ก จกรรมเสร มหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย : เทคโนโลย สารสนเทศ ประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น - PDF

Description
ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม pooh print studio ให น กเร ยนเข ยนคาอวยพร หร อคาส ญญาในเร องด ลงในโปสการ ด จากโปรแกรม Pooh Print Studio เพ อมอบให ก บค ณพ อค ณแม

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 19 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม pooh print studio ให น กเร ยนเข ยนคาอวยพร หร อคาส ญญาในเร องด ลงในโปสการ ด จากโปรแกรม Pooh Print Studio เพ อมอบให ก บค ณพ อค ณแม ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคปลาย ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรมเพ นท 1 ให น กเร ยนจ บค แต งน ทานในใบโครงร าง และให วาดภาพ พร อมระบายส ตามใบโครงร างท ค ได ก น ช วยก นแต งในโปรแกรมเพ นท ช นประถมศ กษาป ท 2 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรมเพ นท 2 เน องในวโรกาสมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระ บรมราช น นารถ ให น กเร ยนค ดว าน กเร ยนจะท าความด อะไรถวายพระองค ท าน หร อ ท าความด อะไรเพ อแม ของน กเร ยนเอง ให น กเร ยนวาดภาพห วข อ ๘๐ พรรษามหาราช น ท าด เพ อแม ในโปรแกรมเพ นท และพ มพ ข อความความด ท น กเร ยนจะทาพร อมท งห วข อเร อง บ นท กงานในเคร องคอมพ วเตอร เวลาทางาน 2 คาบ ช นประถมศ กษาป ท 2 ภาคปลาย ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft Word น กเร ยนจ บค ท างานโดยวางแผนท าแบบฝ กพ มพ แป นเหย าลงในใบงาน โดยช วยก นค ดค าท ผสมข นมา จากแป นเหย า เสร จแล วให แต ละคนท าแบบฝ กพ มพ ในโปรแกรม Microsoft Word ในเคร องของตนเอง แทรกร ปภาพ ทาขอบกระดาษ พ มพ ช อผ จ ดทา และ ตกแต งให สวยงาม บ นท กงานไว ในเคร องคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคต น ช อก จกรรม การสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft Word 2007 ให น กเร ยนหาร ปภาพ และ ข อม ลประว ต ว นมาฆบ ชา ในอ นเตอร เน ต แล วจ ดทาและตกแต งให สวยงาม ในโปรแกรม Microsoft Word 2007 โดยม ข อม ล ร ปภาพ ใส ส พ นหล ง word art และเส นขอบกระดาษ บ นท กงานลงในเคร องคอมพ วเตอร ในโฟลเดอร ของตนเอง ช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคต น ช อก จกรรม การสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft Word 2007 ท าผลงาน ฮ โร ไทย ในใจหน ให น กเร ยนหาร ปภาพ และ ข อม ลประว ต ของบ คคลท อย ใน ประว ต ศาสตร ท น กเร ยนประท บใจและช นชอบจากอ นเตอร เน ต แล วน ามาจ ดท าและตกแต งให สวยงามใน โปรแกรม Microsoft Word 2007 โดยในงานม ข อม ล ร ปภาพ ใส ส พ นหล ง word art และเส นขอบกระดาษ บ นท กงานลงในเคร องคอมพ วเตอร ในโฟลเดอร ของตนเอง ช นประถมศ กษาป ท 4 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft Word 2007 ให น กเร ยนสร างผลงานจากโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ในห วข อ LONG LIVE THE KING ช นประถมศ กษาป ท 4 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft Word3 ให น กเร ยนสร างผลงานจากโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ในห วข อ ส องป า (ชายเลน)... ล าอ กษร ช นประถมศ กษาป ท 4 ภาคปลาย ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint1 ให น กเร ยนสร างผลงานจากโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ในห วข อ ภาวะโลกร อน (Global warming) ช นประถมศ กษาป ท 5 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint2 เป นงานบ รณาการก บโครงการงานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน จากท เร ยนน กเร ยนได เร ยนและฝ ก ท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ไปแล ว ให น กเร ยนหาข อม ลพ นธ ไม ท น กเร ยน ศ กษา และนามาจ ดทาลงใน Microsoft PowerPoint 2007 ตกแต งและใส ภาพเคล อนไหว ให สวยงาม น าสนใจ ช นประถมศ กษาป ท 6 ภาคปลาย ช อก จกรรม การประกวดการสร างผลงานตามจ นตนาการโดยใช โปรแกรมม ลต ม เด ย ให น กเร ยนสร างผลงานตามจ นตนาการ โดยเป นเกมท สร างจากโปรแกรม Scratch
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks