นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 - PDF

Description
1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น จะม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลาและต อเน อง ความก าวหน า เทคโนโลย การกระจายของข อม ลข าวสาร เป นอย าง รวดเร วและกว างขวางส งผลให ประเทศต าง ๆ ต อง เผช ญก บความท าทาย จากกระแสโลกท ม การแข งข นในท กระด บ และส งส าค ญท ก อให เก ดความได เปร ยบ จากการแข งข นในส งคมป จจ บ นได แก ความร ความสามารถ และการม ค ณธรรมจร ยธรรม โดยผ าน กระบวนการเร ยนร และการศ กษา ด วยเหต น การจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ จ งเป นป จจ ย ส าค ญท ร ฐบาลจ าเป นต องด าเน นการอย างต อเน อง และเป นระบบ เพ อส งเสร มพ ฒนาบ คลากรของคนใน ชาต ให ม ค ณภาพ อ นจะน าไปส การพ ฒนาประเทศให ม ความเจร ญก าวหน าในท กด าน การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจ าเป นอย างย งท จะต องบร หารจ ดการศ กษาเช งค ณภาพ โดย ม การประก นค ณภาพเป นกลไกส าค ญท ส งเสร มและผล กด นให กระบวนการท างานในท กระด บ และบ คลากร ท เก ยวข องด าเน นไปอย างสอดร บก นเป นระบบ ม งหน าไปในท ศทางท ได ร วมก นก าหนดไว เพ อบรรล เป าหมายของการปฏ ร ปการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ โดยอาศ ยหล กการ และว ธ การบร หาร และการ จ ดการค ณภาพ (Quality Managemaent) สม ยใหม ท เน นการสร างความม นใจก บท กฝ ายท เก ยวข อง ว า ผ เร ยนจะได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานท ก าหนดไว โดยท ความม นใจน ต องอย บนรากฐานของ หล กว ชา ข อเท จจร ง หล กฐานเช งประจ กษ และสมเหต สมผลเป นส าค ญ นอกจากน การปฏ ร ปการศ กษาใน ทศวรรษท สอง ท ร ฐบาลจะเน นให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ โดยม เป าหมายหล กสาม ประการ ค อ 1. พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา และเร ยนร ของคนไทย 2. เพ มโอกาสทาง การศ กษา และเร ยนร อย างท วถ งและม ค ณภาพ 3. ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของส งคมในการ บร หารจ ดการศ กษา และม กรอบ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา 4 ประการ ค อ 1. พ ฒนาค ณภาพคนไทย ย คใหม 2. พ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม 3. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาและแหล งเร ยนร ย คใหม 4. พ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการใหม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 และแก ไขเพ มเต ม 2545 ซ งเป น กฎหมายแม บทในการจ ดการศ กษาในหมวดท 6 เร อง มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ท 47 ก าหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาท ก ระด บ ประกอบด วยการประก นค ณภาพภายใน และการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษา ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก น 2 ค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษา ท ต องด าเน นงานอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อ สาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพ ภายนอกและมาตราท 49 ได ก าหนดให สถานศ กษาท กแห ง ต องได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกอย าง น อย 1 คร ง ในท ก 5 ป เพ อส งเสร มให สถานศ กษาม การพ ฒนาตามมาตรฐานท ก าหนดไว จากสาระท กล าวมาข างต น จะเห นว า การประก นค ณภาพการศ กษา เป นส งส าค ญในการ พ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษาในท กระด บ เพราะเป นระบบท สร างความม นใจแก ผ ร บบร การว าสถานศ กษา สามารถจ ดการศ กษาได ค ณภาพมาตรฐานท ก าหนด และเพ อให การด าเน นงานเก ดประส ทธ ภาพในทาง ปฏ บ ต กระทรวงศ กษาธ การได ก าหนด ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพภายในตามหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 ซ งก าหนดไว ในหมวดท 2 การประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาของส วนท 1 การศ กษาข นพ นฐาน ข อท 14 ให สถานศ กษาข นพ นฐานจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดย ด าเน นการด งต อไปน 1. การก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 2. การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 4. การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 5. การตรวจสอบ และทบทวนค ณภาพการศ กษา 6. การประก นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 7. การรายงานค ณภาพประจ าป 8. การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ม การด าเน นงานท ส าค ญ ค อ การประเม นค ณภาพ ภายในเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก เพราะการประเม นค ณภาพภายใน และการประเม น ค ณภาพภายนอก จะส มพ นธ ก น โดยการประเม นค ณภาพภายนอกเป นการประเม น โดยหน วยงาน หร อ บ คคลภายนอกสถานศ กษา เพ อตรวจสอบค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษา ในการ ด าเน นงานด งกล าว จะเร มต นจากสถานศ กษาม การด าเน นงานประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเพ อ พ ฒนา ปร บปร งการจ ดการศ กษา ม ระบบการประเม นตนเอง ม การจ ดท ารายงานค ณภาพการจ ดการศ กษา และม การพ ฒนาปร บปร งอย างต อเน อง ซ งเป นจ ดเร มต นในการพ ฒนา จากน นสถานศ กษาร บการประเม น จากภายนอก โดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) ซ งจะด าเน นการ ตรวจสอบผลการประเม นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามมาตรฐานการศ กษา ด งน นในการด าเน นงาน 3 ประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา และการประเม นค ณภาพภายนอกจะต องสอดคล อง และเป นไปใน ท ศทางเด ยวก น เพราะในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจะม มาตรฐาน และต วบ งช เป นกรอบ ท ศทางในการปฏ บ ต งานเด ยวก น และต างก ม เป าหมายร วมก น ค อ การพ ฒนาส มาตรฐาน หร อค ณภาพท คาดหว งให เก ดก บผ เร ยนเป นส าค ญ ข าพเจ าในฐานะผ บร หารสถานศ กษา ตระหน กและเห นความส าค ญของการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา จ งก าหนดแนวทางการพ ฒนาระบบค ณภาพภายในสถานศ กษา เพ อส งเสร ม พ ฒนา และสร างหล กประก นว าสถานศ กษาม การจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐานท ก าหนดไว 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายใน 2. เพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก 3. เพ อสร างความม นใจให ก บท กฝ ายท เก ยวข อง ว าผ เร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพตาม มาตรฐานท ก าหนด 3. ว ธ ด าเน นการ ก. การเตร ยมการก อนการด าเน นงานประก นค ณภาพภายใน 1. การเตร ยมความพร อมด านบ คลากร 1.1 การสร างความตระหน กถ งค ณภาพของการประก นค ณภาพภายในและการท างานท ม การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นเร องท บ คลากรในสถานศ กษาท กคนร วมก น ท างานเป นท ม ผ บร หารสถานศ กษาปล กจ ตส าน กและสร างความตระหน กให บ คลากรท กฝ ายมองเห นค ณค า และความเข าใจท ถ กต องตรงก นเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ปราศจากอคต ก จกรรมท ด าเน นการ ได แก การประช มปฏ บ ต การ การส มมนา การเช ญว ทยากรท งภายในและภายนอกมาให ความร แก บ คลากร การศ กษาด งาน การประเม นตนเอง เป นต น 1.2 การพ ฒนาความร และท กษะเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน บ คลากรส วนใหญ ย งเข าใจว ธ การประก นค ณภาพภายในค อนข างน อยและไม ร ว าจะ ด าเน นการอย างไรในแต ละข นตอน รวมท งย งขาดท กษะในการประเม นตนเองจ งฝ กอบรมให บ คลากรม ความร ความเข าใจและสามารถด าเน นการประก นค ณภาพได โดยการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเก ยวก บการ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การพ ฒนาเช งระบบ การจ ดท าแผนงาน / โครงการ การวางแผน การ สร างเคร องม อ การก าหนดกรอบการประเม น การประเม น / การว เคราะห ข อม ล การประเม นตนเองการ รายงานผลการด าเน นงาน เป นต น 4 2. การแต งต งคณะกรรมการ การประก นค ณภาพภายในจะเป นภารก จของบ คลากรท นในสถานศ กษา แต ในการด าเน นงาน จ าเป นจะต องม ผ ร บผ ดชอบในการประสาน ก าก บ ด แล ช วยเหล อ สน บสน นให ท กฝ ายท างานร วมก น และ บ คลากรหล กท ได ร บมอบหมาย ในร ปของคณะท างานท ได ร บการแต งต ง ตามแผนภ ม โครงสร างการบร หาร และม คณะกรรมการกลาง ซ งประกอบด วย ผ แทนคณะท างานตามมาตรฐาน/ต วบ งช ต าง ๆ เพ อประสาน และร บผ ดชอบในภาพรวมท งหมด ข. การด าเน นการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การด าเน นงานในข นงานในข นตอนน ประกอบด วยข นตอนหล ก 4 ข นตอนได แก การวางแผน การ ปฏ บ ต ตามแผน การตรวจสอบประเม นผล และการพ ฒนาปร บปร ง ซ งท กฝ ายจะต องด าเน นการร วมก นใน ท กข นตอน ด งน 1. การวางแผน เป นการค ดเตร ยมการไว ล วงหน า เพ อท างานให ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพ ในการ วางแผนจะต องม การก าหนดเป าหมาย แนวทางการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา และทร พยากรท จะต องใช เพ อท างานให บรรล เป าหมายท ต องการ ซ งม ข นตอนในการด าเน นงาน ด งน 1.1 การก าหนดเป าหมาย การวางแผนเร มจากการก าหนดเป าหมาย ท แสดงถ งค ณล กษณะ หร อค ณภาพท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษา ซ งก าหนดช ดเจนในแผนกลย ทธ ของสถานศ กษา หล ก จากน นก จ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษาและแผนปฏ บ ต การ ให เป นไปตามเป าหมายหร อมาตรฐานการศ กษา ครอบคล มค ณล กษณะของผ เร ยนท พ งประสงค การบร หารจ ดการ หล กส ตรและการเร ยนการสอน สภาพแวดล อม การประเม นผล การก าก บตรวจสอบ และการรายงาน เป นต น 1.2 การจ ดล าด บความส าค ญของเป าหมาย จะช วยการวางแผนม ประส ทธ ภาพย งข น เพราะจะ ได ทราบเป าหมายใดส าค ญมากน อยกว าก นเพ ยงใด เพ อก าหนดก จกรรม บ คลากร ทร พยากร และช วย ระยะเวลาท จะด าเน นการในการพ ฒนาเป าหมายน น ๆ ให เหมาะสม 1.3 ก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ค อ การน าเป าหมายท ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks