรมการประจาสาน ก คณะกรรมการบร หารสาน ก คณะกรรมการประก นค ณภาพ การศ กษา กองกลาง กองนโยบายและแผน งานอานวยการ งานบร การ การศ กษา งานพ ฒนา น กศ กษา งานนโยบายและ แผน งาน ศ ลปว ฒนธรรม งานว จ ยและ ประเม นผล ตอนท 2 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ พ.ศ. 2556 ความเป นมา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ พ.ศ เม อว นท 11 พฤษภาคม 2542 มต คณะร ฐมนตร เห นชอบก บแผนงานปฏ ร ประบบ จาแนกตาแหน งและค าตอบแทน ตามแผนการปร บเปล ยนระบบบร หารงานบ คคล ภายใต แผน ปฏ ร ประบบบร หารภาคร ฐ จ งม การปร บปร งระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน เน นการทางาน โดยย ดผลล พธ ความค มค า ความร บผ ดชอบ และการตอบสนองต อความต องการของส งคมและ ประชาชนผ ร บบร การ ซ งได นาสมรรถนะมาใช ในการบร หารงานบ คคล เพ อให การบร หารงาน บ คคลภาคร ฐม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งน ค อจ ดเปล ยนแปลงของการพ ฒนาบ คลากรของ หน วยงานในภาคร ฐ รวมถ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ศร สะเกษ ท จะต องพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล โดยเน นสมรรถนะ เพ อประโยชน ส งส ดต อองค กร ประชาชน ส งคม ท องถ นและประเทศชาต การพ ฒนาบ คลากรเป นย ทธศาสตร ท สาค ญหน งของสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เพ อให การสน บสน นการบร หารจ ดการ และการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย บ คลากรจ งต องม ความพร อมท ง ความร ท กษะ และพฤต กรรม อ กท งบ คลากรต องม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท เพ อประโยชน ส งส ดขององค กร และของมหาว ทยาล ย สาน กงานอธ การบด ม แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ภายใต ประเด น ย ทธศาสตร ท 5 ว าด วย การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาบ คลากรของสาน กงานอธ การบด ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กงาน อธ การบด ได ใช ดาเน นก จกรรมตามโครงการ เป นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากร โดยม งหว งให บ คลากรท กระด บ ท กประเภท ได ม โอกาสเข าถ งความร พ ฒนาตนเองเป นผ ร ก อให เก ดสมรรถนะ ในการปฏ บ ต งานได ด ม ประส ทธ ภาพย งข น การประเม นสภาพแวดล อมด านบ คลากรสาน กงานอธ การบด จากผลการว เคราะห สภาพแวดล อมของสาน กงานอธ การบด (SWOT Analysis) 1 ได ผลการว เคราะห ด งน จ ดแข ง (Strength) 1. ม การให บร การและเป นหน วยงานสน บสน น หน วยงานต างๆ 2. บ คลากรม ความร ความสามารถ ม ท กษะ สาม คค ซ อส ตย การม ส วนร วม เส ยสละ ท มเท ร ก องค กร ม มน ษยส มพ นธ 3. ม เทคโนโลย มาใช ในการปฏ บ ต งาน เช น E-document 4. ม ระบบตรวจสอบการปฏ บ ต งาน เช น การ ควบค มระยะเวลาการเบ กจ าย, ระยะเวลาการ ร บเอกสาร ม รายการประเม นผลการปฏ บ ต 5. ให ความสาค ญก บการปฏ บ ต งานของบ คลากร โดยเป ดโอกาสให บ คลากรได พ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง 6. ม ระเบ ยบปฏ บ ต เช น ค ม อ, ระเบ ยบของ มหาว ทยาล ย โอกาส (Opportunity) จ ดอ อน (Weakness) 1. โครงสร างและระบบงานย งไม ม ความช ดเจนและ ซ าซ อน 2. สถานท ทางานอย กระจ ดกระจายจ งทาให การ บร หารไม เป นระบบ 3. บ คลากรม จานวนไม เพ ยงพอ 4. เจ าหน าท บางคนขาดจ ตสาน กในการให บร การ 5. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากร 6. ขาดแผนการจ ดการองค ความร Knowledge Management (KM) 7. นโยบายไม ช ดเจน ท ศทางการพ ฒนา อ ปสรรค (Threat) 1. ได ร บความร วมม อก บองค กรภายนอก 2. ผ บร หารให ความสาค ญต อหน วยงาน 3. ได ร บการจ ดสรรงบประมาณในการบร หาร จ ดการด านเทคโนโลย เพ อการบร การอย าง เพ ยงพอ 4. ผลการประเม นค ณภาพจากหน วยงาน กพร., สมศ. ความเป นมาและความสาค ญ 1. หน วยงานภายนอกไม เข าใจการบร หารงานของ สาน กงานอธ การบด 2. ได ร บงบประมาณไม เป นไปตามเป าหมาย 3. นโยบายของมหาว ทยาล ยย งไม ช ดเจน บทสร ปสาหร บผ บร หาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษเป นสถาบ นอ ดมศ กษาของท องถ น ม ภารก จหล กในการสน บสน นการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการแก ส งคม และการทาน บาร งศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ดาเน นภารก จหล กด วยหล กการบร หารเช งกลย ทธ โดยกาหนด แผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย (พ.ศ )
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks