ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ - PDF

Description
รายงานการประช ม การพ ฒนาระบบเคร อข ายด านสาธารณส ขเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน(AHNC) และการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารสาธารณส ข โครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ป งบประมาณ 2558 ว นท 29 มกราคม

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประช ม การพ ฒนาระบบเคร อข ายด านสาธารณส ขเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน(AHNC) และการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารสาธารณส ข โครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ป งบประมาณ 2558 ว นท 29 มกราคม 2558 เวลา น. ณ ห องประช มศร เว ยงพ งค สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเช ยงใหม ผ เข าร วมประช ม 1. นายแพทย ไพศาล ธ ญญาว น ชก ล นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดเช ยงใหม 2. เภส ชกรอ ศรา นานาว ช ต ห วหน ากล มงานค มครองผ บร โภคฯ 3. นายส ธ ช ยชนะ ผ แทนกล มงานบร หารท วไป 4. นางร งนภา แสนคาป น ผ แทนกล มงานทร พยากรบ คคล 5. นางสาวอภ ญญา เมธาส ข ผ แทนกล มงานพ ฒนาค ณภาพ 6. ท นตแพทย หญ งอ มพร เดชพ ท กษ ห วหน ากล มงานท นตสาธารณส ข 7. นางมลว ภา ศ ร โหราช ย ห วหน ากล มงานอนาม ยส งแวดล อมและงานอาช วอนาม ย 8. นางวราภรณ ธนทร พย ผ แทนกล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข 9. นางป ยะฉ ตร ธนเก ยรต ก ล ผ แทนกล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข 10. นางฐ ต ร ตน อ นตายวง ผ แทนกล มงานส งเสร มส ขภาพ 11. นางกน ษฐา พ ฒนพรพ ฒน ผ แทนกล มงานประก นส ขภาพ 12. นางก ลวด สว สด ผ แทนกล มงานควบค มโรค 13. นางสาวจ ดาภา พวงเพชร ห วหน ากล มงานพ ฒนาร ปแบบบร การ 14. นางพ ทยา น ละภมร ผ แทนกล มงานพ ฒนาร ปแบบบร การ 16. นางสาวว ส ดา โปทาว ผ แทนกล มงานพ ฒนาร ปแบบบร การ 17. เภส ชกรพลแก ว ว ชระช ยส รพล ห วหน างานธ รก จส ขภาพ 18. เภส ชกรหญ งอ ญชญา ด จจาน ท ศน ผ แทนงานธ รก จส ขภาพ ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ ประธานท ประช ม นายแพทย ไพศาล ธ ญญาว น ชก ล นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด เช ยงใหม ได ให แนวทางปฏ บ ต แก ท ประช มในการเตร ยมความพร อมด านสาธารณส ขเพ อรองร บประชาคม อาเซ ยน ด งน 1. การเตร ยมความพร อม ต องพ จารณา -รอบด าน ท งด านคน บร การ และส นค า ต วอย างเช น คน ให ว เคราะห ว า ผ เก ยวข องก บระบบส ขภาพซ งได แก ผ ให บร การ (ร ฐ เอกชน ผ ให บร การท เป นชาวต างชาต ก นเอง) และ ผ ร บบร การ 1 -ครอบคล ม ภายใน ภายนอก ซ งเป นประเทศเพ อนบ าน -แนวโน ม ท ศทาง -ผลกระทบ และการนาไปส การวางแผนเพ อรองร บผลกระทบ 2. แนวทางในการดาเน นงาน ควรม การกาหนดว ส ยท ศน กาหนดแผนงาน จ ดทาแผน ปฏ บ ต งาน งบประมาณ และการแต งต งคณะกรรมการ คณะทางาน 3. ควรกาหนดผ ร บผ ดชอบหล ก รองในการดาเน นการ 4. การกาหนดบทบาทหน าท ตามอานาจของแต ละหน วยงาน และเช อมโยงเพ อให เก ด ประส ทธ ภาพต อการทางานในภาพรวม นอกจากน เสนอประเด นราคาการให บร การแก ชาวต างด าว ต างชาต ท ใช บร การภาคร ฐ ซ งควรม อ ตราท แตกต างจากคนไทย แต อย างไรก ตามต องรอแนวปฏ บ ต จากกระทรวงสาธารณส ข ซ งได หาร อประเด นด งกล าวไปเร ยบร อยแล ว และในการพ จารณารายละเอ ยดการดาเน นการควรเป นหน าท ของคณะอน กรรมการด านการบร การต อไป ประธานในท ประช มได มอบหมายให เภส ชกรอ ศรา นานาว ช ต ห วหน ากล มงานค มครอง ผ บร โภคและเภส ชสาธารณส ขดาเน นการประช มต อ โดยให เภส ชกรพลแก ว ว ชระช ยส รพล ห วหน างาน ธ รก จส ขภาพ ได นาเสนอ ด งน 1.1 โครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ป งบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณส ข ได จ ดทาโครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การ ส ขภาพในASEAN ต งแต ป งบประมาณ 2557 โดยม งเน นให เก ดระบบบร หารจ ดการด านบร การส ขภาพ และระบบส งต อท ม ประส ทธ ภาพรวมท งส งเสร มสน บสน นพ ฒนาค ณภาพบร การให เป นไปตาม มาตรฐานสากลและประสานความร วมม อระหว างโรงพยาบาลของร ฐและหน วยงานท เก ยวข องพ ฒนา องค ความร บ คลากรให สามารถต ดต อส อสารและตอบสนองความต องการด านการบร การส ขภาพของ ผ ร บบร การได ท งชาวไทยและชาวต างชาต อย างม ประส ทธ ภาพโดยม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาศ กยภาพสถานบร การส ขภาพให ม ค ณภาพมาตรฐานตามท กาหนด เตร ยมการรองร บเข าส ประชาคมอาเซ ยนเพ อจ ดต งศ นย ประสานงานเคร อข ายในระด บจ งหว ด 2) เพ อจ ดทาแนวทางการพ ฒนาศ กยภาพของสถานบร การส ขภาพภาคร ฐตามแนวตะเข บ ชายแดนเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 3) เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสาธารณส ขให ม ศ กยภาพในการให บร การท งทางด าน ว ชาการและด านบร การส ขภาพได ม การแลกเปล ยนเร ยนร องค ความร และประสบการณ ก บท กภาคส วนใน ระด บอาเซ ยน เป าหมายโครงการ 1) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดท กจ งหว ด 2 2) โรงพยาบาลศ นย ขนาดใหญ ท ต องเป นศ นย กลางด านว ชาการด านการแพทย ในภ ม ภาค 5 แห ง o โรงพยาบาลเช ยงรายประชาน เคราะห จ งหว ดเช ยงราย o โรงพยาบาลสรรพส ทธ ประสงค จ งหว ดอ บลราชธาน o โรงพยาบาลพหลพลพย หเสนาจ งหว ดกาญจนบ ร o โรงพยาบาลหาดใหญ จ งหว ดสงขลา o โรงพยาบาลพระปกเกล าจ งหว ดจ นทบ ร 3) โรงพยาบาลช มชนตามแนวตะเข บชายแดนจานวน 50 แห ง โดยใน ป งบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณส ขได มอบหมายสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเช ยงใหม ดาเน นโครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN โดยสน บสน นงบประมาณใน การดาเน นการ จานวน 2 รอบ ซ งรอบท 1วงเง นงบประมาณ 700,000 บาท (ได ร บจ ดสรรเร ยบร อย แล ว) 1.2 แนวทางการดาเน นงานเตร ยมความพร อมด านสาธารณส ขรองร บประชาคมอาเซ ยน กระทรวงสาธารณส ขกาหนดแนวทางทางการดาเน นงานเตร ยมความพร อมด าน สาธารณส ขรองร บประชาคมอาเซ ยน ด งน 1) ม คณะกรรมการ /คณะทางาน ด านสาธารณส ขอาเซ ยน เพ อจ ดทาย ทธศาสตร / แผนงาน/โครงการ /แผนปฏ บ ต การในการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพของหน วยงานท เก ยวข องท กภาค ส วน ในการรองร บประชาคมอาเซ ยนในภาพรวมระด บจ งหว ด 2) จ ดต งศ นย ประสานงานเคร อข ายประชาคมอาเซ ยนด านการสาธารณส ข ย อว า ศคอส. CENTER OF ASEAN HEALTH NETWORK COLLABORATION : AHNC โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เป นหน วยประสานงานระหว างหน วยงานท เก ยวข องท งภายในและภายนอกจ งหว ด รวมท งเป นจ ดบร การ ข อม ลข าวสารด านบร การส ขภาพให แก ผ ร บบร การชาวต างชาต รวมท งประสานงานในการส งต อ ผ ร บบร การต างด าวได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ผ ร บผ ดชอบในการประสานงานอย างช ดเจน โดยให ท ก จ งหว ดดาเน นการจ ดต งศ นย ฯด งกล าวท สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด หร อในโรงพยาบาลศ นย / โรงพยาบาลท วไปท ม ศ กยภาพพร อมเป นแหล ง ข อม ลข าวสารสาธารณส ข อย างน อยจ งหว ดละ 1 แห ง และกาหนดให ม ข อม ลพ นฐานท จาเป นต องม ไว ในศ นย ข อม ล 3) พ ฒนาระบบข อม ลข าวสารสาธารณส ข เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน โดยม ข อม ลท จาเป น ด งน ข อม ลท วไปประเทศสมาช กกล มอาเซ ยน เช น แผนท ประเทศเพ อนบ าน ลง รายละเอ ยดในรายจ งหว ดท อย ใกล เค ยงก บประเทศเพ อนบ าน ไทย-ลาว ฯลฯ ข อม ลความตกลงระหว างประเทศสมาช กกล มอาเซ ยน เช น ข อม ล MOU ระหว าง 3 ด าว ข อม ลทาเน ยบหน วยบร การส ขภาพท สามารถให บร การส ขภาพแก ประชากรต าง ข อม ลหน วยงานท ใช ในการต ดต อประสานงานด านอาเซ ยน / ทาเน ยบรายช อ ก.ข อม ลศ นย ความช วยเหล อชาวต างชาต กรณ เร งด วน ฉ กเฉ น เช น เบอร โทร ตารวจ ท องเท ยว ส งคมสงเคราะห ฯลฯ ข.ข อม ลด านควบค มโรคระหว างประเทศ ค.ข อม ลด านอาหารและยา ง. ข อม ลด านจ ดผ อนปรนช วคราว จ.ข อม ลผ ประสานงานตามแนวตะเข บชายแดน ฉ.ช อบ คลากรท ใช ภาษาต างชาต เพ อให การประสานต ดต อให ความช วยเหล อ ข อม ลผ ประสานงานในระด บจ งหว ด และระด บเขต ข นตอนดาเน นการท เก ยวข องในระบบส งต อ ระบบการให บร การแก ชาวต างชาต กรณ ฉ กเฉ น ในร ปแบบguide line หร อ flow chart แผนย ทธศาสตร ภาพรวมการเตร ยมความพร อมการรองร บประชาคมอาเซ ยน ความเช อมโยงระบบการดาเน นงานรองร บประชาคมอาเซ ยนท งใน-นอกจ งหว ด และเขตบร การ ส ขภาพ แผนย ทธศาสตร ด านสาธารณส ขรองร บประชาคมอาเซ ยน ระด บจ งหว ด ระด บเขต แผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรเพ อการรองร บประชาคมอาเซ ยน ท งระยะส น และ ระยะยาว เช น ด านท กษะภาษาต างประเทศ ด านการพ ฒนาระบบส งต อผ ร บบร การชาวต างชาต ฯลฯ ค ม อแนวทางการพ ฒนาศ กยภาพสถานบร การส ขภาพ (ส วนกลางเป นผ สน บสน น) ส วนค ม อในระด บจ งหว ด อาจจ ดทาตามความจาเป น ตามบร บทท จ งหว ดได ดาเน นการ ข อม ลการให บร การของรพ./แพทย ผ ให บร การ/ ว นเวลา ตารางการให บร การ เป น เอกสารแจก หร อเป นการให บร การผ านเว บไซต (สามารถเล อกภาษาได มากกว า 1 ภาษา) ข อม ลระบบบร การส ขภาพ ของประชากร 10 ชาต ท มาร บบร การในสถานบร การ ส ขภาพ ต วอย าง เช น ก.ข อม ลค าร กษาพยาบาล ข.ข อม ลจานวนผ ร บบร การ ค.ข อม ลด ชน ต วช ว ดการให บร การ รายบ คคล ง.ค าใช จ ายรายบ คคล การจ ดเก บรายได 4) พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสาธารณส ขให ม ศ กยภาพท งทางด านบร หาร บร การ และ ว ชาการ และพ ฒนาท กษะด านภาษาท เก ยวข องของกล มอาเซ ยน รวมท งการประสานงานระหว.าง 4 ประเทศ รองร บการให บร การของสถานบร การส ขภาพในเคร อข ายระด บจ งหว ด เช น การฝ กอบรม หร อ จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ในระด บจ งหว ดและเคร อข ายบร การส ขภาพ รวมท งบ คลากรท ร บผ ดชอบงาน ด านสาธารณส ขอย างช ดเจน 5) ม การต ดตาม กาก บผลงานการดาเน นการอย างเป นร ปธรรม โดยประเม นผลรายไตร มาส 6) ม ช องทางการเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารด านบร การส ขภาพ เพ อให ผ ร บบร การท งชาวไทยและชาว ต างชาต สามารถเข าถ งข อม ลการบร การและได ร บบร การอย างม ประส ทธ ภาพ ด วยส อต างๆ เช น เว บไซต โซเช ยลเน ตเว ร ค หร อ แผ นพ บ ฯลฯ หมายเหต ขอให ท กหน วยงานท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ ดาเน นการตามก จกรรมแนวทางท กาหนด โดยเคร งคร ด 1. ให สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดบ รณาการแผนงานในภาพรวมจ งหว ด(งบประมาณ) เพ อให บรรล เป าหมายย ทธศาสตร ด านสาธารณส ขอาเซ ยน 2. หน วยงานใดท ส งแผนปฏ บ ต งานป มาย งสาน กบร หารการสาธารณส ข ท ม ก จกรรม ต างๆท สอดคล องก บงานอาเซ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks