บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด - PDF

Description
บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ ต องการแล วจะต องผล ตส นค าท ม ค ณภาพเพ อให ผ บร โภคเก ดความพ งพอใจและเก ดการซ อซ าอ ก และ ส นค าบางชน ดจ าเป นต องม บร การหล งการขายท ด เพ อให ผ บร โภคเก ดความประท บใจ ส งผลต อการ เผยแพร ข ายสารหร อบอกต อให คนใกล ช ดได ร บร และส งส าค ญอ กประการหน งค อส นค าท ผล ตน น จะต องม ค ณภาพด ส ก บค แข งข นได ด งน นน กการตลาดจ งศ กษาความต องการของผ บร โภคด วยการ ว จ ยตลาด 1.1 ความหมายของการตลาด การตลาด หมายถ ง การกระท าก จกรรมต าง ๆ ในทางธ รก จท ม ผลให เก ดการน า ส นค าหร อบร การจากผ ผล ตไปส ผ บร โภคหร อผ ใช บร การน น ๆ ให ได ร บความพอใจ ขณะเด ยวก น ก บรรล ว ตถ ประสงค ของก จการ จากค าจ าก ดความด งกล าว ม การเน นให เห นว าก จกรรมท กระท าน นเป นเร องของ ธ รก จ ต องม การซ อขายส นค าหร อบร การ ซ งม ใช การให ก นเปล า ๆ โดยเฉพาะม การเคล อนไหวของ ส นค าหร อบร การ ม การโอนเปล ยนม อจากผ ผล ตซ งเป นผ ขาย ให ก บผ บร โภค หร อผ ใช ส นค าหร อ บร การในฐานะเป นผ ซ อส นค า องค ประกอบท เด นช ดของการตลาดอ กส วนหน ง ค อ ต องม ส งท จะโอนเปล ยน กรรมส ทธ ค อส นค าหร อบร การ และต องม ตลาด ค อ ผ ซ อท แสดงความจ านงต องการร บส นค าหร อ บร การน น จะม แต ผ ผล ตผ ขายแต ฝ ายเด ยวไม ได (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 3-4) นอกจากน การท ผ บร โภคซ อส นค าหร อบร การไปใช อ ปโภคบร โภคแล วเก ดความ พอใจได ร บการตอบสนองความต องการตามท ต องการ ก จะม การซ อคร งต อไปอ ก (Repurchase) แต ถ าการซ อส นค าหร อบร การคร งแรกได ประสบการณ ไม พอใจ ย อมย ต การซ อแต เพ ยงคร งเด ยว และอาจน าไปส การย บย งผ ซ อรายอ น ๆ ด วย ในขณะเด ยวก นก จการธ รก จท กราย ผ ผล ตท กคนย อมต องการผลตอบแทนบาง ประการจากการประกอบการขายส นค าหร อบร การน น ๆ แสดงว าก จการม ว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายบางประการในการด าเน นงาน เป าหมายท ส าค ญท ส ดก ค อ ผลก าไรท จะกล บค นมาส ผ เป น เจ าของก จการ ฉะน น การท ผ ผล ตแต ละรายจะย นหย ดอย ในตลาดขายส นค า หร อตลาดบร การ น น ๆ ต อไปหร อไม ย อมข นอย ก บการซ อขาย ส นค าหร อบร การเหล าน น ได ร บผลตอบแทนบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อไม การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 1 โดยสร ป องค ประกอบส าค ญท จะท าให เก ดการตลาดข นต องประกอบด วย 1. ม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ ในส นค าหร อบร การ (Ownership Transfers) 2. ม ต วส นค าและตลาดท จะซ อส นค าหร อบร การ (Product-Market Interrelationship) ถ าขาดองค ประกอบข อใดข อหน งจะไม ม การตลาดเก ดข น กล าวค อถ าไม ม การโอน เปล ยนกรรมส ทธ ส นค าท ผล ตได ก จะอย ท ผ ผล ตตลอดเวลา ย อมไม ม การเคล อนไหวใด ๆ ก บส นค า หร อบร การ ขณะเด ยวก นถ าม การโอนเปล ยนกรรมส ทธ โดยไม กล าวถ งส นค าและตลาด ก หมายความ ถ งการโอนกรรมส ทธ ให ก นโดยเสน หา ไม ใช ก จกรรมซ อขายส นค า ไม อาจน บได ว าม การตลาดเช นก น การตลาดม ได เน นถ งการเคล อนย ายของส นค า เน องจากการปฏ บ ต การซ อขาย ส นค าหร อบร การอาจไม ต องม การเคล อนย ายใด ๆ เก ยวก บส นค า อาจเป นเพราะไม สามารถ เคล อนย ายได เช น ท ด น อาคาร สถานท ต าง ๆ หร อโอนเปล ยนกรรมส ทธ ก นหลายทอดโดยไม ต อง เคล อนย าย เช น อาจม การตกลงซ อขายส นค า โดยย งเก บอย ท คล งส นค าใด ๆ ก ได ม ข อส งเกตประการหน ง ความส มพ นธ ระหว างผ ซ อก บต วส นค าหร อบร การท จะซ อ ขายม ความเก ยวพ นก นอย างใกล ช ดมาก แต ไม อาจระบ ได ว าควรจะเป นส นค าเก ดข นก อนจ งม ตลาด ตามมา หร อเก ดม ตลาดต องการส นค าก อน จ งม ผ ผล ตส นค าน นข นมาเพ อตอบสนองความต องการ ความส มพ นธ ระหว างส นค าก บตลาดจะส บเปล ยนหม นเว ยน เป นต วแปรน าและต วแปรตามก น ตลอดเวลา ส นค าท ผล ตออกมาแล ว ผ ผล ตต องพยายามหาตลาดให ได จ งม การช กจ งต าง ๆ ให ผ ซ อ ยอมร บและซ อส นค า เม อผ ซ อไม พอใจในด านใด ๆ จะสะท อนข อม ลกล บไปท ผ ผล ต ผ ผล ตก จะ พยายามผล ตส นค าใหม ท ตรงก บความต องการของผ ซ อ จะม ล กษณะเช นน วนเว ยนต อเน องก นไป เร อย ๆ ด งน น การตลาด และผ อย ในแวดวงของการตลาด จ งไม ได จ าก ดอย เฉพาะเร อง ของธ รก จ และไม ใช ก จกรรมท น าร งเก ยจจากส งคมอ กต อไป เน องมาจากแนวความค ดพ นฐานทาง การตลาด ค อ การตอบสนองความต องการและสร างความพ งพอใจ (Satisfy Needs and Wants) ตลาด (Market) เม อม การกล าวถ ง ตลาด ก บบ คคลท วไป ท ม ใช น กการตลาด ท กคนจะน กถ ง สถานท ท เป นศ นย กลางในการแลกเปล ยน สถานท ท ผ ซ อผ ขายจะไปตกลงซ อขายส นค าก น ความหมายของตลาดในแง ของสถานท ค อ ความหมายท บ คคลท ว ๆ ไปร จ กก นมา แต ย คเก าก อนจนถ งป จจ บ น ไม ว าจะเป นในกร งเทพฯ ในเม อง ในท องถ นเล ก ๆ ไม ว าจะพ ดก บผ ม การศ กษาด หร อพ ดก บชาวบ านธรรมดา ตาส ตาสา ท กคนเข าใจตรงก นท งน นว าตลาด ค อ สถานท แต ในป จจ บ นน ม อ ปกรณ การส อสารท ท นสม ยเก ดข นมากมาย ท ให ความสะดวก รวดเร วในการต ดต อส อสาร เช น ว ทย โทรศ พท จนกระท งโทรพ มพ (Telex) และโทรสาร (Fax) คอมพ วเตอร ท าให การต ดต อส อสารเพ อซ อขายไม จ าเป นต องกระท าโดยการเผช ญหน าก นอ กต อไป อ กท งการขายส นค าต าง ๆ ได กระจายขยายพ นท กว างใหญ ไพศาลมากข น ม ใช การขายเฉพาะล กค า ในท องถ นอ กต อไป ด งน น หากจะม น กธ รก จ 2 คน ค ยก นถ งการตลาดส าหร บส นค าชน ดหน ง ค า ว า ตลาด ในท น คงไม ได หมายถ งสถานท อ กต อไป ท ง ๆ ท เง อนไขครบถ วน ค อ ม การเจรจาตก ลงซ อขายส นค า เพราะตลาดในความหมายท น กธ รก จกล าวถ งก น อาจไม สามารถระบ สถานท ได โดย หน า 2 การว จ ยตลาด (Marketing Research) แน ช ด การตกลงระหว างผ ซ อและผ ขายเก ดข นโดยอย คนละสถานท ผ ซ อและผ ขายไม ได พบก นแต ท า การตกลงซ อขายโดยอาศ ยส อการต ดต อส อสารต าง ๆ เช น จดหมาย โทรศ พท โทรสาร คอมพ วเตอร ออนไลน แต ย งคงม การกล าวถ ง ตลาด อย ตลอดเวลา ในการท าธ รก จม ตลาดส าหร บ ส นค าน นส นค าน ฉะน นค าว า ตลาด ในท น หมายถ งอะไร? ลองมาพ จารณาจากร ปประโยคท น กธ รก จกล าวถ งส นค าหน งม ตลาด หมายความว า ส นค าน น สามารถจ าหน ายได การท ส นค าจะจ าหน ายได ย อมต องม ผ ซ อมาซ อส นค า ย งม ผ ซ อแสดง ความต องการซ อส นค ามาก ผ ขายก จะย งขายส นค าได มากข นหร อม โอกาสจะขายได มากข น ฉะน น ค าว า ตลาด ในความหมายของน กธ รก จ ค อ กล มบ คคลท ค ดว าจะซ อส นค ากล มหน ง หร อถ าจะ กล าวได ถ กต อง ค อ ความต องการรวมของผ ซ อกล มหน งท ม อ านาจซ อ Market is the total demand of the potential buyers. น กธ รก จจะสนใจเพ ยงแต ว าม อ ปสงค ในส นค าน นมากหร อน อย ส วนเร องสถานท ท จะจ ดจ าหน าย ส นค าได น นเป นองค ประกอบย อยส วนหน งในกลไกของการจ ดจ าหน าย จ งอาจกล าว ได ว า ตลาด ค อ ผ ซ อท งหลาย (Market is customers) นอกจากความหมายของตลาดในล กษณะท กล าวถ งข างต น ตลาด ย งอาจหมายถ ง การขายหร อว ธ การต าง ๆ ในการจ ดจ าหน ายส นค าได ท กคร งท จะเร มท าธ รก จได ก จการจะต องแสวงหาตลาดให ได ก อน ค นให พบ า ม กล มผ ท แสดงความต องการในผล ตภ ณฑ ท จะเสนอขายเป นจ านวนมากพอท จะประกอบการค าได อย าง ม ก าไรตามท ม งหว ง และต องแน ใจ ด วยว า บ คคลท ม ความต องการเหล าน นม เง นจะซ อผล ตภ ณฑ ของเราได ด วย 1.2 การตลาด ก บ ส งคม (Marketing and Society) ช มชนท ม การพ ฒนา จะม ความเจร ญด านว ตถ เข าไปปรากฏในช มชนน นอย างช ดเจน ม ก จการผล ตเช งอ ตสาหกรรมเพ มมากข น ประชาชนม สภาพความเป นอย สะดวกสบายข น ม ส งอ านวย ความสะดวกต าง ๆ เข าไปในช ว ตประจ าว นเพ มข น ความเจร ญด านว ตถ ท งหลายจะถ กน าเสนอเข าส ส งคมต าง ๆ ด วยก จการ ธ รก จ ท ประกอบก จกรรมด านการตลาด การตลาดได เข าไปม ส วนร วม ส มพ นธ อย างแน นแฟ นในส งคมเม องป จจ บ น ม การเปล ยนแปลงหลายประการทางส งคมท เก ดข นอ น ส บเน องมาจากการตลาด (ส ดาดวง เร องร จ ระ,2543 : หน า 7-9) การตลาดก อให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมในการด ารงช ว ต การท ม ส นค าหลากหลายเข าไปตอบสนองความต องการของผ บร โภคท าให สภาพ ความเป นอย ส ขสบายข นกว าเด ม ผ คนในส งคมระด บต าง ๆ ได เปล ยนพฤต กรรมในเร องการบร โภค อาหาร การอย อาศ ย การสมาคมอย างมากมาย เช น การบร โภคอาหาร อาหารประจ าว นท บร โภค ได เปล ยนไปน ยมซ ออาหาร ส าเร จร ป หร อร บประทานอาหารตามร านอาหารมากกว าการประกอบอาหารเอง แม แต ใน ต างจ งหว ดในต วเม องใหญ ท กแห งในกร งเทพมหานคร จะเห นร านอาหารขนาดเล กขนาดใหญ การว จ ยตลาด (Marketing Research) หน า 3 แม แต รถเข น หาบเร ขายอาหารนานาชน ด ม ขายอย ท วไปและม ผ คนค บค ง อ ดหน นแน นร านไป หมด อาหารไทยท เคยม ส วนประกอบมากมาย และต องม หลาย ๆ ชน ดของก บข าวในการทานแต ละ ม อ ได เปล ยนไปส การร บประทานอาหารจานเด ยว น อยชน ด ร บประทานอาหารอย างง าย ๆ ไม ต อง ม พ ธ ร ตองมาก ท าให อาหารไทยด งเด มหลายชน ดไม เป นท ร จ กของคนร นใหม อ กต อไป และท ม แนวโน มช ดเจนย งข นส าหร บคนไทยร นใหม ท อย ในกร งเทพฯ ค อ การน ยมร บประทานอาหาร ต างชาต นานาชน ด ท เร ยกว า Fast Foods รวมท งอาหารย โรป อาหารอ ตาเล ยน อาหารจ น อาหาร ญ ป น ฯลฯ ท งอาหารคาวและอาหารหวาน เด ก ๆ ร จ กช อขนมเค กมากกว าช อขนมไทย ๆ ประชาชนถ กกระแสของการเคล อนย ายถ ายเทว ฒนธรรม และแรงกดด นจากความหนาแน นของ ประชากร ท าให ต องการความร บเร งแข งข นในการด ารงช พมากข นกว าย คก อน ๆ จนไม ม เวลาจะ จ ดเตร ยมซ ออาหารสดมาประกอบอาหารเอง การอย อาศ ย ความหนาแน นของประชากรท หล งไหลมาจากชนบท เข ามา อย ในเม อง ในกร งเทพมหานคร เพ อหางานท า เพ อการศ กษาท ส งข น การขยายต วของธ ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks